Kritiky.cz > Horory > Black Phone, The (2021)

Black Phone, The (2021)

rp Black Phone The 2021.jpg
rp Black Phone The 2021.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jedinou šan­cí na pře­ži­tí se pro une­se­né­ho mla­dé­ho chlap­ce sta­ne nefunkč­ní sta­rý tele­fon a ducho­vé před­cho­zích obě­tí…

Roku 1978 otřá­sá před­měs­tím Denveru děsi­vá zprá­va, že se v jeho uli­cích a při­lehlém oko­lí pro­há­ní séri­o­vý vrah a únos­ce dětí (nezle­ti­lých chlap­ců), zná­mý z novin pod pře­zdív­kou „The Grabber“. Policie je bez­rad­ná, rodi­če i děti mají strach a přes­to v jeho spá­rech skon­či­la již pěti­ce mla­dých chlap­ců. Náš pří­běh se točí oko­lo tři­nác­ti­le­té­ho Finneyho – čas­to šika­no­va­né­ho chlap­ce, kte­rý musí sná­šet šika­nu od někte­rých svých spo­lu­žá­ků a záro­veň i čelit spo­leč­ně se svou sestrou Gwen násil­né­mu otci alko­ho­li­ko­vi. Jednoho dne je une­sen i on a oci­tá se ve zvu­ko­těs­ném špi­na­vém skle­pe­ní (věze­ní), kde kro­mě mat­ra­ce visí na zdi sta­rý roz­bi­tý čer­ný tele­fon. A jak se uká­že, prá­vě on je jeho jedi­nou šan­cí na záchra­nu před psy­cho­pa­tem v mas­ce. Díky němu s ním totiž začnou komu­ni­ko­vat ducho­vé před­cho­zích obě­tí, kte­ré nechtě­jí při­pus­tit, aby Finneyho potkal podiv­ný osud jako je…Český název: Černý tele­fon

Režie: Scott Derrickson

Rok výro­by: 2021

Délka: 103 min

Země: USA

 

Hrají:

Mason Thames...(Finney)

Madeleine McGraw...(Gwen)

Ethan Hawke...(The Grabber)

Jeremy Davies...(Terrence)

E. Roger Mitchell...(detektiv Wright)

Miguel Mora...(Robin)

...a dal­ší


Ani já jsem si nemohl nevšim­nout celé té medi­ál­ní masá­že, kte­rá se oko­lo toho­to fil­mu vyro­ji­la v době jeho pre­mi­é­ry. Jelikož však nepa­t­řím mezi ty, kte­ří musí hned vidět všech­ny ty novin­ky, nechal jsem ten­to film ve své sbír­ce správ­ně „ule­žet“ a řada na něj došla až nyní. A jak se uká­za­lo, správ­ně jsem udě­lal. Prvotní nad­še­ní postup­ně uva­da­lo a nyní se hod­no­ce­ní pohy­bu­je zhru­ba v těch čís­lech, kte­ré si ten­to film sku­teč­ně zaslou­ží. Knižní před­lo­hu, kte­rou napsal syn Stephena Kinga pod pse­do­ny­mem Joe Hill jsem nikdy neče­tl, tak­že nemo­hu porov­ná­vat do jaké míry, se tvůr­cům poved­lo správ­ně nato­čit ten­to kou­sek.

 

Scott Derrickson je nicmé­ně doce­la sluš­ný reži­sér a něko­lik fil­mů od něj jsem již viděl a s jeho tvor­bou jsem pro­za­tím více­mé­ně spo­ko­je­ný. A neve­dl si špat­ně ani tady. Únosy a zabí­je­ní dětí jsou v Americe (a nejen tam) dosti cit­li­vým téma­tem. Mu se poda­ři­lo sehnat vel­mi kva­lit­ní­ho her­ce - Ethan Hawke ve všech těch mas­kách půso­bil vskut­ku zlo­věst­ně, ovšem ten­to­krát mu skvě­le sekun­do­val i pro mne nezná­mý Mason Thames. Oba poda­li zda­ři­lé herec­ké výko­ny, a když k tomu při­po­čí­tám i mla­dí­ko­vu fil­mo­vou sest­ru Madeleine McGraw, nemůžu si na výběr her­ců a here­ček moc stě­žo­vat.

 

Se zbyt­kem fil­mu už to bylo troš­ku hor­ší, ale jen tro­chu. Atmosféra tu mís­ty byla vel­mi dob­rá, nechy­bí ani pár zají­ma­vých pasá­ží a emoč­ních situ­a­cí (šika­na, bit­ky výrost­ků, finál­ní sou­boj klu­ka s vra­hem). Abych byl však objek­tiv­ní, dá se zde nara­zit i na něko­lik situ­a­cí, při kte­rých si bude­te kle­pat na čelo nad jejich nelo­gič­nos­tí, nebo pros­tě jen nad tím, co tím chtěl autor říci. Hlavní zápo­rák musel být váž­ně sle­pý, že si nevši­ml vět­ši­ny nedob­ro­vol­ných „úprav“ skle­pe­ní, lin­ka s bra­t­rem Maxem mi při­šla napros­to bez­vý­znam­ná, stej­ně tak i poli­caj­ti se při pát­rá­ní zrov­na moc nepředře­li. Naštěstí tu máme naštva­né duchy a jas­no­vi­dec­kou sest­ru, kte­ří celou situ­a­ci zachrá­ní.

 

Černý tele­fon není špat­ný film, ale ve finá­le jsem od něj čekal pře­ce jenom o něco více. Zvláště pak po všech těch počá­teč­ních ohla­sech, kte­ré se ke mně dosta­li z mého blíz­ké­ho oko­lí, ale i na inter­ne­tu. Vidím to na lep­ší prů­měr ale nic víc.


Hodnocení:

60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99294 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71615 KB. | 14.07.2024 - 19:48:13