Kritiky.cz > Domácí rady > Radčina kuchařka bez lepku- Slavnosti - se  spoustou rad a receptů i bez mléka a vajec

Radčina kuchařka bez lepku- Slavnosti - se  spoustou rad a receptů i bez mléka a vajec

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lámete si hla­vu, co dob­ré­ho může vaše dítě či váš part­ner pokud má bezlep­ko­vou či bez­lak­tó­zo­vou die­tu? Dozvěděli jste se prá­vě tuto dia­gnó­zu a neví­te, jak s tou­to infor­ma­cí nalo­žit a co si vlast­ně počít? Radka Vrzalová, zku­še­ná lek­tor­ka kur­zů pro různá diet­ní ome­ze­ní vydá­vá svou tře­tí kni­hu s názvem Radčina kuchař­ka bez lepku- Slavnosti a roz­hod­ně vám s tím­to pro­blé­mem pomů­že. 

V této kni­ze vás čeká 120 nových recep­tů pro bezlep­ko­vé stra­vo­vá­ní pro vaši slav­nost­ní tabu­li. Hned na začát­ku nalez­ne­te návod, jak s kni­hou vlast­ně pra­co­vat, jaké pik­to­gra­my jsou v kni­hy pou­ži­ty, pomo­cí niž se vám bude lépe ori­en­to­vat a vařit, dále růz­né rady, nápa­dy, co si poří­dit, zakou­pit, pří­pad­ně čeho se tře­ba vyva­ro­vat. Každá slav­nost je uve­de­na krát­kým tex­tem, co tře­ba lze při­pra­vit dob­ré­ho, dále mno­ho recep­tů s podrob­ným sezna­mem suro­vin a návo­dem, jak na to a boha­tá foto­ga­le­rie, při kte­ré se vám budou sbí­hat sli­ny, aniž bys­te si uvě­do­mi­ly, že v recep­tu něco chy­bí. Na kon­ci recep­tu je uve­den i tip, jak daný recept ozvlášt­nit i pro vega­ny a jiné.

Slova autor­ky:

„Původně nesku­teč­ný rodin­ný pro­blém se stal obrov­ským koněm.“

Bezlepkovými, bez­va­ječ­ný­mi, bez­mléč­ný­mi, bez­lak­tó­zo­vý­mi suro­vi­na­mi docí­lí­te úžas­ných výsled­ků.

Recepty jsou řaze­ny pro růz­né význam­né chví­le od led­na až do pro­sin­ce. Jako jsou např. neče­ka­né návštěvy, Masopust, Valentýn, Velikonoce, růz­né dět­ské osla­vy naro­ze­nin, svat­ba, gri­lo­vá­ní, Halloween, ale tře­ba Vánoce a Silvestr. Ať už jsou to slad­ké dob­ro­ty, tak i růz­né sla­né pohoš­tě­ní. Jaké dob­ro­ty si pod­le této kuchař­ky může­te uva­řit? Jsou to pře­de­vším kla­sic­ké dor­ty, tra­dič­ní čes­kou i zahra­nič­ní kuchy­ni, sla­né i slad­ké dob­ro­ty jen tak pro pohoš­tě­ní. Pomocí těch­to recep­tů si může­te při­pra­vit prak­tic­ky coko­li, na co si vzpo­me­ne­te.

S tou­to pro­ble­ma­ti­kou jsem se setka­la tepr­ve nedáv­no u své­ho mlad­ší­ho syna. Vždy jsem si tako­vé recep­ty pou­ze pře­čet­la a nijak nad nimi nepře­mýš­le­la. Až se to týká naší rodi­ny, vidím to najed­nou úpl­ně jinak. První poku­sy s bezlep­ko­vou a bez­lak­tó­zo­vou die­tou byly zou­fa­lé. První upe­če­ný chléb z bezlep­ko­vé mou­ky letěl oprav­du do koše. Bezlepková die­ta se nám naštěs­tí nepo­tvr­di­la, ale into­le­ran­ce lak­tó­zy ano. Mám za sebou i prv­ní bezlep­ko­vé vánoč­ní cuk­ro­ví a musím říci, že se mě poved­lo. Po prv­ní zku­še­nos­ti s chle­bem jsem měla oba­vy. Naštěstí zby­teč­né. Perníčky i linec­ké syno­vi moc chut­na­jí. Prošla jsem si řadu super­mar­ke­tů a i men­ších obcho­dů a zori­en­to­va­la se v nabíd­ce růz­ných pro­duk­tů a suro­vin na peče­ní a vaře­ní. Musím říci, že nabíd­ka je doce­la vel­ká. Jediné, co může trá­pit rodi­nu s těmi­to die­ta­mi je pře­de­vším vyso­ká cena potra­vin.

Více na Kritiky.cz
Malé lásky 23.8.2017 První díl nové reality show....
Nejlepší přírodní pomocníci při cukrovce Při cukrovce tělo nedokáže udržet koncentraci glukózy, tedy krevního cukru ve správných mez...
Strana ...
Brání vám ostych a stud v navazování kontaktů a omezuje vás? Překonejte ho! Jste nesmělí, stydlivý, bojíte se někoho oslovit nebo jste si jen v komunikaci s ostatními n...
MÁŠA MÁLKOVÁ Vystudovala pražskou konzervatoř. Už v průběhu studia hostovala a posléze byla v angažmá v...

Tato kuchař­ka je napros­to úžas­ná a dopo­ru­či­la bych ji všem, co mají různá diet­ní ome­ze­ní, ale i těm, kte­ří chtě­jí pou­ze změ­nu ve svém stra­vo­vá­ní a není jim lhos­tej­né, co kon­zu­mu­jí.

Ukázka z kni­hy:

Recept na Linecké pohan­ko­vé sušen­ky

Jelikož už advent­ní čas začal, ten­to recept je pro toto obdo­bí ide­ál­ní.

Co bude­me potře­bo­vat?

300 g hlad­ké pohan­ko­vé mou­ky, 80 g mouč­ko­vé­ho cuk­ru, špet­ka soli, špet­ka pra­vé vanil­ky, kůra z jed­no­ho citró­nu, 1 celé vej­ce + 1 žlou­tek, 1 čajo­vá lžič­ka cit­ro­no­vé šťá­vy, 1/2 kávo­vé lžič­ky xan­ta­nu či gua­ru, 170 g tuku Alsan nastrou­ha­né­ho zastu­de­na, meruň­ko­vý džem, čoko­lá­do­vá pole­va

Postup:

Mouku smí­chá­me s cuk­rem, solí, vanil­kou a cit­ro­no­vou kůrou. Přidáme vej­ce a žlou­tek, cit­ro­no­vou šťá­vu, xan­tan a tuk a rych­le uhně­te­me vláč­né těs­to. Necháme v led­ni­ci odpo­či­nout do dru­hé­ho dne zaba­le­né v potra­vi­nář­ské folii.

Druhý den vyvá­lí­me těs­to na mou­kou posy­pa­ném vále na výš­ku asi 0,5 cm a vykra­ju­je­me pomouč­ně­ným vykra­jo­vát­kem poža­do­va­né tva­ry. Pečeme na pečí­cím papí­ře při tep­lo­tě 170 C asi 12 minut. Necháme vychlad­nout. Druhý den pro­ma­že­me mar­me­lá­dou, zdo­bí­me čoko­lá­dou.

Radka Vrzalová - původ­ním vzdě­lá­ním potra­vi­no­vý tech­no­log, nemoc její dce­ry jí doved­la k diet­ní­mu vaře­ní, pra­co­va­la pro web www.proalergiky.cz, v Roce 2015 vyda­la svou prv­ní kuchař­ku Radčina kuchař­ka bez lep­ku s podti­tu­lem Se spous­tou rad a recep­tů i bez mlé­ka a vajec, o dva roky poz­dě­ji vyšel její dru­hý díl. Po rodi­čov­ské dovo­le­né nastou­pi­la k čes­ké­mu potra­vi­nář­ské­mu  řetěz­ci a pra­co­va­la jako tech­no­log lahůd­kář­ské  výro­by, poz­dě­ji jako mana­žer kva­li­ty a pro­de­je.  Od roku 2015 pořá­dá kur­zy peče­ní a vaře­ní bez lep­ku, mlé­ka a jiných aler­ge­nů.

Autor: Radka Vrzalová

Edice: Zdraví a život­ní styl

Vydáno: 2019, Vydala Grada, Praha

Počet stran: 320

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-247-3187-2


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Více na Kritiky.cz
Bolek Polívka - Theofil Vaše postava se jmenuje Theofil, kdo to je?  Theofil je vyslanec. Je to potvora. Myslí jen na se...
Alien: Isolation - Vrátila nás do děsivého vesmíru Vetřelce  Představovat slavného filmového Vetřelce ze sedmdesátých let by asi bylo nošením sov do At...
Meky – Recenze – 50% Film Meky vznikl tak, že režisér Štěpán Šafránek hledal vhodný soundtrack pro svůj dokumen...
Bioware v rámci The Game Awards 2020 odhalilo nový Mass... Bioware v rámci The Game Awards 2020 odhalilo nový Mass Effect. O tom, že nový Mass Effect vznik...
Gotham - Into the Woods Po týdenní pauze se nám konečně vrátil milovaný seriál z dílny DC Comics, Gotham. Poslední...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Avengers: Endgame - stará parta Avengers hlasí návrat7. prosince 2018 Avengers: Endgame - stará parta Avengers hlasí návrat První trailer na 4. díl Avengers (Avengers: Endgame). Vrací se nám všechny postavy, které vyvražďování Tranose přežily - Iron Man (Robert Downey Jr.), Nebula (Karen Gillan), Thor (Chris […] Posted in Trailery
  • Wild / Divočina11. srpna 2015 Wild / Divočina „Najdi své nejlepší já. A když ho najdeš, chraň ho jako to nejcennější.“ Svět Cheryl Strayed (Reese Witherspoon) se už prakticky zhroutil. Její otec byl násilník, matka zemřela na […] Posted in Články
  • KRISTUPAS SABOLIUS11. července 2014 KRISTUPAS SABOLIUS  Kristupas Sabolius, narozen roku 1979, je veřejně aktivní intelektuál, spisovatel a docent filozofie na Univerzitě ve Vilniusu. Nedávno vydal knihu Furious Sleep (2012) o imaginaci a […] Posted in Profily osob
  • 20 nejlepších seriálů dvacetiletí (4. část)1. března 2021 20 nejlepších seriálů dvacetiletí (4. část) Posledních pět kousků nám chybí ke zkompletování naší seriálové TOP 20 uplynulých dvou dekád. Závěrečnou kapitolu jsem zasvětil těm televizním diamantům, které mě osobně nejvíce […] Posted in Zajímavosti
  • Co věděla moudrá želva - kniha pro všechny děti26. května 2020 Co věděla moudrá želva - kniha pro všechny děti Máte rádi knihy Ivy Geckové? Chcete pro své děti poučnou a zajímavou knihu? Novinka Co věděla moudrá želva, kterou vydala Grada pod značkou bambook bude pro vás to pravé. Pohodlně se […] Posted in Recenze knih
  • Kleopatra7. ledna 2022 Kleopatra Kleopatra je americký výpravný historický film z roku 1963 v režii Josepha L. Mankiewicze, jehož scénář adaptovali Mankiewicz, Ranald MacDougall a Sidney Buchman podle knihy Život a doba […] Posted in Speciály
  • Ofélie podruhé9. listopadu 2022 Ofélie podruhé Bitva o popularitu, krása? Anorexie, sexuální nátlak, úzkost, alkohol? Jak pestrá je paleta nebezpečí a nástrah, která číhá na dospívající dívky? Na dívky dnešní, ale třeba i na dívky […] Posted in Novinky v nakladatelstvích, Recenze knih
  • Nelítostný souboj na Blu-ray12. února 2015 Nelítostný souboj na Blu-ray Když se tak probírám mezi úspěšnými režiséry, na které se fanoušci pokaždé těší, tak jedno z mých režisérských jmen na seznamu je Michael Mann. Režisér, který má už více než 72 let a mezi […] Posted in Filmové recenze
  • AreaZ - další slovenská hodně zajímavá hra.23. října 2019 AreaZ - další slovenská hodně zajímavá hra. Nová hra je na Steamu. Sice ještě stále v předběžném přístupu, ale je to československá. Slovenští tvůrci se rozhodli udělat hru o přežití. Je to opravdu těžká hra, prozatím jsem dvakrát […] Posted in Recenze her
  • Zombik – 9016. června 2019 Zombik – 90 Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,01255 s | počet dotazů: 296 | paměť: 69965 KB. | 04.12.2023 - 20:44:16