Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Oppenheimer: Vstupenky do Prahy jsou nyní k dispozici pouze na 70mm projekce v IMAXu v EU

Oppenheimer: Vstupenky do Prahy jsou nyní k dispozici pouze na 70mm projekce v IMAXu v EU

Photo © Universal Studios
Photo © Universal Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Byl zahá­jen před­pro­dej vstu­pe­nek na film Christophera Nolana Oppenheimer na plát­ně IMAX v praž­ském kině Cinema City Flora. Jak jsme již infor­mo­va­li, praž­ské kino IMAX bude jedi­ným v kon­ti­nen­tál­ní Evropě a jed­ním z pou­hých 25 kin na svě­tě, kte­ré bude film pro­mí­tat v plno­for­má­to­vém 70mm IMAXu, tedy v reži­sé­ro­vě zamýš­le­ném for­má­tu.

Pokud chce­te Oppenheimera od 20. čer­ven­ce vidět v IMAXu, měli bys­te jed­nat rych­le: Očekává se, že do praž­ské­ho kina IMAX se sje­dou divá­ci z celé Evropy, aby měli jedi­nou šan­ci vidět film v reži­sé­ro­vě oblí­be­ném for­má­tu. Vstupenky lze již nyní zakou­pit na webo­vých strán­kách Cinema City.

Promítání Oppenheimera v praž­ském kině IMAX začne v noci ze stře­dy 19. čer­ven­ce na čtvr­tek půl­noč­ním před­sta­ve­ním. Poté se budou v kině IMAX v Cinema City Flora konat čty­ři pro­jek­ce Oppenheimera den­ně, a to nejmé­ně po dobu násle­du­jí­cí­ho týd­ne, tedy do 26. čer­ven­ce.

Nolanův film vytla­čí Mission: Impossible Odplata - První část v kinech IMAX již po týd­nu let­ní­ho bloc­kbus­te­ru, což se údaj­ně nelí­bi­lo hlav­ní hvězdě Tomu Cruisovi.

V roli ame­ric­ké­ho věd­ce J. Roberta Oppenheimera, klí­čo­vé posta­vy při vývo­ji ato­mo­vé bom­by, se před­sta­ví Cillian Murphy. Ve ved­lej­ších rolích se před­sta­ví Robert Downey Jr, Matt Damon a Emily Blunt; Gary Oldman hra­je ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta Harryho S. Trumana a Kenneth Branagh ztvár­nil dán­ské­ho fyzi­ka a Oppenheimerova kole­gu Nielse Bohra.

Co je na Oppenheimerovi tak zají­ma­vé­ho, že ho uvi­dí­te v 70mm IMAXu? Režisér Nolan a kame­ra­man Hoyte van Hoytema spo­lu­pra­co­va­li se spo­leč­nost­mi Kodak a Fotokem na vyná­le­zu zce­la nové­ho typu čer­no­bí­lé­ho fil­mu IMAX. Film IMAX nebyl dří­ve při­způ­so­ben čer­no­bí­lé­mu for­má­tu a fil­my, kte­ré chtě­ly ten­to for­mát vyu­žít, muse­ly být digi­tál­ně upra­ve­ny.

„Velmi se mi líbi­la struk­tu­rál­ní pomoc a este­tic­ký náboj pře­cho­du mezi bar­vou a čer­no­bí­lou, kte­rý jsem měl při natá­če­ní fil­mu Memento,“ řekl Nolan loni v roz­ho­vo­ru pro Total Film. „[Oppenheimer] byl oprav­du ide­ál­ní pří­le­ži­tos­tí vrá­tit se k tomu­to zaří­ze­ní, kte­ré jsem tolik milo­val.“

„Vyzvali jsme tedy lidi z Kodaku a Fotokem, aby nám to vyšlo. A oni nám vyšli vstříc. Poprvé v his­to­rii jsme moh­li natá­čet na čer­no­bí­lý film IMAX. A výsled­ky byly úchvat­né a mimo­řád­né. Jakmile jsme s Hoytem vidě­li prv­ní tes­ty, vědě­li jsme, že si ten­to for­mát oka­mži­tě zami­lu­je­me.“

Vstupenky na Oppenheimera v 70mm IMAXu v Cinema City Flora si nyní může­te zakou­pit nebo rezer­vo­vat pro­střed­nic­tvím webo­vých strá­nek Cinema City.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Oppenheimer na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17100 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72092 KB. | 12.04.2024 - 18:50:23