Kritiky.cz > Recenze > Prosíme přetočte

Prosíme přetočte

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

//
//

Karlovarské pub­li­kum jis­tě jásá rados­tí, neboť tato fes­ti­va­lo­vá lahůd­ka, o kte­ré jsme vás již infor­mo­va­li, se dostá­vá i do běž­né dis­tri­buce. 17. Červenec se tak pro­mě­ní v osla­vu fil­mu a fil­mo­vé vyna­lé­za­vos­ti. Kdo jiný by mohl lépe zre­a­li­zo­vat ten­to scé­nář než reži­sér Věčného svi­tu nepo­sk­vr­ně­né mys­li, nebo Nauky o snech Michel Gonry.

Jeho hra­vost a sny pro­stu­pu­jí­cí jeho fil­my se zůro­či­li i zde. Ikdyž v troš­ku jiné for­mě. Tudíž neče­kej­te kom­pli­ko­va­nu vzta­ho­vou rovi­nu a ces­to­vá­ní mezi sny a myš­len­ka­mi. Ale jas­ný pří­mo­ča­rý děj, kte­rý se tvá­ří troš­ku komerč­ně­ji (myš­le­no jako pří­stup­ný více lidem), než před­cho­zí Gondryho fil­my, kte­ré vypa­da­li spí­še jako nezá­vis­lé sním­ky. Ani tak divák nepři­jde o nic z půva­bu Gondryho bijá­ků.
Jerry (Jack Black) si z neú­spěš­né sabo­tá­že elek­trár­ny odne­se nepří­jem­nou věc. Tou je v tom­to pří­pa­dě ozá­ře­ný mozek, kte­rý vysí­lá elek­tro­mag­ne­tic­ký sig­nál. To zamo­tá život nejen jemu, ale i jeho kama­rá­do­vi Mikeovi (Mos Def) z video­půj­čov­ny, kte­rý se sna­ží pro její­ho maji­te­le vydě­lat co nej­víc peněz, aby nestrh­li dům v kte­rém video­půj­čov­na síd­lí. Příchod Jerryho do vido­půj­čov­ny vyvo­lá kla­sic­kou fyzi­kál­ní reak­ci a tudíž vyma­že veš­ke­rý záznam na video­ka­ze­tách. Nezbývá nic jiné­ho než sehnat půj­čo­va­né fil­my někde jin­de. To se ale neda­ří z důvo­du rych­lé­ho roz­vo­je DVD a tudíž nedo­sta­tek VHS v kon­ku­renč­ních půj­čov­nách. Proto se Jerry a Mike roz­hod­vou pro nezvyklou věc, kte­rou je své vlast­ní rema­ko­vá­ní fil­mů. A žejich je. King Kong, Křižovatka smr­ti, Lví král, Krotitelé duchů atd..

Snímek si žádá pře­hled ve svě­tě fil­mu, tak­že jeho kouz­lo nemu­sí zasáh­nout kaž­dé­ho. Pokud ale máte nakou­ka­né fil­my jako Muži v čer­ném, Křižovatka smr­ti 2, nebo Řidič sleč­ny Daisy, urči­tě se bude­te výbor­ně bavit. Hodně děla­jí výbor­né herec­ké výko­ny a scé­nář, kte­rý k fimu Gondry napsal. Každopádně se jed­ná o fil­mo­vý záži­tek, kte­rý už dlou­ho v kině nebyl. Přes všech­nu chvá­lu, kte­rá pro­za­tím v člán­ku byla, má film pár chy­bi­ček. Tou hlav­ní je nej­spí­še dél­ka, neboť prá­vě kvů­li ní se film sem tam dostá­vá do hlu­chých míst. Není divu, po smrš­ti sestři­hů z tzv. „ošvé­do­va­ných“ fil­mů plných paro­dic­ké­ho humo­ru. Každopádně tenhle film sto­jí za to a tře­ba v sobě díky tomu­to fil­mu obje­ví­te mla­dé­ho fil­ma­ře, kte­rý chce něco ošvé­do­vat. Stačí se podí­vat na YouTube a uvi­dí­te, že to zasáh­lo více lidí.. : )
//
//

Roztleskal kar­lo­var­ské pub­li­kum, uspo­ko­jil kri­ti­ky. Zkrátka není co řešit…

Naše hod­no­ce­ní: 

9

Hodnocení uži­va­te­lů:
Vyberte hod­no­ce­ní

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Průměr: 8 (1x hod­no­ce­no)

Vložil Jaroslav Měrtl, 16. Srpen 2008 - 16:21


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53822 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71763 KB. | 20.07.2024 - 15:48:56