Kritiky.cz > Horory > Critters 3 (1991)

Critters 3 (1991)

rp Critters 3 28199129.jpg
rp Critters 3 28199129.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tentokrát se Critters pře­su­nou z ven­ko­va do vel­ko­měs­ta a začnou tero­ri­zo­vat oby­va­te­le jed­no­ho čin­žov­ní­ho domu i mla­dé­ho Leonarda DiCapria…
Clifford se se svou rodi­nou vra­cí z dovo­le­né, když tu kvů­li pích­nu­té pne­u­ma­ti­ce musí zasta­vit na odpo­čí­va­dle blíz­ko jed­no­ho ame­ric­ké­ho zapa­dá­ko­va. Děti vyu­ži­jí pře­stáv­ku k hra­ní, během kte­ré­ho se sezná­mí s chlap­cem Joshem. V zápa­lu hry jim spad­ne disk (léta­jí­cí talíř) do lesa, kde na ně doslo­va ze země vysko­čí podi­vín Charlie. Ten děti varu­je před pří­tom­nos­tí Critters a přes­to­že jej vět­ši­na mlá­de­že pova­žu­je za bláz­na, dosta­ne od něj Johnny blyš­ti­vý krys­tal. Se slo­vy: „když zeze­le­ná měj se na pozo­ru!“ násled­ně děti odje­dou. Nevědomky si však na pod­voz­ku auta sebou odvá­že­jí i něko­lik podiv­ných vajec. Z nich se násled­ně vylíh­nou dal­ší Critters, kte­ré ten­to­krát budou tero­ri­zo­vat něko­lik zby­lých oby­va­te­lů v chát­ra­jí­cím čin­žov­ním domě. Stane se tak ve chví­li, kdy k němu při­jíž­dí Josh ze svým nevlast­ním otcem, aby zby­tek nájem­ní­ků vyho­di­li na dlaž­bu…

Režie: Kris­ti­ne Peterson
Rok výro­by: 1991
Délka: 86 min
Země: USA
Hrají:
Aimee Brooks...(Annie)
Christian Cousins...(Johnny)
Joseph Cousins...(Johnny)
Don Keith Opper...(Charlie McFadden)
John Calvin...(Clifford)
Leonardo DiCaprio...(Josh)
...a dal­ší
Tak a máme je tu zase! Od posled­ní­ho dílu uběh­li tři roky, když tu náh­le si opět někdo usmys­lel, že by se dali vyrý­žo­vat něja­ké pení­ze na slá­vě vesmír­ných Critters a tak se narych­lo uplá­cal scé­nář a šlo se na věc. Tedy ale­spoň tak­to mi to při­šlo, když se mi ten­to díl dostal do rukou popr­vé. Skalní fan­do­vé musí nej­pr­ve pře­žvý­kat fakt, že se děj nebu­de ode­hrá­vat na ven­ko­vě, ale v čin­žá­ku – což by ješ­tě nebyl tako­vý pro­blém, kdy­by úvod tolik nenu­dil. Na pořád­nou akci si totiž ten­to­krát bude­me muset cel­kem dlou­ho počkat, pro­to­že úvod pat­ří k nud­né­mu sezna­mo­vá­ní s ústřed­ní tro­ji­cí hlav­ních hrdi­nů a jejich násled­ným pře­su­nem do zable­še­né­ho bará­ku.
Naštěstí si tu někdo zavča­su uvě­do­mil, že rodin­né pro­blémy niko­ho neza­jí­ma­jí a tak se koneč­ně dosta­ví na scé­nu i naše chlu­pa­té potvůr­ky. Bohužel i tady pocí­tí­me men­ší zkla­má­ní, pro­to­že jejich počet není ten­to­krát moc vel­ký – což zna­me­na­lo i méně zába­vy. Opět se tu obje­ví něko­lik vtip­ných scé­nek, ale už to pros­tě nemě­lo ty správ­né grá­dy. Přesto to byl prá­vě čer­ný humor a nemotor­né Critters, kdo zachrá­nil ale­spoň prů­měr­nou kva­li­tu toho­to fil­mu. Možná se mnou nebu­de­te sou­hla­sit, ale osob­ně si mys­lím, že se z toho­to námě­tu dalo vytřís­kat mno­hem víc. Nejpůsobivější pro mne byla asi scé­na z prá­del­ny a sle­do­vá­ní pořa­du o vaře­ní.
Další mínus vidím v absen­ci lov­ců odměn – omlou­vám se, Charlie se tu pře­ce jenom ke kon­ci obje­ví a napra­ví si svou repu­ta­ci. Právě on a Ug mi po vět­ši­nu sto­pá­že chy­bě­li asi nej­víc. Mladý DiCaprio je roz­hod­ně nena­hra­dil a byla vel­ká ško­da, že ho tady nikdo nese­žral. V nepo­sled­ní řadě bych chtěl upo­zor­nit, že by jste měli nechat doběh­nout závě­reč­né titul­ky. Přišli by jste totiž o finál­ní scé­nu s Charliem a pozvá­ní ke čtvr­té­mu dílu...Critters 3 tak nena­pl­ni­li mé oče­ká­vá­ní a to na všech fron­tách. Atmosféra opro­ti před­cho­zím dílům byla slab­ší­ho kalib­ru – méně akč­ní – méně humor­ná – mís­ty až otrav­ně nud­ná…
Hodnocení:
50%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,35637 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71812 KB. | 18.07.2024 - 16:55:14