Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Souboj Titánů

Souboj Titánů

Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Loading...

Komunistická dik­ta­tu­ra nedo­vo­li­la moc fil­mům ze západ­ní pro­duk­ce pří­stup do ČSSR. Občas však cen­zo­ři, nej­spíš náhod­ně osví­ce­ni jakousi nad­při­ro­ze­nou mocí vpus­ti­li do kin a násled­ně tele­vi­zí kul­tov­ní sní­mek Souboj Titánů. Přiznám se, že tuto dobu nepa­ma­tu­ji :-), avšak vidím před sebou den, kdy mi můj děde­ček ten­to film pus­til popr­vé. A od té doby pat­ří Clash mezi mé nej­ob­lí­be­něj­ší fil­my. Na násle­du­jí­cích řád­cích jej roze­be­ru a zdů­vod­ním, proč pod­le mne pat­ří mezi kul­tov­ní díla svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie.

Snímek je jed­no­znač­ně nej­kva­lit­něj­ším dílem, kte­ré vychá­zí z řec­ké myto­lo­gie.

Film pojed­ná­vá o Perseovi, synu Diovu, kte­rý zachra­ňu­je měs­to Joppa před nestvůr­ným Krakenem. Tuto bes­tii pora­zí pou­ze pohled ješ­tě nebez­peč­něj­ší Medusy, kte­ru tedy musí hlav­ní hrdi­na zni­čit jako prv­ní, neboť ji asi těž­ko při­ve­de v pou­tech a pou­ži­je pro­ti nestvůře živou :D. Ve fil­mu máme jas­ně daný pří­běh, hrdi­ny i padou­chy a roz­hod­ně nehro­zí, že by se v něm někdo nevy­znal.

Herecký ansám­bl je sesta­ven z něko­li­ka hvězd­ných postav, jež dopl­ňu­jí uměl­ci, kte­ří si kro­mě pár fil­mů v ničem pořád­ném neza­hrá­li.

Persea ztvár­nil Harry Hamlin, pro něhož to byla prv­ní vět­ší fil­mo­vá role. Zhostil se jí per­fekt­ně a fanouš­ci fil­mu jej pova­žu­jí za per­fekt­ní­ho hrdi­nu. Po Clashi si však ten­to herec již moc neškr­tl, při­po­meň­me tře­ba dabing Persea ve hře God of War 2.

Největší hrdi­na z fil­mo­vé řec­ké myto­lo­gie

Nejvyššího boha Dia zahrá­la jed­no­znač­ně nej­vět­ší hvězda celé­ho herec­ké­ho týmu, samot­ný Laurence Olivier. Bývalý Hamlet, Dr. Szell či Ezra Liebermann dal vlád­ci bohů jas­nou tvář a skvě­lou auru, kte­rá z něj čiše­la na sto honů.

Myslím, že samot­ný Zeus by Oliviera schvá­lil 🙂

Postava moř­ské bohy­ně Thetidy při­padla na Maggie Smith, kte­rou vět­ši­na fil­mo­vých fanouš­ků zná jako Minervu McConagal z Harryho Pottera. Její napůl klad­ná a napůl zápor­ná role pat­ří ve fil­mu mezi nej­dů­le­ži­těj­ší a pod­le mě je prá­vě tato posta­va i tím nej­lep­ším, co ve fil­mu vidí­me.

Byť neby­la krás­ná, zahrá­la roli bohy­ně per­fekt­ně.

Dalšími her­ci, kte­ří si ve fil­mu střih­li role nesmr­tel­ných bohů byly tře­ba Claire Bloom jako Héra či afro­di­tov­ská Ursula Andress, zná­má to Bondgirl z fil­mu Dr. No (1962).

Během natá­če­ní si Ursula Andress pro­ži­la romá­nek s Perseem Harry Hamlinem.

Z „herec­kých smr­tel­ní­ků“ vyční­vá hlav­ně Burgess Meredith, jenž si zahrál Perseova men­to­ra Amona. Ostatní lidi neby­li zahrá­ni výraz­něj­ší­mi herec­ký­mi hvězda­mi.

Meredith se mimo Clash pro­sla­vil rolí tre­né­ra Mickeyho ve fil­mu Rocky (1976).

Vedle her­ců mají ve fil­mu vel­kou roli i vše­li­ja­ké bes­tie. Trikový expert Ray Harryhausen, kte­rý se podí­lel i na fil­mech Jáson a Argonauti či King Kong, si však neu­vě­do­mil, že fil­mo­vá tri­ka­ři­na už posko­či­la na vyš­ší úro­veň... Nadpřirozené bytos­ti, báj­né stvů­ry a dal­ší posta­vy vytvo­ře­né Harryhausenem a jeho týmem ted půso­bí ve vět­ši­ně pří­pa­dů komic­ky. Filmu to naštěs­tí moc neu­bli­žu­je, spí­še nao­pak, dodá­vá mu tím něja­ký ten pohád­ko­vý punc. Posuďte sami...

Více na Kritiky.cz
RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl Od autorky Cassandry Clare, která je známá především svou úspěšnou sérií Nástroje smrti,...
Mezinárodní filmový festival Tourfilm: marocká poušť, Afghánistán či přednáška Radima Uzla 47. ročník nejstaršího filmového festivalu turistických filmů na světě se letos bude konat ...
Business simulátor oznamuje svůj příchod na konzoli Nintendo... Business simulátor oznamuje svůj příchod na konzoli Nintendo Switch...
Katakomby (Catacombs) – mini Katakomby (Catacombs) – mini...
Indián - 6 ...

Sup roz­hod­ně nedě­sí, malé děti se na film mohou v kli­du podí­vat.

Důležitá posta­va, sova Bubo, hrá­la v pří­bě­hu zásad­ní roli.

Medusa půso­bí stra­ši­del­ně­ji než ostat­ní stvů­ry.

Hudební dopro­vod Clashe je vyni­ka­jí­cí ve všech ohle­dech. Laurence Rosenthal nasa­dí lať­ku již úvod­ní sklad­bou, kte­rou zna­jí mili­ó­ny fanouš­ků po celém svě­tě (a ne vždy si ji spo­jí s tím­to fil­mem). Velmi zají­ma­vá je i sklad­ba, kte­rá dopro­vá­zí Perseův sou­boj s Medusou.

Úvodní sklad­ba bývá čas­to hrá­vá­na i na akcích nej­růz­něj­ší­ho typu.

Souboj Titánů se stal kul­tov­ním fil­mem, uchy­til se zvláš­tě v zemích východ­ní­ho blo­ku. Američtí fanouš­ci jej sice též milu­jí, ale pod­le mě nema­jí k tomu­to dílu tako­vý vztah jako my.


Podívejte se na hodnocení Souboj Titánů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35643 s | počet dotazů: 269 | paměť: 69894 KB. | 01.12.2023 - 14:45:35