Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Shotgun Wedding: J-Lo rom-com je Smrtonosná past na svatbě

Shotgun Wedding: J-Lo rom-com je Smrtonosná past na svatbě

Photo © Lionsgate / Ana Carballosa
Photo © Lionsgate / Ana Carballosa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve fil­mu Shotgun Wedding, kte­rý se nyní vysí­lá na Prime Video, pře­pad­nou mas­ko­va­ní ozbro­jen­ci svat­bu. Tento vyso­ko­kon­cepč­ní biják Smrtonosná past na svat­bě by měl být snad­nou zále­ži­tos­tí, ale nějak se míjí účin­kem.

Jennifer Lopez a Josh Duhamel hra­jí hlav­ní role budou­cí­ho páru Darcy Rivera a Tom Fowler, s nimiž se setká­vá­me v před­ve­čer vel­ké­ho dne. Jsou na ost­ro­vě u fili­pín­ské­ho pobře­ží s přá­te­li a rodi­nou, včet­ně Tomových rodi­čů ze Středozápadu (Jennifer Coolidge a Steve Coulter), Darcyiny roz­ve­de­né mat­ky (skvě­lá Sonia Braga) a otce (Cheech Marin) a otco­vy nové mla­dé pří­tel­ky­ně (D’Arcy Carden z The Good Place).

Tom chce, aby bylo v ten vel­ký den všech­no tak ako­rát - igno­ru­je svou nastá­va­jí­cí, aby mohl zdo­bit ana­na­sy - zatím­co Darcy nikdy vel­kou svat­bu nechtě­la. To sta­čí k tomu, aby Střelená svat­ba vyro­bi­la dra­ma potřeb­né k tomu, aby Darcy vše odvo­la­la pár minut před tím, než před­stou­pí před oltář.

Ale počkej­te! Než se poda­ří svat­bu zru­šit, pře­pad­nou ji mas­ko­va­ní pirá­ti, kte­ří vez­mou všech­ny sva­teb­ča­ny kro­mě budou­cí­ho páru jako rukojmí. Darcy a Tom teď musí spo­lu­pra­co­vat ve sty­lu Johna McLanea, aby ozbro­je­né padou­chy pora­zi­li, zachrá­ni­li sva­teb­ča­ny a mož­ná se při­tom do sebe zno­vu zami­lo­va­li.

Takováto špič­ko­vá zále­ži­tost se píše sama a ode­hrá­vá se tak rutin­ním způ­so­bem, že by se moh­la i sama sle­do­vat. Režisér Jason Moore (Pitch Perfect) při­stu­pu­je k tomu­to kon­cep­tu až pří­liš odleh­če­ně, což zajiš­ťu­je, že ani při něko­li­ka dob­ře napsa­ných a cho­re­o­gra­fic­ky zvlád­nu­tých akč­ních scé­nách nejsme schop­ni inves­to­vat do napě­tí.

Shotgun Wedding nemu­sí být váž­ně míně­ným akč­ním fil­mem, aby fun­go­va­la, ale když v prů­bě­hu vyprá­vě­ní dojde k něko­li­ka hrůz­ným úmr­tím, tro­cha váž­nos­ti je na mís­tě. Nesledujeme tu Looney Tunes.

Jak Lopezová, tak Duhamel (náhra­da za Armieho Hammera) nabí­ze­jí sym­pa­tic­ké a stá­le inten­ziv­něj­ší výko­ny, když jejich posta­vy řeší svůj vztah skr­ze krvepro­li­tí. Ale pro­to­že se s těmi­to posta­va­mi setká­vá­me na jejich svat­bě a už si jdou po krku, nikdy se nedo­sta­ví zájem o to, aby se dali (zno­vu) dohro­ma­dy.

Lenny Kravitz se obje­ví jako Darcyin býva­lý pří­tel Sean, hvězda Mírových sbo­rů, kte­rý se obje­ví z důvo­dů dějo­vé vykon­stru­o­va­nos­ti. Nic pro­ti Kravitzovi, ale tahle role byla zjev­ně urče­na pro Dwayna Johnsona nebo Jasona Momoa, aby Tomovu muž­nost sku­teč­ně ohro­zi­li; zejmé­na tře­tí­mu děj­ství Střelné svat­by by pře­ob­sa­ze­ní této role oprav­du pro­spě­lo.

Tyto typy akč­ních dobrodružně-romantických kome­dií (viz též: Rytíř a den, Lovec lidí, Zabijáci, Tohle zna­me­ná vál­ku) se sna­ží zavdě­čit pří­liš širo­ké­mu pub­li­ku a nako­nec se jim neda­ří sku­teč­ně nic spl­nit na žád­né kon­krét­ní fron­tě. Svatba s bro­kov­ni­cí je stej­ně dob­rá jako kte­rá­ko­li z nich, ale nedo­ká­že se stát ničím víc než pří­jem­ným zpes­t­ře­ním. Prostředí ost­ro­va (mís­to Filipín jsou loka­ce v Dominikánské repub­li­ce) posky­tu­je lep­ší eska­pis­mus než coko­li v pří­bě­hu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Shotgun Wedding na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13892 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72126 KB. | 18.04.2024 - 02:39:45