Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mystifikace a Marketing: Kazma a jeho ONEMANSHOW: The Movie – 20 %

Mystifikace a Marketing: Kazma a jeho ONEMANSHOW: The Movie – 20 %

Photo © Bontonfilm
Photo © Bontonfilm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (4 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Moderátor Kamil Bartošek ali­as Kazma pro­slul na inter­ne­tu svým pořa­dem One Man Show, jenž byl během let z původ­ní­ho for­má­tu své­ráz­ně poja­té talk show pře­tvo­řen ve vel­ko­le­pou rea­li­ty show, v níž divá­ci moh­li nahléd­nout do záku­li­sí růz­ných medi­ál­ních kauz a náklad­ných mysti­fi­ka­cí ini­ci­o­va­ných prá­vě Kazmou a jeho týmem (napří­klad když infil­tro­va­li pře­dá­vá­ní cen Český lev s faleš­ným Jimem Carreym nebo nastr­či­li do pořa­du Prostřeno! her­ce ser­ví­ru­jí­cí­ho jíd­la taj­ně při­pra­ve­ná v restau­ra­ci). Kazmu, kte­rý v kaž­dé epi­zo­dě vystu­pu­je jako vypra­věč a prů­vod­ce, je nut­no oce­nit pro jeho zna­los­ti toho, jak fun­gu­jí mar­ke­ting a média, ale záro­veň mu kvů­li pod­vod­ným žer­tům a pro­jek­tům slou­ží­cím jako vějič­ky nebo zástěr­ky pro růz­né jiné věci nejde věřit nos mezi oči­ma.

ONEMANSHOW: The Movie – Recenze – 20%
Photo © Bontonfilm

Kolem jeho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu ONEMANSHOW: The Movie byla vytvo­ře­na aura tajem­na a neo­pa­ko­va­tel­né udá­los­ti, kte­rá se v kinech dočka­la díky Kazmovým fanouškům a zvě­dav­cům masiv­ních před­pro­dejů. Objevovaly se též názo­ry, že ve sku­teč­nos­ti jde jen o dal­ší mysti­fi­ka­ci a že žád­ný film nee­xis­tu­je. To při­ži­vi­ly i nedáv­né udá­los­ti z fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech, kde měla pro­běh­nout tis­kov­ka chys­ta­né­ho hvězd­ně obsa­ze­né­ho váleč­né­ho fil­mu Tajný zákop. Že žád­ný tako­vý sní­mek nevznik­ne, došlo všem pří­tom­ným nej­poz­dě­ji ve chví­li, kdy namís­to avi­zo­va­né hvězd­né herec­ké dele­ga­ce od Bartošky po Langmajera dora­zil na faleš­nou tis­kov­ku prá­vě Kazma.

Film ONEMANSHOW: The Movie kaž­do­pád­ně exis­tu­je, není to pod­vod. Je ale nut­né brát s vel­kou rezer­vou reklam­ní slo­ga­ny láka­jí­cí na „uni­kát­ní film, kte­rý mění pra­vi­dla kine­ma­to­gra­fie“, pro­to­že sku­teč­nost je mno­hem nud­něj­ší a oby­čej­něj­ší. Tématem fil­mu je pře­de­vším něko­lik let sta­rá a medi­ál­ně zná­má Kazmova sou­těž spo­čí­va­jí­cí v tom, že kde­si na úze­mí České repub­li­ky zako­pal auto s mili­o­nem korun v kuf­ru a nechal lidi jej hle­dat. Formálně tudíž film ale­spoň čás­teč­ně při­po­mí­ná stan­dard­ní epi­zo­du One Man Show, až na to, že napros­tá vět­ši­na fil­mu je zce­la smyš­le­ná a hra­ná (při­čemž Kazma hra­je sám sebe) a ani se nesna­ží tvá­řit, že hra­ná není. Snímek sice vyu­ží­vá někte­ré aspek­ty rea­li­ty (Kazmovy pro­jek­ty a jeho vztah s ex-přítelkyní, epi­de­mie Covidu, sku­teč­ná sáz­ko­vá kan­ce­lář), ale jinak má zce­la fik­tiv­ní děj, spa­da­jí­cí do žán­ru krimi-komedie ve sty­lu Dannyho par­ťá­ků. Děj, jenž je úpl­ně absurd­ní a dement­ní a kte­rý ani v jed­not­li­vos­tech nedá­vá smy­sl.

Bizarní je už úvod, v němž Kazma pří­mo do kame­ry vysvět­lí divá­kům, že není pří­z­niv­cem fil­mů děla­ných pod­le scé­ná­ře, kte­ré pokaž­dé skon­čí se závě­reč­ný­mi titul­ky, pro­to­že mno­hem víc pre­fe­ru­je rea­li­tu. Následně ale ser­ví­ru­je přes­ně ten typ fil­mu udě­la­né­ho pod­le scé­ná­ře, kte­rým na počát­ku opo­vr­ho­val. Odvolává se na ame­ric­ký styl kine­ma­to­gra­fie, tak­že hned v jed­né z prv­ních scén s paro­dic­kým pomr­ká­vá­ním bru­tál­ně zastře­lí kom­par­zis­tu a cizím hla­sem si stě­žu­je na debil­ní dabing, ale tato sty­li­za­ce jej hned vzá­pě­tí opus­tí a pak se již jen spo­ra­dic­ky tu a tam vyno­ří ve for­mě zci­zu­jí­cích prv­ků, jako je pro­la­mo­vá­ní čtvr­té stě­ny nebo záměr­né vystu­po­vá­ní z role při potře­bě něco oko­men­to­vat. Navzdory tomu ale sní­mek stej­ně vypa­dá jako typic­ké čes­ké béč­ko, kte­ré pra­cu­je s rám­cem heist fil­mu šab­lo­no­vi­tě a cel­ko­vě půso­bí upachtě­ně a navzdo­ry nema­lé­mu roz­počtu a sna­ze o naleš­tě­ný povrch i laci­ně.

Více na Kritiky.cz
Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 2013 Druhá část Nymfomanky Larse von Triera je v podstatě tím samým, co byla ta první, takže by o...
V Arkane Studios (Prey, Dishonored, Deathloop) kromě... V Arkane Studios (Prey, Dishonored, Deathloop) kromě inovativní střílečky Deathloop vznikají d...
Misery nechce zemřít - Misery Stephen King, snad nejvýznamnějš...
Úžasný thriller „Klíč 17“ od Marca Raabe Tento úžasný a psychologický thriller precizně prolíná události odehrávající se v dávné...
Monster Hunter (2020) Já jsem spokojen. Dostal jsem to, co sliboval Trailer.Tedy hodinu a půl dlouhou epickou řežbu me...

Hrané pasá­že jsou totiž na úrov­ni polo-amatérského nad­še­nec­ké­ho fil­mu, a to včet­ně ochot­nic­kých herec­kých výko­nů. Což se bohu­žel týká i samot­né­ho Kazmy v hlav­ní roli, jehož posta­vou je nepří­liš sym­pa­tic­ký a sebestřed­ný cool borec (tak jako vždyc­ky), kolem nějž krou­ží ved­lej­ší posta­vič­ky jako „bílej cikán“ nebo „ner­dov­ský počí­ta­čo­vý hac­ker s pře­zdív­kou Linux“. Události spja­té z Kazmovými akce­mi, jako je ono zako­pa­né auto nebo natá­če­ní Tajného záko­pu, fun­gu­jí vel­mi podob­ně jako před­cho­zí epi­zo­dy One Man Show (až na to, že se ve sku­teč­nos­ti jis­tě neo­de­hrá­ly tak, jak je ve fil­mu pre­zen­to­vá­no), zatím­co hra­ný děj vysta­vě­ný oko­lo nich nefun­gu­je vůbec.

Nejbolestnější jsou melod­ra­ma­tic­ké scé­ny, v nichž se Kazma opa­ko­va­ně usmi­řu­je se svou fil­mo­vou pří­tel­ky­ní (a vyu­ží­vá k tomu archiv­ní mate­ri­á­ly ze vzta­hu s reál­nou býva­lou pří­tel­ky­ní), nebo když pou­če­ně pro­mlou­vá pří­mo k divá­kům o tom, že „život může bejt někdy šíle­nej“. Těsně za tím jsou zábě­ry, v nichž pou­lí oči drs­ně pře­hrá­va­jí­cí pro­ta­go­nis­ta Kazmova nej­lep­ší­ho kama­rá­da, a trap­ně vyzní­va­jí­cí otře­pa­né vtíp­ky (schůz­ka hrdi­nů s gan­gs­te­rem, kte­rý jim po žádosti o dvou­mi­li­o­no­vou půjč­ku podá­vá roz­kro­je­ný meloun s vysvět­le­ním, že jim může nabíd­nout jen půl melou­nu, ha ha). Vtipy jinak těží zejmé­na z vul­gár­ních prů­po­ví­dek, zatím­co jiný typ humo­ru se ve fil­mu vysky­tu­je jen zříd­ka.

Žádný Hollywood se neko­ná, ani žád­ný „nový Český sen“. Tahle veli­káš­ská mar­ke­tingo­vá bub­li­na splask­la rych­le. Film přes­to bude jis­tě úspěš­ný, naba­lí na sebe řadu fana­tic­kých pří­vr­žen­ců a někte­ří na něj mož­ná zaví­ta­jí do kina i opa­ko­va­ně, přes­to­že se Kazma dob­ro­vol­ným účast­ní­kům svých pro­jek­tů pří­mo ve fil­mu vysmí­vá. A v závě­ru sním­ku je ješ­tě tako­vé láka­dlo, u nějž není jas­né, jakou bude mít dohru. Ale mož­ná o tom pak Kazma někdy nato­čí stej­ně spo­třeb­ní a nabubře­lé pokra­čo­vá­ní.

 


Podívejte se na hodnocení ONEMANSHOW: The Movie na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Více na Kritiky.cz
Harry Potter 3 – Vězeň z Azkabanu Třetí díl ságy o mladém kouzelníkovi přišel na plátna kin nečekaně až dva roky po tom p...
Blíží se oznámení God of War 2? Dost možná to naznačuje... Blíží se oznámení God of War 2? Dost možná to naznačuje herní režisér Cory Barlog (God of...
Mládeži nepřístupno | Movie 43 [10%] Žijeme ve světě, kde se Česká republika plete za Čečensko, hlavní kulturní událostí v ...
I vypínače a zásuvky jsou podstatnou součástí interiéru Nové zařízení bytu či domu, nové lampy a další osvětlení, vše perfektně sladěno do de...
Jurský svět: Nadvláda 4/10 – Trošku po funusu, ale přece. Od závěrečného dílu dinosauří film-od-filmu-giga...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77252 s | počet dotazů: 295 | paměť: 70097 KB. | 01.12.2023 - 13:06:46