Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Noční koupání: Strašidelný thriller o bazénu od Blumhouse jde do hloubky

Noční koupání: Strašidelný thriller o bazénu od Blumhouse jde do hloubky

Photo © Universal Studios
Photo © Universal Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Strašidelný bazén tero­ri­zu­je nic netu­ší­cí rodi­nu na před­měs­tí ve fil­mu Noční kou­pá­ní, kte­rý ten­to víkend zaha­ju­je rok 2024 v praž­ských a svě­to­vých kinech. Tento horor stu­dia Blumhouse od reži­sé­ra Bryce McGuirea, kte­rý se spo­lusce­náris­tou Rodem Blackhurstem adap­to­val svůj krát­ký film z roku 2014, hra­je svou absurd­ní pre­mi­su zce­la na rovi­nu, což má za násle­dek, že film je čas­to zábav­ný, i když málo­kdy dob­rý.

To je ško­da, pro­to­že i když se kon­cept stra­ši­del­né­ho bazé­nu v Nočním kou­pá­ní nemu­sí zdát nijak zvlášť páteř­ní, na před­sta­vě, že se člo­věk ocit­ne pod vodou, sám a v noci, a přes vodu zahléd­ne roz­ma­za­né zábles­ky stí­no­vých postav u bazé­nu, něco je. Vynoříte se a osu­ší­te si oči, ale nic tam není.

To je něco, co šikov­ný kraťas z roku 2014 ve své tří­mi­nu­to­vé sto­pá­ži pre­ciz­ně před­ve­dl a co Noční kou­pá­ní zopa­ku­je asi čty­ři­krát. Čtyři scé­ny, v nichž růz­né posta­vy pla­vou samy ve stra­ši­del­ném bazé­nu a aktiv­ně zaží­va­jí para­nor­mál­ní jevy pro­střed­nic­tvím vody, jsou napros­to skvě­le zpra­co­va­né (pod­vod­ní kame­ra je prvotříd­ní) a dodá­va­jí fil­mu něko­lik sku­teč­ných leka­ček.

Tyto čty­ři scé­ny však zabí­ra­jí asi 10 minut z 98minutového fil­mu. Zbytek Noční kou­pá­ní je věno­ván tem­né expo­zi­ci, kdy ústřed­ní rodi­na při­chá­zí na to, že v jejich bazé­nu stra­ší, pát­rá po před­cho­zích maji­te­lích jejich domu a záhad­ných zmi­ze­ních spo­je­ných s bazé­nem, odha­lu­je sku­teč­nou děsi­vou pod­sta­tu toho, co bazén chce, a nako­nec se nau­čí, jak ho pora­zit.

Pozor, spo­i­ler: závě­reč­ný záběr fil­mu, v němž bagr zasy­pá­vá bazén, vás mož­ná úpl­ně nepře­kva­pí. Páni... proč to niko­ho z před­cho­zích maji­te­lů domu nena­padlo?

„Máme bazén,“ pozna­me­ná Ray Waller (Wyatt Russell) s posra­ným úsmě­vem během své posled­ní pro­hlíd­ky. Ray, býva­lý hráč tře­tí ligy Milwaukee Brewers, se poma­lu vyrov­ná­vá se svou dia­gnó­zou roz­trou­še­né skleró­zy, ale vod­ní tera­pie v bazé­nu v novém domě jeho rodi­ny s ním dělá divy.

„S tím bazé­nem je něco špat­ně!“ kři­čí máma Eve (Kerry Condon) poté, co se man­žel Ray i dítě málem uto­pí na osud­né bazé­no­vé pár­ty. Condonová, kte­rá zde navá­za­la na svou nomi­na­ci na Oscara ve fil­mu Banshees of Inisherin, doká­že podob­né hláš­ky půso­bi­vě pro­ná­šet s váž­nou tvá­ří, ale divá­ci je budou jen těž­ko při­jí­mat bez vylou­dě­ní úsmě­vu.

Co je špat­ně s bazé­nem? Inu, z odto­ku neu­stá­le stří­ká krev, za jezem je chňa­pa­vá zom­bie a v něčem, co lze popsat jen jako nezná­mé hlu­bi­ny pod bazé­nem, pla­ve spous­ta těl. Všechno je to tro­chu nejas­né, ale paní Summerová (Jodi Longová), před­cho­zí maji­tel­ka domu, kte­rá v bazé­nu při­šla o dce­ru, ve šikov­né úvod­ní sek­ven­ci fil­mu všech­no do nejmen­ších podrob­nos­tí vysvět­lí ve tře­tím děj­ství.

Noční kou­pá­ní prav­dě­po­dob­ně neby­lo před­ur­če­no k tomu, aby se sta­lo letoš­ním M3GAN, prů­lo­mo­vým hitem stu­dia Blumhouse z loň­ské­ho led­na, ale jeho napros­to kon­venč­ní scé­nář na sebe váže něko­lik skvě­lých herec­kých výko­nů (včet­ně těch Amélie Hoeferleové a Gavina Warrena v rolích dětí) a zdat­nou horo­ro­vou fil­ma­ři­nu. A i když ten­to sní­mek nedo­sa­hu­je níz­ké lať­ky fil­mů s bazé­no­vou téma­ti­kou, jako je 12 stop pod zemí nebo v Praze nato­če­ný Bazén z roku 2001, co se týče stra­ši­del­ných fil­mů o bazé­nech, musí být na vrcho­lu sezna­mu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47449 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72347 KB. | 19.05.2024 - 06:56:58