Kritiky.cz > Speciály > Skála

Skála

skala
skala
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Skála je ame­ric­ký akč­ní thriller z roku 1996, kte­rý reží­ro­val Michael Bay, pro­du­ko­va­li Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scé­nář napsa­li David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve fil­mu hra­jí Sean Connery, Nicolas Cage a Ed Harris, ved­lej­ší role ztvár­ni­li William Forsythe a Michael Biehn. Ve fil­mu Pentagon pově­ří tým slo­že­ný z che­mi­ka FBI a býva­lé­ho kapi­tá­na SAS s týmem SEALs, aby pro­nik­li do Alcatrazu, kde se zlot­ři­lý gene­rál a zlot­ři­lá sku­pi­na mari­ňá­ků zmoc­ni­li všech turis­tů na ost­ro­vě a pohro­zi­li, že vypus­tí rake­ty s ner­vo­vým ply­nem na San Francisco, pokud U.S.A. nepomůže.Americká vlá­da zapla­tí 100 mili­o­nů dola­rů pozůsta­lým po 83 mužích, kte­ří byli zabi­ti na misích, jež gene­rál vedl a kte­ré Pentagon popřel.

Skála byla věno­vá­na Simpsonovi, kte­rý zemřel pět měsí­ců před jejím vydá­ním. Film zís­kal pozi­tiv­ní recen­ze kri­ti­ků a byl nomi­no­ván na 69. roč­ní­ku Oscarů za nej­lep­ší zvuk. Byl také finanč­ně úspěš­ný, v poklad­nách kin vydě­lal přes 335 mili­o­nů dola­rů při pro­dukč­ním roz­počtu 75 mili­o­nů dola­rů a stal se čtvr­tým nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem roku 1996.

Děj

Zklamaný bri­gád­ní gene­rál Francis Hummel a jeho zástup­ce major Tom Baxter vedou zbě­si­lou sku­pi­nu ame­ric­kých vojáků.US Force Recon Marines pro­ti přís­ně stře­že­né­mu námoř­ní­mu skla­du zbra­ní, aby ukrad­li záso­bu šest­nác­ti raket M55 plně­ných ply­nem VX, a nako­nec při tom ztra­tí jed­no­ho z vlast­ních mužů. Následujícího dne se Hummel a jeho muži spo­lu s nově naver­bo­va­ný­mi kapi­tá­ny námoř­ní pěcho­ty Fryem a Darrowem zmoc­ní kon­t­ro­ly nad ost­ro­vem Alcatraz a jako rukojmí vez­mou jed­na­osm­de­sát turis­tů. Hummel vyhro­žu­je, že odpá­lí rake­ty na San Francisco, pokud mu ame­ric­ká vlá­da nevy­pla­tí 100 mili­o­nů dola­rů z vojen­ské­ho fon­du, kte­ré roz­dě­lí mezi své muže a rodi­ny prů­zkum­ných mari­ňá­ků, kte­ří zahy­nu­li na taj­ných misích pod jeho vele­ním, ale jejichž smrt neby­la odškod­ně­na.

Ministerstvo obra­ny a Federální úřad pro vyšet­řo­vá­ní (FBI) vypra­cu­jí plán na zno­vu­do­by­tí ost­ro­va s vyu­ži­tím týmu ame­ric­ké­ho námoř­nic­tva SEAL pod vede­ním veli­te­le Andersona, nej­lep­ší­ho spe­ci­a­lis­ty FBI na che­mic­ké zbra­ně, dok­to­ra Stanleyho Goodspeeda a jedi­né­ho věz­ně, kte­rý kdy z Alcatrazu uprchl: John Mason. Ředitel FBI James Womack pod­pla­tí Masona milos­tí (kte­rou Womack násled­ně zni­čí) a Mason je umís­těn do hote­lu. Uteče, což vyús­tí v auto­mo­bi­lo­vou honič­ku s Goodspeedem uli­ce­mi San Francisca, kde Mason hle­dá svou odci­ze­nou dce­ru Jade. Setkají se, ale ta ho po pří­jez­du Goodspeeda zno­vu obvi­ní z útě­ku; ten Masona kry­je tím, že Jade řek­ne, že Mason pomá­há FBI.

Tým úspěš­ně pro­nik­ne do Alcatrazu, ale Hummelovi muži jsou na jejich pří­tom­nost upo­zor­ně­ni a pře­pad­nou je ve sprchách. Anderson a všich­ni čle­no­vé SEAL jsou zabi­ti, naži­vu zůstá­va­jí pou­ze Mason a Goodspeed. Goodspeed chce misi dokon­čit a poku­sí se Masona pře­svěd­čit, aby mu pomohl; Mason, kte­rý vidí šan­ci unik­nout z vaz­by, Goodspeeda odzbro­jí. Mason si pomoc Goodspeedovi roz­mys­lí, když mari­ňá­ci po nale­ze­ní chy­bě­jí­cích zbra­ní a vysí­lač­ky Andersonova zástup­ce začnou pomo­cí výbuš­ných bomb vypá­t­rá­vat pře­ži­vší.

Více na Kritiky.cz
Příští měsíc si členové Xbox Live Gold budou moci zdarma... Příští měsíc si členové Xbox Live Gold budou moci zdarma stáhnout hry Maid of Sker, Costume...
Výsledky soutěže s o knihu Dítě číslo 44 ...
Kill Bill - O HERCÍCH Už z první části filmu bylo jasné, že silnou stránkou nového Tarantinova projektu bude here...
KINECT ADVENTURES! Celkový index únavy 2/3 (1- pohoda,  2- lehká bolest svalů druhý den, 3- velmi náročné) ...
Komiks 47 ...

Zlikvidují něko­lik týmů mari­ňá­ků a vyřa­dí dva­náct z pat­nác­ti raket odstra­ně­ním jejich navá­dě­cích čipů. Hummel jim vyhro­žu­je, že pokud se nevzda­jí a nevrá­tí čipy, popra­ví rukojmí; Mason je zni­čí, než se Hummelovi vzdá, aby se s ním poku­sil domlu­vit a zdr­žet ho o čas. Goodspeed zne­škod­ní dal­ší rake­tu, ale pak se nechá zajmout. Jelikož je invaz­ní tým ztra­cen, je zahá­jen zálož­ní plán: nálet letou­nů F/A-18 s ter­mi­to­vou plazmou, kte­rá zne­škod­ní jedo­va­tý plyn, ale také zabi­je všech­ny na ost­ro­vě.

Mason a Goodspeed ute­čou a Mason vysvět­lí, proč byl držen v zaje­tí: jako býva­lý kapi­tán brit­ských SAS a agent MI6 byl zajat poté, co ukra­dl mik­ro­film obsa­hu­jí­cí podrob­nos­ti o nej­přís­ně­ji stře­že­ných tajem­stvích Spojených stá­tů. Protože věděl, že by byl zabit, kdy­by ho vrá­til, strá­vil posled­ních tři­cet let ve věze­ní bez sou­du, pro­to­že ho odmí­tl vydat.

Když uply­ne lhů­ta pro výkup­né, Hummel je svý­mi muži vyzván, aby vystře­lil rake­tu. Přestože tak uči­ní, náh­le ji pře­smě­ru­je tak, aby vybuch­la na moři. Hummel, kon­fron­to­ván Darrowem a Fryem, vysvět­lu­je, že hroz­ba rake­tou byla pro­myš­le­ným bla­fem, pro­to­že ve sku­teč­nos­ti nikdy neměl v úmys­lu ublí­žit nevin­ným civi­lis­tům. Prohlásí misi za ukon­če­nou a naří­dí jim, aby opus­ti­li Alcatraz s něko­li­ka rukojmí­mi a zbý­va­jí­cí rake­tou, kte­rá má krýt jejich ústup, zatím­co on pře­vez­me vinu. Darrow a Frye, kte­ří si uvě­do­mí, že nedo­sta­nou zapla­ce­ný mili­on dola­rů za kus, se pro­ti němu vzbou­ří. Prohlásí se za žol­dá­ky a dojde k pře­střel­ce; Baxter je zabit a Hummel smr­tel­ně zra­něn, ale před smr­tí stih­ne Goodspeedovi říct, kde je posled­ní rake­ta.

Darrow a Frye pokra­ču­jí v plá­nu ostře­lo­vat San Francisco. Goodspeed hle­dá rake­tu, zatím­co Mason se vypo­řá­dá­vá se zbý­va­jí­cí­mi mari­ňá­ky. Když se stí­hač­ky při­blí­ží, Goodspeed rake­tu zne­škod­ní a poté Darrowa i Frye zabi­je. Přestože dává naje­vo, že hroz­ba je zažeh­ná­na, jed­no leta­dlo sho­dí bom­bu. Žádní rukojmí nejsou zra­ně­ni, ale výbuch odho­dí Goodspeeda do záto­ky a Mason ho zachrá­ní.

Goodspeed řek­ne Masonovi, že Womack zni­čil milost; Mason pro­zra­dí, kde se nachá­zí mik­ro­film, když se s Goodspeedem roz­chá­ze­jí. Goodspeed řek­ne Masonovi o hote­lo­vém poko­ji, kde nechal balík peněz; také před­stí­rá Masonovu smrt tím, že Womackovi řek­ne, že zahy­nul při výbuchu bom­by. O něco poz­dě­ji Goodspeed a jeho novo­man­žel­ka Carla narych­lo odjíž­dě­jí z kos­te­la poté, co zís­ka­li mik­ro­film.

Více na Kritiky.cz
Luther: Pád z nebes Slušná a zábavná Krimi založená dle slavné TV série Luther. Seriál neznám, takže nem...
Den Šakala 1973 – thriller mrazivý jako duše zabijáka - „Tak hodně štěstí, pane….pane Šakale.“ Pokud je někdo aspoň trochu sečtelý, asi je zbytečné představovat britského spisovatele Fred...
Konspirační teorie Konspirační teorie byly, jsou a budou. Objeví se vždy vzápětí po té, co svět zasáhne význ...
Unikátní příběh Andrei Absolonové: Od vrcholové sportovkyně k pornoherečce Za pouhé dva měsíce bude mít diváci možnost nahlédnout do neuvěřitelného a provokativního...
Nejlepší herci ze ságy X-Men Krátce po premiéře a následné recenzi filmu X-Men: Apocalypse jsem se rozhodl sestavit desítku...

Produkce

Jonathan Hensleigh se podí­lel na psa­ní scé­ná­ře, kte­rý se stal před­mě­tem spo­ru se Sdružením ame­ric­kých sce­náris­tů. Speciální scé­nář (David Weisberg a Douglas Cook) pře­pra­co­va­lo něko­lik sce­náris­tů, ale kro­mě původ­ní­ho týmu byl ofi­ci­ál­ní záslu­hy cechov­ní arbit­rá­ží při­zná­ny pou­ze Marku Rosnerovi. Pravidlo zní, že se autor­ský tým musí podí­let na výsled­ném scé­ná­ři z 50 % (což fak­tic­ky ome­zu­je kre­di­ty na původ­ní auto­ry scé­ná­ře plus jeden tým, kte­rý scé­nář pře­pra­co­val). Navzdory jejich prá­ci na scé­ná­ři neby­li Hensleigh ani Aaron Sorkin ve fil­mu při­psá­ni. Režisér Michael Bay napsal ote­vře­ný pro­test­ní dopis, v němž kri­ti­zo­val arbit­ráž­ní říze­ní jako „pod­vod“ a „paro­dii“. Uvedl, že Hensleigh s ním na fil­mu úzce spo­lu­pra­co­val a měl by dostat záslu­hy na plát­ně. Quentin Tarantino byl také nepři­zna­ným sce­náris­tou.

Britský sce­náris­tic­ký tým z Los Angeles Dick Clement a Ian La Frenais byl na Conneryho žádost při­zván, aby pře­psal jeho repli­ky, ale nako­nec změ­nil vět­ši­nu dia­lo­gů ve fil­mu. Byl to nápad Nicolase Cage, aby jeho posta­va nena­dá­va­la; mezi jeho eufe­mismy pat­ří napří­klad „gee whiz“. Bay úzce spo­lu­pra­co­val s Edem Harrisem, aby jeho posta­vu co nej­kon­krét­ně­ji roz­vi­nul a poz­dě­ji Hummelovi dodal sym­pa­tic­ké rysy.

Během natá­če­ní dochá­ze­lo k napě­tí mezi reži­sé­rem Bayem a vede­ním stu­dia Walt Disney, kte­ré dohlí­že­lo na pro­duk­ci. V komen­tá­ři k DVD Criterion Collection Bay vzpo­mí­ná na oka­mžik, kdy se chys­tal ode­jít z natá­če­ní na schůzku s vede­ním, když k němu při­stou­pil Sean Connery v gol­fo­vém úbo­ru. Connery, kte­rý film také pro­du­ko­val, se Baye zeptal, kam jde, a když mu Bay vysvět­lil, že má schůzku s vede­ním, Connery ho požá­dal, zda by ho mohl dopro­vo­dit. Bay mu vyho­věl, a když dora­zil do kon­fe­renč­ní míst­nos­ti, mana­že­rům spadla čelist, když vidě­li, že se za ním obje­vil Connery. Podle Bayových slov se pak Connery Baye zastal a trval na tom, že odvá­dí dobrou prá­ci a že by ho měli nechat na poko­ji.

Většina fil­mu se natá­če­la na mís­tě ve věz­ni­ci Alcatraz na ost­ro­vě Alcatraz. Protože je ve sprá­vě služ­by národ­ní­ho par­ku, neby­lo mož­né Alcatraz uzavřít a vět­ši­na natá­če­ní se muse­la při­způ­so­bit zájezdům, kte­ré se kolem něj míha­ly. Scéna, v níž je ředi­tel FBI Womack sho­zen z bal­ko­nu, se natá­če­la na mís­tě v hote­lu Fairmont v San Franciscu. Kvůli natá­če­ní vola­li do hote­lu čet­ní lidé, kte­ří vidě­li muže visí­cí­ho z bal­ko­nu. Závěrečná scé­na fil­mu se natá­če­la před his­to­ric­kým kos­te­lem Sacred Heart Mission Church v kali­forn­ském Saticoy.

Více na Kritiky.cz
Jeskyně - Tragédie v Thajsku měla naštěstí šťastný konec Je krásný červnový den a chlapci z fotbalového týmu „Divočáci“ v Thajsku mají před s...
Peníze na vlastní bydlení? Financování není žádný problém! Plánujete zakoupení bytu pro vlastní potřeby, nebo pořízení nemovitosti jako možnost dl...
Rybí filé v rajčatech. No to si pochutnáte! Rybí filé v rajčatech patří mezi lehká jídla, která doporučuji k všednodennímu obědu neb...
Festivalové minuty 1. 6. 2010 ...
Marta Jandová 44 let zpěvačka a muzikálová herečka, známá z působení v německé kapele Die Happy ...

V jed­nu chví­li měl Arnold Schwarzenegger hrát roli dok­to­ra Stanleyho Goodspeeda. Schwarzenegger roli odmí­tl, pro­to­že se mu nelí­bil scé­nář.

Spory

Cenzura

V původ­ním brit­ském vydá­ní na DVD byla vystři­že­na scé­na, v níž Connery vra­zí Scarpettimu nůž do krku a řek­ne Cageovi „nikdy nesmíš zavá­hat“, přes­to­že scé­na byla uve­de­na v brit­ské tele­vi­zi. V důsled­ku toho poz­děj­ší scé­na, v níž Connery říká Cageovi: „Jsem doce­la rád, že jsi nevá­hal pří­liš dlou­ho,“ ztra­ti­la na půso­bi­vos­ti pro divá­ky, kte­ří nevi­dě­li prv­ní scé­nu. Další škr­ty zahr­no­va­ly reduk­ci něko­li­ka­ná­sob­né­ho zása­hu střel­nou zbra­ní do Gamblových nohou v már­ni­ci na jedi­ný zásah; detail­ní záběr na jeho kři­čí­cí tvář, když na něj spad­ne kli­ma­ti­za­ce; zvu­ko­vý střih na Masona, kte­rý zlo­mí mari­ňá­ko­vi vaz, a dvě krva­vá střel­ná zra­ně­ní (Hummela a Baxtera), obě ke kon­ci fil­mu.

Irácký program chemických zbraní

Scéna z fil­mu se sta­la zákla­dem pro nespráv­né a neprav­di­vé popi­sy irác­ké­ho pro­gra­mu che­mic­kých zbra­ní. Britská taj­ná zpra­vo­daj­ská služ­ba byla pod­le Chilcotova vyšet­řo­vá­ní vede­na k pře­svěd­če­ní, že Saddám Husajn pokra­ču­je ve výro­bě zbra­ní hro­mad­né­ho niče­ní, faleš­ným agen­tem, kte­rý vychá­zel ze zpráv z fil­mu.

V září 2002 šéf MI6 sir Richard Dearlove uve­dl, že agen­tu­ra zís­ka­la infor­ma­ce z nové­ho zdro­je, kte­ré odha­li­ly, že Irák zvy­šu­je výro­bu che­mic­kých a bio­lo­gic­kých bojo­vých látek. Zdroj, kte­rý měl údaj­ně „pří­mý pří­stup“, tvr­dil, že vedou­cí pra­cov­ní­ci pra­co­va­li sedm dní v týd­nu, zatím­co režim sou­stře­dil vel­ké úsi­lí na výro­bu antra­xu. Dearlove řekl před­se­do­vi Společného výbo­ru pro zpra­vo­daj­ské služ­by (JIC) siru Johnu Scarlettovi, že jsou „na pokra­ji (význam­né­ho) zpra­vo­daj­ské­ho prů­lo­mu“, kte­rý by mohl být „klí­čem k ode­mče­ní“ irác­ké­ho zbroj­ní­ho pro­gra­mu.

O tvr­ze­ních agen­ta však vyvsta­ly otáz­ky, když se zjis­ti­lo, že jeho popis se nápad­ně podo­bá scé­ně z fil­mu. „Bylo pou­ká­zá­no na to, že skle­ně­né nádo­by se v che­mic­ké muni­ci obvykle nepo­u­ží­va­jí a že popu­lár­ní film (Skála) nepřes­ně zob­ra­zo­val ner­vo­vě para­ly­tic­ké lát­ky, kte­ré byly pře­ná­še­ny ve skle­ně­ných kulič­kách nebo kou­lích,“ uvá­dí se v Chilcotově zprá­vě. V úno­ru 2003 - měsíc před inva­zí do Iráku - dospě­la MI6 k závě­ru, že její zdroj „po urči­tou dobu“ lhal, ale nein­for­mo­va­la o tom No. 10 ani ostat­ní, přes­to­že brit­ský pre­mi­ér Tony Blair byl o těch­to infor­ma­cích infor­mo­ván. Podle dení­ku The Independent byla lži­vá tvr­ze­ní o zbra­ních hro­mad­né­ho niče­ní důvo­dem pro vstup Velké Británie do vál­ky.

Více na Kritiky.cz
Kočky útočí - co si kočka usmyslí, se uskuteční vždycky, bez ohledu na člověka Kniha je plná krátkých komiksů s kočkami. Například v části Jak se starám o... se hlavní ...
Glycerinová mýdla: Voňavá kniha pro tvořivé duše od autorek Alexandry Martiny Behalové a Terezy Štegrové Glycerinová mýdla je doslova voňavá kniha pro všechny tvořivé duše, ale i pro ty, kteří mi...
Všudybyl Avery - Den ve společnosti Aztéků - mezi božstvy, chrámy a obětmi A další dobrodružství Všudybyla Averyho. Tentokrát ho zavedlo do doby Aztéků. Teprve to zač...
Naruby ...
Sníh v GTA se už blíží! Zkusme se i letos těšit na to, že v Grand Theft Auto 5 na svátky nasněží a upustí se uzdy b...

Spoluscenárista fil­mu David Weisberg řekl: „Úžasné bylo, že kaž­dý, kdo se pohy­bu­je v komu­ni­tě lidí, kte­ří se zabý­va­jí jedo­va­tý­mi ply­ny, by oka­mži­tě poznal, že je to napros­tá blbost - tako­vá zjev­ná blbost.“ Weisberg řekl, že ho nepře­kva­pu­je, že se zou­fa­lý agent mohl uchý­lit k fil­mům, aby se inspi­ro­val, ale je zdě­šen tím, že úřa­dy „nepro­ved­ly zřej­mě ani to nej­zá­klad­něj­ší ově­ře­ní fak­tů nebo pro­vě­ře­ní infor­ma­cí. Kdybyste se jen zepta­li odbor­ní­ka na che­mic­ké zbra­ně, bylo by oka­mži­tě jas­né, že je to směš­né“. Weisberg uve­dl, že po zve­řej­ně­ní zprá­vy dostal něko­lik „vtip­ných e-mailů“, ale má pocit, že „to není pěk­ný odkaz pro film“. „Je to tragé­die, že jsme šli do vál­ky,“ uza­vřel.


  • Zdroj: Anglická Wikipedie
  • Photo © Hollywood Pictures
Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96158 s | počet dotazů: 317 | paměť: 70431 KB. | 30.11.2023 - 15:15:21