Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Orlando Bloom se stal ambasadorem značky pražského piva Staropramen

Orlando Bloom se stal ambasadorem značky pražského piva Staropramen

Photo © Amazon Studios
Photo © Amazon Studios
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hollywoodská hvězda Orlando Bloom žila něko­lik let v Praze během natá­če­ní nedáv­no skon­če­né­ho seri­á­lu spo­leč­nos­ti Amazon Carnival Row a herec se během té doby zřej­mě stal vel­kým fanouš­kem čes­ké­ho piva. Bloom se nyní stal amba­sa­do­rem znač­ky praž­ské­ho pivo­va­ru Staropramen, jak prá­vě ozná­mi­la mateř­ská spo­leč­nost Molson Coors.

Bloom, kte­rý je také vyslan­cem dob­ré vůle UNICEF, si zahra­je v nové tele­viz­ní rekla­mě a kam­pa­ni na soci­ál­ních sítích pro Staropramen, kte­rá má být spuš­tě­na v celé Evropě ješ­tě letos. Uvidíme ho také v při­pra­vo­va­ných fil­mech Gran Turismo, kte­rý reží­ru­je Neill Blomkamp, a ve fil­mu Wizards spo­leč­nos­ti A24, kde hra­je po boku Peta Davidsona.

„Jsem rád, že mohu repre­zen­to­vat tak kva­lit­ní pro­dukt, jako je Staropramen,“ uvá­dí herec pro­střed­nic­tvím tis­ko­vé zprá­vy. „Myslím, že je důle­ži­té spo­lu­pra­co­vat se znač­ka­mi, kte­ré prak­ti­ku­jí to, co hlá­sa­jí. Tým Staropramenu hod­ně mlu­ví o kva­li­tě a odbor­nos­ti, a když na to při­jde, je to skvě­le chut­na­jí­cí pivo, kte­ré vaří neu­vě­ři­tel­ně talen­to­va­ní lidé.“

„Zamiloval jsem si Prahu, když jsem tam něko­lik let žil a pra­co­val. Je to nád­her­né měs­to plné úžas­ných lidí, ale pokud jde o pivo, je těž­ké se jim zavdě­čit,“ dodá­vá Bloom. „Staropramen uspo­ko­ju­je toto nároč­né pub­li­kum už více než sto let, což vypo­ví­dá o tom, jak je dob­rý.“

Oznamení znač­ky Staropramen, že se Bloom stal jejím novým amba­sa­do­rem, při­chá­zí v sou­vis­los­ti s celo­svě­to­vou expan­zí znač­ky na trhy v Evropě, Asii i mimo ni. Staropramen sice nemá tako­vou sílu znač­ky jako národ­ní nápoj Pilsner Urquell v České repub­li­ce, ale na vět­ši­ně zahra­nič­ních trhů se pro­dá­vá jako pré­mi­o­vé pivo.

Společnost také na začát­ku letoš­ní­ho roku uved­la na trh ve Velké Británii, Irsku a na dal­ších evrop­ských trzích své pivo Staropramen 0.0 s nulo­vým obsa­hem alko­ho­lu. Mateřská spo­leč­nost Molson Coors usi­lu­je o dal­ší pro­nik­nu­tí této čes­ké znač­ky na trh, jejímž amba­sa­do­rem je Bloom.

„Značka Staropramen je pře­de­vším osla­vou prvotříd­ních odbor­ných zna­los­tí,“ říká Debbie Macková, ředi­tel­ka piv­ních zna­ček spo­leč­nos­ti Molson Coors pro Evropu, Střední východ, Afriku a Asii a Tichomoří. „Kdo jiný by ji měl lépe repre­zen­to­vat než celo­svě­to­vě uzná­va­ný herec­ký talent, jakým je Orlando?“

Nová rekla­ma s Bloomem v hlav­ní roli byla nato­če­na v Praze v rám­ci kam­pa­ně Staropramen „Brewed by Experts, for Experts“, kte­rá byla celo­svě­to­vě spuš­tě­na v loň­ském roce. Kampaň pre­zen­tu­je čes­ké pivo jako odbor­ně vaře­ný nápoj pro nároč­né pijá­ky.

„Praha je domo­vem nej­lep­ších svě­to­vých pivo­var­ských odbor­ní­ků a pat­ří k nej­ná­roč­něj­ším a nej­těž­ším piv­ním kul­tu­rám na svě­tě,“ říká Mack.

„Orlando je pro Staropramen ide­ál­ním part­ne­rem - je mis­trem své­ho obo­ru, stej­ně jako naši slád­ci, a k Praze má zvlášt­ní vztah, pro­to­že zde něko­lik let žil a pra­co­val.“

V nové rekla­mě se Bloom údaj­ně obje­ví na nej­zná­měj­ších praž­ských mís­tech, než odha­lí tajem­ství Staropramenu v samot­ném pivo­va­ru na Smíchově.

Bloom se do Prahy pře­stě­ho­val v roce 2017 během zdlou­ha­vé­ho natá­če­ní Carnival Row, jed­né z nej­draž­ších pro­duk­cí, kte­ré se kdy v České repub­li­ce natá­če­ly. Herec ve měs­tě žil po vět­ši­nu násle­du­jí­cích pěti let, kdy dvou­se­zón­ní seri­ál pro­chá­zel dotáč­ka­mi a odkla­dy sou­vi­se­jí­cí­mi s pan­de­mií.

Závěrečná sezó­na Carnival Row, v níž Bloom hra­je po boku Cary Delevigne, byla na začát­ku letoš­ní­ho roku uve­de­na na Prime Video spo­leč­nos­ti Amazon.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Orlando na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88964 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71721 KB. | 13.07.2024 - 01:26:00