Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Konečná | The Last Stand [60%]

Konečná | The Last Stand [60%]

rp last stand.jpg
rp last stand.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Konečná

http://www.csfd.cz/film/289175-konecna/
http://www.imdb.com/title/tt1549920/

Alternativní názvy: The Last Stand


Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
V kinech ČR od: 07.02.2013 Bontonfilm CZ
V kinech SR od: 07.02.2013 Bontonfilm SK


Akční / Thriller / Krimi
USA, 2013, 107 min

Režie: Ji-un Kim
Scénář: George Nolfi, Jeffrey Nachmanoff
Hrají: Arnold Schwarzenegger, Peter Stormare, Rodrigo Santoro, Jaimie Alexander, Eduardo Noriega, Zach Gilford, Forest Whitaker, Luis Guzmán, Johnny Knoxville, Harry Dean Stanton, Genesis Rodriguez, John Patrick Amedori, Daniel Henney, Kristen Rakes, Richard Dillard, Arron Shiver, Sonny Landham

Arnolda není tře­ba před­sta­vo­vat. Jedna z fil­mo­vých ikon let minu­lých se po úspěš­né poli­tic­ké kari­é­ře roz­hod­la ve vel­kém vrá­tit k fil­mu. Své povin­né zastáv­ky na dosta­ve­níč­ko akč­né ročen­ky v obou dosa­vad­ních dílech Expendables: Postradatelní už má za sebou, nicmé­ně v úno­ru došla do kin jeho sólov­ka, kte­rá si to v dohled­né době zamí­ří na pul­ty s DVD. Tentokrát se už ale láme chle­ba, doká­že Arnold Schwarzenegger i po letech utáh­nout akč­ní nářez sám o sobě, nebo už pat­ří do staré­ho žele­za. Tuhle otáz­ku se pokus zod­po­vě­dět ame­ric­ký debut korej­ské­ho talen­tu Ji-un Kima. 

Šerif malé­ho měs­teč­ka na hra­ni­ci USA a Mexika Ray Owen si uží­vá svůj den vol­na. Velká část oby­va­tel je mimo měs­to a tak se těší a poklid­ný víkend. Ten však naru­ší prů­jezd pode­zře­lé dvo­ji­ce. Při vyšet­řo­vá­ní zjiš­ťu­jí, že je dvo­ji­ce zapo­je­ná do něče­ho vět­ší­ho než jen něja­ké­ho nele­gál­ní­ho obch­dou. Dvojice totiž s dal­ší­mi kum­pá­ny sta­ví pro­vi­zor­ní most přes kaňon na úze­mí Mexika. Před něko­li­ka hodi­na­mi totiž při pře­vo­zu FBI uni­kl z vaz­by nej­vět­ší dro­go­vý baron na svě­tě a míří si to v upra­ve­ném závod­ním spor­ťá­ku pří­mo na ten­to most a mimo ame­ric­kou jurisdik­ci. Začíná hra s časem a šerif Owen a pár oby­va­tel malo­měs­ta jsou tím jedi­ným, co sto­jí v ces­tě tomu­to zlo­čin­ci. Odejít bez boje ho ovšem nene­cha­jí.
Je pře­kva­pi­vě fajn vidět Arnieho zase na plát­ně s pis­to­lí pro­kla­tě níz­ko u pasu. Poslední léta kte­rá trá­vil v poli­tic­kých kru­zích se na něm sice trestu­hod­ně pode­psa­li, nicmé­ně stá­le má dosta­tek cha­risma­tu ze své dří­věj­ší herec­ké kari­é­ry nato, aby jste si s nos­tal­gií povzdech­li, když se ože­ne revol­ve­rem po kusu hově­zí­ho. Není to sice to co to býva­lo a ta nejis­to­ta tam je sice mís­ty vidět, nicmé­ně pořád vypa­dá se zbra­ní v ruce lépe, než kupří­kla­du jis­tý vlkodlak, kte­rý se sna­žil pro­tla­čit mezi akč­ní hrdi­ny. Jednoduše Arnie při­chá­zí sice jako akč­ní děda (naroz­díl od tře­ba Slye), avšak v akci mu to pořád sek­ne. Bohužel ne vždy úpl­ně a ne vždy se to obe­jde bez skří­pá­ní zubů, vět­ši­nou na divác­ké stra­ně. Konečná totiž není tako­vá idyl­ka, jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát. I přes­to že se pořád jed­ná o solid­ní akč­ní sní­mek, oče­ká­vá­ní byla tro­chu výše. 
Problém je zejmé­na v kaden­ci. Film má své momen­ty a urči­tě hned něko­li­ka sek­ven­ce­mi doslo­va roz­d­mý­chá dáv­no utich­lé pla­me­ny v Arnoldově stár­nou­cím kolo­su, těch však není ani v této akci s nad­sáz­kou dost. Rozhodně ne tolik, kolik se vás sna­ží nalá­kat upou­táv­ky. Většinu času totiž arnie něco dělá, sem tam u toho něko­ho poškád­lí ale ony momen­ty, kdy hor­ký let­ní vzduch napl­ňu­je šedá kůra mozko­vá a raj­ča­to­vý pro­tlak jsou ve fil­mu mini­mál­ně. 
Konečná je totiž díky znač­né míře komiských scé­nek v mno­hých čás­tech více kome­dií. Než-li váž­ně míně­ným akč­ním sním­kem. Netvrdím, že bych s šaš­ko­vá­ním Luise Guzmána a Johnnyho Knoxvillea měl něja­ký zásad­něj­ší pro­blém, nicmé­ně těch humor­ných věcí je tu dale­ko více a mnoh­dy i nej­spí­še mimo záměr tvůr­ců. Samozřejmě, podob­ně pro­s­to­du­chá záplet­ka nemů­že být brá­na pří­liš váž­ně, avšak hlav­ní zápo­rák v podo­bě koka­i­no­vé­ho baro­na byl pří­liš i na mě. Bohužel dostá­vá podob­ně vel­ké množ­ství pro­sto­ru jako stár­nou­cí bijec, což jen podrý­vá kva­li­ty fil­mu. 
Holt, ne kaž­dý návrat je ide­ál­ní. Ačkoliv návrat nej­slav­něj­ší­ho akč­ní­ho rakuša­na neskon­čil ani zda­le­ka tak, jak by si jeho fanouš­ci přá­li, Konečná není nako­nec ani úpl­ný pro­var. Olovo opět lítá vzdu­chem, sem tam se něja­ká hláš­ka s nej­pa­mát­něj­ším rakous­kým pří­zvu­kem mezi zuby pře­ci jen pro­ce­dí a celé to nevy­pa­dá vlast­ně zase tak špat­ně. Občas je to sice tro­chu nuda, nicmé­ně své pub­li­kum si to dle mého vždy najde. Vítez zpět, Arnolde.       

Naživu a stá­le kope. Arnie se vrá­til a pár zlo­du­chů z toho zase nebu­de mít radost. Olovo létá stej­ně jako šedá kůra mozko­vá, krev stří­ká a suché hláš­ky pada­jí. Kadence toho vše­ho je sice vel­mi malá, hlav­ní zápo­rák nud­ný až otrav­ný a celé je to mož­ná až tro­chu zdlou­ha­vé, naiv­ní a hloupé, avšak stá­le to má své momen­ty. Comeback ve vel­kém sty­lu se tak úpl­ně neko­ná, avšak i přes svůj věk, kdy­ko­liv se obje­ví Arnie na plát­ně, třís­ky stá­le líta­jí něko­lik blo­ků dale­ko. Na oprav­du akč­ní návrat si ale asi bude­me ješ­tě muset počkat, jest­li vůbec. 

Hodnocení: 60%
Koktejl: 
20% Akce
20% Humor
20% Arnold zpět na plát­ně
20% Recyklace
20% Nuda


Podívejte se na hodnocení Konečná na Kinoboxu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • V kůži Johna Malkoviche4. června 2004 V kůži Johna Malkoviche Slyšeli jste už něco o filmu V kůži Johna Malkoviche? Jestli ne, tak to je zatracená škoda. Jisté je, že jde o jedno z nejoriginálnějších děl poslední doby (film byl natočen v roce 1999). […] Posted in Filmové recenze
  • Paříž 36 - Faubourg 362. července 2010 Paříž 36 - Faubourg 36 Již neoriginální název vám dozajista napoví okolnosti kudy se bude ubírat snímek Christopha Barratiera Paříž 36. Režisér se […] Posted in Recenze
  • Stepdaughter, The (2000)20. ledna 2012 Stepdaughter, The (2000) Celý život se těšila na moment, kdy se bude moci pomstít svým biologickým rodičům a ten čas nadešel právě teď! Susan rozhodně není ideální partnerkou na celý život. Má za sebou velice […] Posted in Horory
  • Baahubali 2: The Conclusion - 80 %24. října 2017 Baahubali 2: The Conclusion - 80 % V tomto dobrodružném muzikálu se nám naskýtá pohled do poměrů uvnitř indické královské rodiny. Nevlastní bratři vychovávaní stejnou matkou, jeden je dobrý, druhý je zlý a královna matka […] Posted in Filmové recenze
  • Ulička přízraků Guillerma del Tora26. ledna 2022 Ulička přízraků Guillerma del Tora Mladý ambiciózní umělec Stanton Carlisle (Bradley Cooper) s nadáním zmanipulovat lidi díky vhodně zvolených slov se spojí s psychiatričkou Lilith Ritter (Cate Blanchett), která je však […] Posted in Filmové recenze
  • Do kin přichází nový film s názvem Jan Palach9. srpna 2018 Do kin přichází nový film s názvem Jan Palach Ve čtvrtek 9.srpna proběhla v kině Atlas novinářská projekce nového filmu Roberta Sedláčka Jan Palach. Film natáčel Sedláček od roku 2017, aby byl uveden do kin u příležitosti výročí […] Posted in Filmové premiéry
  • Wimbledon - den pátý9. července 2017 Wimbledon - den pátý https://youtu.be/KJgKPD_YJLA Posted in Tenis
  • Oklamaný - 65 %7. února 2022 Oklamaný - 65 % V 60. letech 19. století probíhala za mořem americká občanská válka, známá jako válka Severu proti Jihu. Na bojištích sváděli vojáci dennodenně boj o svůj život a vlast, ale i v běžném […] Posted in Retro filmové recenze
  • Titulky k Fantasy Island S01E06 - The Big Five Oh10. října 2022 Titulky k Fantasy Island S01E06 - The Big Five Oh Na ostrov přijíždí trojice kamarádek, které zde plánují oslavit společně padesáté narozeniny. Jejich fantazie však odhalí nevyřčené křivdy a hluboké rány. A Ruby se rozhodne pro pracovně […] Posted in Titulky
  • Něžný bar – i štamgast může mít intelektuální pnutí24. března 2022 Něžný bar – i štamgast může mít intelektuální pnutí Filmfanatic má řadu oblíbenců a jedním z nich je třeba George Clooney. S očekáváním proto vyhlížím každý film, kde se objeví ať už před kamerou, nebo za ní. Něžný bar je Clooneyho osmý […] Posted in Filmové recenze

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,01202 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72300 KB. | 24.05.2024 - 13:20:41