Kritiky.cz > Domácí rady > Školka začíná. 3 důležité rady, jak zvládnout první dny bez pláče

Školka začíná. 3 důležité rady, jak zvládnout první dny bez pláče

Fotka od Engin Akyurt z Pixabay
Fotka od Engin Akyurt z Pixabay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vaše dítě čeká prv­ní den ve škol­ce a vy máte pocit, že jste víc ner­vóz­ní než váš dro­be­ček? Uklidněte se. Děti totiž doká­ží vaši nála­du vycí­tit. Zapomeňte na seznam, kte­rý jste dosta­li ve škol­ce a pře­čtě­te si radě­ji náš seznam důle­ži­tých rad pro rodi­če. Věřte, že bez holí­nek a pláš­tě na výtvar­ku to dítě prv­ních pár dnů hra­vě zvlád­ne, ale bez sebe­jis­té­ho a klid­né­ho rodi­če by se moh­lo ocit­nout v kon­cích.

1. Mluvte s dítě­tem o škol­ce
Vyprávějte dítě­ti o tom, jaké to bylo, když jste do škol­ky cho­di­li vy sami. Půjčte si v knihov­ně kníž­ku o škol­ce, mluv­te o tom, jak pro­bí­há oby­čej­ný den. Řekněte dítě­ti prav­du, nic mu neza­ta­juj­te a nema­luj­te mu den ve škol­ce na růžo­vo. Klidně zmiň­te, že někdy se děti spo­lu pohá­da­jí, ve tří­dě je křik nebo že někte­rým dětem může být smut­no. Zároveň ale dítě škol­kou nikdy nestraš­te. Pokud je to jen tro­chu mož­né, jdě­te se s dítě­tem do škol­ky podí­vat pře­dem a nebo tam buď­te prv­ních pár dní s ním.

2. Vytvořte si ran­ní ritu­ál
Děti mají rády jis­to­tu. Vstaňte ráno tak, abys­te vše v poho­dě stih­li nebo tak, aby dítě mělo ješ­tě čas na krát­ké hra­ní doma či oblí­be­nou pohád­ku. Ve škol­ce se s dítě­tem roz­luč­te (nikdy neod­chá­zej­te bez roz­lou­če­ní, dítě to může brát jako vaši zra­du). Zkuste si vytvo­řit vlast­ní ritu­ál, jaký bude vyho­vo­vat vám obě­ma. Pomazlete se, dej­te si vždy něko­lik pusi­nek a nebo si tře­ba s dítě­tem nama­luj­te na ruku stej­ný obrá­zek. Vždy když se na něj během dne podí­vá­te, vzpo­me­ne­te si na toho dru­hé­ho a nebu­de se vám ani jed­no­mu stýs­kat.

3. Nelžete dítě­ti
Vždy se snaž­te dítě­ti při­blí­žit, jak bude jeho den ve škol­ce pro­bí­hat, kdy ho vyzved­ne­te, pří­pad­ně kdo ho vyzved­ne. Čím méně nejis­tot, tím lépe pro dítě. Můžete-li, vyzve­dá­vej­te dítě ze začát­ku hned po obě­dě, ať ve škol­ce trá­ví nej­pr­ve jen dopo­led­ne. Až si zvyk­ne, může­te čas strá­ve­ný ve škol­ce pro­dlou­žit.

Závěrem

I když se tře­ba prv­ní dny ve škol­ce bez slzi­ček neo­be­jdou, není nic ztra­ce­no. Některé děti si na nový režim (pro­stře­dí či lidi) zkrát­ka zvy­ka­jí obtíž­ně­ji než jiné. Pomoc s novým začát­kem ve škol­ce však potře­bu­jí všech­ny děti. A vaším hlav­ním úko­lem je: Být tu pro ně!

Fotka od Engin Akyurt z Pixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,33486 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71947 KB. | 23.07.2024 - 13:18:30