Kritiky.cz > Horory > Bone Tomahawk (2015)

Bone Tomahawk (2015)

rp Bone Tomahawk 28201529.jpg
rp Bone Tomahawk 28201529.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Šerif Kurt Russell a jeho spo­leč­ní­ci musí zachrá­nit něko­lik spo­lu­ob­ča­nů ze spá­rů nepřá­tel­ských indi­á­nů, kte­ří by si rádi pochut­na­li na jejich mase…
Franklin Hunt dělá šeri­fa v zapad­lém měs­teč­ku Bright Hope, kde dáva­jí dobrou noc leda tak kojo­ti. Jediné co tu po vět­ši­nu času musí řešit, jsou ban­di­té pře­pa­dá­va­jíc osa­mě­lé pout­ní­ky, nebo rvač­ky v saló­nu. To se však změ­ní po pří­cho­du nezná­mé­ho cizin­ce, kte­rý po men­ší potyč­ce skon­čí v cele. Šerif Hunt nejde „pro kul­ku dale­ko“ a tak je potře­ba jej ošet­řit. Tento úkol při­pad­ne míst­ní ošet­řo­va­tel­ce. Když však násle­du­jí­cí­ho rána šeri­fa infor­mu­je jeho pře­stár­lý pomoc­ník Chicory, že někdo ukra­dl jed­no­mu ze stat­ká­řů všech­ny koně, zoha­vil jeho slu­hu a zmi­zel jeho zástup­ce, Samantha i onen cizi­nec, je Hunt nucen jed­nat. Společně s man­že­lem Samanthy Arthurem, Chicorym a pis­tol­ní­kem Brooderem se vydá­va­jí na záchran­nou misi. Musejí si však pospí­šit, pro­to­že pod­le důka­zů, jenž na mís­tě zane­cha­li útoč­ní­ci, jde o nepřá­tel­ský indi­án­ský kmen, kte­rý si rád pochut­ná­vá na lid­ském mase. 

Český název: Kosti a skalp
Režie: S. Craig Zahler
Rok výro­by: 2015
Délka: 132 min
Země: USA
Hrají:
Kurt Russell...(šerif Hunt)
Patrick Wilson...(Arthur)
Richard Jenkins...(Chicory)
Matthew Fox...(Brooder)
Lili Simmons...(Samantha)
...a dal­ší
Přijít v dneš­ní době s něčím neotře­lým, je oprav­du vel­ký kumšt. Zvláště když máte po ruce jen malý roz­po­čet (cca 1 800 000 dola­rů), mini­mum reži­sér­ských zku­še­nos­tí a hlav­ně si sami napí­še­te i scé­nář. Zahler se těch­to pře­ká­žek však neza­le­kl a roz­ho­dl se divá­kům naser­ví­ro­vat oprav­du nevšed­ní podí­va­nou. Pro mno­hé se jeho kou­sek stal jed­ním z nej­lep­ších fil­mů roku 2015, o čemž svěd­čí i doce­la vyso­ké hod­no­ce­ní na inter­ne­tu a povět­ši­nou i klad­né ohla­sy ze stra­ny kri­ti­ky. Opravdu dob­rých wes­ter­no­vých fil­mů s horo­ro­vou téma­ti­kou je však oprav­du poskrov­nu, tak­že jsem do toho šel s men­ší­mi oba­va­mi (přes­to­že mám podob­né sklou­be­ní veli­ce rád). Naštěstí mě Bone Tomahawk nezkla­mal, přes­to­že se to neo­be­šlo bez něko­li­ka výhrad, kte­ré jsem na něm našel.
Nečekal jsem žád­nou akč­ní jízdu ve sty­lu Quentina Tarantina, ale pře­ce jenom bych oce­nil troš­ku živěj­ší pasá­že, pro­to­že na tak dlou­hou dél­ku fil­mu se tu najde něko­lik zby­teč­ně zdlou­ha­vých úse­ků, bez kte­rých bych se klid­ně obe­šel. K úpl­né­mu štěs­tí by mi boha­tě sta­či­lo tako­vých 90. minut. Po pou­ta­vém úvo­du, kde se v malých rolích obje­ví David Arquette a Sid Haig, totiž nastá­vá dost dlou­ho trva­jí­cí útlum. Ano chá­pu, autor se ve svém scé­ná­ři napl­no věno­val roz­sáh­lým dia­lo­gům a jed­not­li­vým posta­vám, kte­ré měly potře­bu se mezi sebou neu­stá­le haš­te­řit (což mu nevy­čí­tám, občas z toho vznik­ly i veli­ce humor­né situ­a­ce či roz­ho­vo­ry), ale zdlou­ha­vé puto­vá­ní za nale­ze­ním úkry­tu Troglodytů a osvo­bo­ze­ním zajat­ců mi při­šlo zby­teč­ně nata­ho­va­né.
Zvlášť když se násled­ně roz­pou­tá oprav­du vyni­ka­jí­cí boj o pře­ži­tí, kte­rý by mohl závi­dět, lecja­ký béč­ko­vý film s mno­hem vět­ším roz­poč­tem. Hned jak se totiž začne usa­zo­vat zví­ře­ný prach pré­rie, při­chá­zí na scé­nu kmen kani­ba­lů, kte­ří se s nikým roz­hod­ně maz­lit nebu­dou. Nechci tvr­dit, že by vám snad nahá­ně­li strach svým zje­vem, ale jejich nevšed­ní prak­ti­ky vás už zce­la jis­tě uchvá­tí. Asi stej­ně jako gore scé­ny, kte­rých tu sice není mno­ho, ale pat­ří k ozdo­bám celé­ho fil­mu. Kupříkladu tako­vé roz­pů­le­ní člo­vě­ka se dá zařa­dit mezi „kuli­nář­ské“ spe­ci­a­li­ty. Dalším kla­dem je i dob­ré herec­ké obsa­ze­ní. Kurt Russell, Patrick Wilson či Matthew Fox – to jsou jmé­na, kte­ré asi netře­ba nějak obsáh­le­ji před­sta­vo­vat. Všichni poda­li uspo­ko­ji­vé výko­ny, kte­ré ješ­tě navý­ši­li cel­ko­vý kre­dit toho­to fil­mu.
Bone Tomahawk tak jis­tě pohla­dí po duši nejen pří­z­niv­ce wes­ter­no­vých fil­mů s horo­ro­vou téma­ti­kou. Jak se říká i za málo peněz se dá udě­lat kva­lit­ní muzi­ka (v tom­to pří­pa­dě film) a tady to pla­tí dvoj­ná­sob­ně. Pokud máte rádi nevšed­ní kous­ky ode­hrá­va­jí­cí se na Divokém Západě, tak by jste si ten­to film roz­hod­ně nemě­li nechat ujít.
Hodnocení:
70% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45306 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71574 KB. | 18.06.2024 - 23:36:53