Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Někdo klepe na dveře: Konec se blíží - nebo ne? - v napínavém Shyamalanově thrilleru

Někdo klepe na dveře: Konec se blíží - nebo ne? - v napínavém Shyamalanově thrilleru

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Skupina nesou­ro­dých cizin­ců drží rodi­nu jako rukojmí, aby zachrá­ni­la svět ve fil­mu Klepání na dve­ře, nej­no­věj­ším thrille­ru reži­sé­ra M. Night Shyamalana, kte­rý se v praž­ských kinech obje­ví od 2. úno­ra. Napínavý a k zamyš­le­ní nutí­cí sní­mek, kte­rý je pod­po­řen vel­ko­le­pým ústřed­ním výko­nem Davea Bautisty, je sku­teč­ným hře­bí­kem do rakve.

Někdo kle­pe na dve­ře před­sta­vu­je Bautistu v roli Leonarda, kte­rý se v úvod­ní scé­ně fil­mu při­plí­ží k osmi­le­té Wen (Kristen Cui) v pen­syl­ván­ské divo­či­ně, kde chy­tá kobyl­ky. Bautistova mohut­ná posta­va v porov­ná­ní s mla­dou dív­kou vytvá­ří oka­mži­té napě­tí a vybí­zí ke srov­ná­ní se scé­nou Frankensteinova mon­stra a malé dív­ky u jeze­ra v kla­sic­kém fil­mu stu­dia Universal z roku 1930.

Hrozba zesí­lí, když se Leonardovi spo­leč­ní­ci dosta­nou z lesa: ply­nař Redmond (Rupert Grint), kuchař­ka na lin­ce Adriane (Abby Quinn) a zdra­vot­ní sest­ra Sabrina (Nikki Amuka-Bird) při­chá­ze­jí s pro­vi­zor­ní­mi zbra­ně­mi a pro­ná­sle­du­jí mla­dou Wen zpět do cha­ty jejích rodi­čů v leto­vis­ku.

Těmi rodi­či jsou otco­vé Eric (Jonathan Groff) a Andrew (Ben Aldridge) a brzy usly­ší titul­ní zakle­pá­ní na vstup­ní dve­ře cha­ty. Leonard si s nimi chce o něčem pro­mlu­vit, ale nestih­ne jim vysvět­lit, o čem přes­ně, a tak je v krát­ké době dům napa­den a Eric s Andrewem jsou při­vá­zá­ni k židlím.

Po zkro­ce­ní rodi­ny cizin­ci vysvět­lí svou pří­tom­nost a pod­sta­tu záplet­ky Někdo kle­pe na dve­ře. Zítra nasta­ne konec svě­ta... nebo tomu ale­spoň věří na zákla­dě spo­leč­ných vizí glo­bál­ních kata­strof. Mají pou­hý den na to, aby pře­svěd­či­li Erika a Andrewa, že ho mají zachrá­nit tím, že se obě­tu­jí a zabi­jí jed­no­ho z čle­nů své rodi­ny.

Čtveřice rodi­ně neu­blí­ží, roz­hod­nu­tí obě­to­vat jed­no­ho z nich musí vze­jít od nich samot­ných. A když Eric a Andrew sle­du­jí kata­stro­fic­ké udá­los­ti, kte­ré se ode­hrá­va­jí v tele­vi­zi, začí­na­jí pře­mýš­let, zda na tom, co jim vetřel­ci říka­jí, může být něco prav­dy.

Je něko­lik růz­ných mož­nos­tí, jak Někdo kle­pe na dve­ře dopad­ne: Opravdu nasta­ne konec svě­ta, pokud se oběť neu­sku­teč­ní? Trpí cizin­ci, kte­ří se sezná­mi­li na inter­ne­to­vé dis­kus­ní strán­ce, něja­kou sku­pi­no­vou psy­chó­zou? Nebo se chys­tá něco zlo­věst­něj­ší­ho - spo­lu s odha­le­ním, že jeden z těch­to cizin­ců ve sku­teč­nos­ti pro rodi­nu cizin­cem není?

Konečné rozuz­le­ní romá­nu Někdo kle­pe na dve­ře je mož­ná ze všech nejmé­ně uspo­ko­ji­vé. Shyamalan však dosá­hl toho, že když se zvra­ty oče­ká­va­jí, stá­vá se z oby­čej­nos­ti pře­kva­pe­ní; zda tako­vá pod­vrat­nost fun­gu­je, bude zále­žet na kaž­dém divá­ko­vi zvlášť.

Někdo kle­pe na dve­ře nám nabí­zí čas­té fla­shbac­ky do vzta­hu Erica a Andrewa v prů­bě­hu let a ústřed­ní pre­mi­sa slou­ží jako ale­go­rie jejich živo­tů: jako homose­xu­ál­ní pár a nestan­dard­ní rodin­ná jed­not­ka musí při­ná­šet znač­né obě­ti, aby si udr­že­li život­ní styl, kte­rý vět­ši­na ostat­ních pova­žu­je za samo­zřej­most.

To je hlub­ší tema­tic­ký mate­ri­ál, než umož­ňu­je prů­měr­ný Shyamalanův thriller, a mož­ná se ztrá­cí v rám­ci vrchol­ných odha­le­ní fil­mu. Až do závě­reč­ných scén Někdo kle­pe na dve­ře se však jed­ná o inten­ziv­ní, ale neče­ka­ně pře­mýš­li­vou zále­ži­tost. Zejména Groff dodá­vá fil­mu emo­ci­o­nál­ní náboj, zatím­co Bautista je v roli zastra­šu­jí­cí­ho, ale záro­veň podiv­ně sym­pa­tic­ké­ho naru­ši­te­le domu fas­ci­nu­jí­cí.

Někdo kle­pe na dve­ře, v němž se mísí moti­vy z apo­ka­lyp­tic­ké­ho a nedo­ce­ně­né­ho thrille­ru Nicolase Cage Knowing s ústřed­ní pre­mi­sou z fil­mu Zabití posvát­né­ho jele­na, je po vět­ši­nu sto­pá­že str­hu­jí­cí a peč­li­vě zpra­co­va­né mis­trem napě­tí.

Někdo kle­pe na dve­ře mož­ná zane­chá divá­ky, kte­ří od reži­sé­ra oče­ká­va­jí zvrat na úrov­ni Šestého smys­lu, s poci­tem neu­spo­ko­je­ní, ale ti, kte­ří vez­mou pre­mi­su za ber­nou min­ci, si zde najdou spous­tu důvo­dů k rados­ti. Tento napí­na­vý thriller se při­po­ju­je k M3GAN jako raný žán­ro­vý kle­not, kte­rý odstar­tu­je rok 2023.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Někdo klepe na dveře na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,30968 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71621 KB. | 24.06.2024 - 04:31:38