Kritiky.cz > Speciály > Seriál M*A*S*H slaví 50 let od prvního natáčení

Seriál M*A*S*H slaví 50 let od prvního natáčení

Mash
Mash
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

M*A*S*H je ame­ric­ký váleč­ný komediálně-dramatický tele­viz­ní seri­ál, kte­rý se vysí­lal na sta­ni­ci CBS v letech 1972 až 1983. Vytvořil ho Larry Gelbart jako prv­ní původ­ní spin-off seri­ál adap­to­va­ný pod­le celo­ve­čer­ní­ho fil­mu M*A*S*H z roku 1970, kte­rý zase vychá­zel z romá­nu Richarda Hookera MASH: Román o třech armád­ních dok­to­rech z roku 1968. Seriál, kte­rý vzni­kl ve spo­lu­prá­ci s 20th Century Fox Television pro CBS, sle­du­je tým léka­řů a pomoc­né­ho per­so­ná­lu umís­tě­né­ho v „4077. mobil­ní armád­ní chi­rur­gic­ké nemoc­ni­ci“ v Uijeongbu v Jižní Koreji během korej­ské vál­ky (1950-53).

V prv­ních třech sezó­nách seri­á­lu hrá­li Alan Alda jako chi­rurg kapi­tán Benjamin Franklin „Hawkeye“ Pierce, Wayne Rogers jako chi­rurg kapi­tán Trapper John McIntyre, McLean Stevenson jako veli­tel roty por. plu­kov­ník Henry Blake, Loretta Switová jako vrch­ní sest­ra major Margaret „Hot Lips“ Houlihanová, Larry Linville jako chi­rurg major Frank Burns, Gary Burghoff jako úřed­ník roty desát­ník Walter Eugene „Radar“ O’Reilly, Jamie Farr jako zdra­vot­ník desát­ník Maxwell Klinger a William Christopher jako kap­lan 1. poru­čík otec John Patrick Francis Mulcahy. Na kon­ci tře­tí série Rogers a Stevenson seri­ál opus­ti­li, jejich posta­vy byly vypsá­ny a nahra­di­li je Mike Farrell jako chi­rurg kapi­tán B. J. Hunnicutt a Harry Morgan jako chi­rurg plu­kov­ník Sherman T. Potter jako nový velí­cí důstoj­ník. Po páté sezó­ně ode­šel Linville a nahra­dil ho David Ogden Stiers jako chi­rurg major Charles Emerson Winchester III. Na začát­ku osmé sezó­ny seri­ál opus­til Burghoff; Klinger (Farr) byl pře­su­nut na mís­to rot­né­ho Radara, zatím­co G. W. Bailey se při­po­jil k obsa­ze­ní a hrál rot­né­ho Luthera Rizza, ser­žan­ta auto­par­ku jed­not­ky. Mezi dal­ší her­ce, kte­ří v seri­á­lu dlou­ho půso­bi­li, pat­ří Kellye Nakahara jako zdra­vot­ní sest­ra Kellye, Jeff Maxwell jako vojín Igor Straminsky, Allan Arbus jako psy­chi­atr major Sidney Freedman a Edward Winter jako zpra­vo­daj­ský důstoj­ník plu­kov­ník Sam Flagg.

V titul­ko­vé sek­ven­ci seri­á­lu je pou­ži­ta instru­men­tál­ní ver­ze pís­ně „Suicide Is Painless“, kte­rá je zněl­kou původ­ní­ho fil­mu. Seriál vzni­kl poté, co se nezda­řil pokus o zfil­mo­vá­ní pokra­čo­vá­ní původ­ní kni­hy, M*A*S*H Goes to Maine. Televizní seri­ál je nej­zná­měj­ším dílem M*A*S*H a jed­ním z nej­sle­do­va­něj­ších pořa­dů v his­to­rii ame­ric­ké tele­vi­ze. Při svém prv­ním uve­de­ní v brit­ské tele­vi­zi byl vysí­lán bez lau­gh trac­ku. Jeho závě­reč­ná epi­zo­da „Goodbye, Farewell and Amen“ byla od roku 1983 do roku 2010 nej­sle­do­va­něj­ším tele­viz­ním pořa­dem v ame­ric­ké his­to­rii a zůstá­vá nej­sle­do­va­něj­ším finá­le jaké­ho­ko­li tele­viz­ní­ho seri­á­lu i nej­sle­do­va­něj­ší epi­zo­dou seri­á­lu pod­le scé­ná­ře.

Více na Kritiky.cz
Highlights | Latvia vs. Austria | 2022 #IIHFWorlds ...
Kasinové hry 2023 Od 20. století jsou stále populárnější různé sítě a typy kasin, které jsou proslulé svou...
Virtua tennis 4   Úvodem napíši, že mne hra velmi zklamala a není se čemu divit, pokud už jste hráli...
Nadace pozastavuje natáčení v Praze kvůli stávce herců SAG-AFTRA Po zprávě, že druhá série Interview s upírem zastavila natáčení v Praze, potvrdila nyní t...
Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno Caleb Zelic pronásleduje vraha svého nejlepšího přítele Garyho. Ten byl brutálně zavražděn...

Název je zkrat­kou pro Mobile Army Surgical Hospital (Mobilní armád­ní chi­rur­gic­ká nemoc­ni­ce).

Děj

M*A*S*H se vysí­lal kaž­dý týden na sta­ni­ci CBS a vět­ši­na epi­zod měla dél­ku půl hodi­ny. Seriál je obvykle řazen do kate­go­rie situ­ač­ních kome­dií, ačko­li kvů­li čas­to dra­ma­tic­ké­mu námě­tu byl ozna­čo­ván také jako „čer­ná kome­die“ nebo „dra­me­die“.

Seriál je ansám­blo­vým dílem, kte­rý se točí kolem klí­čo­vé­ho per­so­ná­lu mobil­ní armád­ní chi­rur­gic­ké nemoc­ni­ce (MASH) armá­dy Spojených stá­tů v době korej­ské vál­ky (1950-53). Hvězdičky v názvu nejsou sou­čás­tí vojen­ské­ho názvoslo­ví a byly kre­a­tiv­ně zave­de­ny v romá­nu a pou­ži­ty pou­ze na pla­ká­tech k fil­mo­vé ver­zi, niko­liv ve sku­teč­ném fil­mu. „4077. MASH“ byla jed­nou z něko­li­ka chi­rur­gic­kých jed­no­tek v Koreji.

Počáteční sezó­ny se vysí­la­ly v hlav­ním vysí­la­cím čase v době, kdy ješ­tě pro­bí­ha­la vál­ka ve Vietnamu; seri­ál byl nucen jít po ten­ké hra­ni­ci, aby tuto vál­ku komen­to­val a záro­veň pro­ti ní zdán­li­vě nepro­tes­to­val. Diskurz seri­á­lu pod rouš­kou kome­die čas­to zpo­chyb­ňo­val, zesměš­ňo­val a potý­kal se s rolí Ameriky ve stu­de­né vál­ce.

Epizody byly zamě­ře­ny jak na děj, tak na posta­vy, při­čemž něko­lik z nich vyprá­vě­la jed­na z postav seri­á­lu jako obsah dopi­su domů. Tón seri­á­lu se mohl od jed­né epi­zo­dy ke dru­hé měnit od hloupé­ho k stříz­li­vé­mu, při­čemž mezi civil­ní­mi odve­den­ci 4077 - Hawkeye, Trapper Johnem a B.J. - čas­to dochá­ze­lo k dra­ma­tic­ké­mu napě­tí. Hunnicuttem - kte­ří jsou napří­klad nuce­ni opus­tit své domo­vy, aby se sta­ra­li o raně­né a umí­ra­jí­cí ve vál­ce, a posta­va­mi z „řado­vé armá­dy“, jako jsou Margaret Houlihanová a plu­kov­ník Potter, kte­ří mají ten­den­ci repre­zen­to­vat vlas­te­nec­tví a povin­nost (i když Houlihanová a Potter by někdy moh­li repre­zen­to­vat i dru­hou per­spek­ti­vu). Další posta­vy, jako jsou pod­plu­kov­ník Blake, major Winchester a desát­ník Klinger, pomá­ha­jí demon­stro­vat růz­né posto­je ame­ric­kých civi­lis­tů k živo­tu v armá­dě, zatím­co hos­tu­jí­cí posta­vy, kte­ré hra­jí her­ci jako Eldon Quick, Herb Voland, Mary Wickes a Tim O’Connor, také pomá­ha­jí pro­hlou­bit dis­ku­si o mís­tě Ameriky jako účast­ní­ka stu­de­né vál­ky a tvůr­ce míru.

Více na Kritiky.cz
Team Ninja údajně pod záštitou Square Enix připravuje nové Final Fantasy na způsob Nioh. Hra ponese název Final Fantasy Origin a... Team Ninja údajně pod záštitou Square Enix připravuje nové Final Fantasy na způsob Nioh. Hra ...
Kamila Kikinčuková - rozhovor k filmu Babovřesky 3 Mladá, sympatická herečka, rodačka z Plzně Kamila Kikinčuková je dcerou herce Pavla Kikinču...
Profesor v ringu | Here Comes The Boom [35%] Profesor v ringu http://www.csfd.cz/film/293178-profesor-v-ringu/ http://www.imdb.com/title/tt16...
Terrifier (2017) Na základě kraťasu z roku 2011 vznikl nyní film a je to nevídaně brutální psychotický trip,...
Kafe a řidičák ...

Produkce

Scénář

S postu­pem seri­á­lu došlo k výraz­né­mu posu­nu od pri­már­ně kome­di­ál­ní­ho s dra­ma­tic­kým pod­tex­tem k dra­ma­tu s kome­di­ál­ním pod­tex­tem. Bylo to spí­še důsled­kem změn ve scé­náris­tic­kém a pro­dukč­ním štá­bu než odcho­dem her­ců McLeana Stevensona, Larryho Linvilla, Wayna Rogerse a Garyho Burghoffa. Spolutvůrce seri­á­lu a autor kome­dií Larry Gelbart ode­šel po čtvr­té sérii, prv­ní s Mikem Farrellem a Harrym Morganem. To mělo za násle­dek, že Farrell a Morgan měli pou­ze jed­nu sezó­nu, kdy čet­li scé­ná­ře s Gelbartovým komic­kým timin­gem, kte­rý určo­val atmo­sfé­ru a ryt­mus 1.-4. sezó­ny s před­chůd­ci Rogersem, respek­ti­ve Stevensonem. Larry Linville (komic­ká tvář seri­á­lu) a výkon­ný pro­du­cent Gene Reynolds ode­šli na kon­ci 5. sezó­ny v roce 1977, což ved­lo k tomu, že M*A*S*H byl na začát­ku 6. sezó­ny, kte­rá byla debu­tem éry Charlese Winchestera, zce­la zba­ven své­ho původ­ní­ho kome­di­ál­ní­ho zákla­du.

Zatímco Gelbart a Reynolds byli kome­di­ál­ním hla­sem M*A*S*H v prv­ních pěti sezó­nách (1972-1977), Alan Alda a nově pový­še­ný výkon­ný pro­du­cent Burt Metcalfe se sta­li novým dra­ma­tic­kým hla­sem M*A*S*H v 6.-11. sezó­ně. Na začát­ku 8. sezó­ny (1979-1980) došlo ke kom­plet­ní obmě­ně scé­náris­tic­ké­ho týmu a po odcho­du Garyho Burghoffa se M*A*S*H pro­je­vil výraz­ně odliš­ně a vědo­mě se pohy­bo­val na pome­zí kome­die a dra­ma­tu.

Konec vál­ky ve Vietnamu v roce 1975 byl význam­ným fak­to­rem, proč se dějo­vé linie sta­ly méně poli­tic­ký­mi a více cha­rak­te­ro­vý­mi. V něko­li­ka epi­zo­dách se expe­ri­men­to­va­lo s vybo­če­ním z for­má­tu sit­co­mu:

- „Úhel pohle­du“ - zob­ra­ze­ný z pohle­du vojá­ka se zra­ně­ním na krku

- „Sny“ - Aldaův nápad, kde během zápla­vy ztrát pří­sluš­ní­ci 4077 stří­da­vě pod­ři­mu­jí, což divá­ko­vi umož­ňu­je sle­do­vat sou­čas­ně lyric­ké i zne­po­ko­ji­vé sny

- „Válka pro všech­ny roč­ní obdo­bí“ - obsa­hu­je dějo­vou linii, kte­rá se ode­hrá­vá v prů­bě­hu roku 1951

- „Čas živo­ta“ - před­chůd­ce ame­ric­ké­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu 24, vyu­ží­vá meto­du vyprá­vě­ní v reál­ném čase

Více na Kritiky.cz
Bába z ledu - Bába z ledu má křehké srdce Otužování je starou a účinnou metodou pro posílení imunitního systému organismu. To je zná...
Deadpool 2 - Recenze - 75% Pokračování úspěšného experimentu se sprostým (ne)hrdinou Deadpoolem je tu. Jelikož se mi z...
She-Hulk: Neuvěřitelná právnička - Prostě Jen 0/10 – Snaha přivést diváka na pokraj mentálního zdraví a prověřit jeho nervy, trpěl...
Trine 4: The Nightmare Prince  Série her Trine je velice známá a populární po celém světě. A to určitě zaslouženě. Dn...
Výsledky soutěže o 1. tři díly hraných filmů Asterix na DVD ...

Další změ­nou bylo prol­nu­tí dějo­vých linií zalo­že­ných na sku­teč­ných udá­los­tech a vývo­ji medi­cí­ny, kte­ré se zhmot­ni­ly během korej­ské vál­ky. Producenti pro­ved­li roz­sáh­lý výzkum, včet­ně roz­ho­vo­rů se sku­teč­ný­mi chi­rur­gy a per­so­ná­lem MASH, aby vytvo­ři­li dějo­vé linie, kte­ré mají koře­ny v samot­né vál­ce. Do růz­ných epi­zod byly zakom­po­no­vá­ny udá­los­ti z počát­ku 50. let, jako byla McCarthyho éra, růz­né spor­tov­ní udá­los­ti a hvězd­ná kari­é­ra Marilyn Monroe, a ten­to trend pokra­čo­val až do kon­ce seri­á­lu.

I když si seri­ál díky těm­to změ­nám udr­žel popu­la­ri­tu, nako­nec mu začal dochá­zet tvůr­čí dech. Lékaři z korej­ské vál­ky pra­vi­del­ně kon­tak­to­va­li pro­du­cen­ty se zážit­ky, o kte­rých si mys­le­li, že by moh­ly být dobrou záplet­kou, jen aby se dozvě­dě­li, že nápad byl již dří­ve pou­žit. Harry Morgan při­znal, že v devá­té sezó­ně (1980-1981) cítil, že se „začí­na­jí pro­je­vo­vat trh­li­ny“. Alda si přál, aby 10. sezó­na (1981-1982) byla posled­ní sezó­nou M*A*S*H, ale na žádost CBS se nechal pře­svěd­čit, aby nato­čil mír­ně zkrá­ce­nou 11. sezó­nu spo­je­nou s roz­luč­ko­vým fil­mo­vým finá­le. Nakonec měla 11. sezó­na 15 epi­zod (ačko­li šest z nich bylo nato­če­no během 10. sezó­ny a zůsta­lo pře­lo­že­no) a 2⁄2 hodi­no­vý film, kte­rý byl pova­žo­ván za pět epi­zod a byl nato­čen před zbý­va­jí­cí­mi deví­ti epi­zo­da­mi. Poslední vyro­be­nou epi­zo­dou byla před­po­sled­ní odvy­sí­la­ná epi­zo­da „As Time Goes By“. Závěrečný film seri­á­lu s názvem „Sbohem, šáte­ček a amen“ se stal se 106 mili­o­ny divá­ků nej­sle­do­va­něj­ším ame­ric­kým tele­viz­ním vysí­lá­ním v teh­dej­ší his­to­rii.

Místo natáčení.

4077. díl se sklá­dal ze dvou samo­stat­ných sad. Venkovní scé­na v horách poblíž Malibu (Calabasas, okres Los Angeles, Kalifornie) (34°5′47.55″N 118°44′41.24″W) byla pou­ži­ta pro vět­ši­nu exte­ri­é­ro­vých a sta­no­vých scén pro kaž­dou sezó­nu. Jednalo se o stej­nou loka­li­tu, na kte­ré se natá­čel film, i když počet sta­nů byl sní­žen a u něko­li­ka sta­nů došlo ke změ­nám polo­hy pro tele­viz­ní pořad. Vnitřní kuli­sy na scé­ně 09 ve Fox Studios v Century City byly pou­ži­ty pro inte­ri­é­ro­vé scé­ny po celou dobu trvá­ní seri­á­lu. Později, poté, co byla vnitř­ní scé­na reno­vo­vá­na, aby se zde moh­lo natá­čet mno­ho „ven­kov­ních“ scén, byly obě scé­ny vyu­ží­vá­ny pro natá­če­ní v exte­ri­é­ru pod­le poža­dav­ků scé­ná­ře (např. noč­ní scé­ny bylo mno­hem snaz­ší natá­čet na zvu­ko­vé scé­ně, ale scé­ny na vrtu­l­ní­ko­vé plo­še vyža­do­va­ly vyu­ži­tí ran­če).

Více na Kritiky.cz
Tvůrce Silent Hillu pracuje na nové hororové hře. Keiičiro... Tvůrce Silent Hillu pracuje na nové hororové hře. Keiičiro Tojama opustil Sony, aby mohl založ...
KRISTÍNA SVARINSKÁ (1989), role Lenky Narodila se v Bratislavě, kde vystudovala jazykové gymnázium a poté VŠMU – obor herectví. V...
Farma SK – 8. série – 62. díl https://www.youtube.com/watch?v=HmHF8k0GQ5M ...
Vermontské psycho od Jennifer McMahon Příběh se točí okolo starého Tower Motelu s 28 pokoji a bazénem, stojícím ve Vermontu. Kdys...
Chris Hemsworth jako záporák v pokračování Šíleného Maxe Kniha „Blood, Sweat and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road“ od Kylea...

Právě když seri­ál kon­čil natá­če­ní, zni­čil 9. říj­na 1982 požár křo­ví vět­ši­nu ven­kov­ní scé­ny. Požár byl zapsán do závě­reč­né epi­zo­dy „Goodbye, Farewell and Amen“ jako les­ní požár způ­so­be­ný nepřá­tel­ský­mi zápal­ný­mi bom­ba­mi, kvů­li kte­ré­mu se muse­la 4077. jed­not­ka odstě­ho­vat.

Místo v Malibu je dnes zná­mé jako stát­ní park Malibu Creek. Místo, kte­ré se dří­ve jme­no­va­lo Century Ranch a do 80. let 20. sto­le­tí pat­ři­lo stu­diu 20th Century Fox, se dnes vra­cí do pří­rod­ní­ho sta­vu a je ozna­če­no zre­zi­vě­lým dží­pem a sanit­kou Dodge pou­ži­tou v seri­á­lu. V prů­bě­hu 90. let 20. sto­le­tí byla oblast pří­le­ži­tost­ně vyu­ží­vá­na pro natá­če­ní tele­viz­ních reklam.

Dne 23. úno­ra 2008 se hvězdy seri­á­lu Mike Farrell, Loretta Swit a William Christopher (spo­lu s pro­du­cen­ty Genem Reynoldsem a Burtem Metcalfem a reži­sé­rem M*A*S*H Charlesem S. Dubinem) zno­vu sešli na natá­če­ní, aby osla­vi­li jeho čás­teč­nou obno­vu. Zrekonstruovaný roz­cest­ník je nyní vysta­ven o víken­dech spo­lu se sta­no­vý­mi znač­ka­mi a mapa­mi a foto­gra­fie­mi natá­če­ní. Státní park je pří­stup­ný veřej­nos­ti. Na tom­to mís­tě se mimo jiné natá­čel film Jak zele­né bylo mé údo­lí (1941) a tele­viz­ní seri­ál Planeta opic (1974). Velká část toho­to mís­ta, včet­ně roz­cest­ní­ku a zna­ček, byla pova­žo­vá­na za zni­če­nou při požá­ru Woolsey v roce 2018, ale násled­ně bylo zjiš­tě­no, že požár pře­ži­la.

Výstava ve Smithsonově muzeu

Výstava M*A*S*H: Svazování ran byla v Národním muzeu ame­ric­ké his­to­rie od 30. čer­ven­ce 1983 do 3. úno­ra 1985. Výstava se těši­la mimo­řád­né obli­bě, za jedi­ný týden jich při­šlo více než 17 000, což byl rekord pro jakou­ko­li výsta­vu ve Smithsonianu.

Vystaveny byly kuli­sy seri­á­lu The Swamp a Operační sál, jed­na ze 14 cen Emmy, rané návrhy scé­ná­ře pilot­ní­ho dílu, kos­týmy ze seri­á­lu a dal­ší memo­ra­bi­lie. Sety byly vyzdo­be­ny rekvi­zi­ta­mi ze seri­á­lu, včet­ně iko­nic­ké­ho roz­cest­ní­ku, Hawkeyeho nehyb­né­ho tele­fo­nu a mag­ne­to­fo­nu Webcor a fono­gra­fu majo­ra Winchestera. Výstava také vybí­ze­la návštěv­ní­ky k porov­ná­ní seri­á­lu se sku­teč­ný­mi mobil­ní­mi armád­ní­mi chi­rur­gic­ký­mi nemoc­ni­ce­mi z korej­ské a viet­nam­ské vál­ky.

Více na Kritiky.cz
Menší ohlédnutí za letoškem Rok 2017 se nám chýlí ke konci, proto se na následujících řádcích podívejme, co mě nejví...
Drsňačky - 95 % Bláznivou komedii Drsňačky režíroval Paul Feig, který také režíroval docela úspěšný fil...
Marián Labuda Marián Labuda (28. října 1944 Hontianske Nemce, Slovenský stát – 5. ledna 2018, Bratislava) b...
Roztomilá Gerda vás provede příběhem moře a nezkrotné odvahy Opět se můžeme těšit na další nové dobrodružství, v řadě již druhé, o roztomilé malé...
REVENANT Zmrtvýchvstání | The Revenant [70%] Alejandro González Iñárritu patří mezi osobité tvůrce, které se vyplatí sledovat. Naposl...

Radarův med­ví­dek, kte­rý se původ­ně nachá­zel na scé­ně ran­če, nebyl ve Smithsonianu nikdy vysta­ven. Po skon­če­ní výro­by si rekvi­zi­tu pone­chal scé­no­graf před­sta­ve­ní. Několikrát byl pro­dán, včet­ně samot­né­ho Burghoffa. V auk­ci 29. čer­ven­ce 2005 byla pro­dá­na za 11 800 dola­rů, zno­vu se pro­da­la 27. břez­na 2015 za 14 307,50 dola­rů po 19 pří­ho­zech.

Obsah

M*A*S*H byl jed­ním z prv­ních seri­á­lů tele­viz­ní sta­ni­ce, kde se obje­vi­la krát­ká čás­teč­ná naho­ta (zejmé­na hýž­dě Garyho Burghoffa v „Odstřelovači“ a Hawkeye v jed­né z epi­zod „Drahý tati“).

Scénárista Ken Levine na svém blo­gu pro­zra­dil, že když jed­nou her­ci nabíd­li pří­liš mno­ho hni­do­piš­ských „pozná­mek“ ke scé­ná­ři, změ­ni­li s jeho part­ne­rem scé­nář na „stu­de­ný seri­ál“ - ode­hrá­va­jí­cí se během mra­zi­vé korej­ské zimy. Herci pak muse­li na ran­či v Malibu stát v par­kách u ohně ze sudů, když se tep­lo­ty blí­ži­ly 38 °C (100 °F). Levine říká: „To se sta­lo snad dva­krát a už jsme nikdy nedo­sta­li ani tyka­dlo.“

Jackie Cooper napsal, že Alan Alda - kte­ré­ho Cooper reží­ro­val v něko­li­ka epi­zo­dách během prv­ních dvou sezón - skrý­val to, co Cooper cítil jako vel­kou nevra­ži­vost vůči němu, a v době, kdy Cooperovo půso­be­ní v seri­á­lu skon­či­lo, spo­lu téměř nemlu­vi­li.

Dopravní prostředky

Ve vrtu­l­ní­cích pou­ží­va­ných v seri­á­lu byl model H-13 Sioux (vojen­ské ozna­če­ní a pře­zdív­ka civil­ní­ho mode­lu Bell 47). Stejně jako ve fil­mu se zdá, že byla věno­vá­na urči­tá péče tomu, aby byl pou­žit správ­ný model dlou­ho­le­té řady Bell 47. V úvod­ních titul­cích a v mno­ha epi­zo­dách byly pou­ži­ty letou­ny H-13D a Es (Bell 47D-1) z korej­ské vál­ky dopl­ně­né dobo­vě správ­ný­mi vněj­ší­mi pod­voz­ky. Příležitostně se obje­vil i poz­děj­ší model 47G (1954-73). Vzhledově jsou si vrtu­l­ní­ky podob­né (poz­děj­ší mode­ly „G“ mají vět­ší dvou­díl­né pali­vo­vé nádr­že, mír­ně upra­ve­nou kabi­nu a dal­ší změ­ny), roz­dí­ly jsou patr­né jen pro váž­né­ho zájem­ce o vrtu­l­ní­ky. V pilot­ní epi­zo­dě se uká­za­lo, že poz­děj­ší Bell 47J (výro­ba zača­la v roce 1957) pře­pra­vu­je Henryho Blakea do Soulu na ces­tě na setká­ní s gene­rá­lem Hammondem v Tokiu. V epi­zo­dě „Henry, pro­sím, vrať se domů“ byl také uká­zán vrtu­l­ník Sud Aviation Allouette II, kte­rý pře­pra­vo­val Henryho Blakea na 4077. základ­nu.

Více na Kritiky.cz
„ROCKY BALBOA“ Žánr: Akční, drama Země: USA, 2006 Délka: 97 minut Režie: Sylvester Stallone Hrají:...
Lívance, co voní kokosem... Už týden za mnou chodil Mireček, jestli bych mu udělala lívance, že má na ně obrovskou chuť...
Uncharted 4: A Thiefs End slaví 5 let od vydání. Hru si v rámci PlayStation Plus, PlayStation Now a prodejů zahrálo 37 milionů h... Uncharted 4: A Thiefs End slaví 5 let od vydání. Hru si v rámci PlayStation Plus, PlayStation No...
#57 - Suspiria (1977) Daria Argenta už jsme tu jednou měli, tak teď se s ním v našem seriálu setkáváme podruhé. O...
Ztracen v La Mancha Film o filmu, který nikdy (bohužel) nevznikl. Alespoň do té doby, než ho Terry Gilliam bude op...

Použité dží­py byly vojen­ské M38 z roku 1953 nebo civil­ní CJ2A Willys Jeep a také Ford GPW z dru­hé svě­to­vé vál­ky a Willys MB. Ve dvou epi­zo­dách se obje­vi­ly dží­py M38A1, z nichž jeden ukrad­li gene­rá­lo­vi Radar a Hawkeye poté, co jim byl džíp ukra­den. Dva ze sanit­ních vozů byly Dodge WC-54 a jeden byl WC-27. Sanitka WC-54 zůsta­la na mís­tě a sho­ře­la při požá­rech v Malibu 9. říj­na 1982, zatím­co dru­há sanit­ka WC-27 pře­ží­vá v muzeu v již­ním El Monte bez jaké­ho­ko­li ozna­če­ní. Autobus pou­ži­tý k pře­pra­vě raně­ných byl model Ford z roku 1954. V posled­ní sezó­ně byla spo­lu s vozy WC-54 a WC-27 pou­ži­ta také sanit­ka M43 z obdo­bí korej­ské vál­ky.

Smíchová stopa

Tvůrci seri­á­lu Larry Gelbart a Gene Reynolds chtě­li, aby se M*A*S*H vysí­lal bez směš­né sto­py. Ačkoli CBS tuto myš­len­ku zpo­čát­ku odmí­ta­la, bylo dosa­že­no kom­pro­mi­su, kte­rý umož­ňo­val na přá­ní vyne­chat smích během scén na ope­rač­ním sále. „Řekli jsme tele­vi­zi, že za žád­ných okol­nos­tí nebu­de­me smát během scé­ny na ope­rač­ním sále, když léka­ři pra­cu­jí,“ řekl Gelbart v roce 1998. „Je těž­ké si před­sta­vit, že by se tam 300 lidí smá­lo tomu, jak něko­mu zaší­va­jí vnitř­nos­ti.“

V 1.-5. sérii se pou­ží­val inva­ziv­něj­ší lau­gh track; tlu­me­něj­ší pub­li­kum bylo pou­ži­to v 6.-11. sérii, kdy se seri­ál s odcho­dem Gelbarta a Reynoldse posu­nul od sit­co­mu ke kome­di­ál­ní­mu dra­ma­tu. Několik epi­zod („O.R.“, „Autobus“, „Quo Vadis, kapi­tá­ne Chandlere?“, „Rozhovor“, „Úhel pohle­du“ a „Sny“ mezi nimi) zce­la vyne­cha­lo lau­gh track; stej­ně jako téměř celá 11. série, včet­ně 135minutového finá­le série „Sbohem, šáte­ček a amen“. Směšná sto­pa byla vyne­chá­na také v někte­rých mezi­ná­rod­ních a syn­di­ko­va­ných vysí­lá­ních seri­á­lu; při jed­nom vysí­lá­ní na BBC2 byla směš­ná sto­pa omy­lem pone­chá­na a divá­ci vyjá­d­ři­li svou nespo­ko­je­nost, poz­dě­ji byla zve­řej­ně­na omlu­va sta­ni­ce za „tech­nic­ké potí­že“, pro­to­že během původ­ní­ho vysí­lá­ní na BBC2 ve Velké Británii byl seri­ál vysí­lán bez směš­né sto­py. Britští kri­ti­ci DVD se o sto­pě smí­chu vyja­dřu­jí špat­ně: „V nej­lep­ším pří­pa­dě je kon­zer­vo­va­ný smích ruši­vý, ale u pořa­du, jako je M*A*S*H, je vylo­že­ně nesne­si­tel­ný.“

Více na Kritiky.cz
Za zavřenými dveřmi Nervy drásající thriller, u kterého chcete s každou stránkou vědět víc a zároveň si pře...
Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele „Nároky na pedagogickou profesi stále vzrůstají, zvyšuje se počet žáků a studentů se sp...
REVENANT Zmrtvýchvstání Po předloňském hitu Birdmanovi natočil režisér Alejandro González Iñárritu další velehit....
Assassin’s Creed: Syndicate   Příběh hry Assassin’s Creed: Syndicate se odehrává na konci 19. Století, konkré...
Křest knihy a audioknihy Věže - příběh 11. září - 07 ...

Na všech vyda­ných DVD, jak v regi­o­nu 1 (včet­ně USA a Kanady), tak v regi­o­nu 2 (Evropa včet­ně Velké Británie), je uve­de­na mož­nost sle­do­vat pořad se sto­pou smí­chu nebo bez ní.

„Jsou to lži,“ řekl Gelbart v roz­ho­vo­ru v roce 1992. „Říkáte inže­ný­ro­vi, kdy má zmáčk­nout tla­čít­ko, aby vyvo­lal smích lidí, kte­ří nee­xis­tu­jí. Je to tak nečest­né. Největšími pořa­dy v době, kdy jsme vysí­la­li, byly All in the Family a The Mary Tyler Moore Show, kte­ré se natá­če­ly před živým pub­li­kem ve stu­diu, kde měl smích smy­sl,“ pokra­čo­val Gelbart. „Ale náš pořad byl fil­mo­vý - údaj­ně se natá­čel upro­střed Koreje. Takže otáz­ka, kte­rou jsem tele­vi­zi vždyc­ky kla­dl, zně­la: „Kdo jsou ti smě­jí­cí se lidé? Odkud se vza­li?“ Gelbart pře­svěd­čil CBS, aby pořad otes­to­va­la na sou­kro­mých pro­jek­cích se směš­nou sto­pou i bez ní. Výsledky neu­ká­za­ly žád­ný měři­tel­ný roz­díl v poba­ve­ní divá­ků. „Takže víte, co říka­li?“ Gelbart řekl. „Protože v tom není žád­ný roz­díl, nechá­me to být! Lidé, kte­ří obha­ju­jí sto­py smí­chu, nema­jí smy­sl pro humor.“ Gelbart situ­a­ci shr­nul slo­vy: „Vždycky jsem si mys­lel, že to pořad zlev­ňu­je. Televize si pro­sa­di­la svou. Platili za veče­ři.“

Recepce

Rating a uznání

Seriál měl v USA pre­mi­é­ru 17. září 1972 a skon­čil 28. úno­ra 1983, při­čemž finá­le, před­ve­de­né jako tele­viz­ní film s názvem „Sbohem, šáte­ček a amen“, se pod­le New York Times sta­lo nej­sle­do­va­něj­ším a nej­lé­pe hod­no­ce­ným jed­not­li­vým tele­viz­ním dílem v teh­dej­ší his­to­rii ame­ric­ké tele­vi­ze s rekord­ním počtem 125 mili­o­nů divá­ků (rating 60,2 a podíl 77). Seriál měl v prv­ní sezó­ně pro­blémy a hro­zi­lo mu zru­še­ní. Ve dru­hé sezó­ně CBS zařa­di­la M*A*S*H do lep­ší­ho časo­vé­ho slo­tu (vysí­lá­ní po popu­lár­ním All in the Family); seri­ál se pak stal jed­ním z dese­ti nej­sle­do­va­něj­ších pořa­dů roku a po zby­tek své­ho vysí­lá­ní se udr­žel v prv­ní dva­cít­ce nej­sle­do­va­něj­ších pořa­dů. Dodnes se vysí­lá v syn­di­ka­ci na růz­ných tele­viz­ních sta­ni­cích. Seriál, kte­rý zob­ra­zo­val udá­los­ti ode­hrá­va­jí­cí se během tří­le­té vál­ky, měl 256 epi­zod a trval 11 sezón. Korejská vál­ka trva­la 1 128 dní, což zna­me­ná, že kaž­dá epi­zo­da seri­á­lu měla v prů­mě­ru téměř čty­ři a půl dne reál­né­ho času. Mnoho pří­bě­hů v prv­ních sezó­nách vychá­zí z vyprá­vě­ní sku­teč­ných chi­rur­gů MASH, s nimiž pro­dukč­ní tým vedl roz­ho­vo­ry. Stejně jako film byl seri­ál ale­go­rií na vál­ku ve Vietnamu (kte­rá v době začát­ku seri­á­lu stá­le pro­bí­ha­la) stej­ně jako na vál­ku v Koreji.

Více na Kritiky.cz
Bohéma (TV seriál) Bylo jednou jedno studio na Barrandově, kterým prošly dějiny. Patřilo k vůbec nejmodernější...
Kniha není dar, dokud není přečtena... Kniha není dar, dokud není přečtena.  (Anonym) Když má někdo ve vaší rodině problém, ať...
Jiná škola, jiný mrav ...
Stane se zázrak V dnešní době všichni stále někam spěcháme. Spěch je specialitou dospělých, kteří ji a...
Castle na zabití: Richard „Rick“ Castle Richard "Rick" Castle "Existují tva typy lidí, co celý den přemýšlejí, jak zabít člověk...

Epizody „Habeš, Henry“ a „Rozhovor“ se v roce 1997 umís­ti­ly na 20., respek­ti­ve 80. mís­tě žeb­říč­ku 100 nej­lep­ších epi­zod všech dob, kte­rý sesta­vil TV Guide. V roce 2002 se M*A*S*H umís­til na 25. mís­tě žeb­říč­ku 50 nej­lep­ších tele­viz­ních pořa­dů všech dob, kte­rý sesta­vil TV Guide. V úno­ru 2008 byl seri­ál ozna­čen Jimem Werdellem, před­se­dou Mensa International, za nej­chytřej­ší tele­viz­ní pořad všech dob, kte­rý o něm řekl, že „měl inte­li­gent­ní repli­ky a byl mno­hem víc než jen kome­dií“. V roce 2013 jej Sdružení ame­ric­kých sce­náris­tů ozna­či­lo za pátý nej­lé­pe napsa­ný seri­ál všech dob a časo­pis TV Guide jej zařa­dil na osmé mís­to nej­lep­ších seri­á­lů všech dob. V roce 2016 jej časo­pis Rolling Stone zařa­dil na 16. mís­to v žeb­říč­ku nej­lep­ších tele­viz­ních pořa­dů.

Dabing

V čes­kém zně­ní: Pavel Trávníček - Alan Alda (Kapitán Benjamin Franklin „Hawkeye“ Pierce), David Prachař - Wayne Rogers (Kapitán „Traper John“ McIntyre), Petr Svoboda - Mike Farrell (Kapitán B. J. Hunnicut), Miroslav Saic - McLean Stevenson (Plukovník Henry Blake), Vladimír Brabec - Harry Morgan (Plukovník Sherman T. Potter), Jorga Kotrbová - Loretta Swit (Major Margaret „Štabajzna“ Houlihanová), Václav Knop - Larry Linville (Major Frank Burns), Antonín Molčík - David Ogden Stiers (Major Charles Emerson Winchester III.), Jiří Kvasnička - Garry Burghoff (Desátník Walter „Radar“ O’Reilly), Ladislav Potměšil - Jamie Farr (Desátník Max Klinger), Miroslav Nohýnek - William Christopher (Otec Francis J. Mulcahy), Lucie Svobodová - Kellye Nakahara (Sestra Kellyeová), Jiří Havel - Jeff Maxwell (Igor Straminsky), Vítězslav Bouchner - Johnny Haymer (Seržant Zelmo Zale), Vítězslav Bouchner - G.W. Bailey (Seržant Luther Rizzo), Pavel Rímský - Allan Arbus (Major Sidney Freedman), Jiří Pomeje - John Orchard („Ošklivý“ John), Michal Jagelka - Patrick Adiarte (Ho-Jon), Antonín Molčík - Herb Voland (Generál Crandell Clayton), Otakar Brousek ml. - Edward Winter (Plukovník Samuel Flagg), Vítězslav Bouchner - Timothy Brown (Kapitán Spearchucker Jones), Miroslav Moravec - G.Wood (Generál Hammond), Vladimír Brabec - Robert F. Simon (Generál Maynard M. Mitchell), Jiří Havel - Harvey J. Goldenberg (Kapitán Kaplan), Miluše Šplechtová - Karen Philipp (Poručík Dishová), Stanislav Fišer - Pat Morita (Kapitán Sam Pak), Jan Schánilec - Joshua Bryant (Seržant Jack Scully), Antonín Molčík - Sorrell Booke (Generál Bradley Barker), Petr Štěpánek - Beeson Carroll a Mike Henry (Plukovník Donald Penobscot), Miroslav Moravec - Robert Alda (Major Borelli), Jiří Holý - Robert Symonds (Plukovník Horace Baldwin), Jan Hanžlík - Val Bisoglio (ser­žant Pernelli), Jiří Lábus - Sal Viscuso a Todd Susman (Rozhlas)

Více na Kritiky.cz
Vernisáž 19.4. 2018 - 11 ...
Slavnostní premiéra filmu Perný den Projekt 100 – video https://www.youtube.com/watch?v=5IFmLnvVNWw...
Mel Gibson by si nakonec ve Slepičím úletu 2 neměl zopakovat... Mel Gibson by si nakonec ve Slepičím úletu 2 neměl zopakovat vokální roli Rockyho z původníh...
Další světově známou hvězdou velkofilmu Jan Žižka bude Til Schweiger Po americkém herci Benu Fosterovi a oscarové hvězdě Michaelu Cainovi odtajnil režisér Petr Já...
#2137: Morgavsa a Morgana 3: Princezna čarodějka Morgavsa a Morgana 3: Princezna čarodějkaVydalo nakladatelství Grada Publishing v pevn...

Překlad: Zuzana Coufalová
Zvuk: Jaroslav Kosán
Produkce: Petr Jan Svoboda a Marcela Bártová
Dialogy: Jiří Kvasnička, Václav Knop
Režie: Jiří Kvasnička, Petr Svoboda, Miloš Bobek
Vyrobila: Agentura Erasmus pro ČNTS Nova 1994 - 1995


  • Zdroj: Anglická Wikipedie, Dabingforum.cz
  • Foto: 1972 20th Century Fox Television

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,41890 s | počet dotazů: 392 | paměť: 71608 KB. | 29.11.2023 - 18:41:18