Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Natáčení 4. série seriálu Das Boot probíhá v České republice

Natáčení 4. série seriálu Das Boot probíhá v České republice

Photo © Epic Drama
Photo © Epic Drama
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Natáčení čtvr­té série mezi­ná­rod­ní­ho kopro­dukč­ní­ho seri­á­lu Das Boot, kte­rý sle­du­je udá­los­ti kolem němec­ké ponor­ky za dru­hé svě­to­vé vál­ky, zača­lo v červ­nu v České repub­li­ce a v sou­čas­né době se natá­čí v cen­t­ru Prahy. Scény pro seri­ál se letos v létě natá­če­ly na Starém Městě praž­ském spo­lu s dal­ší­mi loka­ce­mi po celém měs­tě.

Na kon­ci toho­to týd­ne se budou scé­ny pro Das Boot natá­čet v oblas­ti při­lé­ha­jí­cí ke Staroměstskému náměs­tí v Praze, při­čemž pro natá­če­ní jsou vyhra­ze­ny čás­ti ulic Dlouhá, Masná, Týnská a Kozí.

Des Boot, kte­rý nava­zu­je na kla­sic­ký film Wolganga Petersena z roku 1981, původ­ně nato­če­ný jako tele­viz­ní mini­sé­rie, než byl pře­pra­co­ván a uve­den do kin po celém svě­tě, vychá­zí ze sku­teč­ných zážit­ků váleč­né­ho zpra­vo­da­je Lothara-Günthera Buchheima, kte­rý své zku­še­nos­ti z němec­ké ponor­ky belet­ri­zo­val pro stej­no­jmen­nou kni­hu z roku 1975.

Na roz­díl od před­cho­zí­ho zpra­co­vá­ní nový tele­viz­ní seri­ál roz­dě­lu­je čas mezi život na ponor­ce a na sou­ši a zahr­nu­je pohle­dy fran­couz­ské­ho odbo­je, brit­ské­ho krá­lov­ské­ho námoř­nic­tva a dal­ších spo­je­nec­kých sil.

V prv­ních třech sezó­nách se v Das Boot obje­vi­ly mezi­ná­rod­ní hvězdy jako Vicky Krieps (Korsáž, Nit z pří­zra­ků), Lizzy Caplan (Cloverfield, Masters of Sex), Vincent Kartheiser (Mad Men) a James D’Arcy (Atlas mra­ků). Ve tře­tí sérii se obje­vil Ray Stevenson (Punisher: Válečná zóna) v roli veli­te­le krá­lov­ské­ho námoř­nic­tva pát­ra­jí­cí­ho po titul­ní němec­ké ponor­ce.

Tom Wlaschiha na praž­ském natá­če­ní sei­rá­lu Das Boot. Foto: Stephan Rabold / Bavaria Fiction GmbH / Sky Deutschland GmbH

Obsazení čtvr­té série Das Boot zatím neby­lo ofi­ci­ál­ně potvr­ze­no, ale je prav­dě­po­dob­né, že se k natá­če­ní vrá­tí seri­á­lo­vé hvězdy Tom Wlaschiha (Jaqen H’ghar ze seri­á­lu Hra o trů­ny), Franz Dinda, Rick Okon a Pierre Kiwitt. Očekává se také, že se v této sezó­ně obje­ví jed­na nebo dvě význam­né hos­tu­jí­cí hvězdy nebo se vrá­tí ti, kte­ří se obje­vi­li v před­cho­zích sezó­nách.

Režisér Dennis Gansel (Mechanik: Vzkříšení) nato­čí pro čtvr­tou sezó­nu Das Boot šest epi­zod; před­cho­zí sezó­ny obsa­ho­va­ly vždy 8-10 epi­zod.

V Praze pro­bí­ha­la pro­duk­ce všech čtyř sezón Das Boot od roku 2017, což z něj činí jed­nu z nejdéle natá­če­ných zahra­nič­ních pro­duk­cí v čes­ké met­ro­po­li.

Natáčení seri­á­lu pro­bí­ha­lo z vel­ké čás­ti v praž­ském Barrandov Studiu, kde byly peč­li­vě vytvo­ře­ny kuli­sy ponor­ky, kte­ré se ve fil­mu obje­vu­jí, na vel­ké zvu­ko­vé scé­ně a exte­ri­é­ry ponor­ky na stu­di­o­vém bac­klo­tu. Hlavní kuli­sy byly pro natá­če­ní kaž­dé sezó­ny roze­brá­ny a zno­vu posta­ve­ny; jen rekon­struk­ce ponor­ky trvá asi tři měsí­ce.

„Největší výzvou je její pře­mís­tě­ní,“ řek­la na začát­ku letoš­ní­ho roku Jana Hrbková, vedou­cí pro­duk­ce Stillking Films.

„Na kon­ci kaž­dé sezó­ny musí­me celou scé­nu roze­brat, odstra­nit všech­ny její čás­ti, ulo­žit je do skla­du a jed­not­li­vé čás­ti odvézt ze stu­dia. Je to logis­tic­ky i tech­nic­ky doce­la nároč­né - ale zatím jsme to zvlád­li šest­krát.“

Natáčení pro Das Boot pro­bí­ha­lo také v uli­cích Prahy a na dal­ších mís­tech v České repub­li­ce, kde zaska­ko­va­ly růz­né loka­ce z obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky po celé Evropě.

Das Boot vysí­la­la tele­vi­ze Sky ve Velké Británii, Irsku, Německu, Rakousku, Itálii a Švýcarsku, a tam, kde je k dis­po­zi­ci, je mož­né jej stre­a­mo­vat pro­střed­nic­tvím slu­žeb Sky. Zatímco ve Spojených stá­tech se Das Boot stre­a­mo­val na Hulu, v České repub­li­ce se na Disney , kte­ré obsah Hulu pře­ná­ší, nevy­sí­lá.

Hlavní foto: Mgr: Exteriér ponor­ky Das Boot v kuli­sách Barrandov Studia s las­ka­vým svo­le­ním Stephana Rabolda / Bavaria Fiction GmbH / Sky Deutschland GmbH.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19539 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72374 KB. | 13.04.2024 - 08:33:31