Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Já, padouch 2 | Despicable Me 2 [60%]

Já, padouch 2 | Despicable Me 2 [60%]

rp despicable me 2 image09.jpg
rp despicable me 2 image09.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Gru a Mimoni jsou zpět. V roce 2010 při­šel do kin sní­mek Já, padouch, kte­rý pod­le všech před­po­kla­dů měl být jen tím dal­ším ani­má­kem, kte­rý sice napl­ní ale­spoň rozum­ně kina, avšak rela­tiv­ně rych­le pro­šumí, jako tomu je u mno­ha jiných ani­má­ků něko­li­krát do roka. Nicméně neby­lo tomu tak. Na pomě­ry kon­ku­ren­ce rela­tiv­ně lev­ný ani­mák celo­svě­to­vě v kinech vytřís­kal více než půl mili­ar­dy dola­rů a stal se jed­ním z nej­ú­spěš­něj­ších ani­má­ků posled­ních let. Z toho vza­du se tak stal čer­ný kůň sezo­ny a divá­kům dob­ro­druž­ství super­pa­dou­cha a jeho malých žlu­tých pomoc­ní­ků zkrát­ka při­rost­la k srd­ci. A tak letos při­šel do kin dru­hý díl. Je to opět pec­ka pro malé i ty odrost­lej­ší? 

Gru se po posled­ním plá­nu, kte­rý obsa­ho­val ulou­pe­ní měsí­ce, roz­ho­dl kvu­li dol­kám sek­nout se zlo­du­ši­nou a obrá­tit se na stra­nu dob­ra. S dok­to­rem Nefariem se sna­ží zalo­žit živ­nost na výro­bě dže­mů. Tyhle plá­ny jdou ovšem stra­nou, když Grua une­se agent­ka Lucy z Antipadoušské ligy. Chtějí po něm totiž pomoc. Svět ohro­žu­je nový tero­ris­ta, kte­rý ukra­dl novou che­mic­kou slou­če­ni­nu, kte­rá ze všech živých tvo­rů je schop­ná vytvo­řit nezni­či­tel­né a nekon­t­ro­lo­vatl­né bes­tie. Gru sice ze začát­ků pomoc odmí­tá, avšak co nevi­dět se z prá­ce pro ligu stá­vá mož­nost, jak vypl­nit díru po padouš­ských plá­nech...  
Jednička byla poměr­ně zábav­nou zále­ži­tos­tí. I když totiž vyu­ží­va­la téměř všech kla­sic­kých nešva­rů ani­má­ků podob­né­ho raže­ní, tak nějak jí to nešlo míti za zlé. Nápaditost tomu totiž nechy­bě­la, pří­běh taky nebyl zrov­na špat­ný, pohled zápo­rá­ka byl podob­ně zábav­ný jako v pří­pa­dě ani­má­ku Megamysl a do toho mimo­ni, kte­ří se uká­za­li jako hlav­ní síla této znač­ky. Popravdě, malí žlu­ťá­ci a Agnes jsou ty dvě věci, kte­ré se vám zaru­če­ně vyba­ví, když se řek­ne Já, padouch.

Dvojka si je toho moc dob­ře vědo­ma a tak ani v jed­nom pohle­du nepo­le­vu­je. Zaslouží si navíc jakousi malou for­mu uzná­ní za to, že se vás nesna­ží přecpat těmi­to dvě­ma ele­men­ty úpl­ně k prask­nu­tí. No mož­ná v pří­pa­dě žlu´táků, ale kdo by jim to měl za zlé. Problém dru­hé­ho padou­cha vězí totiž tro­chu někde jin­de. Ano samo­zřej­mě, pořád je to ani­mák kte­rý se doká­že v kon­ku­ren­ci vět­ši­nou nemast­ných ani­mo­va­ných pří­bě­hů více než pro­sa­dit, ovšem ono kouz­lo jed­nič­ky je bohu­žel to tam. Já, padouch 2 je totiž více než čím­ko­liv jiným tako­vou sáz­kou na jis­to­tu. Ve sty­lu kdo nic moc nedě­lá, nic moc také neska­zí no ne?

Ve svět­le jed­nič­ky totiž půso­bí její pokra­čo­vá­ní mož­ná až pří­liš sebe­ú­čel­ně, před­ví­da­tel­ně a cel­ko­vě to spí­še než napí­na­vý film při­po­mí­ná něko­li­ká­tou jízdu na hor­ské drá­ze. Už totiž víte, co při­jde za dal­ší zatáč­kou, kde bude jíz­da o něco divo­čej­ší a kde leží konec ces­ty. Neznamená to, že bys­te se nudi­li, to ani omy­lem, avšak pros­tě to postrá­dá tu jis­kru, kte­rá by z toho udě­la­la něco víc, než jen dal­ší nepočmá­ra­né plát­no, kde může opět vynik­nout sku­pin­ka malých pomoc­ní­ků a jed­no z nej­rozkoš­něj­ších ani­mo­va­ných dětí v his­to­rii fil­mu vůbec.

Ten kdo tak čeká o něco víc než to, bude mož­ná po shléd­nu­tí fil­mu tak tro­chu zkla­ma­ný. Pierre Coffin a Chris Renaud při­vá­dě­jí k živo­tu své­ho čer­né­ho koně pro děko­va­cí jízdu po vyhra­ném závo­du. Dvojka sice vydě­la­la v kinech dale­ko více, než její před­chůd­ce, obsah nám ale tro­chu zvě­t­ral. Pořád je to zábav­ný ani­mák kte­rý nabí­zí něko­lik zají­ma­vých postav a sne­si­tel­né oko­lí a kte­rý za celou hodi­nu a půl nestih­ne začít nudit. Ovšem z jed­nič­kou tak solid­ně načrt­nu­té­ho pro­stře­dí se dalo vytřís­kat mno­hem mno­hem víc. Co naplat. Tak jako tak se dočká­me za dva roky mini­mál­ně Mimoní sólov­ky. Tak zase příš­tě.

Gru je zpět a mimo­ni s Agnes jakbys­met. Dvojka Já, padouch je zábav­ným rodin­ným ani­mo­va­ným sním­kem, kte­rý obstoj­ně těží z popu­la­ri­ty nasto­le­né prv­ním dílem. Tam kde by ovšem mohl šla­pat na plyn a dopo­vat obdob­nou dáv­ku inven­ce a nekon­venč­ní­ho humo­ru, zařa­zu­je niž­ší rych­lost­ní stu­peň a vsá­zí spí­še na sebe­ú­čel­nost a jis­to­tu. V rám­ci kon­ku­ren­ce pořád solid­ní nad­prů­měr, v porov­ná­ní s před­chůd­cem men­ší kva­li­ta­tiv­ní pro­pad. 

 Koktejl:
50% Mimoni
20% Agnes
30% To vše ostat­ní

Já, padouch 2
( Despicable Me 2, Ja, zlo­duch 2 )
Animovaný / Komedie / Rodinný
USA, 2013, 98 min

Režie: Pierre Coffin, Chris Renaud
Scénář: Ken Daurio, Cinco Paul
Hudba: Pharrell Williams, Heitor Pereira
Hrají: Steve Carell, Kristen Wiig, Benjamin Bratt, Miranda Cosgrove, Russell Brand, Ken Jeong, Steve Coogan, Elsie Kate Fisher, Dana Gaier, Nasim Pedrad, Kristen Schaal, Pierre Coffin, Chris Renaud, Jess Harnell, Alec Medlock, Laraine Newman, Jim Ward, Moises Arias

Mládeži pří­stup­ný
V kinech ČR od: 04.07.2013 CinemArt
V kinech SR od: 04.07.2013 Barracuda Movie
Na DVD od: 06.11.2013 Bonton
Na Blu-ray od: 06.11.2013 Bonton

http://www.csfd.cz/film/300387-ja-padouch-2/
http://www.imdb.com/title/tt1690953/


Podívejte se na hodnocení Já, padouch na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24832 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72115 KB. | 25.04.2024 - 07:08:16