Kritiky.cz > Speciály > Propast

Propast

Propast
Propast
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Propast je ame­ric­ký vědec­ko­fan­tas­tic­ký film z roku 1989, kte­rý napsal a reží­ro­val James Cameron a ve kte­rém hra­jí Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio a Michael Biehn. Když se v Karibiku poto­pí ame­ric­ká ponor­ka, spo­lu­pra­cu­je ame­ric­ký pát­ra­cí a záchran­ný tým s posád­kou rop­né plo­ši­ny a závo­dí se sovět­ský­mi pla­vi­dly o záchra­nu lodi. Hluboko v oce­á­nu nara­zí na něco neče­ka­né­ho.

Film byl uve­den do kin 9. srp­na 1989, zís­kal vesměs pozi­tiv­ní recen­ze a vydě­lal 89,8 mili­o­nu dola­rů. Získal Oscara za nej­lep­ší vizu­ál­ní efek­ty a byl nomi­no­ván na dal­ší tři Oscary.

Zápletka

V led­nu 1994 se ame­ric­ká ponor­ka USS Montana tří­dy Ohio setká s nei­den­ti­fi­ko­va­ným pod­moř­ským objek­tem a poto­pí se poblíž Kajmanského pří­ko­pu. V době, kdy se do oblas­ti pře­sou­va­jí sovět­ské lodě, aby se poku­si­ly ponor­ku zachrá­nit, a nad oblas­tí se pohy­bu­je huri­kán, vyšle ame­ric­ká vlá­da tým SEAL na Deep Core, sou­kro­mou expe­ri­men­tál­ní pod­vod­ní vrt­nou plo­ši­nu poblíž Kajmanského pří­ko­pu, kte­rou má pou­žít jako základ­nu. Konstruktérka plo­ši­ny, dok­tor­ka Lindsey Brigmanová, trvá na tom, že poje­de s týmem SEAL, přes­to­že jejím sou­čas­ným pře­dá­kem je její odci­ze­ný man­žel Virgil „Bud“ Brigman.

Během počá­teč­ní­ho vyšet­řo­vá­ní na Montaně dojde k výpad­ku prou­du v ponor­ce týmu a Lindsey spat­ří podiv­né svět­lo krou­ží­cí kolem ponor­ky, kte­ré poz­dě­ji nazve „mimo­zem­skou inte­li­gen­cí“ nebo­li „NTI“. Poručík Hiram Coffey, veli­tel týmu SEAL, dosta­ne roz­kaz urych­lit jejich misi a bez svo­le­ní Deep Core vez­me jed­nu z mini­po­no­rek, aby z Montany vyzve­dl bojo­vou hla­vi­ci rake­ty Trident prá­vě ve chví­li, kdy nad ní ude­ří bou­ře, tak­že se posád­ka nemů­že včas odpo­jit od své pod­půr­né lodi na hla­di­ně. Kabelový jeřáb se odtrh­ne od lodi a spad­ne do pří­ko­pu, při­čemž táh­ne Hluboké jádro až k okra­ji, než se zasta­ví. Vrtná plo­ši­na je čás­teč­ně zapla­ve­na, což zabi­je něko­lik čle­nů posád­ky a poško­dí její ener­ge­tic­ké sys­témy.

Posádka pře­čká bou­ři, aby moh­la obno­vit komu­ni­ka­ci a být zachrá­ně­na. Když boju­jí s chla­dem, zjis­tí, že NTI vytvo­ři­ly oživlý slou­pec vody, kte­rý zkou­má plo­ši­nu, což Lindsey při­rov­ná­vá k jejich ver­zi dál­ko­vě ovlá­da­né­ho vozi­dla. Ačkoli se k němu cho­va­jí se zvě­da­vos­tí, Coffey je roz­ru­ší a rozříz­ne ho napůl tím, že na něm zavře tla­ko­vou pře­páž­ku, což ho při­mě­je k ústu­pu. Když si posád­ka uvě­do­mí, že Coffey trpí para­no­i­ou z vyso­kotla­ké­ho ner­vo­vé­ho syn­dro­mu, špe­hu­je ho pro­střed­nic­tvím ROV a zjis­tí, že spo­lu s dal­ším SEALem odjiš­ťu­je hla­vi­ci k úto­ku na NTI. Aby se ho poku­sil zasta­vit, Bud s Coffeym boju­je, ale Coffey uni­ká v mini­po­nor­ce se zapá­le­nou hla­vi­cí; Bud a Lindsey ho pro­ná­sle­du­jí v dru­hé ponor­ce a obě poško­dí. Coffeymu se poda­ří odpá­lit hla­vi­ci do pří­ko­pu, ale jeho ponor­ka se sne­se přes okraj a při implo­zi ho roz­dr­tí. Budova mini­po­nor­ka je nefunkč­ní a nabí­rá vodu; s jedi­ným funkč­ním potá­pěč­ským oble­kem se Lindsey roz­hod­ne pro hlu­bo­ké podchla­ze­ní, když ji pohl­tí stu­de­ná voda oce­á­nu. Bud dopla­ve s jejím tělem zpět na plo­ši­nu; tam jí spo­lu s posád­kou poskyt­nou prv­ní pomoc a oži­ví ji.

Více na Kritiky.cz
Flash: Batman v podání Michaela Keatona se vrací do vesmíru DC Barry Allen se vrací v čase a mění realitu ve špagety ve filmu The Flash, který tento víkend ...
Veronica Monet: Vědomá prostitutka Úžasná kniha, která se vulgárně jen může tvářit. Opravdu se jí nebojte a otevřete j...
Bajka: Zabiják, co nezabíjí Druhý díl povedené akční komedie Fable je pro mne mírným zklamáním, ale na Japonské p...
Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatr...
Titulky k The Name of the Rose | Il nome della rosa S01E01 - Episode #1.1 V prvním dílu se podíváme na putování františkána Viléma z Baskerville a jeho učedníka Ad...

Je roz­hod­nu­to, že je tře­ba zne­škod­nit hla­vi­ci, kte­rá se nachá­zí více než 2 míle pod nimi. Jeden z pří­sluš­ní­ků SEAL, pra­por­čík Monk, pomů­že Budovi pou­žít expe­ri­men­tál­ní potá­pěč­ský oblek vyba­ve­ný kapa­li­no­vým dýcha­cím pří­stro­jem, kte­rý mu umož­ní pře­žít v této hloub­ce, ačko­li bude scho­pen komu­ni­ko­vat pou­ze pro­střed­nic­tvím klá­ves­ni­ce na oble­ku. Bud se začne potá­pět za asi­s­ten­ce Lindseyina hla­su, kte­rý ho udr­žu­je v sou­hře s účin­ky ros­tou­cí­ho tla­ku, a dosáh­ne bojo­vé hla­vi­ce. Monk ho vede při jejím úspěš­ném zne­škod­ně­ní. Když už je v sys­té­mu jen málo kys­lí­ku, Bud vysvět­lí, že věděl, že je to jed­no­směr­ná ces­ta, a řek­ne Lindsey, že ji milu­je. Zatímco čeká na smrt, k Budovi při­stou­pí NTI, vez­me ho za ruku a zave­de ho do mimo­zem­ské­ho měs­ta hlu­bo­ko v pří­ko­pu. Uvnitř měs­ta vytvo­ří NTI pro Buda atmo­sfé­ric­kou kap­su, kte­rá mu umož­ní nor­mál­ně dýchat. NTI pak pře­hra­jí Budovu zprá­vu jeho ženě a oba se na sebe s poro­zu­mě­ním podí­va­jí.

Na sta­ni­ci Deep Core čeká posád­ka na záchra­nu, když se obje­ví zprá­va od Buda, že potkal něja­ké přá­te­le, a varu­je je, aby se drže­li. Základna se otře­se a svět­la z pří­ko­pu při­ne­sou pří­let mimo­zem­ské lodi. Vynoří se na hla­di­nu oce­á­nu, při­čemž Deep Core a něko­lik povr­cho­vých lodí nara­zí na její trup. Posádka Deep Core opouš­tí plo­ši­nu a diví se, že netr­pí dekom­pres­ní nemo­cí. Uvidí Buda, jak vychá­zí z mimo­zem­ské lodi, a Lindsey ho běží obe­jmout.

Speciální vydání

V roz­ší­ře­né ver­zi se udá­los­ti ve fil­mu ode­hrá­va­jí na poza­dí kon­flik­tu mezi Spojenými stá­ty a Sovětským sva­zem, kte­rý může vést až k totál­ní vál­ce; poto­pe­ní lodi Montana agre­si navíc pod­ně­cu­je. Mezi Budem a Lindsey dochá­zí k vět­ší­mu kon­flik­tu, pokud jde o jejich dří­věj­ší vztah. Hlavním doplň­kem je závěr: když Buda odve­dou na mimo­zem­skou loď, začnou mu uka­zo­vat zábě­ry vál­ky a agre­se ze zpra­vo­daj­ských zdro­jů z celé­ho svě­ta. Mimozemšťané pak vytvo­ří mohut­né megat­suna­mi, kte­ré ohro­žu­jí svě­to­vé pobře­ží, ale zasta­ví je ješ­tě před­tím, než ude­ří. Bud se zeptá, proč ušet­ři­li lidi, a oni mu uká­žou jeho vzkaz Lindsey.

Více na Kritiky.cz
Taxi 121 - 50 % Matěj a Lucie jsou pár, který se zná několik let a každým dnem si užívají své manželské...
Česká televize se na jaře zaměří na originální hranou tvorbu Česká televize nabídne na jaře řadu nových původních seriálů, filmů a minisérií...
ANIFILM začíná již 3. května a představuje své hlavní téma i další části programu Hlavní téma letošního ročníku Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm (3. až 8....
Abstinent - 07 ...
TOP 5: nejlepší reklamy hollywoodského střihu na českých obrazovkách Reklamy mohou být hloupé, chytré, trapné, vtipné, laciné i velice kvalitně nafilmované. A pr...

Produkce

G. Wells jako prv­ní před­sta­vil pojem moř­ské­ho mimo­zemš­ťa­na ve své povíd­ce „V pro­pas­ti“ z roku 1897. Nápad na film Propast se zro­dil v hla­vě Jamese Camerona, když se ve svých sedm­nác­ti letech na střed­ní ško­le zúčast­nil vědec­ké před­náš­ky o hlu­bin­ném potá­pě­ní, kte­rou vedl Francis J. Falejczyk, jenž jako prv­ní člo­věk dýchal teku­ti­nu plí­ce­mi při poku­sech, kte­ré pro­vá­děl Johannes A. Kylstra na Dukeově uni­ver­zi­tě. Následně napsal povíd­ku, kte­rá se zamě­ři­la na sku­pi­nu věd­ců v labo­ra­to­ři na dně oce­á­nu. Základní myš­len­ka se nezmě­ni­la, ale mno­ho detai­lů bylo v prů­bě­hu let upra­ve­no. Jakmile Cameron dora­zil do Hollywoodu, rych­le si uvě­do­mil, že sku­pi­na věd­ců není tak komerč­ní, a změ­nil ji na sku­pi­nu děl­ní­ků. Při natá­če­ní Vetřelců Cameron viděl film National Geographic o dál­ko­vě ovlá­da­ných vozi­dlech ope­ru­jí­cích hlu­bo­ko v sever­ním Atlantiku. Tyto zábě­ry mu při­po­mně­ly jeho povíd­ku. Spolu s pro­du­cent­kou Gale Anne Hurdovou se roz­hod­li, že jejich dal­ším fil­mem bude Propast. Cameron napsal zpra­co­vá­ní kom­bi­no­va­né s prv­ky scé­ná­ře pro natá­če­ní, kte­ré vyvo­la­lo vel­ký zájem Hollywoodu. Poté napsal scé­nář, při­čemž posta­vu Lindseyho zalo­žil na Hurdové, a do kon­ce roku 1987 jej dokon­čil. Cameron a Hurdová byli před natá­če­ním Propasti man­že­lé, během pre­pro­duk­ce se roze­šli a v úno­ru 1989, dva měsí­ce po hlav­ním natá­če­ní, se roz­ved­li.

Preprodukce

Herci a štáb tré­no­va­li týden na Kajmanských ost­ro­vech potá­pě­ní pod vodou. Bylo to nut­né, pro­to­že 40 % všech hlav­ních zábě­rů hra­né­ho fil­mu pro­bí­ha­lo pod vodou. Cameronova pro­dukč­ní spo­leč­nost navíc muse­la navrh­nout a posta­vit expe­ri­men­tál­ní zaří­ze­ní a vyvi­nout nej­mo­der­něj­ší komu­ni­kač­ní sys­tém, kte­rý popr­vé umož­nil reži­sé­ro­vi mlu­vit s her­ci pod vodou a dia­lo­gy nahrá­vat pří­mo na pás­ku.

Cameron původ­ně plá­no­val natá­čet na Bahamách, kde se pří­běh ode­hrá­val, ale rych­le si uvě­do­mil, že kvů­li kaska­dér­ským kous­kům a spe­ci­ál­ním vizu­ál­ním efek­tům potře­bu­je zce­la kon­t­ro­lo­va­né pro­stře­dí. Uvažoval o natá­če­ní fil­mu na Maltě, kte­rá měla nej­vět­ší nefil­tro­va­nou vod­ní nádrž, ale ta Cameronovým potře­bám nevy­ho­vo­va­la. Podvodní sek­ven­ce pro film se natá­če­ly v jed­not­ce Gaffney Studios, kte­rá se nachá­ze­la již­ně od vodo­pá­dů Cherokee Falls u měs­ta Gaffney v Jižní Karolíně, kte­ré bylo opuš­tě­no před­sta­vi­te­li spo­leč­nos­ti Duke Power poté, co před­tím utra­ti­li 700 mili­o­nů dola­rů za výstav­bu jader­né elek­trár­ny Cherokee, podél uli­ce Owensby Street v Gaffney v Jižní Karolíně.

Více na Kritiky.cz
Projekt 100 vstupuje do třetí dekády Velké filmy, na velkém plátně – slogan, kterému Projekt 100 dostojí i v letošním roce. Ne...
Úžasné stavby sportovních hal pro film Zlatý podraz Český film Zlatý podraz režiséra Radima Špačka vypráví příběh o lásce, přátelství a ...
#DP86: Teenage Mutant Ninja Turtles/Usagi Yojimbo Autorem článku je Daniel Palička.Scénář: Stan Sakai Kresba: Stan Sakai Hned na úvod...
Hastrman - Rozhovor s producentem Čestmírem Kopeckým Je o vás známo, že si pro své projekty vybíráte témata, která jsou vám blízká… Čím si...
Godzilla Málokdy na filmy chodím dvakrát. Myslím, že většina filmů je udělaná na první shlédnutí...

Byly pou­ži­ty dvě spe­ci­ál­ně zkon­stru­o­va­né nádr­že. První z nich, zalo­že­ná na pri­már­ní ochran­né nádo­bě reak­to­ru opuš­tě­né elek­trár­ny, pojmu­la 7,5 mili­o­nu ame­ric­kých galo­nů (28 000 m) vody, byla 55 stop (18 m) hlu­bo­ká a 209 stop (70 m) širo­ká. V té době se jed­na­lo o nej­vět­ší slad­ko­vod­ní fil­tro­va­nou nádrž na svě­tě. Další scé­ny se natá­če­ly ve dru­hé nádr­ži, nevy­u­ží­va­né tur­bí­ně, kte­rá pojmu­la 2,5 mili­o­nu ame­ric­kých galo­nů (9 500 m) vody. Když pro­dukč­ní štáb spě­chal, aby dokon­čil natí­rá­ní hlav­ní nádr­že, při­tek­ly do ní mili­o­ny galo­nů vody a trva­lo pět dní, než se napl­ni­la. Souprava Deepcore byla ukot­ve­na k 90tunovému beto­no­vé­mu slou­pu na dně vel­ké nádr­že. Skládala se ze šes­ti díl­čích a kom­plet­ních modu­lů, jejichž plá­no­vá­ní a stav­ba od nuly trva­la více než půl roku.

Kanadská komerč­ní potá­pěč­ská spo­leč­nost Can-Dive Services Ltd., kte­rá se spe­ci­a­li­zu­je na satu­rač­ní potá­pěč­ské sys­témy a pod­vod­ní tech­no­lo­gie, spe­ci­ál­ně pro film vyro­bi­la dvě pra­cov­ní pla­vi­dla (Flatbed a Cab One). Na stav­bu kulis byly vyna­lo­že­ny dva mili­o­ny dola­rů.

Natáčení pro­bí­ha­lo také v nej­vět­ším pod­zem­ním jeze­ře na svě­tě - v dole Bonne Terre ve stá­tě Missouri, kte­ré bylo poza­dím pro něko­lik pod­vod­ních zábě­rů.

Hlavní natáčení

Hlavní tank nebyl při­pra­ven včas pro prv­ní den hlav­ní­ho natá­če­ní. Cameron odlo­žil natá­če­ní o týden a posu­nul plán natá­če­ní men­ší­ho tan­ku a poža­do­val, aby byl při­pra­ven něko­lik týd­nů před plá­no­va­ným ter­mí­nem. Natáčení nako­nec zača­lo 15. srp­na 1988, ale stá­le se vysky­to­va­ly pro­blémy. První den natá­če­ní v hlav­ní nádr­ži došlo k úni­ku vody a z nádr­že vyté­ka­lo 150 000 ame­ric­kých galo­nů (570 m) vody za minu­tu. Studio při­vo­la­lo odbor­ní­ky na opra­vu pře­hrad, aby ji utěs­ni­li. Kromě toho byly nespráv­ně nain­sta­lo­vá­ny obrov­ské trub­ky s kole­no­vý­mi tva­rov­ka­mi. Byl v nich tak vel­ký tlak vody, že kole­na prask­la.

Cameronův kame­ra­man Mikael Salomon pou­žil tři kame­ry ve spe­ci­ál­ně navr­že­ných vodo­těs­ných pouz­drech. Další spe­ci­ál­ní pouz­dro bylo navr­že­no pro scé­ny, kte­ré pře­chá­ze­ly z dia­lo­gů nad vodou do dia­lo­gů pod vodou. Filmaři muse­li vymys­let, jak udr­žet vodu dosta­teč­ně čis­tou pro natá­če­ní a dosta­teč­ně tma­vou, aby vypa­da­la rea­lis­tic­ky ve výš­ce 2 000 stop (700 m), čehož bylo dosa­že­no tím, že ve vodě pla­va­la sil­ná vrst­va plas­to­vých kuli­ček a hor­ní část nádr­že byla zakry­ta obrov­skou plach­tou. Cameron chtěl vidět her­cům do tvá­ří a sly­šet jejich dia­lo­gy, a pro­to najal spo­leč­nost Western Space and Marine, aby zkon­stru­o­va­la přil­by, kte­ré by pod vodou zůsta­ly optic­ky prů­hled­né, a do kaž­dé přil­by nain­sta­lo­va­la nej­mo­der­něj­ší mik­ro­fo­ny letec­ké kva­li­ty. Důležitým fak­to­rem byly také bez­peč­nost­ní pod­mín­ky, kdy byla na mís­tě insta­lo­vá­na dekom­pres­ní komo­ra, potá­pěč­ský zvon a bez­peč­nost­ní potá­pěč pro kaž­dé­ho her­ce.

Více na Kritiky.cz
Tvůrci představili novinářům citlivě laděný film Prach V kině Béla měli dnes novináři možnost prožít spolu s hrdiny filmu Prach atmosféru rodinné...
Mluv se mnou Chválený Australský Horor Talk to me, měl být mým letošním černým koněm, těšil jsem ...
Nejlepší Batmani Včera celý svět slavil tzv. Batman Day a k této příležitosti vydávám opožděně článek o...
Muzikál aneb Cesty ke štěstí - 45 % Připravit zajímavé představení s partou mladých lidí je docela dobrá záminka, jak rozehrát...
Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců - 90% Film Mrňouskové byl postaven na základě seriálu Mrňousci, který se vysílá od roku 2006, zn...

Dýchací kapa­li­na pou­ži­tá ve fil­mu sku­teč­ně exis­tu­je, ale byla důklad­ně zkou­má­na pou­ze na zví­řa­tech. V před­cho­zích 20 letech byla tes­to­vá­na na něko­li­ka zví­řa­tech, kte­rá pře­ži­la. Krysa zob­ra­ze­ná ve fil­mu sku­teč­ně dýcha­la teku­ti­nu a pře­ži­la bez úho­ny. Produkce kon­zul­to­va­la správ­né pou­ži­tí dýcha­cí kapa­li­ny pro film s dok­to­rem Kylstrou. Ed Harris ve sku­teč­nos­ti teku­ti­nu nedý­chal. Zadržoval dech v hel­mě plné teku­ti­ny, zatím­co byl vle­čen 30 stop (10 m) pod hla­di­nou vel­ké nádr­že. Vzpomínal, že nej­hor­ší chví­le pro­ží­val, když byl vle­čen s kapa­li­nou, kte­rá mu prou­di­la do nosu, a s otek­lý­ma oči­ma.

Herci hrá­li své scé­ny v hloub­ce 33 stop (11 m), což je pří­liš malá hloub­ka na to, aby potře­bo­va­li dekom­pre­si, a zříd­kakdy zůstá­va­li dole déle než hodi­nu v kuse. Cameron a 26členný potá­pěč­ský tým se poto­pi­li do hloub­ky 17 m a zůsta­li tam pět hodin. Aby se vyhnu­li dekom­pres­ní nemo­ci, muse­li viset na hadi­cích v polo­vi­ně nádr­že až dvě hodi­ny a dýchat čis­tý kys­lík.

Herci a štáb vydr­že­li více než šest měsí­ců vyčer­pá­va­jí­cích šes­ti­den­ních a sedm­de­sáti­ho­di­no­vých týd­nů na izo­lo­va­ném natá­če­ní. V jed­nu chví­li se Mary Elizabeth Mastrantonio na pla­ce fyzic­ky a emo­ci­o­nál­ně zhrou­ti­la a při jiné pří­le­ži­tos­ti Ed Harris spon­tán­ně vzly­kal, když jel domů. Sám Cameron při­znal: „Věděl jsem, že to bude nároč­né natá­če­ní, ale ani já jsem netu­šil, jak moc. Už to nikdy nechci zažít“.

Například při scé­ně, kdy jsou čás­ti plo­ši­ny zapla­ve­ny vodou, si uvě­do­mil, že zpo­čát­ku nevě­děl, jak mini­ma­li­zo­vat nebez­peč­nost této sek­ven­ce. Trvalo mu více než čty­ři hodi­ny, než záběr bez­peč­ně při­pra­vil. Herec Leo Burmester řekl: „Natáčení fil­mu Propast bylo to nej­těž­ší, co jsem kdy dělal. Jim Cameron je typ reži­sé­ra, kte­rý vás tla­čí na hra­nu, ale nenu­tí vás dělat nic, co by sám neu­dě­lal.“ Bouřka způ­so­bi­la, že se v čer­né plachtě, kte­rá zakrý­va­la hlav­ní nádrž, pro­trh­la 200 stop (65 m) dlou­há trh­li­na. Její opra­va by zabra­la pří­liš mno­ho času, a tak pro­duk­ce zača­la natá­čet v noci. Kromě toho kve­tou­cí řasy čas­to během něko­li­ka hodin sní­ži­ly vidi­tel­nost na 6 m (20 stop). Nadměrné chlo­ro­vá­ní ved­lo k tomu, že se potá­pě­čům páli­la kůže a obna­že­né vla­sy se svlé­ka­ly nebo zbě­le­ly.

Více na Kritiky.cz
DOTYK DRAKA Milujete-li fantasy příběhy, kde o akci a fantastické postavy není nouze, určitě si nenechte ...
Star Trek: Do neznáma - “Rozdělená posádka” Scénáristy, kteří byli zodpovědní za to, že vezmou posádku tam, kam se dosud nikdo nevydal, ...
The Game Awards se uskuteční 10. prosince. Moderátor Geoff... The Game Awards se uskuteční 10. prosince. Moderátor Geoff Keighley láká kromě slavnostního v...
God of War obdržel vylepšení pro PS5. Bezplatný upgrade pro... God of War obdržel vylepšení pro PS5. Bezplatný upgrade pro majitele PS5 verze láká na 60 sní...
Znělka 40. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU ...

Jak pro­duk­ce pokra­čo­va­la, poma­lé tem­po a kaž­do­den­ní psy­chic­ká i fyzic­ká zátěž natá­če­ní zača­ly her­ce a štáb vyčer­pá­vat. Mary Elizabeth Mastrantonio vzpo­mí­na­la: „Nikdy jsme neza­ča­li a nedo­kon­či­li žád­nou scé­nu v jeden den“. V jed­nu chví­li Cameron her­cům řekl, aby si ule­vi­li v neo­pré­nu, aby ušet­ři­li čas mezi zábě­ry. Při natá­če­ní jed­no­ho z mno­ha zábě­rů scé­ny resus­ci­ta­ce Mastrantoniové, kdy byla pro­mo­če­ná, naho­ře bez a opa­ko­va­ně ji fac­ko­va­li a buši­li do hru­di, došel kame­ře film, což Mastrantoniovou při­mě­lo k tomu, aby se s kři­kem „Nejsme zví­řa­ta!“ vyří­ti­la z pla­cu.

Při někte­rých zábě­rech ve scé­ně, kte­rá se zamě­řu­je na Eda Harrise, kři­čel do vzdu­chu, pro­to­že Mastrantonio odmí­tl scé­nu zno­vu nato­čit. Michael Biehn byl z čeká­ní také frustro­va­ný. Tvrdil, že byl v Jižní Karolíně pět měsí­ců a hrál jen tři až čty­ři týd­ny. Vzpomínal, jak byl jed­nou deset met­rů pod vodou a „najed­nou zhas­la svět­la. Byla tako­vá tma, že jsem si nevi­děl na ruku. Nemohl jsem se vyno­řit. Uvědomil jsem si, že se odtam­tud mož­ná nedo­sta­nu.“ Harris vzpo­mí­ná: „Jednoho dne jsme byli všich­ni v šat­nách a lidé zača­li vyha­zo­vat gau­če z oken a roz­bí­jet zdi. Prostě jsme si muse­li vybít frustra­ci.“

Cameronová na tyto stíž­nos­ti rea­go­va­la slo­vy: „Za kaž­dou hodi­nu, kte­rou oni strá­vi­li vymýš­le­ním, jaký časo­pis si pře­číst, jsme my strá­vi­li hodi­nu na dně nádr­že a dýcha­li stla­če­ný vzduch.“ Po 140 dnech a pře­kro­če­ní roz­počtu o 4 mili­o­ny dola­rů bylo natá­če­ní 8. pro­sin­ce 1988 koneč­ně ukon­če­no. Před uve­de­ním fil­mu do kin se obje­vi­ly zprá­vy z Jižní Karolíny, že Eda Harrise nato­lik roz­ru­ši­la fyzic­ká nároč­nost fil­mu a Cameronův dik­tá­tor­ský režij­ní styl, že prý odmí­tl pomá­hat s pro­pa­ga­cí sním­ku. Harris poz­dě­ji tuto fámu popřel a s pro­pa­ga­cí fil­mu pomá­hal. Po uve­de­ní fil­mu do kin a jeho počá­teč­ní pro­pa­ga­ci se však Harris fil­mu veřej­ně zře­kl a pro­hlá­sil: „Nikdy o něm nebu­du mlu­vit a nikdy mlu­vit nebu­du“. Mary Elizabeth Mastrantonio se fil­mu rov­něž zřek­la a pro­hlá­si­la: „Propast byla spous­ta věcí. Zábavné natá­če­ní není jed­nou z nich.“

Více na Kritiky.cz
The Eye: Calanthek Unreal Engine je definitivně game changer na poli zábavního průmyslu, který postupně bude...
Obi-Wan Kenobi - Část V Okej, tak ještě nad seriálem hůl nezlomím. Po slabé epizodě 2 a vyloženě podprůměrné epi...
Sebevražedný oddíl (The Suicide Squad) – Recenze – 80% Ve studiu Warner Bros. se patrně rozhodli ignorovat pět let starý komiksový film Sebevražedný ...
Battlefield 6 bude zasazen do současnosti a má být... Battlefield 6 bude zasazen do současnosti a má být inspirován třetím dílem. Vyjít by měl u...
The Jersey Factory | #IIHFWorlds 2021 ...

Postprodukce

Pro vytvo­ře­ní mimo­zem­ské­ho vod­ní­ho cha­padla Cameron původ­ně zva­žo­val celo­ve­čer­ní ani­ma­ci nebo cha­padlo vymo­de­lo­va­né z hlí­ny a poté ani­mo­va­né tech­ni­kou stop-motion s pro­mí­tá­ním vod­ních odra­zů. Phil Tippett navr­hl Cameronovi, aby kon­tak­to­val spo­leč­nost Industrial Light & Magic. Práce na spe­ci­ál­ních vizu­ál­ních efek­tech byla roz­dě­le­na mezi sedm divi­zí FX, při­čemž prá­ce na říze­ní pohy­bu pro­vá­dě­la spo­leč­nost Dream Quest Images a počí­ta­čo­vou gra­fi­ku a opti­ku ILM. ILM navrh­la pro­gram, kte­rý pro pseu­do­pod vytvá­řel povr­cho­vé vlny růz­ných veli­kos­tí a kine­tic­kých vlast­nos­tí. Pro oka­mžik, kdy napo­do­bu­je tvá­ře Buda a Lindsey, nechal Ed Harris naske­no­vat osm svých výra­zů obli­če­je, zatím­co dva­náct Mastrantoniových výra­zů bylo naske­no­vá­no pro­střed­nic­tvím soft­wa­ru pou­ží­va­né­ho k vytvá­ře­ní počí­ta­čem gene­ro­va­ných soch. Scéna byla vyfo­to­gra­fo­vá­na ze všech úhlů a digi­tál­ně rekon­stru­o­vá­na, aby pseu­do­pod mohl být přes­ně zakom­po­no­ván do hra­ných zábě­rů. Společnost strá­vi­la šest měsí­ců vytvá­ře­ním 75 sekund počí­ta­čo­vé gra­fi­ky potřeb­né pro tvo­ra. Film měl mít pre­mi­é­ru 4. čer­ven­ce 1989, ale jeho uve­de­ní se kvů­li pro­blé­mům s pro­duk­cí a spe­ci­ál­ní­mi efek­ty o více než měsíc zpoz­di­lo. Na ani­mo­va­né sek­ven­ce dohlí­žel ředi­tel ani­ma­ce ILM Wes Takahashi.

Vedení stu­dia bylo ner­vóz­ní ohled­ně komerč­ních vyhlí­dek fil­mu, když se divá­ci na před­pre­mi­é­ře smá­li scé­nám s váž­ným zámě­rem. Lidé z bran­že uved­li, že ke zpož­dě­ní pre­mi­é­ry došlo pro­to, že ner­vóz­ní vede­ní naří­di­lo kom­plet­ně pře­to­čit závěr fil­mu. Otázkou byla také výše roz­počtu fil­mu: 20th Century Fox uved­lo, že roz­po­čet činil 43 mili­o­nů dola­rů, což zopa­ko­val i sám Cameron. Odhady však uvá­dě­jí vyš­ší část­ku: The New York Times odha­du­jí nákla­dy na 45 mili­o­nů dola­rů, jeden z vedou­cích pra­cov­ní­ků tvr­dí, že nákla­dy čini­ly 47 mili­o­nů dola­rů, zatím­co webo­vá strán­ka The Numbers sle­du­jí­cí trž­by v poklad­nách kin uvá­dí roz­po­čet na pro­duk­ci ve výši 70 mili­o­nů dola­rů.

Více na Kritiky.cz
Výsledky The Game Awards 2020: Best Game Direction: The Last... Výsledky The Game Awards 2020: Best Game Direction: The Last of Us Part II Best Narrative: The Las...
Strážci Galaxie - první dojem James Gunn natočil nové Star Wars. Tentokrát se stromem jako Žvejkalem. Strážci Galaxie jsou t...
Jaká je nová generace? Kyle Gray: Andělské modlitby v praxi Bylo zajímavé a vzrušující vzít do ruky karty od mladého autora, který se dokonce živí jak...
Meryl Streep Mary Louise „Meryl“ Streep (* 22. června 1949 Summit, New Jersey) je americká divadelní, tele...
Palm Springs I přesto, že se kina pomalu ale jistě vrací do normálu (i když současná situace vybízí k ...

  • Zdroj: Anglická Wikipedie
  • Photo © 20th Century Fox
Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04951 s | počet dotazů: 367 | paměť: 71311 KB. | 30.11.2023 - 14:37:53