Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Srdce na dlani – Recenze – 40 %

Srdce na dlani – Recenze – 40 %

Srdce
Srdce
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Srdce na dla­ni je nová čes­ká roman­tic­ká kome­die reži­sé­ra a sce­náris­ty Martina Horského a pro­du­cen­ta Tomáše Hoffmana, kte­ří mají ve stej­ném žán­ru na kon­tě mimo jiné Srdce na dla­ni, mega­hit Ženy v běhu. Jde tedy o tvůr­ce, kte­ří nej­spíš dob­ře vědí, co chtě­jí vidět v kinech čeští divá­ci lač­ní­cí po odde­cho­vé fil­mo­vé zába­vě, a v Ženách v běhu obje­vi­li zaru­če­ný recept na úspěch. Základní sché­ma, zalo­že­né na pro­lí­ná­ní něko­li­ka více­ge­ne­rač­ních roman­tic­kých záple­tek, kte­ré natá­če­jí čle­no­vé jed­né rodi­ny, nyní zopa­ko­va­li ve fil­mu Srdce na dla­ni, pod­le jejich slov „pro všech­ny, kte­ří věří na lás­ku“. Na zámě­ru pro­duk­ce recyklo­vat osvěd­če­nou šab­lo­nu a vytvo­řit dal­ší komerč­ní trhák není nic špat­né­ho, pokud je výsled­kem kva­lit­ní a zábav­ný pro­dukt. Což ovšem není ten­to pří­pad.

Srdce na dlani – Recenze
Photo © CinemArt

 

Lásku si ten­to­krát ve fil­mu najde jak ovdo­vě­lý důchod­ce Josef (Boleslav Polívka), kte­rý se sezná­mí s pro­da­vač­kou u stán­ku s kávou (Eliška Balzerová), tak jeho inva­lid­ní syn (Vladimír Polívka), jenž se zakou­ká do uči­tel­ky ve škol­ce (Kristína Svarinská), roz­vá­dě­jí­cí se dce­ra (Jana Pidrmanová), o níž se začne zno­vu uchá­zet její býva­lý nápad­ník ze sou­sed­ství (Matouš Ruml), i malý vnuk (Jenda Čadil), kte­rý se zami­lu­je do nové spo­lu­žač­ky ve škol­ce. A lás­ka pokve­te i mezi čtyř­no­hý­mi, pro­to­že jeden z hrdi­nů se v úvo­du fil­mu ujme nale­ze­né­ho psa, načež poz­dě­ji zjis­tí, že jeho milo­va­ná má doma sho­dou okol­nos­tí fen­ku stej­né rasy. Což není ani zda­le­ka jedi­ná šťast­ná náho­da, k níž ve fil­mu dojde.

Tyto roman­tic­ké záplet­ky jsou však ohlo­da­né až na kost a v rám­ci scé­ná­ře, vytvo­ře­né­ho patr­ně ces­tou co nejmen­ší­ho odpo­ru, půso­bí mimo­řád­ně před­ví­da­tel­ně a banál­ně (a z hle­dis­ka emo­cí dost diet­ně). Všechny poten­ci­ál­ní dvo­ji­ce jsou hned krát­ce po začát­ku před­sta­ve­ny, aby se v prů­bě­hu celé­ho fil­mu moh­ly namlou­vat a v závě­ru pak spá­ro­vat přes­ně pod­le oče­ká­vá­ní. Neprožijí při­tom ani žád­né výraz­něj­ší peri­pe­tie, ale jen mali­cher­nos­ti typu „žena snů už má jiné­ho pří­te­le, ale dlou­ho jim to patr­ně nevy­dr­ží“ nebo „žena nej­pr­ve roman­tic­kým ges­tům dlou­ho odo­lá­vá, nicmé­ně pak nako­nec povo­lí“.

Srdce na dlani – Recenze
Photo © CinemArt

Všechny dra­ma­tič­tě­ji vyhlí­že­jí­cí zvra­ty, jako jsou náh­lé infark­ty nebo nazna­če­ná doprav­ní neho­da, se pokaž­dé uká­ží být pou­ze faleš­ný­mi vějič­ka­mi, kte­ré sice mají divá­ky na chví­li zne­jis­tět, leč jinak nema­jí jak­ko­li výraz­ně­ji naru­šit jejich pocit ze sle­do­vá­ní fil­mu, kte­rý by měl být pří­jem­ný, poho­do­vý a vese­lý, stej­ně jako šťast­né kon­ce, k nimž všech­ny pří­bě­ho­vé linie sním­ku neo­chvěj­ně smě­řu­jí. Idylické vzta­hy tak ve výsled­ku hrdi­nům kom­pli­ku­jí jen ved­lej­ší posta­vy pozůstá­va­jí­cí ze dvou nevěr­ní­ků a jed­no­ho zlé­ho pej­s­ka­ře.

Na fil­mu Srdce na dla­ni nic nepů­so­bí vylo­že­ně poka­že­ně, nepa­t­řič­ně nebo trap­ně, záro­veň v něm ale není nic, co by doká­za­lo zaujmout a upou­tat. Kvůli své až pří­liš­né jed­no­du­chos­ti (a tře­ba i doko­leč­ka se opa­ku­jí­cí návod­né hud­bě) sní­mek vyzní­vá jako líný a laci­ný pokus o ránu na jis­to­tu, kte­rý se svou obsa­ho­vou prázd­no­tu sna­ží zamas­ko­vat hvězd­ným obsa­ze­ním, konej­ši­vým hla­ze­ním po srs­ti a vykal­ku­lo­va­ný­mi dojí­ma­vý­mi prv­ky (jimž domi­nu­jí smut­né psí oči). Jeho dia­lo­gy pře­té­ka­jí nai­vi­tou a pove­de­né gagy se obje­vu­jí jen spo­ra­dic­ky (při­čemž vět­ši­nu jich má na svě­do­mí beze­lstně uva­žu­jí­cí vnuk, kte­rý obo­ha­cu­je fád­ní roman­ce dospě­lých o bez­pro­střed­ní poznám­ky a nevin­ný dět­ský pohled na věc).

Pochvalu si za sym­pa­tic­ké výko­ny zaslou­ží sna­ži­ví her­ci i zví­ře­cí pro­ta­go­nis­té a za veskr­ze solid­ní lze ozna­čit i vět­ši­nu řeme­sl­ných aspek­tů fil­mu, kte­ré si jeho tvůr­ci zřej­mě umě­li dob­ře pohlí­dat. Že by se jim ale po Ženách v běhupoda­ři­lo vstou­pit podru­hé do téže řeky, se říct nedá.

 


Photo © CinemArt


Podívejte se na hodnocení Srdce na dlani na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Srdce na dlani12. ledna 2022 Srdce na dlani   K o m e d i e o d t v ů r c ů h i t u Ž E N Y V B Ě H U Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Princ Mamánek – Recenze – 30 %1. listopadu 2022 Princ Mamánek – Recenze – 30 % Česká pohádka Princ Mamánek je vysněným projektem herce Jana Budaře, který ji režíroval, napsal a produkoval coby svůj celovečerní debut. Kromě toho ji natočil podle vlastní stejnojmenné […] Posted in Filmové recenze
  • Princ Mamánek25. října 2022 Princ Mamánek Princ Ludvík Otomar Karel XII. zrozený Vznešený (Jan Budař) je velmi spjatý se svou milující maminkou, královnou Ludmilou (Jana Nagyová). Jenže Ludvík je princ už poněkud přerostlý, je mu […] Posted in Filmové recenze
  • Spící město – Recenze – 60 %18. srpna 2021 Spící město – Recenze – 60 % Po úspěchu adaptace Úsměvy smutných mužů se Dan Svátek chopil další adaptace českého úspěšného románu. Tentokráte se chopil úspěšné trilogie Martina Vopěnky, kterou celou plánuje […] Posted in Filmové recenze
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 %22. července 2021 Gump – pes, který naučil lidi žít – Recenze – 60 % Hlavním hrdinou českého rodinného filmu Gump – pes, který naučil lidi žít je nepřekvapivě pes. Pes, který je jako štěně vyhozen v pytli do popelnice, načež se ho ujme skoro-bezdomovec […] Posted in Filmové recenze
  • Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech.16. dubna 2021 Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech. Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :) Úvodní scéna dostane […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sucho14. února 2024 Sucho Dva sousedské klany a dva různé přístupy k životu. Co se stane, když do napjatých vztahů dvou dominantních otců zasáhne láska vlastních dětí? Zatímco Josef (Martin Pechlát) nutí svou […] Posted in Filmové recenze
  • Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem23. prosince 2023 Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem Kdo by nechtěl za Petronelem do pohádkového nebe, ten musí být nejspíš totální prudič a zlostník. Protože nebe je plné chápavých postaviček, které vykonávají s radostí své povinnosti, a […] Posted in Retro filmové recenze
  • V nových dílech seriálu Osada II. půjde hodně o vztahy22. srpna 2023 V nových dílech seriálu Osada II. půjde hodně o vztahy Dnes proběhla novinářská projekce druhého dílu druhé řady seriálu OSADA, který pro Českou televizi natočil režisér Radek Bajgar s oblíbenými herci na osadě Záhoří u romantického rybníčku. […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,54105 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71884 KB. | 28.02.2024 - 05:52:35