Kritiky.cz > Speciály > Ostře sledované vlaky

Ostře sledované vlaky

GSV
GSV
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ostře sle­do­va­né vla­ky je čes­ko­slo­ven­ský film reži­sé­ra Jiřího Menzela z roku 1966, jeden z nej­zná­měj­ších pro­duk­tů čes­ko­slo­ven­ské nové vlny. Ve Velké Británii byl uve­den pod názvem Closely obsled tra­ins (Ostře sle­do­va­né vla­ky). Jedná se o pří­běh o dospí­vá­ní mla­dé­ho muže pra­cu­jí­cí­ho na nádra­ží v Němci oku­po­va­ném Československu během dru­hé svě­to­vé vál­ky. Film je nato­čen pod­le romá­nu Bohumila Hrabala z roku 1965. Byl pro­du­ko­ván Barrandovskými stu­dii a natá­čen ve střed­ních Čechách. Film byl uve­den mimo Československo v prů­bě­hu roku 1967 a v roce 1968 zís­kal Oscara za nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film na 40. roč­ní­ku udí­le­ní Oscarů.

Děj

Mladý Miloš Hrma, kte­rý s nemíst­nou hrdos­tí hovo­ří o své rodi­ně ztros­ko­tan­ců a záškod­ní­ků, je na kon­ci dru­hé svě­to­vé vál­ky a v době němec­ké oku­pa­ce Československa při­jat jako čer­s­tvě vyu­če­ný výprav­čí na malé želez­nič­ní sta­ni­ci. Obdivuje se ve své nové uni­for­mě a těší se, že se stej­ně jako jeho před­čas­ně pen­zi­o­no­va­ný otec stroj­ve­dou­cí vyhne sku­teč­né prá­ci. Někdy nabubře­lý před­nos­ta sta­ni­ce je nad­še­ný holu­bář, kte­rý má hod­nou ženu, ale závi­dí výprav­čí­mu Hubičkovi jeho úspě­chy u žen. Nádražní idy­lu občas naru­ší pří­jezd rady Zedníčka, nacis­tic­ké­ho kola­bo­ran­ta, kte­rý na zaměst­nan­ce chr­lí pro­pa­gan­du, ačko­li jí niko­ho neo­vliv­ní.

Miloš má začí­na­jí­cí vztah s krás­nou mla­dou prů­vod­čí Mášou. Zkušený Hubička nalé­há na podrob­nos­ti a zjiš­ťu­je, že Miloš je ješ­tě panic. Na její pod­nět strá­ví Máša s Milošem noc, ten však ve své mla­dic­ké vzru­ši­vos­ti před­čas­ně eja­ku­lu­je a není scho­pen sexu­ál­ní­ho výko­nu. Druhý den se v zou­fal­ství poku­sí o sebe­vraž­du, ale je zachrá­něn. Mladý lékař v nemoc­ni­ci Milošovi vysvět­lí, že eja­cu­latio pra­e­cox je v jeho věku nor­mál­ní, a dopo­ru­čí mu, aby „mys­lel na něco jiné­ho“, napří­klad na fot­bal, a vyhle­dal zku­še­nou ženu, kte­rá by mu pomoh­la pře­ko­nat prv­ní sexu­ál­ní zku­še­nost.

Během noč­ní smě­ny Hubička flir­tu­je s mla­dou tele­gra­fist­kou Zdeničkou a otis­ku­je jí steh­na a hýž­dě kan­ce­lář­ský­mi razít­ky. Její mat­ka razít­ka vidí a stě­žu­je si Hubičkovým nad­ří­ze­ným.

Němci a jejich kola­bo­ran­ti jsou na nohou, pro­to­že jejich vla­ky a želez­nič­ní tra­tě jsou napa­dá­ny par­ty­zá­ny. Okouzlující agent­ka odbo­je s kry­cím jmé­nem Viktoria Freie dodá Hubičkovi časo­va­nou bom­bu, kte­rá má být pou­ži­ta k odpá­le­ní vel­ké­ho munič­ní­ho vla­ku. Na Hubičkovu žádost „zku­še­ná“ Viktorie také pomů­že Milošovi vyře­šit jeho sexu­ál­ní pro­blém.

Druhý den, v roz­ho­du­jí­cí chví­li, kdy se munič­ní vlak blí­ží k nádra­ží, se Hubička dosta­ne do fraš­ky při kár­ném říze­ní, na kte­ré dohlí­ží Zedníček kvů­li jeho gumo­vá­ní Zdeniččina poza­dí. Místo Hubičky se časo­va­né bom­by cho­pí Miloš, osvo­bo­ze­ný od dří­věj­ší pasi­vi­ty zku­še­nos­tí s Viktorií, a sho­dí ji na vlak ze sema­fo­ro­vé brá­ny, kte­rá se tyčí příč­ně nad kole­je­mi. Kulometčík ve vla­ku, kte­rý Miloše spat­ří, ho postří­ká kul­ka­mi a jeho tělo spad­ne na vlak.

Více na Kritiky.cz
Activision chystá předělávku Tony Hawk’s Pro Skater 3. S informací přišel Jess Margera, bubeník rockové skupiny CKY, jejíž song ... Activision chystá předělávku Tony Hawk's Pro Skater 3. S informací přišel Jess Margera, buben...
Kill Bill vol. 2 - recenze Recenze 2. dílu filmu Kill Bill...
Techland zakončil rok 2020 s příslibem, že novinky... Techland zakončil rok 2020 s příslibem, že novinky týkající se Dying Light 2 dostaneme v roce...
Úplně mimo ...
Hodinky, které vás nikdy nezklamou Casio G-shock Hodinky Casio G-shock jsou těmi nejodolnějšími digitálními a analogovými hodink...

Zedníček zakon­čí kár­né říze­ní tím, že odmít­ne čes­ký lid jako „nic než smě­jí­cí se hye­ny“ (tuto větu sku­teč­ně pou­žil vyso­ký nacis­tic­ký funk­ci­o­nář Reinhard Heydrich). Přednosta sta­ni­ce je sklí­če­ný, pro­to­že skan­dál s Hubičkou a Zdeničkou zřej­mě zma­řil jeho ambi­ce na pový­še­ní na inspek­to­ra. Vzápětí dojde k obrov­ské sérii výbuchů hned za zatáč­kou na tra­ti, když vlak zni­čí bom­ba. Hubička, kte­rý neví, co se Milošovi sta­lo, se smě­je, aby vyjá­d­řil svou radost z této rány nacis­tic­kým oku­pan­tům. Máša, kte­rá čeka­la na roz­ho­vor s Milošem, sebe­re jeho čepi­ci od uni­for­my, kte­rá skon­či­la u jejích nohou, rozfou­ka­ná mohut­ným větrem z výbuchu.

Produkce

Film vzni­kl pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu význam­né­ho čes­ké­ho spi­so­va­te­le Bohumila Hrabala z roku 1965, jehož dílo Jiří Menzel již dří­ve adap­to­val a nato­čil Smrt pana Baltazara, svůj seg­ment anto­lo­gie Hrabalových poví­dek Perličky na dně (1965). Barrandovská stu­dia nej­pr­ve nabíd­la ten­to pro­jekt zku­še­něj­ším reži­sé­rům Evaldu Schormovi a Věře Chytilové (Ostře sle­do­va­né vla­ky byly prv­ním Menzelovým celo­ve­čer­ním fil­mem), ale ani jeden z nich nevi­děl způ­sob, jak kni­hu adap­to­vat na fil­mo­vé plát­no. Menzel s Hrabalem na scé­ná­ři úzce spo­lu­pra­co­va­li a pro­ved­li řadu úprav romá­nu.

Menzelovou prv­ní vol­bou pro hlav­ní roli Miloše byl Vladimír Pucholt, ale ten byl zane­prázd­něn natá­če­ním fil­mu Jiřího Krejčíka Svatba jako řemen. Menzel zva­žo­val, že by si roli zahrál sám, ale dospěl k závě­ru, že je na to ve svých téměř 28 letech pří­liš sta­rý. Poté bylo vyzkou­še­no pat­náct nepro­fe­si­o­nál­ních her­ců, než man­žel­ka Ladislava Fikara (bás­ní­ka a nakla­da­te­le) při­šla s návrhem popo­vé­ho zpě­vá­ka Václava Neckáře. Menzel vyprá­věl, že on sám při­jal epi­zod­ní roli léka­ře až na posled­ní chví­li poté, co se původ­ně obsa­ze­ný herec nedo­sta­vil na natá­če­ní.

Natáčení zača­lo kon­cem úno­ra a trva­lo do kon­ce dub­na 1966. Lokace byly vyu­ži­ty v nádraž­ní budo­vě v Loděnici a jejím oko­lí.

Spojení Menzela a Hrabala mělo pokra­čo­vat i nadá­le: Skřivánci na niti (nato­čen v roce 1969, ale do kin uve­den až v roce 1990), Postřižiny (1981), Slavnosti sně­že­nek (1984) a Obsluhoval jsem ang­lic­ké­ho krá­le (2006), kte­ré Menzel reží­ro­val pod­le Hrabalových děl.

Více na Kritiky.cz
Žena mého muže Žena mého muže aneb jeho milenka a můj vztah k mému manželovi a jeho milence. Komorní drama o...
Expedice: Džungle (Jungle Cruise) – Recenze – 70% Píše se rok 1916 a ctižádostivá britská průzkumnice Lily (Emily Blunt) se snaží před lond...
MICHELLE MONAGHAN MICHELLE MONAGHAN  má na svém kontě pestrou paletu rolí, které odrážejí její pevnou povahu...
Podle Elisabeth Moss by Neviditelný muž 2 mohl být... Podle Elisabeth Moss by Neviditelný muž 2 mohl být realizován v případě pokud o něj fanoušc...
Kasinové hry 2023 Od 20. století jsou stále populárnější různé sítě a typy kasin, které jsou proslulé svou...

Recepce

Premiéra fil­mu se v Československu kona­la 18. lis­to­pa­du 1966. Uvedení mimo Československo pro­běh­lo až v násle­du­jí­cím roce.

Kritické ohlasy

Bosley Crowther z The New York Times ozna­čil Ostře sle­do­va­né vla­ky za „stej­ně odbor­né a svým způ­so­bem dojem­né, jako byl Obchod na kor­ze Jana Kadára a Elmara Klose nebo Lásky jed­né pla­vo­vlás­ky Miloše Formana“, dva zhru­ba sou­čas­né čes­ko­slo­ven­ské fil­my. Crowther napsal:

O co zřej­mě pan Menzel po celou dobu své­ho fil­mu usi­lu­je, je jen nád­her­ně šibal­ský, sar­do­nic­ký obraz roz­pa­ků dospí­va­jí­cí­ho mlá­dí ve své­ráz­ně nevin­ném, ale přes­to světác­kém pro­vinč­ním pro­stře­dí. ... Půvab jeho fil­mu spo­čí­vá v tichos­ti a šibal­ství jeho zemi­té komi­ky, v úžas­né jem­nos­ti pod­bí­zi­vos­ti, v moud­rém a vtip­ném pocho­pe­ní prvo­plá­no­vé­ho sexu. A je v bri­lant­nos­ti, s níž sta­ví do pro­ti­kla­du nezá­vaz­né zále­ži­tos­ti svých ven­kov­ských posta­vi­ček s oprav­do­vos­tí, nalé­ha­vos­tí a význa­mem těch pro­jíž­dě­jí­cích vla­ků.

Recenzent Variety napsal:

Osmadvacetiletý Jiří Menzel zazna­me­ná­vá pozo­ru­hod­ný režij­ní debut. Jeho smy­sl pro vtip­né situ­a­ce je stej­ně půso­bi­vý jako obrat­né zachá­ze­ní s her­ci. Zvláštní pochva­lu si zaslou­ží Bohumil Hrabal, tvůr­ce lite­rár­ní před­lo­hy; řada zábav­ných gagů a nápa­di­tých situ­a­cí je pře­de­vším jeho dílem. Herecké obsa­ze­ní je slo­že­no z báječ­ných typů na celé čáře.

Peter Hames ve své stu­dii o čes­ko­slo­ven­ské nové vlně zasa­zu­je film do šir­ší­ho kon­tex­tu a spo­ju­je ho mimo jiné s nej­slav­něj­ším anti­hr­di­nou čes­ké lite­ra­tu­ry, Osudy dob­ré­ho vojá­ka Švejka Jaroslava Haška, fik­tiv­ním vojá­kem z prv­ní svě­to­vé vál­ky, jehož umné vyhý­bá­ní se povin­nos­ti a podrý­vá­ní auto­rit bývá někdy pova­žo­vá­no za ztě­les­ně­ní cha­rak­te­ris­tic­kých čes­kých vlast­nos­tí:

Svými posto­ji, ne-li for­mou, jsou Ostře sle­do­va­né vla­ky čes­kým fil­mem, kte­rý se nej­ví­ce blí­ží humo­ru a sati­ře Dobrého vojá­ka Švejka, a to i pro­to, že je při­pra­ven zahr­nout váleč­nou rea­li­tu jako nezbyt­ný aspekt své komic­ké vize. Útok na ide­o­lo­gic­ký dogma­tis­mus, byro­kra­cii a ana­chro­nic­ké morál­ní hod­no­ty nepo­chyb­ně zasa­hu­je šir­ší cíle než jen obdo­bí nacis­tic­ké oku­pa­ce. Bylo by však chy­bou redu­ko­vat film na zakó­do­va­nou refle­xi sou­čas­né čes­ké spo­leč­nos­ti: posto­je a myš­len­ky vychá­ze­jí ze stej­ných pomě­rů, kte­ré Haška původ­ně inspi­ro­va­ly. Pokud se tyto pod­mín­ky budou opa­ko­vat, ať už za nacis­tic­ké oku­pa­ce, nebo jin­de, ode­zva bude stej­ná.

Více na Kritiky.cz
#DP125: DC Future State Autorem článku je Daniel Palička.Po kataklyzmatických událostech kolosálního eventu Dark Nigh...
Code 8 - Film bratranců Amellových Znáte nějaký film, který se po čtyřech letech dostal do top na Netflixu? No moc jich není, al...
Mission: Impossible - Fallout - 75 % Do kin se v horkých letních dnech dostává nový akční film s Tomem Cruisem v hlavní roli, ...
Díra u Hanušovic - Tisková konference Ve středu 16.7.2014 se uskutečnila tisková konference s tvůrci nového českého filmu Díra u ...
Launch trailer na remaster Kingdoms of Amalur z roku 2012 Launch trailer na remaster Kingdoms of Amalur z roku 2012...

Photo © Filmové stu­dio Barrandov


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79983 s | počet dotazů: 309 | paměť: 70372 KB. | 30.11.2023 - 12:20:19