Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Německo-norský thriller „The Seed“ se natáčí v Praze

Německo-norský thriller „The Seed“ se natáčí v Praze

Photo © Nordisk Film
Photo © Nordisk Film
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V Praze se nyní natá­čí šes­ti­díl­ná mini­sé­rie The Seed (Die Saat) z pro­duk­ce Odeon Fiction a sce­náris­ty Christiana Jeltsche (Tatort). Produkce seri­á­lu zača­la 10. květ­na a natá­če­ní pro­bí­há kro­mě Prahy také v Mnichově a na nor­ských Špicberkách.

Mezinárodní obsa­ze­ní seri­á­lu The Seed zahr­nu­je Ingrid Bolsø Berdal (Westworld, Herkules z roku 2014), Heino Fercha (Downfall, Der Tunnel), Rainera Bocka (Better Call Saul, Wonder Woman, A Most Wanted Man), Jonathana Berlina (The Forger) a dal­ší.

Alexander Dierbach je reži­sé­rem šes­ti­díl­né mini­sé­rie pod­le scé­ná­ře tvůr­ců seri­á­lu Jeltsche a Axela Hellsteniuse.

Ferch hra­je němec­ké­ho detek­ti­va Maxe Grosze, kte­rý spo­lu­pra­cu­je s nor­skou poli­cist­kou Theou Koren (Berdal) na vyšet­řo­vá­ní zmi­ze­ní své­ho synov­ce na Špicberkách. Když pát­ra­jí po záhad­ných okol­nos­tech synov­co­va zmi­ze­ní, odha­lí mezi­ná­rod­ní spik­nu­tí s vazba­mi na poli­ti­ku a kon­tro­verz­ní pře­vze­tí země­děl­ské spo­leč­nos­ti.

Detaily záplet­ky fil­mu The Seed mají jis­té srov­ná­ní s pro­bí­ha­jí­cím skan­dá­lem s dotač­ní­mi pod­vo­dy EU, do něhož je zaple­ten býva­lý čes­ký pre­mi­ér Andrej Babiš a jeho země­děl­ský kon­glo­me­rát Agrofert, ale tato sou­vis­lost je prav­dě­po­dob­ně náhod­ná.

The Seed do své­ho pří­bě­hu zapo­ju­je i reál­ně exis­tu­jí­cí glo­bál­ní úlo­žiš­tě semen Svalbard na Špicberkách. Trezor slou­ží jako zálož­ní úlo­žiš­tě pro mili­o­ny uni­kát­ních dru­hů semen po celém svě­tě.

„Filmem The Seed chce­me upo­zor­nit na důle­ži­tý glo­bál­ní pro­blém, pro­to­že se týká boje o potra­vi­ny,“ uve­dl v tis­ko­vé zprá­vě Christoph Pellander, šéf­re­dak­tor pro­du­cen­ta ARD Degeto.

„Díky špič­ko­vé­mu obsa­ze­ní před i za kame­rou se jed­ná o vzru­šu­jí­cí německo-norskou kopro­duk­ci, kte­rá oslo­ví nejen němec­ké pub­li­kum, ale při­táh­ne i mezi­ná­rod­ní pozor­nost.“

V Praze pro­bí­ha­la pro­duk­ce fil­mu The Seed v posled­ních týd­nech na Starém Městě a dal­ších mís­tech v cen­t­ru měs­ta a natá­če­ní by mělo pokra­čo­vat až do červ­na.

The Seed je jed­nou ze dvou vel­kých mezi­ná­rod­ních pro­duk­cí, kte­ré v sou­čas­né době pro­bí­ha­jí v cen­t­ru Prahy, v čes­ké met­ro­po­li se v sou­čas­né době natá­čí také mini­sé­rie ame­ric­ké pro­duk­ce s názvem Lucky Man, ode­hrá­va­jí­cí se v obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky. Podrobnosti o pro­duk­ci fil­mu Lucky Man, včet­ně čle­nů herec­ké­ho obsa­ze­ní, neby­ly ofi­ci­ál­ně ozná­me­ny.

Další mezi­ná­rod­ní pro­duk­ce, včet­ně nové­ho rebo­o­tu fil­mu Vrána a mini­sé­rie o Anně Frankové Malé svět­lo, by měly v létě rov­něž natá­čet v Praze.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24032 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72090 KB. | 25.04.2024 - 12:53:39