Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Spaceman: Film Adama Sandlera, který natáčel Netflix v Praze, se odsouvá na rok 2024

Spaceman: Film Adama Sandlera, který natáčel Netflix v Praze, se odsouvá na rok 2024

Photo © Scott Yamano / Netflix
Photo © Scott Yamano / Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Film Spaceman, kte­rý se natá­čel v Praze a na dal­ších mís­tech v České repub­li­ce už v roce 2021, měl na Netflixu debu­to­vat ješ­tě letos, ale pod­le ser­ve­ru What’s On Netflix byl zřej­mě posu­nut na rok 2024. Zpoždění může sou­vi­set s pro­bí­ha­jí­cí­mi stáv­ka­mi v Hollywoodu, ale film přes­to už něja­kou dobu leží na polič­ce.

Spaceman vychá­zí z romá­nu čes­ké­ho spi­so­va­te­le Jaroslava Kalfaře z roku 2017 a Adam Sandler v něm hra­je Jakuba Procházku, ast­ro­fy­zi­ka, kte­rý se sta­ne fik­tiv­ním prv­ním čes­kým ast­ro­nau­tem a vydá se na dlou­hou ces­tu do vesmí­ru.

Carey Mulliganová se před­sta­ví v roli Jakubovy pozem­ské man­žel­ky Lenky a Paul Dano hra­je Hanuše, mimo­zem­ské­ho tvo­ra, kte­rý si s Jakubem během jeho ces­ty vytvo­ří blíz­ké pou­to. Isabella Rossellini se obje­ví jako Jakubova babič­ka a Kunal Nayyar je inže­ný­rem jeho mise.

V Praze se Spaceman natá­čel na loka­cích, jako je Desfourský palác u obchod­ní­ho kom­ple­xu Florentinum, kou­pa­liš­tě Zelený pruh, Kongresové cen­t­rum Praha a pro­sto­ry v Radotíně.

Mimo Prahu se Spaceman natá­čel také na loka­cích v Mariánských Lázních, Černošicích, Bystřici, Slapech, Jetřichovicích, Bernarticích, v kem­pu Branov a na ven­ko­vě ve Středočeském kra­ji již­ně od čes­ké met­ro­po­le.

Režisérem fil­mu Spaceman je Johan Renck (Černobyl) pod­le scé­ná­ře, kte­rý pod­le Kalfařova romá­nu upra­vil Colby Day. O lokál­ní pro­duk­ci fil­mu se na jaře 2021 posta­ra­la spo­leč­nost Stillking Films, dal­ší natá­če­ní pro­bí­ha­lo v New Yorku.

Podle Jordana Ruimyho ze spo­leč­nos­ti World of Reel byl Spaceman dokon­čen a měl zku­šeb­ní pro­jek­ce již v úno­ru 2022. Přestože se film údaj­ně při­pra­vu­je už osm­náct měsí­ců, Netflix ke Spacemanovi nezve­řej­nil žád­ný trai­ler, pla­kát, a dokon­ce ani jedi­ný pro­pa­gač­ní obrá­zek.

Přestože by se moh­lo zdát, že zpož­dě­ní uve­de­ní a absen­ce pro­pa­ga­ce nazna­ču­jí něja­ké post­pro­dukč­ní pro­blémy, není to pro stre­a­mo­va­cí plat­for­mu nut­ně neob­vyk­lé. Možná Netflix při­pra­vu­je Spacemana na sezó­nu udí­le­ní cen a odsu­nul ho kvů­li tomu, že se jeho hvězdy nemoh­ly podí­let na pro­pa­ga­ci fil­mu během stáv­ky her­ců.

Netflix v roce 2023 uve­de tři dal­ší fil­my s Adamem Sandlerem v hlav­ní roli: Vražda v Paříži byla uve­de­na v břez­nu, film You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah, v němž hvězda tvo­ří pár se svou sku­teč­nou man­žel­kou a dce­ra­mi, se na stre­a­mo­va­cí ser­ver dosta­ne v srpnu a Leo, ani­mo­va­ný film, v němž Sandler namlu­ví postar­ší­ho ješ­tě­ra, v lis­to­pa­du.

Spaceman se na Netflixu obje­ví někdy v roce 2024, tedy tři roky po ukon­če­ní natá­če­ní v Praze.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,12019 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71916 KB. | 23.07.2024 - 00:15:39