Kritiky.cz > Recenze > Psycho -

Psycho -

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Psycho - Recenze

15.October.2007 Připomeňme si.. Autor: Zdeněk Vévoda

V břez­nu 1960 vstou­pil do kin nový film brit­ské­ho reži­sé­ra, tou dobou v Americe již sběhlé­ho mis­tra horo­ru a kaza­te­le čis­té­ho fil­mu, Alfreda Hitchcocka. Instrukce zně­ly jas­ně: Vy šťast­liv­ci, kte­ří drží­te v rukou líst­ky na pre­mi­é­ru: Za prvé – přijď­te včas, za dru­hé – nepro­zra­zuj­te niko­mu tajem­ství, jejichž bude­te svěd­ky v násle­du­jí­cích minu­tách…
Diváci tedy při­šli včas, aby moh­li být svěd­ky úvod­ní scé­ny, nabi­té sexu­ál­ním napě­tím. Představuje se v ní pár mla­dých lidí – Marion (Janet Leighová) a Sam (John Gavin), kte­ří se taj­ně schá­zí po hote­lech, aby moh­li strá­vit ale­spoň malou chví­li spo­lu. Jejich budouc­nost je ohro­že­na, Sam potře­bu­je pení­ze. Když se poslé­ze naskyt­ne Marion pří­le­ži­tost pře­dat balík peněz své­ho šéfa do ban­ky, roz­hod­ne se přes dlou­hý vnitř­ní boj utéct i s peně­zi z měs­ta. Její ces­ta je však nároč­ná a nelze ji absol­vo­vat během jed­no­ho dne. Nakonec ji tedy sil­ný déšť v noci zave­de do mote­lu Bates. Dvanáct prázd­ných poko­jů, jeden pro Marion. Dostává se jí vře­lé­ho uví­tá­ní od maji­te­le, sym­pa­tic­ké­ho Normana Batese (Anthony Perkins), jehož vel­kým koníč­kem je pre­pa­ro­vá­ní ptá­ků. Norman se také sta­rá o svou nevr­lou mat­ku, kte­rá už prý necho­dí. Je sta­rá, nemoc­ná. Po večer­ním roz­ho­vo­ru s Normanem se Marion roz­hod­ne dát si osvě­žu­jí­cí sprchu. Za závě­sem se však kdo­si skrý­vá a děj nabí­rá zce­la neče­ka­ný směr …
Zmíněná scé­na ve spr­še je jako vystři­že­ná z učeb­ni­ce fil­mo­vé­ho stři­hu. Proslulá sek­ven­ce zábě­rů ohro­mu­je a děsí. Hitchcock doká­zal zasa­dit rány, aniž by se dotkl. Jeho postu­py jsou vel­mi invenč­ní a jedi­neč­né. Marion, jakož­to jed­na z jeho „nevin­ných“ blon­ďa­tých hrdi­nek, se dostá­vá do roz­po­ru se záko­nem, Norman Bates je mla­dý pohled­ný muž, dob­rák na prv­ní pohled, a pře­ce cosi skrý­vá. Nenechte se zmást, i detai­ly v Psychu hra­jí. Hitchcock si na vás rád smls­ne a když bude chtít, bude vám běhat mráz po zádech. Sám si ve fil­mu zahrál, sice jen v krát­kém pro­stři­hu, ale pozor­ný divák si jis­tě všim­ne.
Žánrově nelze Psycho jed­no­znač­ně zaška­tul­ko­vat. Nejblíže je thrille­ru, avšak má i horo­ro­vé a detek­tiv­ní prv­ky a nako­nec – odvo­ze­no od názvu – zaslou­ží si pří­do­mek „psy­cho­lo­gic­ký“. Psycho není legen­dou jen díky úžas­ně budo­va­né­mu napě­tí, šoku­jí­cím scé­nám a neče­ka­né­mu rozuz­le­ní. Významným prv­kem je také hud­ba. Tu má na sta­ros­ti Bernard Hermann, zná­mý ze sním­ků Občan Kane, Vertigo, Ptáci, Taxikář a z mno­ha dal­ších. Hermannova hud­ba skvě­le zdů­raz­ňu­je atmo­sfé­ru jed­not­li­vých scén a neza­po­me­nu­tel­né jsou pří­mo zdr­cu­jí­cí smyč­ce u spr­cho­vé scé­ny.
Není divu, že stej­ně jako Hitchcock, i jeho Psycho inspi­ro­va­lo dal­ší fil­ma­ře a jejich díla. Nejvíce si vza­li auto­ři fran­couz­ské nové vlny. V roce 1983 nato­čil Richard Franklin Psycho II a do hlav­ní role zno­vu obsa­dil Anthonyho Perkinse. Dvojka už se nemoh­la Hitchcockovu umě­ní rov­nat, přes­to navá­za­la sluš­ně. Propadákem se poslé­ze sta­lo Psycho III (1986), u nějž se Anthony ujal i režie. Pro mno­ho divá­ků je také zná­mé Psycho z roku 1998, pros­tý rema­ke Guse Van Santa. V něm obsa­dil do hlav­ních rolí Vince Vaughna, Anne Heche a do role Marioniny sest­ry Julianne Moore. Zkopíroval pros­tě Hitchcockovy zábě­ry, zasa­dil je do sou­čas­nos­ti a barev­né­ho obra­zu. Přidal také na sexu­a­li­tě, ale málo plat­né. Hitchcocka se pře­ko­nat nepo­da­ři­lo, a pokud jste původ­ní ver­zi z roku 1960 nevi­dě­li, nevi­dě­li jste oprav­do­vé Psycho…
Verdikt: Vřele dopo­ru­ču­ji na páteč­ní deš­ti­vé veče­ry.
Hodnocení: 5/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „79639a“:

/* */

Počet komen­tá­řů: 2
Jan Slezáček napsal dne 15. October 2007 , 9.29

Opět jas­ný důkaz že kla­si­ka nestárne.Tento film je kul­tov­ní….

Dagmar Málková napsal dne 15. October 2007 , 18.28

„Není nic krás­něj­ší­ho než děsit lidi, a brát za to pení­ze” A. Hitchcock
Jak je vidět, Alfred se toho vře­le ujal:D a poved­lo se:D


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Půlnoční míle5. prosince 2005 Půlnoční míle Ačkoli to na první pohled vypadá spíš jako svatba, tak úvodní záběry Půlnoční míle nás přivádí na pohřeb. Na pohřeb mladé ženy Diane, snoubenky Joea (Jake Gyllenhaal), která byla […] Posted in Filmové recenze
  • Medvěd na koksu29. března 2023 Medvěd na koksu Škoda, že potenciálně fajn bizárního a ujetého námětu se chopila zrovna Elizabeth Banks, kde už dopředu bylo rozhodnuto, že půjde o špatný film, ale doufal jsem, že to bude aspoň […] Posted in Krátké recenze
  • Záře hvězdy a prach na botách: Příběh Shirley Templeové o dětství ve světle slávy23. dubna 2024 Záře hvězdy a prach na botách: Příběh Shirley Templeové o dětství ve světle slávy Shirley Jane Templeová o tom, jak vyrůstala jako nejslavnější dítě na světě: "Na Santa Clause jsem přestala věřit, když mi bylo šest. Matka mě za ním vzala do obchodního domu a on mě […] Posted in Zajímavosti
  • Drahé kameny17. dubna 2011 Drahé kameny Jak stárneme, neměníme se ani k lepšímu, ani k horšímu, jen se stáváme sami sebou. (May L. Becker) Jednoho rána jsem se procházel po břehu řeky. Každý oblázek, který jsem viděl, měl ve […] Posted in Domácí rady
  • Harry Potter 4 – Ohnivý pohár3. února 2020 Harry Potter 4 – Ohnivý pohár V bradavické škole čar a kouzel počtvrté, a tentokrát velkolepě. Budeme svědky významné události, kdy Bradavice hostí turnaj tří kouzelnických škol a šampionem může být jen jeden. Stejně […] Posted in Retro filmové recenze
  • Znělka 43. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU6. dubna 2018 Znělka 43. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU Posted in Videa
  • The Pregame Skate - 3 June 2021 | #IIHFWorlds 20213. června 2021 The Pregame Skate - 3 June 2021 | #IIHFWorlds 2021 Posted in Videa
  • CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou...18. února 2020 CIGARETY. Příběh s velmi silnou a nezapomenutelnou myšlenkou... Celý příběh se točí kolem ústředního tématu cigaret, kouření, a hlavně absurdní legislativní formě „protikuřáckého zákona“. Ať už si to uvědomujeme, či nikoliv, jsme každý den proti svému […] Posted in Recenze knih
  • Shark Season (2020)14. září 2021 Shark Season (2020) Poněkud netradiční ale i tak nudná žraločí záležitost od Asylum, než na jakou jsme od této společnosti normálně zvyklí…Sarah a její expřítel - fotograf Jason se rozhodnou vydat na […] Posted in Horory
  • 63-fun-go (2009)29. listopadu 2011 63-fun-go (2009) Bonusový materiál k filmu Tokyo Gore Police, aneb co šíleného se dá ještě vymyslet! Tento krátkometrážní snímek není ani tak volným pokračováním Tokyo Gore Police, jako spíše jeho […] Posted in Horory

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60279 s | počet dotazů: 277 | paměť: 71782 KB. | 23.07.2024 - 13:32:26