Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Režisér Luc Besson uvede v pražském Kině Světozor film DogMan

Režisér Luc Besson uvede v pražském Kině Světozor film DogMan

DogMan
DogMan
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Letošní Festival fran­couz­ské­ho fil­mu v Praze ten­to týden kon­čí, ale na závěr své­ho 26. roč­ní­ku při­ví­tá spe­ci­ál­ní­ho hos­ta: reži­sé­ra, sce­náris­tu a pro­du­cen­ta Luca Bessona (Pátý ele­ment, Leon: Profesionál), kte­rý před­sta­ví svůj nej­no­věj­ší film DogMan.

Diváci se s tvůr­cem mohou setkat na závě­reč­ném fes­ti­va­lo­vém veče­ru, kte­rý se usku­teč­ní ve stře­du 29. lis­to­pa­du ve 20:30 v praž­ském Kině Světozor. Promítání fil­mu DogMan se usku­teč­ní v rám­ci fes­ti­va­lo­vé­ho veče­ra. Besson osob­ně uve­de film a bude odpo­ví­dat na otáz­ky divá­ků.

DogMan vyprá­ví pří­běh mla­dé­ho muže, kte­rý těž­ce nese štěs­tí a kte­ré­mu život zachrá­ní lás­ka ke psům. Netradičního hrdi­nu Douglase hra­je Caleb Landry Jones.

„Douglas je ztra­ce­ný mla­dý muž... a nemá co ztra­tit. Absolutně nic,“ říká hvězda o své roli ve fil­mu DogMan. „Jeho sny a ilu­ze jsou na míle vzdá­le­né jeho trp­ké rea­li­tě. Myslím, že zou­fa­le potře­bu­je co nej­čas­tě­ji uni­kat ze své­ho kaž­do­den­ní­ho živo­ta. Zároveň je vel­mi čest­ný a má sil­nou morál­ní inte­gri­tu.“

„Inspirací pro můj nový film byl čás­teč­ně novi­no­vý člá­nek o fran­couz­ské rodi­ně, kte­rá zavře­la své vlast­ní dítě do kle­ce, když mu bylo pět let,“ říká Besson o Dogmanovi. „To vyvo­la­lo otáz­ku, co to s člo­vě­kem udě­lá po psy­chic­ké strán­ce. Jak to někdo pře­ži­je a co s ním pro­ži­té utr­pe­ní udě­lá? Rozhodl jsem se tuto myš­len­ku pro­zkou­mat pro­střed­nic­tvím DogMana.“

DogMan měl pre­mi­é­ru v sou­tě­ži na letoš­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách a do čes­kých kin bude uve­den 30. lis­to­pa­du pro­střed­nic­tvím dis­tri­buč­ní spo­leč­nos­ti Bioscop.

Během své čty­ři­ce­ti­le­té kari­é­ry Besson nato­čil kri­tic­ké i komerč­ní hity jako Velká mod­rá, Leon: Profesionál, La Femme NikitaPátý ele­ment. V posled­ní době nato­čil Lucy, v němž si zahrá­la Scarlett Johansson, a Valerian a měs­to tisí­ce pla­net, s Danem DeHaanem a Carou Delevingne.

Francouzský reži­sér půso­bil také jako pro­du­cent a sce­náris­ta akč­ních hitů Taxis, The TransporterTaken.

Bessonovi není Česká repub­li­ka cizí: v roce 1998 nato­čil Posla: Příběh Johanky z Arku s Millou Jovovich a Johnem Malkovichem v hlav­ních rolích na čes­kých loka­cích, včet­ně Chebu, Bruntálu, Razové a Dobronic.

Bessonovy fil­my byly něko­li­krát nomi­no­vá­ny na Césara, fran­couz­skou obdo­bu Oscarů, a Césara za nej­lep­ší režii zís­kal za svou sci-fi kla­si­ku Pátý ele­ment. Jeho film z roku 1994 Leon: Profesionál zís­kal také Českého lva za nej­lep­ší zahra­nič­ní film.

DogMan je uvá­děn v ang­lič­ti­ně, ale vět­ši­na ostat­ních fil­mů letoš­ní­ho Francouzského fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu se pro­mí­tá ve fran­couz­šti­ně s čes­ký­mi a ang­lic­ký­mi titul­ky a vstu­pen­ky sto­jí 140 korun. Více infor­ma­cí nalez­ne­te na ofi­ci­ál­ních strán­kách fes­ti­va­lu a Facebooku nebo Instagramovém pro­fi­lu.


Photo © Luc Besson Production


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,05363 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71854 KB. | 29.02.2024 - 21:34:28