Kritiky.cz > Horory > Friday the 13th Part VII: The New Blood (1988)

Friday the 13th Part VII: The New Blood (1988)

rp Friday the 13th Part VII The New Blood 28198829.jpg
rp Friday the 13th Part VII The New Blood 28198829.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Cenzura a pokry­teč­tí chle­bo­dár­ci si na tom­to fil­mu oprav­du sml­sli. Bohužel to odne­sl jak chudák Jason, tak i samot­ní divá­ci…


Tina není jen oby­čej­nou tuc­to­vou dív­kou, což si uvě­do­mu­je již od útlé­ho dět­ství. Ačkoliv nikdo netu­ší jak a proč, byla obda­ře­na teleki­ne­tic­ký­mi schop­nost­mi, kte­ré však není schop­na udr­žet pod kon­t­ro­lou a je nebez­peč­ná nejen sama sobě, ale i své­mu oko­lí. O čemž se mimo­cho­dem pře­svěd­čil před svou smr­tí i její otec, kte­rý před lety skon­čil na dně jeze­ra Crystal Lake. Jen o kou­sek od samot­né­ho Jasona Voorheese. Tina je od té doby neu­stá­le pod dozo­rem psy­chi­atrů a zvláš­tě pak na ní dohlí­ží dok­tor Crews, kte­rý se jí sna­ží pomo­ci ovlád­nout své schop­nos­ti. Jako nej­vhod­něj­ší tera­pii pro ní zvo­lí návrat k jeze­ru Crystal Lake, kde se má posta­vit své minu­los­ti a zís­kat pro sebe odpuš­tě­ní. Jenomže toto děsi­vé mís­to plné boles­ti a utr­pe­ní skrý­vá pod hla­di­nou ješ­tě jed­no tajem­ství, o kte­rém až dosud nemě­la Tina ani tuše­ní. Když se během své „očis­ty“ poku­sí o kon­takt s otcem, nevě­dom­ky vysvo­bo­dí Jasona z jeho věze­ní a ten se ihned cho­pí pří­le­ži­tos­ti, aby mohl zno­vu roz­sé­vat zká­zu a smrt. Poblíž jeze­ra se totiž uby­to­va­la i sku­pin­ka tee­nage­rů, kte­ří se pro Jasona sta­nou víta­ným ter­čem jeho kru­té zába­vy. A ani Tina neu­jde samo­zřej­mě jeho zvý­še­né pozor­nos­ti. Jenomže tato dív­ka není tak úpl­ně bez­bran­ná, jako vět­ši­na jeho obě­tí…


Český název: Pátek tři­nác­té­ho 7: Nová krev

Režie: John Carl Buechler
Rok výro­by: 1988
Délka: 88 min
Země: USA
Hrají:
Kane Hodder...(Jason Voorhees)
Lar Park-Lincoln...(Tina Shepard)
Kevin Spirtas...(Nick)
Terry Kiser...(Dr. Crews)
Susan Blu...(Amanda Shepard)
Heidi Kozak...(Sandra)
...a dal­ší


Pátek 13 potaž­mo samot­ný Jason byl své­ho času osvěd­če­nou a doce­la popu­lár­ní „znač­kou“, kte­rá si našla spous­tu fanouš­ků a obdi­vo­va­te­lů. S při­bý­va­jí­cí­mi díly však bylo stá­le obtíž­něj­ší uspo­ko­jit náro­ky divá­ků, čehož si byl moc dob­ře vědom i reži­sér Buechler. Jistá šab­lo­no­vi­tost záplet­ky – to byl prvek, kte­rým se pyš­ni­li sko­ro všech­ny díly, nepočítáme-li prv­ní dva – to by se dalo samo­zřej­mě pře­žít i zde (stej­ně se na to kaž­dý díval hlav­ně kvů­li masa­k­ru tee­nage­rů, naho­tě a kre­a­ti­vi­tě někte­rých mor­dů + Jason samo­zřej­mě), ale v tom­to pří­pa­dě reži­sér dost nara­zil. A neby­lo to jeho nemo­houc­nos­tí, jak by si moh­li mno­zí mys­let, pro­to­že on se oprav­du sna­žil, aby jeho dílo bylo co mož­ná nej­lep­ší, ale stop­ku mu vysta­vi­ly nesmy­sl­né poža­dav­ky „chle­bo­dár­ců“ a hlav­ně musel kvů­li cen­zu­ře spous­tu obsa­hu pro­ti své vůli vystří­hat a někte­ré scé­ny poupra­vit.
To byl nej­vět­ší kámen úra­zu, kte­rý mě na sed­mič­ce dost zne­chu­til. Nešlo si totiž nevšim­nout, že mord scé­ny ač vypa­da­ly zpr­vu cel­kem sluš­ně, měly myš­len­ku i bru­tál­nost, tak otrav­ný střih mě při­pra­vil o plno­hod­not­ný pro­ži­tek a spous­tu vražd vlast­ně ani neu­vi­dí­me do kon­ce. Na tohle jsem oprav­du u této série nebyl zvyk­lý a prá­vě to se mi na Pátku 13 vždy líbi­lo nej­víc. Dokonce bych byl i ocho­ten pře­kous­nout, že Tommy Jarvis byl nahra­zen Tinou s teleki­ne­tic­ký­mi schop­nost­mi. Lar Park-Lincoln byla doce­la sym­pa­tic­ká hereč­ka a ani její posta­va mi nepři­šla vylo­že­ně špat­ná.
Navíc by se tu dalo pole­mi­zo­vat i o sluš­ně se roz­jíž­dě­jí­cí atmo­sfé­ře (mrtvých tu bylo váž­ně dost), jen­že jak už jsem pozna­me­nal – střih – střih a zase střih z toho udě­lal doslo­va těž­ko stra­vi­tel­nou patla­ni­nu. Dojde dokon­ce i na naho­tu, ale už mě v tom­to momen­tě pří­liš neza­jí­ma­la. Dále mě potě­šil Kane Hodder, kte­rý se role Jasona zhos­til oprav­du sluš­ně – mís­ty nahá­něl strach a finál­ní sou­boj s Tinou, kte­rá se jej pokou­še­la zasta­vit vše­mi mož­ný­mi pro­střed­ky – ten byl rov­něž doce­la zda­ři­lou podí­va­nou. Bohužel úpl­ný konec a sejmu­tí Jasona – to už byla jiná káva. Bylo to na můj vkus dost trap­né. Jo a jinak tolik opě­vo­va­ná scé­na se spa­cá­kem, neby­la vůbec ori­gi­nál­ní. O dost lep­ší jsem už viděl v „eko-hororu“ Prophecy (1979), ze kte­ré­ho si jí tvůr­ci jis­tě vypůj­či­li. Takže zkla­má­ní bylo vel­ké, ale za sna­hu dávám Buechlerovi ale­spoň prů­měr­né ohod­no­ce­ní.

Hodnocení:
50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,05505 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72193 KB. | 20.05.2024 - 04:48:14