Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Natáčení filmu Interview s upírem na pražském Vyšehradě

Natáčení filmu Interview s upírem na pražském Vyšehradě

Photo: Jason Pirodsky
Photo: Jason Pirodsky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Druhá řada seri­á­lu Interview s upí­rem od AMC se v uply­nu­lém měsí­ci natá­če­la na his­to­ric­kých mís­tech v Praze a ten­to týden se natá­če­ní pře­su­ne na dal­ší z nich: do his­to­ric­ké­ho kom­ple­xu Vyšehrad v Praze 2, památ­ky z 10. sto­le­tí, kte­rá nabí­zí nád­her­ný výhled na cen­t­rum měs­ta.

Interview s upí­rem se již dří­ve natá­če­lo u kos­te­la Panny Marie před Týnem v sou­sed­ství Staroměstského náměs­tí a v oblas­ti Hradčanského a Loretánského náměs­tí u Pražského hra­du. Právě o víken­du skon­či­lo natá­če­ní v uli­cích v oko­lí hor­ní čás­ti Karlova náměs­tí v Praze 2.

Části hlav­ní sil­ni­ce vedou­cí přes are­ál Vyšehradu jsou pro natá­če­ní vyhra­ze­ny od dneš­ní­ho rána do čtvrt­ka. Pokud bude natá­če­ní pro­bí­hat podob­ně jako před­cho­zí lokač­ní prá­ce v Praze, bude se prav­dě­po­dob­ně natá­čet 13. a 14. červ­na v noč­ních hodi­nách.

Podle dří­věj­ších cas­tingů budou scé­ny pro Interview s upí­rem natá­če­né na Vyšehradě zahr­no­vat sek­ven­ci, ve kte­ré se oko­lí zasta­ví a hlav­ní posta­vy se pohy­bu­jí v čase. Castingové agen­tu­ry pro tuto scé­nu spe­ci­ál­ně nabí­ra­ly kom­par­zis­ty se zku­še­nost­mi s rolí živých soch a dal­ší, kte­rým vyho­vu­je stát dlou­hou dobu zce­la nehyb­ně.

Lokalizační natá­če­ní Interview s upí­rem v Praze pro­bí­ha­lo téměř výhrad­ně v noč­ních hodi­nách, což dává smy­sl vzhle­dem k tomu, že hlav­ní­mi posta­va­mi seri­á­lu jsou upí­ři. Přesto měli při­hlí­že­jí­cí, kte­ří pro­chá­ze­li kolem míst natá­če­ní ve dne, mož­nost vidět rekvi­zi­ty pou­ži­té v seri­á­lu včet­ně paříž­ských pou­lič­ních cedu­lí. Francouzskou met­ro­po­li pro natá­če­ní zastu­pu­je Praha.

Koncem toho­to měsí­ce se pro­duk­ce Interview s upí­rem pře­su­ne zpět do pro­stor u Pražského hra­du, kte­ré byly dří­ve vyu­ží­vá­ny pro natá­če­ní. Historický kláš­ter Loreta bude pod­le vše­ho jed­nou z hlav­ních loka­cí. Při před­cho­zích scé­nách natá­če­ných v této oblas­ti udě­la­la pro­duk­ce měs­tu Praze las­ka­vost a vyčis­ti­la zdi v postran­ních uli­cích od graf­fi­ti a pla­ká­tů.

Foto: Jason Pirodsky

Foto: Jason Pirodsky

V Interview s upí­rem, nato­če­ném pod­le romá­nu Anne Riceové, kte­rý byl již dří­ve pře­ve­den do fil­mo­vé podo­by v roce 1994 s Tomem Cruisem a Bradem Pittem v hlav­ních rolích, hra­jí Sam Reid jako upír Lestat de Lioncourt a Jacob Anderson jako Louis de Pointe du Lac. Mezi hlav­ní­mi her­ci 2. série se obje­ví také Delainey Hayles, Eric Bogosian, Assad Zaman a Ben Daniels.

Interview s upí­rem je jed­ním ze tří vel­kých tele­viz­ních seri­á­lů, kte­ré se letos v létě natá­če­jí v Praze: v letňan­ských Jordán Studios se natá­čí tře­tí série seri­á­lu The Wheel of Time od Amazon Studios, nyní se natá­čí také tře­tí série seri­á­lu Foundation od Apple TV.

Seriál je také dru­hou vel­kou upír­skou pro­duk­cí, kte­rá se letos natá­čí v Praze, po fil­mu Nosferatu Roberta Eggerse s Billemem Skarsgårdem a Willemem Dafoem v hlav­ních rolích, kte­rý skon­čil v květ­nu po tří­mě­síč­ním natá­če­ní.

Druhá série Interview s upí­rem od AMC se bude v Praze natá­čet do kon­ce srp­na.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83083 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72333 KB. | 25.05.2024 - 01:40:49