Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Play Dead: Bailee Madisonová vnikne do márnice v pytli na mrtvoly

Play Dead: Bailee Madisonová vnikne do márnice v pytli na mrtvoly

Foto: Green Light Pictures & Bradley Pilz Productions
Foto: Green Light Pictures & Bradley Pilz Productions
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mladá žena se vplí­ží do már­ni­ce v pyt­li na mrt­vo­ly, aby zís­ka­la důka­zy, kte­ré by moh­ly zachrá­nit její­ho bra­t­ra ve fil­mu Play Dead, horo­ro­vém thrille­ru reži­sé­ra Patricka Lussiera (Drive Angry, My Bloody Valentine), kte­rý byl v pro­sin­ci uve­den ve vybra­ných evrop­ských zemích.

Tato vyso­ce kon­cepč­ní záplet­ka je v pod­sta­tě vším, co je v Play Dead, kde se hlav­ní hrdin­ka Chloe (Bailee Madison) během prv­ních dva­ce­ti minut fil­mu vlou­pe do már­ni­ce a dal­ších osm­de­sát minut si hra­je na koč­ku a myš s tajem­ným koro­ne­rem (Jerry O’Connell).

Ačkoli však scé­nář Play Dead (od Simona Boyese a Adama Masona, kte­ří napsa­li i pan­de­mic­ký thriller Songbird), nena­bí­zí mno­ho ori­gi­na­li­ty, reži­sér udr­žu­je vyprá­vě­ní v rych­lém tem­pu a sviž­né podá­ní by mělo uspo­ko­jit kaž­dé­ho, kdo doká­že uvě­řit sice neprav­dě­po­dob­né pre­mi­se.

Studentka soud­ní­ho lékař­ství Chloe je v úzkých: ban­ka se po smr­ti rodi­čů chys­tá zaba­vit její rodin­ný dům, a aby toho neby­lo málo, mlad­ší bra­tr T.J. (Anthony Turpel) se ve sna­ze zís­kat potřeb­né pení­ze zaple­tl do lou­pež­né­ho spik­nu­tí s jejím býva­lým bra­t­rem Rossem (Chris Lee).

Když se lou­pež nepo­ve­de a Ross je zabit, T.J. se dá na čis­tý útěk. Má to však jeden háček: celou věc naplá­no­va­li pro­střed­nic­tvím tex­to­vých zpráv, kte­ré zůsta­ly v Rossově tele­fo­nu. Který je nyní ve skříň­ce na důka­zy v már­ni­ci spo­lu s jeho tělem.

Chloe ví, že důka­zy sta­čí na to, aby její­ho bra­t­ra zavře­li na doži­vo­tí, a tak vymys­lí plán, jak se pře­vlék­nout za oběť pře­dáv­ko­vá­ní vete­ri­nár­ním lékem, kte­rý doká­že napo­do­bit účin­ky smr­ti, nechat se poslat do már­ni­ce v pyt­li na mrt­vo­ly, pro­bu­dit se bez špat­ných násled­ků, zís­kat zpět důka­zy a nepo­zo­ro­va­ně se vytra­tit. Jednoduché.

Naneštěstí se v már­ni­ci děje víc hrůz­ných věcí, než před­po­klá­da­la, a O’Connellův hro­zi­vý koro­ner ji po zby­tek fil­mu pro­ná­sle­du­je po chod­bách már­ni­ce.

Diváci jsou vět­ši­nou ochot­ni udě­lat jeden vel­ký skok víry za film, ale Play Dead má hned dva: ústřed­ní pre­mi­su, kte­rá po nás chce, abychom uvě­ři­li, že by se Madisonové posta­va doká­za­la úspěš­ně vplí­žit do már­ni­ce tako­vým způ­so­bem, a roz­sáh­lou kon­spi­ra­ci, kte­rá je nezbyt­ná pro nasta­ve­ní zbyt­ku fil­mu. Výsledek bude napí­nat důvě­ry­hod­nost i u těch nej­sho­ví­va­věj­ších divá­ků.

Bailee Madison, býva­lá dět­ská hereč­ka, kte­rá měla hlav­ní role ve fil­mech jako Nebojte se tmy nebo Jen do toho a nedáv­no se výraz­ně pro­sa­di­la v nedo­ce­ně­ných Cizincích: V roli sest­ry s dob­rý­mi úmys­ly, kte­rá se ocit­la v situ­a­ci, kdy jí vše pře­rost­lo přes hla­vu, je doko­na­le obsa­ze­ná. O’Connell si však Hru o život kra­de pro sebe jako koro­ner, kte­rý fil­mu dodá­vá pocit tiché hroz­by; závě­reč­né zúčto­vá­ní mezi těmi­to posta­va­mi je sku­teč­ně uspo­ko­ji­vé.

Play Dead nena­bí­zí nic víc než svou vyso­ce kon­cepč­ní pre­mi­su, ale ani nemu­sí. Po roz­pa­či­tém úvo­du se reži­sér Lussier v már­ni­ci usa­dí do vybrou­še­ných kole­jí a při­ná­ší napí­na­vou hru na koč­ku a myš s něko­li­ka hře­bí­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Play Dead na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99333 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72101 KB. | 16.04.2024 - 16:48:40