Kritiky.cz > Recenze > Okamžik zlomu - Fracture

Okamžik zlomu - Fracture

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Podstata práv­nic­ké­ho thrille­ru, v němž pro­ti sobě sto­jí vrah Athony Hopkins a žalob­ce Ryan Gosling, je doko­na­le vysti­že­na již ve slo­ga­nu pro­vá­ze­jí­cím ten­to film – „Střelil jsem svo­ji ženu. Dokaž to.“
Právnické sním­ky tvo­ří zají­ma­vou odnož fil­mo­vé­ho prů­mys­lu. Samozřejmě i zde najde­me nepo­ve­de­né kous­ky, ale vesměs se jed­ná o dob­ré fil­my, pro­to­že tako­vý práv­nic­ký thriller je zalo­že­ný na slo­vech, na pře­svěd­čo­vá­ní a síle argu­men­tů, musí mít pro­myš­le­ný scé­nář a kva­lit­ní her­ce, při­čemž se vše ode­hrá­vá v atrak­tiv­ním pro­stře­dí soud­ní síně, kde je tře­ba (ale­spoň pokud se baví­me o ame­ric­ké jurisdik­ci) naklo­nit si poro­tu slo­že­nou z prostých obča­nů. Z těch­to důvo­dů pat­ří práv­nic­ké fil­my mezi mé oblí­be­né. A novin­ka Okamžik zlo­mu, ačko­li se z ní asi nepo­sa­dí­te na zadek, jim ostu­du roz­hod­ně neu­dě­lá.

Willy Beachum je mla­dý, úspěš­ný a aro­gant­ní asi­s­tent stát­ní­ho návlad­ní­ho, kte­rý se prá­vě chys­tá pře­jít k mno­hem lukra­tiv­něj­ší prá­ci. Přijme tedy posled­ní tri­vi­ál­ní pří­pad – Ted Crawford stře­lil svou nevěr­nou man­žel­ku do hla­vy a ta je nyní v koma­tu, poli­cie má jeho zbraň i pode­psa­né dozná­ní, vše se tedy zdá být pou­hou for­ma­li­tou. Ted Crawford však není hloupý a roz­hod­ně nedá svou kůži laci­no. Poté co trvá na tom, že se bude hájit sám a tvá­ří se jako prá­va nezna­lý ama­tér, vyta­hu­je na svět­lo trum­fy a Willyho vzrůs­ta­jí­cí bez­moc si krá­lov­sky uží­vá.

Okamžik zlo­mu je fil­mem pro dva her­ce, jejichž vzá­jem­ná kon­fron­ta­ce je tím nej­lep­ším, co zde může­te vidět. Athony Hopkins se pro role ledo­vě klid­ných, čás­teč­ně zvrá­ce­ných a hlav­ně vychyt­ra­lých „hajz­lů“ naro­dil. Jeho Ted v mno­hém při­po­me­ne Hopkinsovu nej­slav­něj­ší posta­vu – Hannibala Lectera, hlav­ně v tom, jak si se svým pro­tiv­ní­kem pohrá­vá a má z toho upřím­nou radost. Protihráčem je mu Ryan Gosling, kte­ré­mu role mla­dé­ho ambi­ci­óz­ní­ho práv­ní­ka pad­ne jako uli­tá. Obě posta­vy jsou zají­ma­vě napsa­né, a roz­hod­ně nejsou nějak šab­lo­no­vi­tě jed­no­du­ché. Vedle toho film nasto­lí např. i otáz­ku, zda­li je správ­né zfal­šo­vat důka­zy, když víme, že obža­lo­va­ný je vinen a potře­bu­je­me to doká­zat.

Kromě výbor­ných scén vzá­jem­ných stře­tů ústřed­ních postav najde­me však ve fil­mu i scé­ny, kte­ré půso­bí jako vata. Prakticky zby­teč­nou se jeví celá linie s Willyho novým zaměst­ná­ním a milost­ným vzta­hem. Ačkoli je základ­ní záplet­ka fil­mu dob­rá, na dvou­ho­di­no­vý celo­ve­če­rák tak úpl­ně nesta­čí. Kromě důmy­sl­né psy­cho­lo­gic­ké hry mezi hrdi­ny tu jde vlast­ně už jen o to, kam se podě­la vra­žed­ná zbraň. Film tudíž půso­bí chví­le­mi tro­chu „nata­ho­va­ně“ a přes někte­ré nespor­ně dob­ré scé­ny mu v dru­hé půli lehce dochá­zí dech. Okamžik zlo­mu je zkrát­ka vel­mi dob­ře zvlád­nu­tým fil­mem, ale ve výsled­ku nepři­ná­ší nic výji­meč­né­ho, v dané chví­li zaujme, ale kro­mě dvou kva­lit­ních her­ců v zají­ma­vých rolích v něm není nic, kvů­li čemu bys­te si ho zapa­ma­to­va­li.

Slušný práv­nic­ký thriller, kte­rý ale rych­le upa­dá v zapo­mně­ní, pro­to­že nena­bí­zí vlast­ně nic zvlášt­ní­ho. Scény kon­fron­ta­ce Hopkinse s Goslingem jsou vyni­ka­jí­cí, zby­tek pak už bohu­žel půso­bí tro­chu jako vata. Celkově tedy vel­mi sil­né tři hvěz­dič­ky pře­de­vším za zají­ma­vou posta­vu Hopkinsova vra­ha, kte­rý si pat­řič­ně uží­vá bez­moc obža­lo­by.

Naše hod­no­ce­ní: 

0

Vložil Andrea Zahradníková, 7. Červen 2007 - 0:00


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,30882 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71827 KB. | 21.02.2024 - 15:53:19