Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Představení soutěžících nové řady MasterChefa Česko 2023

Představení soutěžících nové řady MasterChefa Česko 2023

FOTO: TV Nova
FOTO: TV Nova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Soutěž MasterChef Česko při­chá­zí na obra­zov­ky již po páté se svý­mi tře­mi oblí­be­ný­mi porot­ci. To jen potvr­zu­je, že Přéma, Honzík a Raděna stá­le zau­jí­ma­jí čes­ké­ho divá­ka. Stejně tak jako divá­ky baví sle­do­vat váš­ni­vý sou­boj v kuchy­ni MasterChefa o titul, štěd­rý finanč­ní balík a žádou­cí soš­ku. Premiéra nové kuchař­ské sou­tě­že je naplá­no­vá­na na 30. srp­na, s před­běž­ným zhléd­nu­tím prv­ních osmi sou­tě­ží­cích na Voyo týden dří­ve. Těšíte se? Rozhodně máte na co.

Nikola Němcová, 32 let, původem z Olomouce

Nikola je aktiv­ní v gastro­no­mii, což jí dává jas­ný pohled na to, jak by věci měly fun­go­vat. Je zná­má svým pev­ným názo­rem na mno­ho věcí a nedá si nic líbit. Občas až nad­měr­ná cíle­vě­do­most však může zasáh­nout ty, kte­ré má nej­ra­dě­ji - rodi­nu, kama­rá­dy a svou pří­tel­ky­ni Barunku.

Petr Slíva, 27 let, pochází z Ostravy

I když se na prv­ní pohled jeví jako roz­to­mi­lý kluk, Péťa není žád­ný nová­ček. Z důvo­du svých dět­ských zku­še­nos­tí je ve svých sedm­a­dva­ce­ti letech vel­mi zku­še­ný a s jis­to­tou drží svůj život pev­ně ve svých rukou. Péťa se umí posta­rat o vaře­ní i peče­ní, a jeho schop­nost s trou­bou je rov­něž pozo­ru­hod­ná. Jeho taj­nou zbra­ní bude prav­dě­po­dob­ně peče­ní, což bývá pas­tí pro mno­hé ambi­ci­óz­ní sou­tě­ží­cí.

Adam Rundus, 26 let, původem z Prahy

Adam na prv­ní pohled oza­řu­je míst­nost svou pří­tom­nos­tí, s vla­sy, opá­le­ním a nála­dou slu­neč­né­ho dne. Stejně jako jeho slav­něj­ší sest­ra Kama je i Adam vždy v dob­ré nála­dě. Je váš­ni­vým kucha­řem, ochut­ná­va­čem, milov­ní­kem ces­to­vá­ní za jíd­lem a čas­tým hos­tem restau­ra­cí. Zvláště má rád asij­skou kuchy­ni, kte­rou si rád vychut­ná s mamin­kou nebo na roman­tic­kém ran­de se svo­jí pří­tel­ky­ní.

Jakub Menšík, 33 let, z Říčan u Brna

V Praze hle­dat vět­ší­ho Brňáka bude mar­né. Jakub, kte­rý se naro­dil v Brně a stá­le tam žije, je váš­ni­vým návštěv­ní­kem Brna. Najdete ho v restau­ra­ci Element Brno, kde pra­cu­je, a také v dal­ších mís­tech, kde si pochut­ná­vá na jíd­le, napří­klad v Būcheck Brno nebo v Eggo Truck Brno. Když se neži­ví bur­ge­rem, rád si dopře­je něco slad­ké­ho. S

Štefan Staník, 29 let, původem z Trenčína

Štefan, fit­ness nad­še­nec ze Slovenska, má kro­mě cvi­če­ní také vášeň pro peče­ní. Ačkoliv se buch­ty obje­vu­jí nejen na jeho bři­še, ale i v trou­bě, Štefan neo­do­lá občas­ným lahůd­kám.

Joy Rank, 34 let, Veliká Ves

Joy, krás­ka z Nigérie, má ráda nejen čes­kou kuchy­ni, ale také sport a zdra­vou stra­vu. Její uni­kát­ní kom­bi­na­ce zájmů ji urči­tě vyne­se z davu. Ráda také pomá­há tím, že vaří pro bez­do­mov­ce a má dal­ší dob­ré skut­ky v plá­nu.

Tereza Vyhlídalová, 30 let, původem z Prahy

Tereza je doslo­va chůzí tele­viz­ní ency­klo­pe­die, ví vše o dří­věj­ších dílech MasterChefa. Její neú­stup­nost a pev­ný názor jsou zná­mé a nepře­hléd­nu­tel­né. Má ráda klid­né vaře­ní pod­le sebe a málo­kdy násle­du­je přes­né gra­má­že a postu­py.

Martina Bartoňová, 43 let, z Litoměřic

Martina je kre­a­tiv­ní a má ráda expe­ri­men­to­vá­ní s recep­ty. Přizpůsobuje si je pod­le sebe, a čas­to si je dokon­ce ani nepí­še. Improvizace je pro ni klí­čo­vá, ale peče­ní je oblas­tí, kde potře­bu­je přes­né poky­ny, což není úpl­ně její sil­ná strán­ka. Tuto sou­těž bude urči­tě pro­ží­vat s rados­tí a ener­gií.

Nenechte si ujít ultra napí­na­vou novou řadu MasterChefa, kte­rá začí­ná 30. srp­na na Nově a o týden dří­ve na Voyo!


Zdroj: TV Nova


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,72915 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72201 KB. | 22.04.2024 - 15:33:03