Kritiky.cz > Horory > Anaconda (1997)

Anaconda (1997)

rp Anaconda 28199729.jpg
rp Anaconda 28199729.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Pro něko­ho se ten­to pří­běh o obrov­ské Anakondě stal doslo­va legen­dou, pro jiné je to neho­ráz­ný brak.  
Terri je mla­dá ambi­ci­oz­ní reži­sér­ka, kte­rá spo­leč­ně se svým týmem hod­lá nato­čit ama­tér­ský doku­ment, o nezná­mých domo­ro­dých kme­nech žijí­cích na řece Amazonce. Během deš­ti­vé­ho dne rea­gu­je kapi­tán lodi na volá­ní o pomoc a spo­leč­ně se jim poda­ří zachrá­nit lov­ce hadů Paula, jehož loď uvíz­la na měl­či­ně. Posléze však své­ho roz­hod­nu­tí začnou lito­vat, pro­to­že po podiv­né „neho­dě“ jed­no­ho z fil­ma­řů se jejich host ují­má vele­ní na lodi. Aby zachrá­ni­li zra­ně­né­ho kama­rá­da, vydá­va­jí se „zkrat­kou“ přes zaká­za­nou oblast, aniž by kdo­ko­liv z nich tušil, že tu na ně v míst­ních vodách číhá doslo­va gigan­tic­ké nebez­pe­čí. Paul Serone je vědo­mě vysta­ví nebez­pe­čí a naru­ší teri­to­ri­um agre­siv­ní ana­kon­dy, pro­to­že jí chce ulo­vit živou. Obrovský tvor se však nevzdá bez boje a tak se brzy roz­ho­ří zou­fa­lý boj o holé pře­ži­tí…

Český název: Anakonda
Režie: Luis Llosa
Rok výro­by: 1997
Délka: 89 min
Země: USA / Brazílie / Peru
Hrají:
Jennifer Lopez...(Terri Flores)
Jon Voight...(Paul Serone)
Ice Cube...(Danny Rich)
Eric Stoltz...(Dr. Steven Cale)
Jonathan Hyde...(Warren Westridge)
Kari Wuhrer...(Denise Kalberg)
Owen Wilson...(Gary Dixon)
...a dal­ší
Přestože se Anakonda nikdy nedo­čka­la pří­liš vře­lé­ho při­je­tí u divá­ků, dá se s leh­kou nad­sáz­kou ozna­čit za „legen­du“ mezi horo­ry v nichž se obje­vil něja­ký ten pře­rost­lý had. Přitom se film dočkal něko­li­ka neli­cho­ti­vých nomi­na­cí na Zlatou Malinu – naštěs­tí žád­nou nepro­mě­nil v oce­ně­ní, kte­ré by si asi žád­ný z účin­ku­jí­cích nepřál. Navíc se ten­to pře­rost­lý had dočkal i celé řady pokra­čo­vá­ní, z nichž však vět­ši­na pat­ří do těž­ké­ho pod­prů­mě­ru – mnoh­dy hra­ni­čí­cím s ODPADEM. Já však zastá­vám ten názor, že ten­to film je tak „špat­ný“, až je doce­la dob­rý. Ptáte se, jak je to mož­né?
Líbilo se mi ono dob­ro­druž­né poje­tí pří­bě­hu, kte­rý roz­hod­ně zas až tak špat­ný nebyl. Horší už to bylo s pře­ne­se­ním na fil­mo­vé plát­no. Režisér měl po ruce cel­kem sluš­né herec­ké obsa­ze­ní, bohu­žel cha­rak­te­ris­ti­ka jed­not­li­vých postav už tak dob­rá neby­la. Přísnější měřít­ko si zaslou­ží snad jen (Paul Serone), kte­ré­ho ztvár­nil Jon Voight. Toho já osob­ně pova­žu­ji za veli­ce dob­ré­ho her­ce a i ten­to­krát si neve­dl vůbec špat­ně. Podobné hajz­lí­ky on pros­tě zahrát umí. Jennifer Lopez a Kari Wuhrer tu byly hlav­ně kvů­li své­mu vzhle­du (obě hereč­ky byly teh­dy ješ­tě hod­ně pěk­né a hlav­ně nepo­zna­me­na­né plas­tic­ký­mi ope­ra­ce­mi). Ice Cube a Wilson tu byli spí­še do počtu, ale občas doká­za­ly jejich posta­vy vykouz­lit něja­kou tu úsměv­nou hláš­ku, nebo situ­a­ci.
Největším pro­blé­mem Anakondy však byla sna­ha jí pojmout co mož­ná nejakč­ně­ji. Prostřední pasáž, kdy eli­mi­no­va­la jed­no­ho čle­na týmu za dru­hým byla ješ­tě v rám­ci mož­nos­tí v pořád­ku, ale pře­pá­le­ný závěr plný špat­ných spe­ci­ál­ních efek­tů a stu­pid­ních scén, mi doslo­va poka­zi­la cel­ko­vý pro­ži­tek z před­cho­zí­ho děje. Digitální had byl spí­še k smí­chu, než aby snad něko­ho vyle­kal a i sama atmo­sfé­ra zača­la nevý­slov­ně trpět (do té doby se to dalo jakž­takž pře­kous­nout). Přesto všech­no si však Anakonda našla v mé fil­mo­té­ce své mís­to a čas od času se na ní rád podí­vám zno­vu. Zas až tako­vá kata­stro­fa to neby­la. 
Hodnocení:
60% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59735 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72190 KB. | 23.05.2024 - 13:33:55