Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Premiéra filmu Vyproštění 2 v pražském Kině Lucerna s Chrisem Hemsworthem v hlavní roli

Premiéra filmu Vyproštění 2 v pražském Kině Lucerna s Chrisem Hemsworthem v hlavní roli

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokračování akč­ní­ho fil­mu Vyproštění 2 spo­leč­nos­ti Netflix měla vče­ra večer exklu­ziv­ní pre­mi­é­ru na čer­ve­ném kober­ci v praž­ském Kině Lucerna.

Pražská pre­mi­é­ra je sou­čás­tí svě­to­vé­ho tur­né Vyproštění 2. Režisér a hlav­ní hvězda již film před­sta­vi­li v Manile, Madridu a Berlíně. V pon­dě­lí dvo­ji­ce při­ve­ze Vyproštění 2 do New Yorku.

Zatímco před­cho­zí zastáv­ky svě­to­vé­ho tur­né Vyproštění 2 se zřej­mě ode­hrá­va­ly v mul­tiplexech, praž­ská pro­jek­ce se usku­teč­ní v jed­nom z nej­star­ších docho­va­ných kin v Evropě. Kino Lucerna pochá­zí z roku 1909 a je jed­ním z neji­ko­nič­těj­ších praž­ských kin.

Hemsworth i Hargrave sdí­le­li na svých soci­ál­ních sítích média z před­cho­zích pre­mi­ér Vyproštění 2, tak­že sle­duj­te aktu­ál­ní infor­ma­ce z dneš­ní­ho praž­ské­ho angaž­má.

 

Zobrazit pří­spě­vek na Instagramu

 

Příspěvek sdí­le­ný Chris Hemsworth (@chrishemsworth)

Vyproštění 2 se natá­čel v Praze během zimy 2021-2022, při­čemž pro­duk­ce hoj­ně vyu­ží­va­la ven­kov­ské loka­li­ty mimo čes­kou met­ro­po­li. Krátce se natá­če­lo také v cen­t­ru Vídně v sou­sed­ním Rakousku.

Vyproštění 2 se měl původ­ně natá­čet v Sydney, ale kvů­li pan­de­mic­kým ome­ze­ním se na kon­ci roku 2021 pře­su­nul do Prahy. Přesun z léta v Austrálii do kru­té zimy za Prahou dodá­vá fil­mu mno­hem jiný nádech než ori­gi­nál, kte­rý se z vel­ké čás­ti ode­hrá­val v Bangladéši.

V Vyproštění 2 kro­mě Hemswortha hra­jí Golshifteh Farahani (Piráti z Karibiku: Mrtví muži nevy­prá­vě­jí pří­běhy), Tinatin Dalakishvili (Nevyhlášená vál­ka), Adam Bessa (Mosul) a Daniel Bernhardt (John Wick).

Další vel­ké jmé­no se k obsa­ze­ní ofi­ci­ál­ně při­po­ji­lo minu­lý týden, kdy Hemsworth pro­zra­dil, že Idris Elba se obje­ví v cameo roli tajem­né­ho Muže v oble­ku, kte­rý odstar­tu­je děj fil­mu. Nedávno byla také potvr­ze­na účast Olgy Kurylenko (Quantum of Solace, Black Widow) v akč­ním pokra­čo­vá­ní.

Premiéra Vyproštění 2 v Kině Lucerna. Foto: režisérka a herečka Milada Šimková, foto: Milada Šimková Jason Pirodsky

Premiéra fil­mu Extrakce 2 v Kině Lucerna. Foto: Mgr: Jason Pirodsky

V Vyproštění 2 se Hemsworth před­sta­ví v roli žol­dá­ka čer­né ope­ra­ce Tylera Rakea, kte­rý v původ­ním fil­mu zůstal mrt­vý, ale opět byl pově­řen nemož­nou extrakč­ní misí. Tentokrát musí zachrá­nit rodi­nu nelí­tost­né­ho gru­zín­ské­ho gan­gs­te­ra z věze­ní s maxi­mál­ní ost­ra­hou, kde je drže­na.

Joe a Anthony Russoovi (kte­ří reží­ro­va­li Avengers: Infinity War a Endgame a film Šedý muž, kte­rý se také natá­čel v Praze) pat­ří mezi pro­du­cen­ty pokra­čo­vá­ní Netflixu.

Pro širo­ké pub­li­kum v České repub­li­ce i jin­de bude mít Vyproštění 2 na Netflixu celo­svě­to­vou pre­mi­é­ru od pát­ku 16. červ­na.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,92944 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71742 KB. | 14.07.2024 - 06:10:37