Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Poslední závod – Recenze – 70 %

Poslední závod – Recenze – 70 %

PosledniZavod
PosledniZavod
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

České spor­tov­ní dra­ma Poslední závod při­šlo do kin 24. břez­na 2022, tedy přes­ně v den 109. výro­čí tra­gic­ky ukon­če­né­ho běž­kař­ské­ho závo­du na 50 kilo­me­t­rů, jenž se konal v Krkonoších roku 1913. Náhlá změ­na poča­sí teh­dy na zasně­že­ných hře­be­nech zasko­či­la pořa­da­te­le i závod­ní­ky, a to včet­ně legen­dár­ní­ho čes­ké­ho lyža­ře Bohumila Hanče a jeho kama­rá­da Václava Vrbaty, jimž od té doby sto­jí v kop­cích nad Špindlerovým Mlýnem spo­leč­ný pomník. Jejich pří­bě­hem se zao­bí­ral již čes­ko­slo­ven­ský sní­mek Synové hor z roku 1956 a nyní jej zno­vu pře­vy­prá­věl doku­men­ta­ris­ta, sce­náris­ta a reži­sér Tomáš Hodan, mimo jiné čas­tý spo­lu­pra­cov­ník Marka Najbrta (Kancelář Blaník) a reži­sér doku­men­tu Filmový dob­ro­druh Karel Zeman.

Poslední závod – Recenze
Foto: BONTONFILM a.s.

 

Oproti Synům hor se však tvůr­ci Posledního závo­du roz­hod­li osu­dy obou lyža­řů stej­nou měrou dopl­nit ješ­tě o jed­nu reál­nou his­to­ric­kou posta­vu, a sice o vše­stran­né­ho čes­ké­ho spor­tov­ce němec­ké­ho půvo­du Emericha Ratha. Ten byl totiž ono­ho závo­du v roce 1913 též účas­ten, neb jako jedi­ný závo­dil s Čechy i v dobách, kdy Němci čes­ké závo­dy z naci­o­na­lis­tic­kých důvo­dů boj­ko­to­va­li. Byl nada­ným olym­pi­o­ni­kem a vyzna­va­čem pocti­vé dři­ny, přes­to se však kvů­li své národ­ní pří­sluš­nos­ti, byť naro­zen v Praze, stal pro­ble­ma­tic­kou oso­bou pro všech­ny nad­chá­ze­jí­cí poli­tic­ké reži­my.

Bohulibý záměr při­vést zno­vu na svět­lo posta­vu ději­na­mi zkou­še­né­ho a takřka zapo­me­nu­té­ho spor­tov­ní­ho nad­šen­ce, a to pro­střed­nic­tvím nao­pak dlou­ho­do­bě zná­mé his­to­ric­ké udá­los­ti, nicmé­ně nara­zil na to, že Emerich Rath figu­ru­je v pří­bě­hu Hanče a Vrbaty pou­ze jako jed­na z ved­lej­ších figur. Kvůli tomu se jej tvůr­ci roz­hod­li pře­su­nout více do popře­dí zařa­ze­ním dru­hé vypra­věč­ské rovi­ny, v níž již sta­rý Rath nastu­pu­je v roce 1959 na mís­to topi­če v hor­ské bou­dě, jenž v té době slou­ži­la jako odbo­rář­ská rekre­ač­ní zota­vov­na. Snímek pro­to v celém svém prů­bě­hu nepra­vi­del­ně pře­pí­ná mezi dvě­ma časo­vý­mi lini­e­mi – v té prv­ní si mla­dé­ho Emericha Ratha zahrál Marek Adamczyk, zatím­co ve dru­hé ztvár­nil tutéž posta­vu Oldřich Kaiser.

Poslední závod – Recenze
Foto: BONTONFILM a.s.

 

Poslední závod je tudíž od začát­ku do kon­ce roz­kro­čen mezi dvě­ma sub­jek­ty, jimž se sna­ží stří­da­vě věno­vat pozor­nost, sice spra­ved­li­vě, leč bohu­žel tak tro­chu na úkor obou. Jeho náplň by snad­no vysta­či­la na dva samo­stat­né fil­my, z čehož vyplý­vá, že sna­ha slou­čit pří­běhy jed­not­li­vých hrdi­nů do jed­no­ho cel­ku se neo­be­šla bez kom­pro­mi­sů. U Bohumila Hanče (Kryštof Hádek) si tře­ba scé­nář dává zále­žet na vykres­le­ní jeho moti­va­ce se závo­dě­ním skon­čit a radě­ji zao­pat­řo­vat rodi­nu, zatím­co jeho náh­lé­mu roz­hod­nu­tí poru­šit slib a na posled­ní chví­li se závo­du pře­ci jen zúčast­nit (patr­ně z naci­o­na­lis­tic­kých důvo­dů, k nimž se však do té doby sta­věl dost ambi­va­lent­ně) stej­ná péče věno­vá­na není.

Namísto přá­tel­ství Hanče s Vrbatou (Vladimír Pokorný) se pak sní­mek sou­stře­dí na posta­vu obě­ta­vé­ho Ratha, aby tak skrz něj mohl pro­vá­zat obě časo­vé linie, kte­ré jinak pří­liš orga­nic­ky pro­po­je­né nejsou (Oldřich Kaiser je kupří­kla­du paso­ván do role vypra­vě­če, ale až ve dru­hé polo­vi­ně fil­mu). Václav Vrbata je tudíž v pří­bě­hu odsu­nut na okraj, a kro­mě něj film mís­ty upo­za­ďu­je i pasiv­ně napsa­nou posta­vu Hančovy man­žel­ky (Judit Bárdos). V seg­men­tech z kon­ce pade­sá­tých let zas fil­mu nezbý­vá než se pou­ze v názna­cích otí­rat o to, co Emerich Rath pro­žil ve své spor­tov­ní kari­é­ře a během kon­flik­tů s komu­nis­ty, přes­to­že jeho osu­dy by evi­dent­ně stá­ly za podrob­něj­ší pro­zkou­má­ní. Absence hlub­ší prá­ce s téma­tem je znát i v poje­tí poli­tic­ké atmo­sfé­ry obou dějo­vých rovin, vykres­lu­jí­cích napě­tí mezi Čechy a Němci nej­pr­ve za Rakouska-Uherska a poz­dě­ji i v pro­stře­dí hor­ské cha­ty, v níž se Rath sta­ne pro svůj němec­ký původ trnem v oku pro její pode­zí­ra­vé maji­te­le.

Poslední závod – Recenze
Foto: BONTONFILM a.s.

 

Konceptuální nedo­stat­ky ve vyprá­vě­ní naštěs­tí vyna­hra­zu­je špič­ko­vá rea­li­za­ce, opí­ra­jí­cí se pře­de­vším o do detai­lu dota­že­nou dobo­vou výpra­vu a o natá­če­ní v auten­tic­kých loka­cích za auten­tic­ké­ho mra­zu. I z toho důvo­du je zda­le­ka nej­lep­ší čás­tí fil­mu jeho str­hu­jí­cí vyvr­cho­le­ní, v němž se jede onen titul­ní osud­ný závod, během nějž rela­tiv­ně spo­ře odě­ní účast­ní­ci mrz­nou ve sně­ho­vé váni­ci. Podstatnou slož­kou je též s plným nasa­ze­ním pro­ži­tý sportovně-herecký výkon Kryštofa Hádka. Působivé jsou i inten­ziv­ní hud­ba a zvuk a také kame­ra, kte­rá opoj­ně sní­má krko­noš­ské hře­be­ny a zdů­raz­ňu­je nebez­peč­nost, s níž se krás­ně vypa­da­jí­cí zasně­že­né pla­ni­ny mohou náh­le změ­nit ve smr­tí­cí bílé peklo.

Precizní řeme­sl­ná strán­ka, věro­hod­né herec­ké výko­ny a závě­reč­ná závod­ní pasáž, kte­rá dosa­hu­je svě­to­vých para­me­t­rů a z fil­mu výraz­ně vyční­vá, tak do znač­né míry napra­vu­je roz­po­ru­pl­ný dojem z toho, že se jeho tvůr­ci roz­hod­li kon­tra­pro­duk­tiv­ně vyprá­vět o pří­liš mno­ho věcech naráz.

 


Foto: BONTONFILM a.s.


Podívejte se na hodnocení Poslední závod na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Poslední závod - 75 %22. března 2022 Poslední závod - 75 % Krkonoše před první světovou válkou byl chudý kraj, kde se střetával český živel s německým. Bohumil Hanč (Kryštof Hádek) byl nejslavnější český lyžař své doby, vyhrával závody doma i v […] Posted in Filmové recenze
  • Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 218. prosince 2022 Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 2 Ten kdo nezná Krále Šumavy, tak kdyby vůbec nebyl. Snad všichni by měli znát tajemného převaděče na hraničních horách. Druhý díl nám konečně přináší trochu akce, trochu mrtvol, ale […] Posted in TV Recenze
  • Král Šumavy: Fantom temného kraje13. prosince 2022 Král Šumavy: Fantom temného kraje Do našich televizí se vrací slavný "Král Šumavy". Není to naštěstí ten slavný „komunistický“ Král Šumavy z roku 1959, ale je to  nový třídílný seriál, který od premiéry během dalších dvou […] Posted in TV Recenze
  • Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 327. prosince 2022 Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 3 Začneme tím, že to měla být pouze trojdílná série. Jak je vidět, tak Voyu neschází drzost, aby natočila trojdílnou sérii s tím, aby v posledním díle všichni viděli jasné naznačení, že není […] Posted in TV Recenze
  • Bohéma21. prosince 2016 Bohéma Záznam s tiskové konference 20.12.2016. https://youtu.be/bhpXXca4C6k Posted in Videa
  • Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 201721. prosince 2016 Bohéma se na obrazovkách ČT1 objeví 15.ledna 2017 Dnes představili tvůrci nový šestidílný seriál věnovaný osudům českých filmových legend a barrandovského studia. Podle scénáře Terezy Brdečkové natočil režisér Robert Sedláček příběhy […] Posted in Filmové premiéry
  • Mozaika: první seriál podle předlohy Alice Nelis s Karlem Heřmánkem a Taťjanou Medveckou2. června 2024 Mozaika: první seriál podle předlohy Alice Nelis s Karlem Heřmánkem a Taťjanou Medveckou Pokud jste příznivci seriálů, možná vás zaujme nový seriál Alice Nelis pod taktovkou dvojice režisérek Jasminy Blaževič a Lenky Wimmerové a v produkci Lucky Man Production, která sestává […] Posted in Filmové recenze
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Bohéma (TV seriál)25. října 2018 Bohéma (TV seriál) Bylo jednou jedno studio na Barrandově, kterým prošly dějiny. Patřilo k vůbec nejmodernějším v celé Evropě. Ve filmech, které se tam natáčely, hráli velikáni z Národního divadla, komici, […] Posted in Galerie
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90931 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71589 KB. | 23.06.2024 - 04:03:06