Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Steven Soderbergh představí na karlovarském festivalu film „Kafka“ natočený v Praze a reedici filmu „Pan Kneff“

Steven Soderbergh představí na karlovarském festivalu film „Kafka“ natočený v Praze a reedici filmu „Pan Kneff“

Photo © Miramax Films
Photo © Miramax Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Loading...

Na letoš­ním 58. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary se mimo­řád­ně obje­ví osca­ro­vý reži­sér Steven Soderbergh. Soderbergh, zná­mý svým nová­tor­ským pří­stu­pem k fil­mu, před­sta­ví v rám­ci uni­kát­ní fes­ti­va­lo­vé retrospek­ti­vy Kafka dva své fil­my, Kafku z roku 1991 a jeho ree­di­ci Pan Kneff. Letošní roč­ník KVIFF pro­bí­há od 28. červ­na do 6. čer­ven­ce.

Soderberghova účast je pro návštěv­ní­ky fes­ti­va­lu vzác­nou lahůd­kou, pro­to­že reži­sér pozvá­ní na podob­né akce při­jí­má jen zříd­ka. Jeho film Kafka z roku 1991, původ­ně nato­če­ný v Praze s Jeremy Ironsem v hlav­ní roli, kom­bi­nu­je sku­teč­ný život Franze Kafky s fik­tiv­ní­mi prv­ky a nechá­vá divá­ky pře­mýš­let o hra­ni­ci mezi rea­li­tou a před­sta­va­mi.

Při osla­vě jeho ree­di­ce po tři­ce­ti letech Soderbergh pro­mě­nil Kafku v pana Kneffa. Nová ver­ze se ode­hrá­vá v Praze roku 1919 a sle­du­je spi­so­va­te­le, kte­rý čer­pá inspi­ra­ci ze své všed­ní prá­ce. Reedice je krat­ší o dva­cet minut, ale také obsa­hu­je pře­pra­co­va­né vyprá­vě­ní a někte­ré scé­ny jsou při­bar­ve­né, aby se lépe roz­li­šo­va­la rea­li­ta a před­sta­vy.

Aktualizovaný soun­d­track obsa­hu­je instru­men­tál­ní ver­zi sklad­by Enter Sandman od Metallicy, kte­rá umoc­ňu­je surre­a­lis­tic­kou a zci­zu­jí­cí atmo­sfé­ru fil­mu.

Hosté letoš­ní­ho Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech budou mít jedi­neč­nou mož­nost pana Kneffa zhléd­nout, pro­to­že film byl pro­mí­tán pou­ze na vybra­ných fes­ti­va­lo­vých akcích a není k vidě­ní na domá­cích nosi­čích ani na stre­a­mo­va­cích služ­bách.

Také film Kafka od své­ho prv­ní­ho vydá­ní na VHS sko­mí­ral bez ofi­ci­ál­ní­ho vydá­ní na domá­cích nosi­čích ve vyso­kém roz­li­še­ní, tak­že divá­ci mají vzác­nou pří­le­ži­tost vidět jeden z nej­krás­něj­ších fil­mů, jaké kdy byly v Praze nato­če­ny, v celé jeho krá­se.

Soderbergh, kte­rý se popr­vé výraz­ně pro­sla­vil svým debu­tem Sex, lži a video­ka­ze­ty v roce 1989, od té doby vytvo­řil roz­ma­ni­tou fil­mo­gra­fii, kte­rá zahr­nu­je jak oce­ňo­va­né main­stre­a­mo­vé hity, tak umě­lec­ké expe­ri­men­ty. Jeho roz­ma­ni­tá fil­mo­gra­fie zahr­nu­je práv­nic­ké dra­ma Erin Brockovich, ansám­blo­vou kri­mi­nál­ní kome­dii Ocean’s Eleven, introspek­tiv­ní sci-fi Solaris a revo­luč­ní bio­gra­fii Che.

Jeho nej­no­věj­ší film, pří­běh z pohle­du ducha Přítomnost, měl pre­mi­é­ru na letoš­ním fes­ti­va­lu Sundance. Mezi jeho dal­ší nedáv­né prá­ce pat­ří thriller Covid-19 Kimi a mini­sé­rie HBO Full Circle. Soderbergh vytvo­řil také seri­ál HBO The Knick s Clivem Owenem v hlav­ní roli, kte­rý se obje­ví i na letoš­ním Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89289 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71936 KB. | 22.07.2024 - 22:26:39