Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mistr | The Master [75%]

Mistr | The Master [75%]

rp Mistr plak t.jpg filename UTF 8Mistr plakC3A1t.jpg
rp Mistr plak t.jpg filename UTF 8Mistr plakC3A1t.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mistr
http://www.csfd.cz/film/295340-mistr/
http://www.imdb.com/title/tt1560747/

Alternativní názvy: The Master


Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
V kinech ČR od: 10.01.2013 Aerofilms
V kinech SR od: 10.01.2013 Continental

Drama / Psychologický
USA, 2012, 144 min

Režie: Paul Thomas Anderson
Scénář: Paul Thomas Anderson
Hudba: Jonny Greenwood
Hrají: Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix, Amy Adams, Laura Dern, Lena Endre, Martin Dew, Madisen Beaty, Mike Howard, Fiona Dourif, Joshua Close, Katie Boland, Rami Malek, Kevin J. O’Connor, Patty McCormack, Christopher Evan Welch, Melora Walters, David Warshofsky

Paul Thomas Anderson je ukáz­ko­vým pří­kla­dem reži­sé­ra, kte­rý ať už točí co chce, vždyc­ky je z toho udá­lost, mini­mál­ně pro fil­mo­vé fajnšme­k­ry. Přeci jen u tvůr­ce, kte­rý má na kon­tě sním­ky jako Hříšné noci, Opilí lás­kou, Magnolii nebo Až na krev, se není moc čemu divit. Hned začát­kem roku se do čes­kých kin dosta­la jeho novin­ka Mistr, kte­rá navíc díky pozi­tiv­ním ohla­sům posbí­ra­la hned tři nomi­na­ce na dneš­ní udí­le­ní cen aka­de­mie, všech­ny tři v herec­kých kate­go­ri­ích. S men­ším zpož­dě­ním tedy při­šel čas se na sní­mek podí­vat z blíz­ka.  

Začátek 50. let v Americe, voják Freddie Quell se po návra­tu s fron­ty sna­ží začle­nit zpět do nor­mál­ní­ho živo­ta. Své psy­chic­ké pro­blémy se sna­ží řešit s pomo­cí vlast­no­ruč­ně mícha­ných kom­bi­na­cí alko­ho­lu. Takovéto řeše­ní s sebou ale při­ná­ší dal­ší pro­blémy a uká­že se pou­ze jen jako dočas­né. Netrvá však dlou­ho a jeden z tako­vých­to pro­blé­mů díky alko­ho­lu jej vže­ne pří­mo do náru­če Lancastera Dodda. Ten se svý­mi stou­pen­ci prak­ti­ku­je poně­kud nezvyk­lý způ­sob živo­ta a Freddie se téměř oka­mži­tě stá­vá sou­čás­tí kul­tu prá­vě kolem oso­by Dodda. Lancaster věří, že jeho způ­so­by doká­ží Freddieho napra­vit a pro­to z jeho nápra­vy udě­lá své osob­ní poslá­ní.  

Mistr napros­to dostá­vá své auře arto­vé pec­ky, kte­rá se na jeho adre­su sná­ší za zahra­ni­čí. Ano, Paul Thomas Anderson nato­čil dal­ší sní­mek, kte­rý ve vás bude ješ­tě něja­kou dobu rezo­no­vat, než jej úpl­ně strá­ví­te při někte­ré z dal­ších pro­jek­cí. Mistr je totiž přes­ně tím typem sním­ku, kte­rý nežá­dá od divá­ka pří­mo zapo­je­ní a dekó­do­vá­ní jed­not­li­vých prv­ků nara­ti­vu, mís­to toho spí­še nabí­zí ces­tu, po kte­ré se vydat, kte­rou se nechat strh­nout a pro­žít si ji až do samot­né­ho kon­ce.  

Anderson totiž ten­to­krá­te upouš­tí od sna­hy vodit divá­ka za ručič­ku, doslo­va vás hodí po hla­vě do živo­ta a mys­li hlav­ní­ho hrdi­ny a je jen a jen na vás, jest­li bude­te pla­vat, nebo spí­še jest­li si sní­mek uži­je­te nebo ode­jde­te z pro­jek­ce. Hlavní je na tom, co od sním­ku oče­ká­vá­te. Pokud jste dosta­teč­ně naiv­ní na to, abys­te dvě a čtvrt hodi­ny obě­to­va­li sním­ku s nadě­ji, že se bude jed­nat o kla­sic­ký pří­běh, mož­ná bys­te měli své pení­ze radě­ji nechat v kap­se a poo­hléd­nout se jin­de. To co totiž dosta­ne­te je roz­krý­vá­ní kul­tu osob­nos­ti na poza­dí stu­die mys­li naru­še­né­ho člo­vě­ka. K tomu vše­mu navíc Anderson při­stu­pu­je se sym­pa­tic­kou for­mou kdy rela­tiv­ně běž­nou for­mu vyprá­vě­ní kon­fron­tu­je a roz­ví­jí sil­ně osob­ní psy­cho­lo­gic­kou stu­dií, kte­rou záro­veň nechá­vá zpět­ně napad­nout prv­ky ustá­le­né kla­sic­kým nara­ti­vem.  

Ani to však není tím hlav­ním, proč se do Mistra pus­tit. Tím je samot­ný scé­nář pro­dá­va­ný na plát­ně nepře­kva­pi­vě výbor­ný­mi herec­ký­mi výko­ny. Oba před­sta­vi­te­lé hlav­ních rolí doka­zu­jí proč jim pat­ří tako­vý herec­ký kre­dit jakým oplý­va­jí. Anderson jejich pro­střed­nic­tvím divá­ka doslo­va dráž­dí kaž­dým dia­lo­gem, kaž­dou větou, kaž­dým slo­vem. Občas může až nastat moment, kdy se divák dosta­ne tak hlu­bo­ko do ana­lý­zy mys­li hlav­ní­ho hrdi­ny, že se sám ocit­ne pod drob­no­hle­dem veli­te­le kul­tu v podá­ní Philipa Seymoura Hoffmana. A není to zrov­na kon­fron­ta­ce, kte­rou bys­te si dopřá­li dob­ro­vol­ně. 

Anderson i ten­to­krát při­šel se sním­kem, na kte­rý se jen tak neza­po­me­ne. Ne pro­to, že by se jed­na­lo o kdo­ví­jak vel­ký sní­mek. Spíše díky tomu, že se jed­ná čis­tý fil­mo­vý záži­tek, kte­rý na jed­né stra­ně kon­ven­ce vyu­ží­vá ve svůj pro­spěch, na stra­ně dru­hé však ope­ru­je na jejich hra­ni­cích a nutí divá­ka padat dál krá­li­čí norou pří­mo po sto­pách hlav­ní­ho hrdi­ny. Rozhodně ne zále­ži­tost pro kaž­dé­ho. Škoda jen poně­kud del­ší sto­pá­že a slab­ší­ho hudeb­ní­ho dopro­vo­du.

Anderson a jeho Mistr, aneb ukáz­ka toho, že i v dneš­ní době se na někte­ré fil­ma­ře dá jed­no­du­še spo­leh­nout, pokud hle­dá­te fil­mař­ský záži­tek, kte­rý vás pohl­tí. V někte­rých ohle­dech mož­ná pří­liš roz­ta­že­né a v někte­rých detai­lech nedo­ta­že­né, nicmé­ně herec­ky nesku­teč­né, atmo­sfé­rou pod­ma­ni­vé a záro­veň dráž­di­vě chytla­vé. Mistr je oso­bi­tý sní­mek kte­rý si jde svo­jí ces­tou a je jen na vás, jak se zacho­vá­te. Buď pod­leh­ne­te mis­tro­vi, nebo si bude­te hle­dat jiné­ho. 

   Hodnocení: 75%


Podívejte se na hodnocení #N/A na Kinoboxu.

Koktejl: 
50% Psychika
25% Osobitost
25% Kult

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,24757 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72087 KB. | 18.04.2024 - 03:10:13