Kritiky.cz > Recenze > Ratatouille

Ratatouille

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ratatouille
13.8.2007

recen­ze

Přečteno: 377 krát

Po vyda­ře­ném sním­ku Auta se pixa­ří kára posu­nu­la zase o kou­sek dál, dokon­ce až do (pro Američany) vzdá­le­né Paříže. Snímek nám nabíd­ne dosti bizar­ní před­sta­vu o tom, že by se kry­sa chtě­la stát nej­lep­ším kucha­řem Paříže (rozu­měj na svě­tě). Počítám, že milov­ní­ci dob­ré­ho jíd­la prá­vě odběh­li od počí­ta­čů při­dr­žu­jí­ce si v náva­lu nevol­nos­ti ruku u úst, ale pro odol­něj­ší dodá­vám, že onen kry­sí hrdi­na Remy je napros­to spon­tán­ní kapa­ci­tou ve svém obo­ru (něco jako Homer Simpson v pojí­dá­ní kob­líž­ků) a měl jen tu pod­stat­nou smůlu, že se nena­ro­dil jako člo­věk.

Tento hen­di­kep díky chlap­ci Linguinimu doká­že pře­ko­nat, ale u ostat­ních musí čelit cel­kem pocho­pi­tel­ným před­sud­kům, že kry­sa za plot­nu nepat­ří. Po Úžasňákových máme opět mož­nost sezná­mit se s gro­tesk­ní ani­ma­cí lid­ské­ho plémě. V tom­to smě­ru se nej­vý­raz­ně­ji sna­ží svou komič­nost pro­dat hlav­ní zápo­rák Šprclík (vědě­li jste, že i tak­to lze pře­bás­nit jmé­no ředi­te­le Skinnera ze Simpsonových?). Používá osvěd­če­né tri­ky, jako mrňa­vý vzrůst oso­by v důle­ži­té funk­ci (viz ředi­tel pojiš­ťov­ny v Úžasňákových) či hrů­zostraš­nou pře­ha­zo­vač­ku (ta vůbec nejdě­si­věj­ší byla k vidě­ní u dera­ti­zé­ra v dre­a­mworksác­kém Za plo­tem).

Ostatní lidé vypa­da­jí rela­tiv­ně roz­to­mi­le až na… ano je to dal­ší zápor­ná posta­va, i když ne zce­la jed­no­znač­ně – kri­tik Anton Ego. Ten během fil­mu pro­ne­se vel­mi pěk­nou prav­du o tom, jak se píše kri­ti­ka: čím ostře­ji kri­tik dílo ztr­há, tím více čte­ná­řů si zís­ká. Znovu neu­nik­ne­me ani moud­rům, tře­ba­že ani­mo­va­né kry­se obměk­če­ně věří­me emo­ci­o­nál­ně hut­né omí­lač­ky, kterak zpuchře­lý spo­le­čen­ský řád (lido­vě před­sud­ky) ztě­žu­je ces­tu na svět novin­kám. Ratatouille je tak dal­ším mis­tr­ným podo­ben­stvím z díl­ny Pixaru o hod­no­tách přá­tel­ství, lás­ky a rodi­ny.

Na závěr ješ­tě malý postřeh ohled­ně exo­tic­ky zně­jí­cí­ho názvu fil­mu. Jedná se o slov­ní hříč­ku, když v názvu tra­dič­ní­ho fran­couz­ské­ho jíd­la rata­touille může­me záro­veň najít také ang­lic­ké pojme­no­vá­ní pro kry­su. Mimochodem tohle jíd­lo není žád­ný nóbl žva­nec (jak se může­te pře­svěd­čit i ve vašich restau­ra­cích), ale zato si zahra­je v jed­né scé­ně klí­čo­vou roli (jak se může­te pře­svěd­čit ve vašich kinech).

Verdikt: Film je výteč­nou smě­si­cí humo­ru, akč­ních scén a půso­bi­vé­ho pří­bě­hu. Výborná režie Brada Birda je pod­bar­ve­na líbi­vě vykres­le­nou atmo­sfé­rou Paříže, pěk­ným hudeb­ním dopro­vo­dem a tra­dič­ně per­fekt­ní ani­ma­cí z díl­ny Pixaru.
Naše hod­no­ce­ní

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 4.60/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 4.6 z 5 (hod­no­ce­no 5x)

Ivo Petržílek

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93505 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71956 KB. | 21.04.2024 - 18:46:30