Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Sám doma - Zapomněli jsme Kevina!

Sám doma - Zapomněli jsme Kevina!

SamDoma
SamDoma
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

„Mám pocit, že jsme doma necha­li něco důle­ži­té­ho“, sdě­lí paní McCallisterová (Catherine O“ Hara) man­že­lo­vi (John Heard) na palubě leta­dla smě­řu­jí­cí­ho přes Atlantik do Paříže. To ješ­tě netu­ší, že to co doma zapo­mně­li je nejmlad­ší člen jejich počet­né rodi­ny, Kevin (Macaulay Culkin). Kevin vůbec nepro­pad­ne pani­ce, prá­vě nao­pak. Konečně může dělat všech­no to, co jinak nemů­že. Jezdit po kober­ci na koleč­ko­vých brus­lích, pře­jí­dat se zmrz­li­nou, dívat se na nepří­stup­né fil­my. Jeho štěs­tí však netr­vá dlou­ho. Objeví se totiž dva zlo­dě­jíč­ko­vé Harry (Joe Pesci) a Marv (Daniel Štern), kte­ří si na dům McCallisterových děla­jí zálusk. Ani ten­to­krát však Kevin neztra­tí roz­va­hu a pořád­ně s lupi­či zacvi­čí. Promění totiž dům v hoto­vou smr­to­nos­nou past. Přes veš­ke­rou vol­nost a zába­vu s lupi­či se mu však poma­lu začí­ná stýs­kat...

Se svát­ky vánoč­ní­mi se pojí i vánoč­ní fil­my. Někdo si při zmí­ně­ní pojmu vánoč­ní film vyba­ví pře­de­vším čes­ké pohád­ky, lidé pro­slu­lé pokles­lej­ší zába­vou Mrazíka. Vánoce jsou také plné repríz fanouš­ků Lásky nebes­ké, čas­to dochá­zí i na Grinche v režii Rona Howarda a pře­de­vším si drs­ní hoši nadá­le pouš­tí Smrtonosnou past nebo Smrtonosnou zbraň a poku­sí se rodi­nu pře­mlu­vit, že oprav­du jde o ryze vánoč­ní fil­my. Já si ovšem při zmí­ně­ní pojmu vánoč­ní film vyba­vím jeden kon­krét­ní film, kte­rý pro mně Vánoce ztě­les­ňu­je od útlé­ho věku a prav­dě­po­dob­ně se tomu v násle­du­jí­cích letech něco jen tak nezmění- Sám doma!

Když se zmí­ní série Sám doma tak si vyba­vím prv­ní dva per­fekt­ní díly, kte­rým bohu­žel odkaz zni­či­li dal­ší tři pokra­čo­vá­ní, kte­rá ovšem může jako regu­lér­ní dušev­ní násle­do­va­te­le pova­žo­vat jak blá­zen. Pro vět­ši­nu skon­či­la ságu Sám doma 2 z roku 1992 a dva původ­ní fil­my jsou dodnes kul­tov­ní zále­ži­tos­tí, kte­ré dozrá­li neko­neč­nou sérii repríz během vánoč­ních svát­ků a došlo to tak dale­ko, že i přes fakt, že Sám doma 1 viděl snad kaž­dý se obě pro­jek­ce v kině Aero vypro­da­li. Protože na pec­ky se do kina cho­dit musí i když jsou už téměř 30 let sta­ré a vidě­li jste je snad sto­krát.

Já osob­ně měl prv­ně čest až se Sám doma 2, kte­rou jsem měl ve for­mě VHS kaze­ty a sjíž­děl jsem ji tak moc, že se časem bohu­žel ušou­pa­la. Až časem jsem se dostal k jed­nič­ce a měl jsem ji ješ­tě o kus rad­ši než dvoj­ku, kte­rá pat­ři­la v mých 4 letech mezi mé nej­ob­lí­be­něj­ší fil­my. Šlo o dobu kdy jsem s fil­my začí­nal a prv­ní­mi celo­ve­čer­ní­mi fil­my v živo­tě, kte­ré jsem kdy viděl byli prv­ní dva díly Harryho Pottera, Raimiho Spider-Man, Maska s Jimem Carreyem nebo prá­vě původ­ní pří­běhy Kevina McCallistera. Všechny zmí­ně­né fil­my pat­ří do mě síně slá­vy a pře­de­vším k Sám doma jsem si léty vytvo­řil spe­ci­ál­ní vztah, kte­rý upev­ňu­je­me kaž­dé vánoč­ní svát­ky a někdy dokon­ce i na jaře, v létě nebo na pod­zim. Přijít na chuť Sám doma totiž vůbec není leh­ký úkol, pro­to­že jde i po letech parád­ní roz­to­mi­lou a rodin­nou kome­dii, kte­rá je ryzím pří­kla­dem fil­mu pro kaž­dou gene­ra­ci, pro­to­že si kaž­dá gene­ra­ce v něm najde to své. Čím jsem star­ší, tím to v tomhle fil­mu vidím a nesku­teč­ně si toho na Sám doma cením.

Jádro geni­a­li­ty tkví pře­de­vším to, že si v 90. letech pro­du­ku­jí­cí John Hudges a reži­sér Chris Columbus do hlav­ní dět­ské role zvo­li­li sym­pa­tic­ké­ho a herec­ky schop­né­ho klu­či­nu Macauleyho Culkina ke kte­ré­mu sice osud nebyl zrov­na nej­hod­něj­ší, Culkin ale i léta po své smr­ti za sebou zane­chá jed­no­ho z nesym­pa­tič­těj­ších dět­ských hrdi­nů kine­ma­to­gra­fie, kte­rý se stal iko­nou vánoč­ních svát­ků. A cha­bé poku­sy o seque­ly doká­za­li, že se takhle schop­ná dět­ská tvá­řič­ka nena­jde všu­de....

John Hughes pře­de­vším doká­zal při­jít s ori­gi­nál­ním a funkč­ním námě­tem, kte­rý v 90. letech nazna­čo­val jak by dopa­dl sen nejed­no­ho dět­ska, kte­ré by si občas přá­lo zůstal samo ale nako­nec by mu došlo, že rodi­na je pořád pře­ce jenom rodi­na. Příběh Sám doma má v sobě správ­nou bilan­ci humo­ru a situ­ač­ní akce, záro­veň má ale v sobě hod­ně sil­né posel­ství o síle rodi­ny a fak­tu, že ve finá­le nechce nikdo být sám. A to nejen o Vánocích!

Především finál­ní akč­ní pasáž v bará­ku je geni­ál­ní ukáz­ka scé­náris­tic­ké kre­a­ti­vi­ty kde nepů­so­bí podiv­ně, že by byl 8-letý kluk schop­ný ubrá­nit se dvo­ji­ci zlo­dě­jů. „ Bitva o záchra­nu Vánoční poho­dy“ je jed­ním z nej­pů­so­bi­věj­ších momen­tů v ději­nách rodin­ných kome­dií, pře­de­vším je ohro­mu­jí­cí, že Hughesův scé­nář detail­ně popi­so­val veš­ke­ré věci, kte­ré se naši dvo­ji­ce zlo­dě­jů při­ho­dí. Pasti a jejich násled­ky byli oprav­du pro­myš­le­ny do nejmen­ších detai­lů a já si pořád sto­jím za svou teo­rií, že se čás­teč­ně inspi­ro­va­la série Saw!

Především sto­jí za zmín­ku, že v Sám doma není vylo­že­ná herec­ká hvězda. Ano, John Candy už teh­dy byl kome­di­ál­ní hvězda a Joe Pesci se už teh­dy obje­vil ve Smrtonosné zbra­ni 2, Leonově Tenkrát v Americe nebo Scorseseho Zuřícím býko­vi, moh­lo to ale být vět­ší. Roli Harryho totiž mohl hrát Robert De Niro, kte­rý se s Pescim obje­vil už prá­vě v Tenkrát v Americe nebo Zuřícím býko­vi a v roce 1990 si zopa­ko­va­li spo­lu­prá­ci u Scorseseho Mafiánů, ten ale roli odmí­tl. A je to ta nej­lep­ší věc co se tomuhle fil­mu moh­la stát!

De Niro je sice oprav­du schop­ný herec, nejsem si ale jis­tej zda by roli Harryho zce­la při­ro­ze­ně uhrál. To se ovšem Pescimu poved­lo a spo­leč­ně s Danem Sternem v roli Marva dali život jed­né z nej­le­gen­dár­něj­ších dvo­jic stří­br­né­ho plát­na. Pesci byl jinak sice (výraz­ně) niž­ší než Stern, hla­vou dvoj­člen­né­ho gan­gu Mokrých ban­di­tů byl ale prá­vě Harry a Marv se stal spí­še jeho posko­kem. Tahle dvo­ji­ce je pros­tě legen­dár­ní a v 90. letech by dost prav­dě­po­dob­ně utáh­li i vlast­ní spin-off. Ale bez Kevina by to asi fakt neby­lo ono. Pesci a Stern se jinak sice během natá­če­ní ke Culkinovi cho­va­li co nej­víc zle aby byla jejich vzá­jem­ná nená­vist co nej­při­ro­ze­něj­ší, hned po natá­če­ní si ale dva a půl chla­pa vyří­ka­li jak to vlast­ně bylo a jejich vzta­hy násled­ně byli vel­mi dob­ré i během natá­če­ní dvoj­ky. Především Pesci vypo­řá­dá­ví­jí­ci se s tím, že je v rodin­ném fil­mu a nemů­že totiž mlu­vit spros­tě (Pesci v Lethal Weapon 2, Raging Bullovi, Goodfelas a poz­dě­ji ani v Casinu nešel pro spros­tě slo­vo dale­ko) je geni­ál­ní a pře­de­vším fakt, že když je zra­něn tak mumlá věci, kte­ré se dají vol­ně pře­lo­žit jako spros­té názna­ky, Pesci to ale vydr­žel. Jeho kasič­ka při kte­ré bylo za spros­té slo­vo dolar byla prý při kon­ci natá­če­ní sice plná, Pesci ale pod­le vše­ho děti rád má (sám má dce­ru) a má jen pro­blém držet jazyk za zuby když to má být.

Své role utáh­li i Catherine O“ Hara a John Heard jako Kevinovy rodi­če. Opět pla­tí, že to nejsou žád­né vel­ké hvězdy, přes­to byli sym­pa­tič­těj­ší a až na fakt, že své dítě zapo­me­nou doma jsou pří­kla­dem vzo­ro­vi­tých rodi­čů. A nesmí se zapo­me­nout ani na cameo (?) Johna Candyho AKA Guse Polinskiho a jeho ban­du. Na jejich kon­cert bych asi nešel, s Gusem bych ale o živo­tě poke­cal rád. A dost mož­ná by mi vysvět­lil jak se mu pro­bo­ha poved­lo zapo­me­nout dítě v már­ni­ci.

Po celou dobu poté fil­mem zní parád­ní hud­ba Johna Williamse na kte­ré­ho si spí­še všich­ni vzpo­me­nou jako auto­ra hud­by k Star Wars, prv­ním třem dílům Harryho Pottera, Indiana Jonesovi, Jurskému par­ku a téměř všem ostat­ním fil­mům Stevena Spielberga a na Sám doma se tak tro­chu zapo­mí­ná, je ale nut­no si uvě­do­mit, že dodneš­ka mají hlav­ní moti­vy divá­ci v hla­vě. Sám doma má totiž dle mně jeden z nej­kul­tov­něj­ších soun­d­trac­ků všech dob.

Sám doma se pře­de­vším také pove­de po parád­ním akč­ním finá­le dovézt do emoč­ní­ho finá­le, kte­ré skvě­le uza­vře pří­běh „ zabi­já­ka“ Murrayho v podá­ní Robertse Blossoma a nabíd­ne finá­le, kte­ré musí kaž­dé­ho během kaž­dé reprí­zy a opě­tov­né­ho shléd­nu­tí poma­lu dohá­nět k slzám. Sám doma je pros­tě pará­da, kte­rá doká­že poba­vit, napjat i dojmout a ve všech třech ohle­dech se to daří skvě­le. Hodně skvě­le!

Sám doma by se měl pře­de­vším v brz­ké době dočkat rebo­o­tu na stre­a­mo­va­cí služ­bě Disney +. A dává to vlast­ně smy­sl, pro­to­že jde pořád o sil­nou znač­ku a Disney by si mohl dát zále­žet aby film dopa­dl ale­spoň líp než troj­ka, čtyř­ka a pět­ka. Zároveň je ale hned něko­lik polo­žek nemož­nou misí: Najít tu správ­nou atmo­sfé­ru původ­ních dvou fil­mů, sehnat parád­ní náhra­du původ­ní­mu obsa­ze­ní dospě­lých rolí a pře­de­vším sehnat kva­lit­ní­ho dět­ské­ho her­ce mís­to Culkina. Nerad bych Disneymu křiv­dil, roz­hod­ně je ale jis­té, že tu nepů­jde o rebo­ot, kte­ré­mu by se dalo dva­krát věřit. Kdyby to ale ve finá­le dopadlo co nej­hůře, může­me i rebo­ot od Disney+ igno­ro­vat jako zby­tek a nadá­le mít v pamě­ti jen původ­ní dva fil­my. Parádní důstoj­nou dvoj­ku s podti­tu­lem Ztracen v New Yorku ale pře­de­vším původ­ní Sám doma. Vánoční kla­si­ku bez kte­ré Vánoce nejsou Vánoce......

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © 20th Century Fox


Podívejte se na hodnocení Sám doma na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Sám doma


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,05734 s | počet dotazů: 275 | paměť: 69730 KB. | 08.12.2023 - 10:45:52