Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Star Wars - The forgotten droid 

Star Wars - The forgotten droid 

0832fe57496a991d28a9a2deef714d82
0832fe57496a991d28a9a2deef714d82
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Na úvod bych sám sebe popsal jakož­to fana­tic­ké­ho pří­z­niv­ce vše­ho, co ve svě­tě Star Wars kdy vznik­lo a vznik­ne. 99% pro­cent tvor­by vše­mož­ných auto­rů, jež se ode­hrá­vá v pře­da­le­ké gala­xii, milu­ji z celé­ho srd­ce. Ovšem je tu ono jed­no jedi­né pro­cen­to, kte­ré je i na mne moc, rozu­měj jed­ná se o něco pří­šer­né­ho. A s poli­to­vá­ním musím kon­sta­to­vat, že mezi „odpa­do­vou pro­duk­ci“ svě­ta SW pat­ří i epi­zo­da o kte­ré se roze­pí­ši.
Podobné nutká­ní jsem měl po celou dobu trvá­ní epi­zo­dy.
Druhá série Rebels nám navrá­ti­la do vesmí­ru SW Ahsoku Tano, uká­za­ly se zde i legen­dár­ní posta­vy z původ­ní tri­lo­gie Darth Vader či Lando Calrissian, a v nepo­sled­ní řadě uve­dl Filoni spo­lu s dal­ší­mi tvůr­ci do děje nové inkvi­zi­to­ry. Všechny epi­zo­dy byly kou­ka­tel­né a i když se jed­ná o dět­ský seri­ál, obje­vi­la se sem tam i něja­ká tem­něj­ší zále­ži­tost. Mé hod­no­ce­ní dru­hé řady by bylo vel­mi vyso­ké, ale posled­ní odvy­sí­la­ná epi­zo­da mne (a mys­lím, že i všech­ny ostat­ní) vrá­ti­la do rea­li­ty, neboť takhle si před­sta­vu­ji abso­lut­ní dno scé­náris­tic­ké tvor­by!!
Epizoda začí­ná kla­sic­kým scé­ná­řem posled­ních týd­nů - povstal­ci hle­da­jí základ­nu a když ji najdou, tak jim chy­bí pali­vo na skok hyper­pro­sto­rem. Proto veli­tel flo­ti­ly Sato posí­lá posád­ku Stínu na impe­ri­ál­ní základ­nu, kde je jejich úko­lem nakrást pali­vo. Ale zatím­co v dří­věj­ších epi­zo­dách se ten­to zlo­čin pro­mě­nil ve zbě­si­lou honič­ku a pře­střel­ku, tak zde nedo­šlo vůbec k niče­mu. Jen povsta­lec­ký dro­id Chopper zůstal zapo­me­nut na pla­ne­tě. WTF!!! Jak by moh­li Kanan a spol. zapo­me­nout čle­na posád­ky, kte­rý je něko­li­krát zachrá­nil? Je snad scé­náris­ta totál­ní debil, jenž nevi­děl před­cho­zí epi­zo­dy seri­á­lu, kde Ezra či Hera vždy Choppera naklá­da­li a neby­li jej schop­ni nikde nechat.
Po svém zapo­me­nu­tí se Chopper náho­dou dosta­ne na impe­ri­ál­ní loď, kde si zce­la náho­dou najde nové­ho kama­rá­da, jímž není nikdo jiný, než pro­to­ko­lár­ní dro­id. Nepřipomíná vám to něco??? Pokud ne, tak jste buď totál­ní nezna­lec vesmí­ru SW, mimo­zemšťan, či cho­va­nec něja­ké­ho ústa­vu pro cho­ro­mysl­né. Samozřejmě se v tom­to pří­pa­dě jed­ná o kopii R2-D2 a C-3PO!!!
Ne, nejed­ná se o kopii slav­né dro­i­dí dvo­ji­ce.
Poté, co se tito dva dro­i­di pot­ka­jí, tak se jim neče­ka­ně pove­de vyří­dit posád­ku impe­ri­ál­ních storm­tro­o­pe­rů, kte­ří jsou snad čím dál tím vět­ší idi­o­ti. Jediný kapi­tán vydr­ží bojo­vat pro­ti ple­cho­vým hrdi­nům del­ší dobu, ale i on se nako­nec musí sklo­nit. A na závěr si pro­to­ko­lár­ní dro­id vzpo­me­ne, že pla­ne­ta, na kte­ré chtě­jí povstal­ci zalo­žit základ­nu není bez­peč­ná, neb na ní už čeka­jí Kallus a dal­ší. Scénář na úrov­ni men­tál­ně zao­sta­lé­ho jedin­ce, kte­rý si vpíchl koň­skou dáv­ku hero­i­nu je na svě­tě!!
To je pro dnešek vše, já se jdu rad­ši pořád­ně opít, pří­pad­ně zfe­to­vat, pro­to­že na tuto epi­zo­du bych nej­ra­dě­ji zapo­mněl.
zdroj obráz­ků: justpo.st, flickeringmyth.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Nezařazené


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55187 s | počet dotazů: 258 | paměť: 69485 KB. | 29.11.2023 - 22:38:34