Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Noční město: Německý upírský seriál a adaptace Berlinoir se nyní natáčí v Praze

Noční město: Německý upírský seriál a adaptace Berlinoir se nyní natáčí v Praze

Foto: Easy Diffusion - AI
Foto: Easy Diffusion - AI
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V praž­ských uli­cích se prá­vě natá­čí seri­ál Město noci, kte­rý vzni­ká v němec­ké pro­duk­ci a je adap­ta­cí gra­fic­ké­ho romá­nu Berlinoir, kte­rý vychá­zí z upír­ské série. Produkce seri­á­lu v čes­kém hlav­ním měs­tě zača­la letos na jaře, ale ofi­ci­ál­ně bylo o pro­jek­tu zve­řej­ně­no jen málo podrob­nos­tí.

Město noci je nej­no­věj­ším pro­jek­tem němec­ké pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Amusement Park, kte­rou původ­ně zalo­ži­li pro­du­cent Malte Grunert a herec Daniel Brühl. Amusement Park již dří­ve nato­čil film Na západ­ní fron­tě klid, kte­rý zís­kal devět Oscarů, na loka­cích v Praze a oko­lí v roce 2021.

Grafické romá­ny Berlinoir, kte­ré napsal Tobias O. Meißner a ilu­stro­val Reinhard Kleist, se ode­hrá­va­jí ve zko­rum­po­va­ném Berlíně v alter­na­tiv­ním vesmí­ru, kde vlád­nou fašis­tič­tí upí­ři. První román, kte­rý vyšel v roce 2013, se odví­jí jako poli­tic­ký thriller, v němž se zve­dá odpor pro­ti tyran­ské vlá­dě upí­řích vlád­ců, kte­ří vyko­řisťu­jí živé v továr­nách na krev při­po­mí­na­jí­cích kon­cen­t­rač­ní tábo­ry.

Série se zabý­vá téma­ty tota­li­ta­ris­mu, odpo­ru a boje za svo­bo­du upro­střed utla­čo­va­tel­ské­ho reži­mu při­po­mí­na­jí­cí kla­sic­kou němec­kou kine­ma­to­gra­fii, odka­zu­jí­cí na díla jako M Fritze Langa a Metropolis. Kleistovy ilu­stra­ce čer­pa­jí inspi­ra­ci z umě­ní George Grosze. V němec­kém nakla­da­tel­ství Edition 52 dosud vyšly tři gra­fic­ké romá­ny Berlinoir.

Na zákla­dě někte­rých deko­ra­cí z Města noci v praž­ských uli­cích může vyprá­vě­ní pokrý­vat něko­lik dese­ti­le­tí nebo dokon­ce sta­le­tí. Seriál se má natá­čet u par­ku Lannova v cen­t­ru měs­ta kon­cem příští­ho týd­ne a kon­cem příští­ho měsí­ce se bude natá­čet i na čes­kých loka­cích mimo Prahu.

Obsazení a štáb podí­le­jí­cí se na Městu noci zatím neby­ly ofi­ci­ál­ně ozná­me­ny. Podle neo­fi­ci­ál­ních infor­ma­cí na Filmmakers Europe seri­ál reží­ru­je Philipp Kadelbach, kte­rý v Praze dří­ve natá­čel film My děti ze zoo Bahnhof, a v hlav­ní roli se před­sta­ví Melika Foroutan, kte­rá v čes­ké met­ro­po­li nedáv­no natá­če­la dru­hou řadu seri­á­lu Císařovna.

V roce 2018 časo­pis Variety infor­mo­val, že k režii seri­á­lu byl při­pou­tán němec­ký reži­sér Dennis Gansel (Vlna, Mechanik: Vzkříšení), ale za šest let se toho může hod­ně změ­nit. Gansel už loni v Praze natá­čel epi­zo­dy pro posled­ní sérii němec­ké­ho seri­á­lu Das Boot. Tehdy byl scé­nář k Městu noci při­psán Jaysonu Rothwellovi (Polar).

Místní pro­duk­ci fil­mu Město noci zajiš­ťu­je spo­leč­nost Sirena Film, kte­rá spo­lu­pra­co­va­la s Amusement Parkem na fil­mu Na západ­ní fron­tě klid a koor­di­no­va­la také čes­kou pro­duk­ci nedáv­ných celo­ve­čer­ních fil­mů Jeden život a Země zaslí­be­ná.

Německý fil­mo­vý fond uvá­dí jako dis­tri­bu­to­ra Města noci spo­leč­nost The Walt Disney Company, což nazna­ču­je, že seri­ál může být určen k pre­mi­é­ře na Disney . Datum pre­mi­é­ry je zatím nezná­mé, ale pod­le výrob­ní­ho plá­nu by moh­lo při­jít někdy v roce 2025.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29079 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71691 KB. | 14.06.2024 - 02:01:19