Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Neobvyklá nabídka láme ledy: Nic ve zlým - komedie s Jennifer Lawrence

Neobvyklá nabídka láme ledy: Nic ve zlým - komedie s Jennifer Lawrence

Photo © Columbia Pictures
Photo © Columbia Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve chví­li, kdy Maddie (Jennifer Lawrence) hro­zí ztrá­ta rod­né­ho domu, nara­zí na láka­vou pra­cov­ní nabíd­ku: boha­tí úzkost­ní rodi­če (Matthew Broderick, Laura Benanti) hle­da­jí něko­ho, kdo by se „dal dohro­ma­dy“ s jejich deva­te­nác­ti­le­tým synem Percym (Andrew Barth Feldman), než začne stu­do­vat na vyso­ké. Maddie však ke své­mu pře­kva­pe­ní brzy zjis­tí, že u podi­ví­na Percyho není nic jis­té....

Díky séri­ím X-Men a Hunger Games dosta­teč­ně pro­sla­ve­ná, díky dra­ma­tu Terapie lás­kou již ve 22 letech drži­tel­kou Oscara, díky své­mu cas­tingu čas­to zařa­zo­va­ná mezi nej­lep­ší hereč­ky své gene­ra­ce. Jennifer Lawrence je zná­mou hereč­kou již del­ší dobu, minu­lý rok zvlád­la výraz­ně zapů­so­bit díky dal­ší­mu sil­né­mu výko­nu v dra­ma­tu Mosty, po K zemi hleď! Adama McKaye ovšem její plno­krev­ná kome­di­ál­ní úlo­ha. Nic ve zlým je dru­hou kome­dií reži­sé­ra a sce­náris­ty Geneho Stupnitskyho po sním­ku Hodní hoši. V něm zvlá­dl Stupnitsky pra­co­vat s poměr­ně ori­gi­nál­ním kon­cep­tem a ve finá­le dodat zábav­nou kome­dii, kte­rá kro­mě funkč­ních vti­pů i gagů před­ved­la i posel­ství o síle přá­tel­ství a dospí­vá­ní tří hlav­ních dět­ských hrdi­nů. Bylo tak najed­nou snad­né oče­ká­vat dal­ší film Stupnitskyho a potě­ší, že se mu více­mé­ně daří krá­čet ve sto­pách své­ho režij­ní­ho debu­tu.

Nic ve zlým
Photo © Columbia Pictures

Nic ve zlým po vzo­ru Hodných hochů čas­to sází na vul­gár­ní humor, kdy při­drz­lá hlav­ní hrdin­ka s kra­pet pro­říz­nu­tou pusou Jennifer Lawrence sedí na tělo. Samotná záplet­ka o neob­vyk­lém inze­rá­tu s neob­vyklou nabíd­kou zní poměr­ně ori­gi­nál­ně, trai­ler poté může evo­ko­vat, že se krá­čí ve sto­pách star­ších tee­nage vir­gin kome­dií jaký­mi jsou prv­ní Prci, prci, prcič­ky nebo Sexbomba od ved­le. A násled­ně se u výsled­ku jenom můžou poma­lu začít vysky­to­vat pozi­ti­va a zápo­ry. Zápletka už na samot­ném papí­ře může znít při­ta­že­ná za vla­sy,  všech­ny jed­not­li­vé vti­py roz­hod­ně nemu­sí mít ten pra­vý úči­nek, výsle­dek přes­to zvlá­dá potě­šit. Ve finá­le se totiž pořád ser­ví­ru­je vlast­ně dost sym­pa­tic­ká neko­rekt­ní kome­die, kte­rá má dost zábav­ných momen­tů a pře­de­vším nut­ně nesto­jí pou­ze na vul­ga­ri­tách a půvab­nos­ti Jennifer Lawrence, kte­ré její cha­rak­ter sku­teč­ně sedí na tělo.

Obal v pod­sta­tě láká na nemož­nou misi, kte­rá tkví pře­de­vším v tom, aby tu jeden pří­liš intro­vert­ní a pří­liš spe­ci­fic­ký nad­chá­ze­jí­cí vyso­ko­ško­lák při­šel o svou bez­peč­nou zónu i panic­tví, hlav­ní hrdin­ka se při zdán­li­vě sobec­ké moti­va­ci může zdát v prů­bě­hu času více­mé­ně nesym­pa­tic­ká. Jenomže prá­vě tepr­ve dochá­zí k poměr­ně sym­pa­tic­ké­mu vývo­ji vzta­hu dvou hlav­ních postav, kon­tras­tům mezi vyš­ší a niž­ší tří­dou, úva­ze nad tím, že Maddie potře­bu­je ze své kom­fort­ní zóny vyjít více než­li Percy a vlast­ně šikov­ně vysta­vě­né záplet­ce, kte­rá i po mož­ná kra­pet kře­čo­vi­tém star­tu zvlá­dá v závě­ru pře­ci jen vykouz­lit úsměv na tvá­ři. Stupnitsky se spo­lusce­náris­tou Johnem Phillipsem si tak zvlá­da­jí s poměr­ně zábav­ným kon­cep­tem více­mé­ně vyhrát a po Hodných hoších dodal opět fajn svě­ží kome­dií, kte­rá se zvlá­dá i cel­kem pěk­ně pře­klo­pit do váž­něj­ších vod. A uká­zat, že Lawrence si svůj sta­tus jed­né z nej­ši­kov­něj­ších here­ček své gene­ra­ce pořád zaslou­ží.

Více na Kritiky.cz
Dyna Blaster - „Evropský Bomberman“ Dynablaster (případně Dyna Blaster) je jméno evropské verze klasického Bombermana. Příběh j...
Malíř vzpomínek Zkuste si představit lék, po jehož požití byste si vybavili své vzpomínky na minulé životy....
Drahé kameny Jak stárneme, neměníme se ani k lepšímu, ani k horšímu, jen se stáváme sami sebou. (May ...
Oficiální podcast Ep. 6 „Princezna a královna“ | Dům draka (HBO) ...
MICHAELA PECHÁČKOVÁ (Johana. Ta, kterou miluje Albert, ta, která si říká Žoán) Míša hraje už od svých 4 let v reklamách, seriálech a zahrála si i v pohádce Tři bratři....
Nic ve zlým
Photo © Columbia Pictures

Castingovým úlov­kem je ostat­ně i Andrew Barth Feldman, kte­ré­mu se intro­vert­ní chla­pec věří dosta­teč­ně snad­no, výraz­něj­ší posta­vy jinak více­mé­ně chy­bí a čas­to půso­bí pou­ze jako posta­vy, kte­ré jsou dopl­ně­né k dvě­ma plno­krev­ným ústřed­ním posta­vám. Platí to tak bohu­žel napří­klad i rodi­čích Percyho v podá­ní Matthew Brodericka a Laury Benanti, klí­čo­vým fak­tem ovšem zůstá­vá fakt, že mezi sebou mají Lawrence i Feldman dost uvě­ři­tel­né che­mie, aby podiv­ný vývoj jejich vzta­hu nadá­le stál za vidě­ní. I když se tu poté neser­ví­ru­je žád­né psy­cho­lo­gic­ké dra­ma, koke­to­vá­ní s váž­ný­mi téma­ty ve finá­le zvlá­dá fun­go­vat, i když mož­ná men­ší sna­ha o sati­ric­ké rýpá­ní do vyko­řis­ťo­vá­ní chudých boha­tý­mi není ve finá­le nej­sil­něj­ší. Přesto potě­ší schop­ný­mi pře­cho­dy do váž­né polo­hy i tím, že je vzrůs­ta­jí­cí dile­ma Maddie uvě­ři­tel­né a k zpo­čát­ku opo­vr­že­ní­hod­né posta­vě se ve finá­le snad­no vybu­du­je něja­ký most.

I přes fakt, že se tu pořád dle oče­ká­vá­ní s obtíž­něj­ší­mi téma­ty pra­cu­je  na odleh­če­nou notu, nikdy se tu ve finá­le nevy­vo­lá­vá pocit povrch­nos­ti, chví­le­mi se navíc daří ale­spoň kra­pet jít pro­ti oče­ká­vá­ným klišé. Některé vti­py jsou někdy mož­ná až pří­liš za hra­nou, i díky fak­tu, že se na to jde kra­pet jinak a chví­le­mi sku­teč­ně pro­ti oče­ká­vá­ním, zvlá­dá Nic ve zlým mile pře­kva­pit a při­po­me­nout prá­vě ty při­drz­lé kome­die, kte­ré jsou u někte­rých dnes kul­tov­ní zále­ži­tos­tí. Takové ambi­ce nej­spíš pře­ci jen Nic ve zlým nemá, přes­to jde v pod­sta­tě o ide­ál­ní let­ní kome­dii, kte­rá nut­ně nemu­sí těžit jenom z osca­ro­vé hereč­ky v hlav­ní roli.

Gene Stupnitsky zvlá­dl u Hodných hochů pří­jem­ně pře­kva­pit, to se mu ve finá­le i sym­pa­tic­ky daří i u Nic ve zlým. Tato kome­die se sice úpl­ně nevy­hne zaje­tým vodám  a fórům, kte­ré se míjí účin­ky, i díky herec­ké­mu talen­tu Jennifer Lawrence se ovšem daří schop­ně pře­ska­ko­vat mezi odleh­če­něj­ší a váž­něj­ší polo­hou, výsle­dek doka­zu­je, že má tato při­drz­lá kome­die o kra­pet více vrs­tev, než by se lec­kdo poku­sil odhad­nout....

Více na Kritiky.cz
LIVE | Germany vs. Switzerland | 2022 #IIHFWorlds ...
Tátova volha - S Volhou GAZ 21 za ztraceným synem Červenobéžová karoserie auta značky Volha Gaz 21 se soškou jelena na přední kapotě působí...
Nepropásli jste? Ohlédnutí za seriály loňského podzimu, novinky jara Již odvysílané V následujícím seznamu se můžete podívat na nové sezóny všech seriálů,...
Rychle a zběsile 6 | Furious 6 [55%] Filmové léto je za námi a jak postupně letní pecky přocházejí na trh s přenosnými nosi...
United 93 (Let číslo 93) Pokud byste se měli rozhodovat, zda během letních večerních nocí, strávených v kině, dáte ...

Verdikt: 70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46285 s | počet dotazů: 294 | paměť: 70108 KB. | 01.12.2023 - 09:46:19