Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Shattered: John Malkovich a Frank Grillo oživují thriller o vloupání do domu

Shattered: John Malkovich a Frank Grillo oživují thriller o vloupání do domu

Shat
Shat
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Flirt s při­taž­li­vou mla­dou bar­man­kou se sta­ne smr­tel­ně nebez­peč­ným ve fil­mu Shattered, thrille­ru o vlou­pá­ní do domu, kte­ré­mu hod­ně pomá­ha­jí kře­čo­vi­té výko­ny Johna Malkoviche a Franka Grilla, kte­ří přes­ně vědí, do jaké­ho fil­mu se pus­ti­li. Zbytek herec­ké­ho obsa­ze­ní však zůstá­vá na holič­kách.

Cameron Monaghan (Nestyda, Gotham) hra­je tech­no­lo­gic­ké­ho mili­o­ná­ře a čer­s­tvě roz­ve­de­né­ho Chrise Deckera, kte­rý trá­ví noci popí­je­ním bor­de­aux sólo v útul­ném hor­ském úto­čiš­ti vyba­ve­ném mimo­řád­ně tech­nic­ky vyspě­lým bez­peč­nost­ním sys­té­mem. Sasha Luss, vyni­ka­jí­cí v nedo­ce­ně­ném sním­ku Luca Bessona Anna, má nevděč­nou roli býva­lé man­žel­ky.

Lilly Krug (Každý tvůj dech) je Sky, bar­man­ka, kte­rá s Chrisem navá­že intim­ní vztah po náhod­ném setká­ní v super­mar­ke­tu. Věci se rych­le roz­ho­ří, a kdy­by Shattered nepů­so­bil tak pově­do­mě už od začát­ku, zača­li bychom se bát o nevin­nou Lilly a toho­hle úchyl­né­ho bohá­če, kte­rý žije sám na odleh­lé cha­tě v Montaně.

Lilly samo­zřej­mě není tak nevin­ná, jak Chris brzy zjis­tí, když se pro­bu­dí při­le­pe­ný lepi­cí pás­kou k žid­li, zatím­co Lilly poža­du­je vědět, kde má cen­nos­ti. Mohlo se to vyře­šit něko­li­ka zají­ma­vý­mi způ­so­by, pro­to­že film se zpo­čát­ku sna­ží vybu­do­vat si k Lilly sym­pa­tie, ale pros­té obí­rá­ní o pení­ze mezi ně nepa­t­ři­lo.

Velká část fil­mu Shattered je hrou na koč­ku a myš mezi Chrisem, elit­ním jed­nič­ká­řem, a Lilly, soci­o­pa­tic­kou zlo­čin­ky­ní z opač­né­ho kon­ce spo­le­čen­ské­ho spek­tra. Něco tako­vé­ho se dělá už dlou­ho, při­nejmen­ším od fil­mu Ruggera Deodata Dům na kra­ji par­ku až po Knock Knock Eliho Rotha.

A ved­le zjev­né­ho soci­ál­ní­ho komen­tá­ře by to mělo při­nést i sviž­né napě­tí. Jenže Shattered nefun­gu­je, a to hlav­ně díky cha­rak­te­rům hlav­ních postav: nedo­sta­ne­me žád­ný důvod, proč by nám na Chrisovi mělo zále­žet, a soci­o­pat­ka Sky je ruši­vě pře­hna­ná úchy­lár­na, kte­rá jako by si bra­la pří­klad z Harley Quinn v podá­ní Margot Robbie.

Jinými slo­vy, Shattered nikdy nepů­so­bí dosta­teč­ně fun­do­va­ně na to, aby fun­go­val jako thriller z reál­né­ho svě­ta, a i kdy­by ano, není tu nic, na čem by nám zále­že­lo. Pár sviž­ných ved­lej­ších rolí však pomá­há udr­žet zájem, zatím­co pri­már­ní pří­běh ocha­bu­je.

John Malkovich se před­sta­vu­je v roli Ronalda, šmejd­ské­ho domá­cí­ho Sky, kte­rý fil­mem pro­chá­zí v jas­ně pas­te­lo­vě mod­ré a růžo­vé tep­lá­ko­vé soupra­vě. Zbytek Shattered se nikdy pří­liš nesna­ží navo­dit atmo­sfé­ru, ale sta­čí jedi­ný pohled na Malkovichovu posta­vu a divák se oka­mži­tě pře­ne­se do urči­té­ho času a na urči­té mís­to.

Po tom, co Sky ute­če a nechá za sebou mrt­vou pří­tel­ky­ni, najde Ronald v jejím poko­ji dale­ko­hled namí­ře­ný pří­mo na Chrisovu cha­tu. Jak to, že to poli­cis­tům unik­lo? Ale mís­to toho, aby při­šli nebo­hé­ho Chrise zachrá­nit, Ronald chví­li per­verz­ně obtě­žu­je Sky a pak se obje­ví, aby chudá­ka okra­dl o všech­no, co mu zby­lo. Po vět­ši­nu sto­pá­že je Malkovichův neo­hra­ba­ný smo­lař tím nej­lep­ším, co má Shattered k dis­po­zi­ci.

A Frank Grillo se obje­vu­je se zpož­dě­ním jako Skyův par­ťák ve zlo­či­nu, šíle­ný blá­zen, kte­rý se vyrov­ná Nicolasi Cageovi v jeho nej­pře­ko­na­něj­ší roli. Jeho posta­va je opro­ti Skyině fan­task­ní ver­zi padou­cha sku­teč­ně děsi­vá a moh­la by vyvo­lat tako­vé reál­né nebez­pe­čí, kte­ré zbyt­ku Shattered tak chy­bí.

Shattered je zkla­má­ním od reži­sé­ra Luise Preita, kte­rý před­tím nato­čil thriller Únos Halle Berryové z roku 2017, dal­ší film, kte­rý vyu­ží­val zná­mé pro­stře­dí jako odra­zo­vý můs­tek pro napě­tí. Ačkoli byl Únos obzvlášť hloupý, sku­teč­ně napl­nil svou pre­mi­su způ­so­bem, kte­rý Shattered jed­no­du­še nespl­ňu­je.


Photo © Lionsgate


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36777 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71964 KB. | 25.07.2024 - 14:23:27