Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Smrt na Nilu: Branagh odhaluje tajemství knírku

Smrt na Nilu: Branagh odhaluje tajemství knírku

vdn
vdn
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve Smrti na Nilu, nej­no­věj­ší adap­ta­ci detek­tiv­ky Agathy Christie s Herculem Poirotem od reži­sé­ra a hvězdy Kennetha Branagha, je tře­ba vyře­šit slo­ži­tou vraž­du. Ten je obzvlášť ele­gant­ní zále­ži­tos­tí a mír­ným zlep­še­ním opro­ti Vraždě v Orient expre­su, ale pojď­me nej­pr­ve ke sku­teč­né záha­dě: jak vlast­ně Poirot při­šel k tomu báječ­né­mu knír­ku?

Zatímco Agatha Christie necha­la původ posta­vy záměr­ně nejas­ný, moder­ní tvůr­ci vědí lépe, než aby nechá­va­li jaký­ko­li prvek na divá­ko­vě fan­ta­zii. Zvlášť když se všech­ny řeči o jejich před­cho­zím fil­mu věno­va­ly knír­ku hvězd­né­ho detek­ti­va.

Je to stej­ný důvod, proč je kaž­dý film o super­hr­di­nech pří­bě­hem o půvo­du a proč i iko­nic­ké posta­vy jako James Bond dostá­va­jí po 25 fil­mech nové poza­dí. Od moder­ních divá­ků nelze oče­ká­vat, že si budou dopl­ňo­vat prázd­ná mís­ta, a v roce 2022 nebu­de­me akcep­to­vat ani to, že má posta­va knír, aniž bychom vědě­li, jak se na její tvář vůbec dostal.

A tak (pozor, spo­i­ler) Smrt na Nilu začí­ná v záko­pech prv­ní svě­to­vé vál­ky, kde mla­dé­mu Herculu Poirotovi (hra­je ho digi­tál­ně omla­ze­ný Branagh) ustře­lí hor­ní ret výbuš­ni­na. Následuje srd­ce­ryv­ná scé­na „kdo mě teď bude milo­vat?“ na nemoc­nič­ním oddě­le­ní, návrh jeho život­ní lás­ky (Susannah Fieldingová), aby si nechal narůst knír, a vy teď může­te sle­do­vat, jak ten­to muž řeší záha­du, aniž bys­te se muse­li bát o chlu­py na jeho tvá­ři.

Je to hlou­pá a zce­la zby­teč­ná odbočka, ale zby­tek Smrti na Nilu z roku 2022 je prvotříd­ní adap­ta­cí, v níž kla­sic­ká záha­da Christie zůsta­la z vel­ké čás­ti nedo­tče­na a ved­lej­ší posta­vy byly vcel­ku zda­ři­le aktu­a­li­zo­vá­ny tak, aby odpo­ví­da­ly moder­ní­mu vní­má­ní.

Branaghův Poirot je na dovo­le­né v Egyptě pře­svěd­čen dlou­ho­le­tým pří­te­lem Boucem (Tom Bateman, jedi­ná vra­ce­jí­cí se posta­va, kro­mě hlav­ní, z Vraždy v Orient expre­su), aby se zúčast­nil sva­teb­ních oslav jeho rodin­né pří­tel­ky­ně a boha­té dědič­ky Linnet Ridgewayové (Gal Gadot) a její­ho skrom­né­ho nápad­ní­ka Simona Doyla (Armie Hammer), kte­ré během líbá­nek pro­ná­sle­du­je Simonova dáv­ná lás­ka Jacqueline de Bellefort (Emma Mackey).

Poirot zdvo­ři­le odmít­ne Linnetinu žádost, aby novo­man­že­lům pomohl vypo­řá­dat se s jejich pro­ná­sle­do­va­te­lem, ale zane­dlou­ho se celá sva­teb­ní výpra­va vydá na sou­kro­mou plav­bu po Nilu, dojde k vraž­dě a máme tu hlav­ní záha­du Christie: izo­lo­va­né mís­to, ome­ze­ný počet postav a geni­ál­ní­ho detek­ti­va, kte­rý má záha­du vyře­šit, zatím­co divá­ci háda­jí po ces­tě.

Více na Kritiky.cz
Mimořádné vysílání: Česká televize uctí památku Karla Gotta speciálním programem Uctění památky zpěváka Karla Gotta věnuje Česká televize celý svůj hlavní večerní vysí...
Olga Schoberová oslavuje 80 let od narození Dnes slavíme osmdesátiny narození jedné z nejvýznamnějších česko-amerických hereček, Olgy...
Meduňkový sirup na spaní Pokud trpíte nespavostí, bolestivou menstruací anebo jen zažívacími potížemi a kolikami, ur...
Dopisy ztraceným – Brigid Kemmerer Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Začínám mít pocit, že mi u...
Vrána - „Prokletý“ poslední film Brandona Lee. Kdysi lidé věřili, že když někdo zemře, vrána zanese jeho duši do země zemřelých. Ale ob...

Těmi posta­va­mi (a pode­zře­lý­mi) jsou Linnetina slu­žeb­ná (Rose Leslie); její účet­ní Katchadourian (Ali Fazal); kmo­t­ra (Jennifer Saunders) a její ošet­řo­va­tel­ka Bowersová (Dawn French); býva­lý pří­tel dr. Windlesham (Russell Brand); Boucova pano­vač­ná mat­ka (Annette Bening); a ame­ric­ká blu­e­so­vá zpě­vač­ka Salome Otterbourne (Sophie Okenedo) a její neteř (Letitia Wright).

Postavu Salome je obzvlášť vel­ký skok opro­ti před­lo­ze (v Christieho ver­zi byla brit­skou autor­kou), ale odu­šev­ně­lé podá­ní něko­li­ka auten­tic­kých blu­e­so­vých pís­ní v podá­ní Okenedo je jed­ním z vrcho­lů Smrti na Nilu.

Další výraz­né posta­vy: téměř nepo­zna­tel­ný Brand, kte­rý svou roli nezvykle sym­pa­tic­ky pod­ce­ní, a Mackeyová, kte­rá ukrad­ne něko­lik scén svým slav­něj­ším herec­kým kole­gům. Svěží kame­ra (Haris Zambarloukos) na auten­tic­kých mís­tech na Nilu dokres­lu­je atmo­sfé­ru, i když je tu až pří­liš mno­ho umě­lých CGI efek­tů.

Ale Christieho záha­da je sku­teč­nou hvězdou Smrti na Nilu a je oprav­do­vým potě­še­ním sle­do­vat, jak se v tom­to moder­ním vel­ko­fil­mu roz­ví­jí. Dokonce i sta­ří pro­fí­ci, kte­ří vědí, o jakou záha­du jde, se budou moci s potě­še­ním pro­pra­co­vá­vat ke slo­ži­tos­tem záplet­ky a časo­vých linií, kte­ré jsou umně pro­ple­te­ny Poirotovým vel­kým odha­le­ním na kon­ci.

Zatímco Branaghova Vražda v Orient expre­su tro­chu zao­sta­la za fil­mo­vou ver­zí z roku 1974 s Albertem Finneym v roli Poirota, toto zpra­co­vá­ní Smrti na Nilu se více­mé­ně vyrov­ná fil­mu z roku 1978 s Peterem Ustinovem v hlav­ní roli. Televizní seri­ál s Davidem Suchetem zůstá­vá defi­ni­tiv­ní moder­ní ver­zí těch­to pří­bě­hů, ale je skvě­lé mít ele­gant­ní, dospě­lou detek­tiv­ku, jako je Branaghova Smrt na Nilu, jako alter­na­ti­vu k obvyk­lým bloc­kbus­te­rům v mul­tiple­xu.


Photo © 20th Century Studios


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Smrt na Nilu na Kinoboxu.

Více na Kritiky.cz
Vzpomínky má každý. Život je prostě báječný! Pokud milujete úsměvné a s nadsázkou napsané historky z běžného života, jež vás nejen roz...
#IIHFWorlds: Episode 2 - The Semi-Finals | #IIHFWorlds 2021 ...
Hamilton - Muzikál, který najdete na Disney+. Tento muzikál pojednává o životě Alexandera Hamiltona (Lin-Manuel Miranda), imigranta z Karibik...
Highlights: GREAT BRITAIN vs SLOVAKIA | 2021 #IIHFWorlds ...
Šimonovy pracovní listy 12 - dopravní výchova Recenze pracovního sešitu, který je zaměřený na upevňování znalostí z oblasti dopravní...
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76523 s | počet dotazů: 289 | paměť: 70015 KB. | 30.11.2023 - 14:16:59