Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Princ Mamánek

Princ Mamánek

Photo © Bontonfilm
Photo © Bontonfilm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (6 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Princ Ludvík Otomar Karel XII. zro­ze­ný Vznešený (Jan Budař) je vel­mi spja­tý se svou milu­jí­cí mamin­kou, krá­lov­nou Ludmilou (Jana Nagyová). Jenže Ludvík je princ už poně­kud pře­rost­lý, je mu 39 let. Bojí se sko­ro vše­ho, do ženě­ní se neže­ne a vět­ši­nu živo­ta se pofla­ku­je po pře­py­cho­vém zám­ku a při­leh­lých obo­rách. Moudrý král Radomil (Martin Huba) mu pro­to při­pra­ví neče­ka­ný dárek – princ se jed­no­ho rána pro­bu­dí v lese v oby­čej­ných šatech a v dopro­vo­du drs­né­ho rytí­ře Hudrovala (Ondřej Vetchý) se má vydat do svě­ta, aby poznal, co je život a snad koneč­ně dospěl. Na vel­ké dob­ro­druž­né ces­tě ho čeka­jí věci, o kte­rých zatím jen četl v kni­hách. Potká moc­né­ho čaro­dě­je, zlé čaro­děj­ni­ce, ducha i samot­nou paní Smrt... a mož­ná najde i lás­ku své­ho živo­ta...

Čtyřnásobný drži­tel Českého lva (tři­krát za herec­tví, jed­nou za scé­nář) Jan Budař se již del­ší dobu pokou­šel rea­li­zo­vat svůj vysně­ný celo­ve­čer­ní režij­ní debut - pohád­ku Princ Mamánek, kte­rou již Budař pár let nazpá­tek před­sta­vil svě­tu v kniž­ní podo­bě. Navzdory pro­blé­mům s finan­ce­mi a úmr­tím někte­rých původ­ně obsa­ze­ných her­ců se nako­nec rea­li­za­ce usku­teč­ni­la, samot­ný Budař navíc scé­nář své pohád­ky kon­zul­to­val i se Zdeňkem Svěrákem, kde bylo těž­ké najít pro­vě­ře­něj­ší oso­bu. Zvládne ovšem Princ Mamánek při­po­me­nout zla­té čes­ké pohád­ko­vé časy a vznik­la zase jed­nou pohád­ka, kte­rá se ved­le nej­pro­vě­ře­něj­ších kla­sik nezvlád­ne ztra­tit?

166359633 463d4f
Photo © Bontonfilm

Závan sta­rých časů je v Princi Mamánkovi pře­ci jen napůl cítit, v souč­tu jde ovšem spí­še o moder­něj­ší pohád­ku, kte­rá na to jde kra­pet jinak a to nejen skr­ze věk titul­ní­ho prin­ce. Princ Mamánek je totiž v souč­tu o pozná­ní vyspě­lej­ší podí­va­nou a jde o ten pří­pad pohád­ky, kte­rá by moh­la něco říct i rodi­čov­ské­mu dopro­vo­du. Ano, eska­pá­dy se šišla­jí­cí­mi zlý­mi čaro­děj­ni­ce­mi sice evo­ku­jí skeč ze Tří tygrů a infan­til­nost pohá­dek Zdeňka Trošky, po oči­vid­ném odka­zu na Pána prs­te­nů: Společenstvo Prstenu ovšem dochá­zí k nad­stav­bě, za kte­rou by se nemu­sel sty­dět ani Ingmar Bergman. I když pocho­pi­tel­ně o pozná­ní méně inte­lek­tu­ál­něj­ší.

Účast talen­to­va­né­ho kame­ra­ma­na Jana Malíře při­spí­vá k bra­vur­ní este­ti­ce fil­mu, kte­rý v jis­tých momen­tech vypa­dá sku­teč­ně krás­ně. Jan Budař se navíc ten­to­krát necho­pil jen režie a scé­ná­ře, ale obsta­ral i sluš­né hudeb­ní melo­die. Výsledná pohád­ka je poté v souč­tu sice komor­něj­ší, půso­bí ovšem poměr­ně výprav­ně. Slušné kos­týmy, mini­mál­ní počet ruši­vých vizu­ál­ních tri­ků a ve výsled­ku sku­teč­ně nad­stav­ba, kte­rá z Prince Mamánka nedě­lá rutin­ní pohád­ku.

O titul­ním hrdi­no­vi se dá napří­klad říci, že si pro­jde něja­kým cha­rak­ter­ním vývo­jem, celý pří­běh poté pro­vá­zí úva­hy o kon­fron­ta­ci se smr­tí a posmrt­ném živo­tě. V tom­to ohle­du mož­ná Princ Mamánek v souč­tu kra­pet zao­sta­ne za oče­ká­vá­ní­mi, v detai­lech je to ovšem pře­ci jen o pozná­ní dospě­lej­ší pohád­ka, kte­rá jen zamr­zí v tom, že na kon­ci půso­bí pří­liš uspě­cha­ně a zdán­li­vý kon­flikt se vlast­ně vyře­ší kra­pet podiv­ným způ­so­bem vzhle­dem i k pro­zkou­má­ní minu­los­ti zdán­li­vé hroz­by.

108384 1651058778785 600x400
Photo © Bontonfilm

Štěstí je ovšem v cas­tingu, kdy Budař osob­ně role nabí­zel svým kole­gům a nešlá­pl ved­le. Sám Budař opět dostá­vá pří­le­ži­tost pro­je­vit svůj kome­di­ál­ní talent a záro­veň se před­vést i v kra­pet váž­něj­ší polo­ze, Ondřej Vetchý je skr­ze své při­ro­ze­né a neo­ká­za­lé herec­tví pořád jis­to­tou pro kome­di­ál­něj­ší i váž­něj­ší pasá­že, Veronika Khek Kubařová zůstá­vá nadá­le sym­pa­tic­kou herec­kou jis­to­tou, Martin Huba je ide­ál­ní vol­bou na auto­ri­ta­tiv­ní­ho krá­le Radomila a Bolek Polívka si v kra­pet civil­něj­ší polo­ze doká­že bez pro­blé­mů své ode­hrát. Největším láka­dlem je návrat Jany Nagyové na stří­br­né plát­no po téměř 30 letech a ve finá­le je radost původ­ní Arabelu po 30 letech vidět. Její role sice ve finá­le není zákla­dem pro kdo­ví­jak výraz­né herec­ké kre­a­ce, až pří­liš peču­jí­cí mamin­ku ovšem Nagyová zvlád­ne ztě­les­nit uspo­ko­ji­vě.

V jis­tých momen­tech jde zare­gis­tro­vat sluš­ná a pře­de­vším uvě­do­mě­lá prá­ce s humo­rem, kte­rá je jen chví­le­mi pře­ci jen zabi­ta kra­pet infan­til­ní sáz­kou na jis­to­tu. Klasická pohád­ko­vá klišé se tu ovšem pře­ci jen tro­chu ohý­ba­jí a v jis­tém ohle­du mož­ná zamr­zí, že Budař spí­še nere­a­li­zo­val ješ­tě dospě­lej­ší pohád­ku, kte­rá by měla ješ­tě vět­ší pře­sah a pro­ti kla­sic­kým pohád­ko­vým pra­vi­dlům by šla ješ­tě výraz­ně­ji. Na to je Princ Mamánek v souč­tu pře­ci jen více­mé­ně roz­kro­če­ný mezi sáz­kou na jis­to­tu a vyš­ší­mi ambi­ce­mi. Jako mix záva­nu sta­rých časů a svě­ží­ho poku­su je to ovšem ve finá­le mini­mál­ně zají­ma­vá podí­va­ná...


Podívejte se na hodnocení Princ Mamánek na Kinoboxu.

Verdikt: 70 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Princ Mamánek – Recenze – 30 %1. listopadu 2022 Princ Mamánek – Recenze – 30 % Česká pohádka Princ Mamánek je vysněným projektem herce Jana Budaře, který ji režíroval, napsal a produkoval coby svůj celovečerní debut. Kromě toho ji natočil podle vlastní stejnojmenné […] Posted in Filmové recenze
  • Betlémské světlo – Recenze – 40 %14. března 2022 Betlémské světlo – Recenze – 40 % Betlémské světlo je novým hořce-komediálním filmem režiséra a scenáristy Jana Svěráka, jenž vznikl jako volná adaptace několika povídek Zdeňka Svěráka, publikovaných v jeho sbírkách […] Posted in Filmové recenze
  • Betlémské světlo - 60 %10. března 2022 Betlémské světlo - 60 % Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby […] Posted in Filmové recenze
  • Jan Žižka (2022)13. září 2022 Jan Žižka (2022) Jan Žižka je dlouho očekávaným filmem Petra Jákla, který se již stihl proslavit (či "proslavit") díky filmům jako horor Ghoul nebo konspirační thriller Kajínek. Tentokrát se tento bývalý […] Posted in Filmové recenze
  • Jan Žižka: Ben Foster jako stoický Jan Žižka v brutálním českém eposu.13. září 2022 Jan Žižka: Ben Foster jako stoický Jan Žižka v brutálním českém eposu. O začátcích českého hrdiny a jednoho z největších vojenských stratégů historie vypráví film Jan Žižka , který tento víkend vstoupil do kin po celém světě s rozhodně smíšenými výsledky. […] Posted in Filmové recenze
  • Neznámá tvář vojevůdce Žižky8. září 2022 Neznámá tvář vojevůdce Žižky Jan Žižka se svou skupinou se odvážně vrhá do boje, když dostane zaplaceno nebo je přesvědčen, že jeho boj je spravedlivý. Husité jsou ještě v nedohlednu, ale ve společnosti se stále něco […] Posted in Filmové recenze
  • Štěstí6. září 2022 Štěstí Film  režiséra Bohdana Slámy ŠTĚSTÍ je dojemným příběhem o křehkém vztahu dvou mladých lidí, jenž postupně přeroste v opravdovou lásku. Herecké obsazení i atmosféra filmu navazuje na […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nový film představuje zrod silného vojevůdce5. září 2022 Nový film představuje zrod silného vojevůdce O dnešní novinářskou projekci nového filmu Žižka od režiséra Petra Jákla byl velký zájem. Jan Žižka byl dosud vnímán veřejností jako jeden z představitelů husitského hnutí, ale současný […] Posted in Filmové premiéry
  • Jan Žižka5. září 2022 Jan Žižka Za tři dny bude mít premiéru největší český velkofilm Jan Žižka. Projekce a následné novinářské konference se zúčastnil redaktor našeho webu, a tak dojmy, fotografie a následnou recenzi […] Posted in Filmové premiéry
  • Český epos "Medieval" ("Jan Žižka") má před premiérou příští týden krvavý trailer.5. září 2022 Český epos "Medieval" ("Jan Žižka") má před premiérou příští týden krvavý trailer. Týden před premiérou v České republice a dalších zemích se český epos Jan Žižka  snaží vzbudit rozruch hrůzostrašným trailerem v červeném pásmu, který ukazuje některé z krvavých […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80446 s | počet dotazů: 277 | paměť: 72055 KB. | 09.12.2023 - 06:42:04