Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Nosferatu: Datum premiéry upírského filmu natočeného v Praze je stanoveno na Vánoce 2024

Nosferatu: Datum premiéry upírského filmu natočeného v Praze je stanoveno na Vánoce 2024

Photo © 2000 Lions Gate Films
Photo © 2000 Lions Gate Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film Nosferatu, nové zpra­co­vá­ní kla­sic­ké­ho němec­ké­ho upír­ské­ho pří­bě­hu, sil­ně ovliv­ně­né­ho Draculou Brama Stokera, reži­sé­ra Roberta Eggerse, bude uve­den do kin na Štědrý den (25. pro­sin­ce) 2024, pro­zra­dil dis­tri­bu­tor Focus Features. Film se natá­čel na loka­cích v Praze a po celé České repub­li­ce na začát­ku letoš­ní­ho roku.

„Odvážná fil­mo­vá tvor­ba Roberta Eggerse je vždy dár­kem pro fanouš­ky a my může­me slí­bit, že jeho Nosferatu chys­tá pořád­ný vánoč­ní svá­tek,“ uve­dl pro­střed­nic­tvím tis­ko­vé­ho pro­hlá­še­ní před­se­da před­sta­ven­stva Focus Features Peter Kujawski.

Eggersova ver­ze o Nosferatu se pro­fi­lo­va­la v nej­no­věj­ším vydá­ní časo­pi­su Empire, kde film odha­lil svůj prv­ní ofi­ci­ál­ní obrá­zek. Lily-Rose Deppová jako Ellen Hutterová se zlo­věst­ným stí­nem upí­ří­ho drá­pu roz­pro­stře­ným po tvá­ři.

„Je to ješ­tě více pří­běh Ellen než před­cho­zí ver­ze,“ řekl Eggers pro Empire a zdů­raz­nil roli své žen­ské hrdin­ky. „A Lily-Rose je napros­to feno­me­nál­ní.“

Kromě Deppa se v Nosferatu obje­ví také Nicholas Hoult v roli Hutterova man­že­la Thomase, rea­lit­ní­ho agen­ta, Aaron Taylor-Johnson a Emma Corrin jako jejich přá­te­lé Hardingovi, Ralph Ineson jako ředi­tel nemoc­ni­ce, Simon McBurney jako Thomasův zaměst­na­va­tel a Willem Dafoe jako pro­fe­sor Albin Eberhart von Franz, fil­mo­vá ver­ze Van Helsinga.

V hlav­ní roli Nosferatu se před­sta­ví Bill Skarsgård, hra­bě Orlok, upír, kte­rý Thomase najme a násled­ně se sta­ne posed­lým jeho ženou. Obrázky Skarsgårda v kos­tý­mu pro film neby­ly zve­řej­ně­ny, ale Eggers jeho podo­bu tea­so­val.

„Řeknu, že Bill se tak pro­mě­nil, že se bojím, aby se mu nedo­sta­lo uzná­ní, kte­ré si zaslou­ží, pro­to­že tam pros­tě... není,“ řekl Eggers pro Empire.

„Cítil, že by rád uctil ty, kte­ří při­šli před ním. Je to všech­no vel­mi jem­né [...] Ale mys­lím, že hlav­ní je, že je ješ­tě víc lido­vým upí­rem. Podle mého názo­ru vypa­dá jako mrt­vý tran­syl­ván­ský šlech­tic, a to tak, že jsme vlast­ně nikdy nevi­dě­li, jak by sku­teč­ný mrt­vý tran­syl­ván­ský šlech­tic vypa­dal a jak by byl oble­če­ný.“

V Praze se Nosferatu natá­čel v praž­ském Barrandov Studiu ved­le loka­cí v čes­kém hlav­ním měs­tě a po celé zemi. Krátce se natá­če­lo i v his­to­ric­kém are­á­lu praž­ské Invalidovny, kom­ple­xu z 18. sto­le­tí, kte­rý 200 let slou­žil jako vojen­ská nemoc­ni­ce. Pro natá­če­ní byl vyu­žit také zámek v Rožmitále pod Třemšínem.

Spolu s prá­vě dokon­čo­va­ným Interview s upí­rem spo­leč­nos­ti AMC byl Nosferatu jed­ním ze dvou vel­kých fil­mů s upír­skou tema­ti­kou, kte­ré se letos natá­če­ly v Praze.

Nosferatu má s čes­ký­mi země­mi dlou­hou his­to­rii. Nosferatu F. W. Murnaua se čás­teč­ně natá­čel ve Vrátné doli­ně, Dolném Kubíně a na Oravském hra­dě v teh­dej­ším Československu (dnes Slovensko). V Československu se natá­če­ly i čás­ti ver­ze fil­mu Wernera Herzoga Nosferatu - Vampýr z roku 1979, kde si hrad Pernštejn na již­ní Moravě zahrál Drákulův hrad.

Navzdory vánoč­ní­mu datu pre­mi­é­ry Eggers zdů­raz­ňu­je základ­ní gotic­ký horor Nosferatu.

„Ano, je to stra­ši­del­ný film. Je to horor. Je to gotic­ký horor,“ říká. „A oprav­du si mys­lím, že už dlou­ho tu nebyl gotic­ký film ze sta­ré ško­ly, kte­rý by byl sku­teč­ně děsi­vý. A mys­lím si, že vět­ši­na divá­ků ho za tako­vý bude pova­žo­vat.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 7,49522 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71685 KB. | 14.06.2024 - 19:58:20