Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Pražský kaskadérský tým Filmka získal cenu Taurus za film „Na západní frontě klid“

Pražský kaskadérský tým Filmka získal cenu Taurus za film „Na západní frontě klid“

Photo © Reiner Bajo
Photo © Reiner Bajo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Členové praž­ské kaska­dér­ské sku­pi­ny Filmka Stunt Team zís­ka­li cenu Taurus v kate­go­rii Nejlepší spe­ci­ál­ní kaska­dér­ský kou­sek za prá­ci na fil­mu Na západ­ní fron­tě klid. Letošní ceny Taurus byly vyhlá­še­ny o víken­du v Los Angeles, ačko­li se výroč­ní cere­mo­ni­ál neko­nal kvů­li pro­bí­ha­jí­cí stáv­ce SAG-AFTRA.

Je to nej­no­věj­ší oce­ně­ní pro čes­ké fil­ma­ře, kte­ří pra­co­va­li na němec­ké pro­duk­ci Netflixu, po vel­kých úspě­ších na cenách BAFTA, Oscarech a dal­ších cere­mo­ni­á­lech, kte­ré se kona­ly na začát­ku toho­to roku. Čeští lokač­ní mana­že­ři byli také nedáv­no oce­ně­ni za svou prá­ci na fil­mu Na západ­ní fron­tě klid (All Quiet on the Western Front) při udí­le­ní cen Location Manager Guild Awards.

Taurus Awards jsou nej­pres­tiž­něj­ší oce­ně­ní v oblas­ti kaska­dér­ské prá­ce ve fil­mu, čas­to ozna­čo­va­né jako Oscary kaska­dér­ské­ho svě­ta. Možná je pře­kva­pi­vé, že samot­né ceny Akademie nema­jí kate­go­rii oce­ňu­jí­cí kaska­dér­skou prá­ci; o změ­nu se zasa­zu­je reži­sér Johna Wicka Chad Stahelski, sám býva­lý kaska­dér.

Kaskadérský tým Filmka zís­kal cenu za nej­lep­ší spe­ci­ál­ní kaska­dér­ský kou­sek za něko­li­ka­mi­nu­to­vou sek­ven­ci ve fil­mu z prv­ní svě­to­vé vál­ky, kte­rá uka­zu­je tan­ky a vojá­ky s pla­me­no­me­ty úto­čí­cí na nepřá­tel­ské záko­py. Scéna byla nato­če­na a sestří­há­na s mini­mem post­pro­dukč­ních efek­tů a spo­lé­ha­la se pře­de­vším na kaska­dé­ry.

„Celá scé­na s požá­rem se natá­če­la tři natá­če­cí dny,“ řekl ČTK Ladislav Lahoda ze spo­leč­nos­ti Filmka.

„Hlavní část scé­ny, kde hoří vojá­ci v záko­pech, se natá­če­la ve dvou zábě­rech, kte­ré se poz­dě­ji spo­ji­ly. Benzínové pla­me­no­me­ty, kte­ré posky­tl SFX tým, obslu­ho­va­li tři růz­ní kaska­dé­ři.“

Na fil­mu Na západ­ní fron­tě klid pra­co­va­lo asi 45 čle­nů Filmka Stunt Teamu, při­čemž hlav­ním koor­di­ná­to­rem kaska­dé­rů byl Marek Svitek. Svitek, Pavel Bousek, Josef Jelínek, Jan Laukota a Kamil Sghaier byli oce­ně­ni cenou Taurus, neboť pra­vi­dla komi­se sta­no­vu­jí, že oce­něn může být maxi­mál­ně pěti­člen­ný tým.

Na cenu Taurus byly letos nomi­no­vá­ny také kaska­dér­ské kous­ky za nej­lep­ší spe­ci­ál­ní kaska­dér­ské kous­ky: honič­ka na motor­ce v deš­ti ve fil­mu The Batman, něko­lik žha­vých kaska­dér­ských kous­ků ve fil­mu Firestarter, scé­na leze­ní po horách ve fil­mu The Fall a sek­ven­ce sesko­ku padá­kem ve fil­mu Hex. Film All Quiet on the Western Front byl také nomi­no­ván na nej­lep­ší­ho koor­di­ná­to­ra kaska­dé­rů a/nebo reži­sé­ra dru­hé řady, ale pro­hrál s upír­ským fil­mem Jamieho Foxxe Day Shift.

Snímek Šedý muž, kte­rý se natá­čel také v Praze, také zís­kal řadu nomi­na­cí na cenu Taurus, včet­ně nomi­na­cí za nej­lep­ší boj, nej­lep­ší prá­ci s vozi­dlem a nej­lep­ší kaska­dér­ský kou­sek, ale nako­nec ode­šel s prázd­nou.

Členové Filmka Stunt Teamu byli již dří­ve nomi­no­vá­ni na ceny Taurus za svou prá­ci ve fil­mech jako U-571 a Rytíři ze Šanghaje, pra­co­va­li na Příběhu rytí­ře, kte­rý v roce 2002 zís­kal dvo­ji­ci cen. Čeští kaska­dé­ři pra­co­va­li také na fil­mech oce­ně­ných Taurusem, jako jsou Casino Royale, Blade II a xXx, ve kte­rém Harry O’Connor tra­gic­ky zahy­nul po nára­zu do praž­ské­ho mos­tu při kaska­dér­ském kous­ku a byl za svou prá­ci posmrt­ně oce­něn.

Kořeny Filmka Stunt Teamu saha­jí do roku 1962, kdy se pod vede­ním Jaroslava Tomsy zfor­mo­va­la sku­pi­na čes­kých kaska­dé­rů při natá­če­ní kla­sic­ké wes­ter­no­vé paro­die Limonádový Joe. Skupina půso­bi­la v Barrandov Studiu až do 90. let, kdy při­ja­la název Filmka.

Poté, co se počát­kem 90. let obje­vi­li v holly­wo­od­ských pro­duk­cích natá­če­ných v Praze, jako napří­klad v Kronice mla­dé­ho Indiana Jonese, bylo asi 20 čle­nů Filmky naja­to ke spo­lu­prá­ci na fil­mu Titanic Jamese Camerona spo­lu s dal­ší­mi kaska­dér­ský­mi týmy z celé­ho svě­ta. Podíleli se na někte­rých z nej­ne­bez­peč­něj­ších kaska­dér­ských kous­ků fil­mu, včet­ně těch, při nichž lidé pada­li z lodi do oce­á­nu.

Práce na Titaniku ote­vře­la spo­leč­nos­ti Filmka dve­ře k vel­kým pro­duk­cím natá­če­ným mimo Českou repub­li­ku, včet­ně fil­mů Zachraňte vojí­na Ryana, Troja, Království nebes­ké, Gangy New Yorku, Mumie se vra­cí a dal­ších.

Dnes Filmka Stunt Team spo­lu­pra­cu­je s více než 100 kaska­dé­ry se síd­lem v Praze, včet­ně řidi­čů, šer­mí­řů, spe­ci­a­lis­tů na bojo­vá umě­ní, potá­pě­čů, jezd­ců na koních a dal­ších tech­nic­kých odbor­nos­tí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82049 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72331 KB. | 19.05.2024 - 19:44:16