Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Ozvěny festivalu KVIFF přivážejí do pražských kin špičkové karlovarské filmy

Ozvěny festivalu KVIFF přivážejí do pražských kin špičkové karlovarské filmy

Foto: Becherka / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Foto: Becherka / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nemůžete se letos dostat na Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Karlovy Vary? Neměli jste mož­nost vidět všech­ny fil­my, kte­ré jste chtě­li? Máte štěs­tí: někte­ré z nej­lep­ších fil­mů letoš­ní­ho kar­lo­var­ské­ho fes­ti­va­lu se dosta­nou do praž­ských kin hned po skon­če­ní fes­ti­va­lu v rám­ci Ozvěn KVIFF (Šary Vary), kte­ré se kona­jí od 10. do 16. čer­ven­ce.

KVIFF Echoes při­ne­sou hity z letoš­ní­ho Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary do praž­ských kin Kino Světozor, Kino Aero a Kino Přítomnost celý týden po skon­če­ní fes­ti­va­lu v Karlových Varech 8. čer­ven­ce. Výběr fil­mů se bude ve stej­ném ter­mí­nu pro­mí­tat pod širým nebem také v novém brněn­ském let­ním kině Filda, kte­ré pro­vo­zu­je Kino Scala v are­á­lu Masarykovy uni­ver­zi­ty.

Mnoho, ale ne všech­ny fil­my pro­mí­ta­né v rám­ci Ozvěn fes­ti­va­lu KVIFF budou uve­de­ny v ang­lic­ky mlu­ve­ných ver­zích, v původ­ním jazy­ce s pří­pad­ný­mi ang­lic­ký­mi titul­ky, tak­že si je budou moci vychut­nat i expa­ti v Praze. O tom, kte­ré fil­my budou pro­mí­tá­ny v ang­lic­ky vstříc­ných ver­zích, se pře­svědč­te v pro­gra­mu KVIFF Echoes.

„Návštěvníci našich kin jsou zvyklí, že jim po skon­če­ní fes­ti­va­lu v Karlových Varech pra­vi­del­ně při­ná­ší­me výběr toho nej­lep­ší­ho,“ říká v tis­ko­vé zprá­vě Anna Lísalová z KVIFF Echoes. „Letos v tom pokra­ču­je­me a vybra­li jsme oprav­du skvě­lé titu­ly, na kte­ré se sami těší­me.“

Vítězný film letoš­ní­ho roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary, kte­rý bude oce­něn během slav­nost­ní­ho zakon­če­ní fes­ti­va­lu 8. čer­ven­ce, zahá­jí v pon­dě­lí 10. čer­ven­ce v Kině Světozor fes­ti­val Ozvěny KVIFF. Vzhledem k tomu, že sou­těž­ní sním­ky kar­lo­var­ské­ho fes­ti­va­lu mají svě­to­vou pre­mi­é­ru, bude pro­jek­ce v Praze v prů­bě­hu tepr­ve dru­hým veřej­ným uve­de­ním fil­mu. Vítězný film se tra­dič­ně pro­mí­tá v ang­lic­ky mlu­ve­né ver­zi.

Dalšími fil­my pro­mí­ta­ný­mi v ang­lic­ky mlu­ve­né ver­zi v rám­ci Ozvěn fes­ti­va­lu KVIFF je sní­mek Na Adamantě, kte­rý se pro­mí­tá v rám­ci Dokumentárního pon­dě­lí v Kině Světozor 10. čer­ven­ce. Dokument Nicolase Philiberta o pečo­va­tel­kách na uni­kát­ní plo­vou­cí škol­ce zís­kal hlav­ní cenu na letoš­ním Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Berlíně a pora­zil tak špič­ko­vě hod­no­ce­nou kon­ku­ren­ci, jako je napří­klad sní­mek Minulé živo­ty, kte­rý se bude rov­něž pro­mí­tat v rám­ci Ozvěn KVIFF.

Jedním z nej­vý­raz­něj­ších fil­mů pro­mí­ta­ných na MFF Karlovy Vary i na Ozvěnách KVIFF bude soud­ní dra­ma Anatomie pádu reži­sér­ky Justine Triet (na sním­ku naho­ře), kte­ré minu­lý měsíc zís­ka­lo Zlatou pal­mu na fes­ti­va­lu v Cannes.

Na fes­ti­va­lu KVIFF Echoes se před­sta­ví i řada dal­ších fil­mů, kte­ré se hrá­ly v sou­tě­ži v Cannes, včet­ně sním­ku Monstrum reži­sé­ra Hirokazu Kore-edy (jehož Zloději v obcho­dě zís­ka­li Zlatou pal­mu v roce 2018), Padající lis­tí fin­ské­ho reži­sé­ra Akiho Kaurismäkiho a fil­mu Club Zero reži­sér­ky Jessicy Hausnerové, kte­rý si v Cannes vyslou­žil od divá­ků pro­tes­ty za gra­fic­ké ztvár­ně­ní poruch pří­jmu potra­vy.

V Ozvěnách KVIFF bude zastou­pen i jeden ze spe­ci­ál­ních hos­tů kar­lo­var­ské­ho fes­ti­va­lu, neboť v praž­ském Kině Světozor se bude pro­mí­tat i nej­no­věj­ší film Ewana McGregora Zpíváš nahlas, zpí­vám ješ­tě hla­si­tě­ji, road movie, v níž hra­je po boku své dce­ry.

České fil­my budou na letoš­ních Ozvěnách KVIFF také hoj­ně zastou­pe­ny, s ang­lic­ký­mi titul­ky se bude pro­mí­tat dobo­vé dra­ma Matěje Chlupáčka Nikdy jsme neby­li moder­ní (pro­mí­ta­né v sou­tě­ži v Karlových Varech) a podo­ben­ství Alberta Hospodářského o kli­ma­tic­kých změ­nách Brutální žár.

Vstupenky na Ozvěny KVIFF lze zakou­pit onli­ne na webo­vých strán­kách zúčast­ně­ných kin, a to v ceně běž­né vstu­pen­ky:

Více infor­ma­cí o fes­ti­va­lu najde­te na ofi­ci­ál­ních strán­kách KVIFF Echoes a sle­duj­te The Prague Reporter, kde najde­te recen­ze pří­mo z fes­ti­va­lu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65808 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72087 KB. | 16.04.2024 - 19:23:05