Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Morbius: Jared Leto nedokázal vdechnout život upírskému příběhu od Marvelu

Morbius: Jared Leto nedokázal vdechnout život upírskému příběhu od Marvelu

morbius movie review 2022
morbius movie review 2022
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Geniální lékař se sna­ží vylé­čit vzác­nou krev­ní cho­ro­bu, ale - hups! - pro­mě­ní se v upí­ra ve fil­mu Morbius, nud­né a ponu­ré adap­ta­ci postav z komik­sů od Marvelu. Zatímco Spider-Man: Bez domo­va  byl vyzván k zís­ká­ní Oscara, jeho nový bra­tra­nec Morbius ho nej­spíš násle­do­vat nebu­de.

Jared Leto hra­je Michaela Morbia, geni­ál­ní­ho dok­to­ra, kte­rý v době, kdy film začí­ná, už vyna­le­zl syn­te­tic­kou krev a odmí­tl Nobelovu cenu. Ačkoli způ­so­bil revo­lu­ci ve zdra­vot­nic­tví a prav­dě­po­dob­ně zachrá­nil mili­o­ny živo­tů, stá­le se pova­žu­je za neú­spěš­né­ho, pokud se mu nepo­da­ří najít kou­sek sklá­dač­ky, kte­rý by vylé­čil jeho vlast­ní záhad­nou nemoc.

Tento kou­sek sklá­dač­ky se skrý­vá v upí­řích neto­pý­rech pochá­ze­jí­cích z kosta­ric­kých jes­ky­ní, kte­ré Letův Morbius vylá­ká vlast­ní krví v gran­di­óz­ní úvod­ní scé­ně fil­mu. Zatímco asi­s­tent­ka Martine Bankroftová (Adria Arjona) zkou­má Morbiovo nové akvá­ri­um plné neu­stá­le se hře­jí­cích neto­pý­rů (to nemů­že být pro ty malé chla­pí­ky zdra­vé), něko­lik neob­rat­ných expo­zic nás zasvě­tí do jeho mis­trov­ské­ho plá­nu.

Dramatický expe­ri­ment v mezi­ná­rod­ních vodách na palubě náklad­ní lodi jmé­nem Murnau (mrk, mrk), kte­rý finan­cu­je Morbiův pří­tel z dět­ství Milo (Matt Smith), člen evrop­ské krá­lov­ské rodi­ny, kte­rý trpí stej­nou nemo­cí. A během prv­ních tři­ce­ti minut fil­mu Morbius se z naše­ho hlav­ní­ho hrdi­ny stá­vá vztek­lé CGI mon­strum, kte­ré vysá­vá krev z posád­ky lodi.

První akt fil­mu Morbius je sice pově­do­mý, ale účin­ný a dob­ře zpra­co­va­ný, pro­to­že reži­sér Daniel Espinosa (Život, Bezpečný dům) neztrá­cí čas s pro­ni­ká­ním do zákla­dů pří­bě­hu a ve ste­ril­ních labo­ra­to­řích a zakou­ře­ných uli­cích New Yorku, v nichž se vět­ši­na fil­mu ode­hrá­vá, navo­zu­je pří­jem­nou atmo­sfé­ru.

Ačkoli je však Morbius nasta­ven jako horo­ro­vý thriller ve sty­lu Neviditelného muže nebo Mouchy, prud­ce se otá­čí, pro­to­že toto krve­žíz­ni­vé mon­strum, kte­ré prá­vě na plát­ně vyku­cha­lo deset mužů, není hroz­bou, ale novou hrdin­skou tvá­ří super­hr­din­ských fil­mů Sony bez Spider-Mana, kte­rá se brzy spo­jí s Venomem Toma Hardyho.

A tak se během násle­du­jí­cích dvou děj­ství fil­mu z Michaela Morbia stá­vá zmu­če­ný anti­hr­di­na, kte­rý se vyrov­ná­vá se svý­mi nově naby­tý­mi schop­nost­mi, a nako­nec hrdi­na se sku­teč­nou prav­dou, kte­rý zachra­ňu­je situ­a­ci. Učiní tak tím, že zne­škod­ní pří­te­le z klu­kov­ských let Mila, kte­rý si také píchl upí­ří sérum, ale z důvo­dů dějo­vé nut­nos­ti se stá­vá sku­teč­ným mon­strem.

Po celou dobu Morbiuse se Leto zdán­li­vě pod­le libos­ti mění mezi mon­strem vylep­še­ným efek­ty a hod­ným dok­to­rem. Údajně je to teh­dy, když potře­bu­je dopl­nit krev („neměl bys mě rád, když jsem hla­do­vý,“ říká Morbius, napo­do­bu­jí­cí Hulka), ale roz­díl mezi Jekyllem a Hydem není nikdy zce­la jas­ný.

Aby se Jared Leto a Matt Smith honi­li v newy­or­ském met­ru a na vrchol­cích mra­kodra­pů, nechá­va­jí za sebou tvůr­ci akč­ní scé­nu v podo­bě mra­ku sli­zu podob­né­ho Venomovi. Je to barev­ná pas­tva pro oči, kte­rá má odvést naši pozor­nost od fak­tu, že ve sku­teč­nos­ti nemá­me ani poně­tí o síle těch­to upí­rů, ani o sáz­kách, kte­ré jsou v sáz­ce, když se navzá­jem nará­že­jí do zdí a ze střech á la Muž z oce­li.

Tyrese Gibson a Al Madrigal se obje­vu­jí jako newy­orští poli­cis­té, kte­ří se zabý­va­jí Morbiovým pří­pa­dem a odka­zu­jí na podob­né dění v San Franciscu; navzdo­ry spous­tě času na plát­ně nema­jí na prá­ci nic jiné­ho než sle­do­vat vývoj udá­los­tí ve fil­mu. Také Jared Harris je v roli Morbiuse a Milova ošet­řo­va­te­le, kte­rá měla být vět­ší, pro­mar­něn.

Nejen jed­na, ale hned dvě meziti­tul­ko­vé sek­ven­ce po finá­le se sna­ží navá­zat na udá­los­ti fil­mu Spider-Man: Bez ces­ty domů a při­pra­vit poten­ci­ál­ní film Sinister Six, což Sony tea­su­je už deset let od prv­ní­ho fil­mu Amazing Spider-Man.

Vzhledem k tomu, jak jíz­li­vé­ho při­je­tí se Morbius prav­dě­po­dob­ně dočká, jsou šan­ce, že se tak sta­ne, mož­ná men­ší než kdy jin­dy. Na roz­díl od zdat­ně zábav­ných fil­mů s Venomem je Morbius pro sérii Spider-Man od Sony tím, čím byla Mumie pro nešťast­ný Dark Universe od Universalu.


Photo © Sony Pictures Entertainment


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Morbius na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58492 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72401 KB. | 28.05.2024 - 02:52:17