Kritiky.cz >

Miniaturista

Miniaturista je pří­běh, kte­rý se ode­hrá­vá v roce 1686 v holand­ském měs­tě Amsterdamu. Hlavní hrdin­kou je mla­dá Petronella (tu doko­na­le ztvár­ni­la mla­dič­ká hereč­ka Anya Taylor-Joy), jež se na nalé­há­ní své mat­ky... Read more »

Detektiv Lišák - Zápas s nebezpečím - kniha

V devět hodin ráno už měla ote­vře­na Detektivní agen­tu­ra Lišáka Vildy a už nyní čeka­la spous­ta zví­řat na při­je­tí. Lišák Vilda, maji­tel, stis­kl tla­čít­ko na sto­le a požá­dal sleč­nu Mangustu, aby... Read more »

Stará dobrá Anglie aneb Poslední vandr - kniha

V sobo­tu, šes­té­ho čer­ven­ce před dva­ce­ti lety - kde­si na dál­ni­ci v Německu - takhle začí­ná kniž­ní ces­to­pis dvou kama­rá­dek Peggy a Mirky, kte­ré se vyda­ly do Londýna. Obě dvě nased­ly... Read more »

Film Bába z ledu získal šest Českých lvů

Film Bába z ledu, kte­rý byl od začát­ku vel­kým favo­ri­tem Českých lvů, pro­mě­nil svých pat­náct nomi­na­cí během slav­nost­ní­ho udě­lo­vá­ní fil­mo­vých cen v praž­ském Rudolfinu na šest Českých lvů. Film vyprá­ví pří­běh... Read more »

Skryté okno - kniha

Za posled­ní týd­ny nová nájem­ni­ce pro­ži­la hod­ně zvlášt­ních nocí ve svém bytě. Koukala z okna na sil­ni­ci, kde jez­di­la auta hned poté i na hvězdy. Zvuky ven­kov­ní kuli­sy už vlast­ně ani... Read more »

Šest krát dva - kniha

Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvlášt­ní dopis. Pisatelkou byla jis­tá žena, kte­rá už se dva měsí­ce potý­ka­la se zvlášt­ní­mu zvu­ky u sebe doma. Připadalo jí to, jako­by byl... Read more »

Sexy farmář - kniha

Roxie Callahanová pochá­zí sice z malin­ké­ho měs­teč­ka, ale už roky žije v Hollywoodu, kde vaří pro ty nej­zhýč­ka­něj­ší panič­ky, kte­ré tu vůbec jsou. Zrovna vaři­la pro jed­nu z nich - Mitzi St.... Read more »

Z hovna bič - kniha

Daniel Richard Nixon, hrdi­na kni­hy, kte­rý však nemá s pre­zi­den­tem Spojených stá­tů Amerických, vůbec nic spo­leč­né­ho, pole­mi­zu­je hned na začát­ku o tom, proč pije. Jen tak z prv­ní ho napadly čty­ři důvo­dy.... Read more »

Podívejte se na ukázku této české pohádky jenž 4. Ledna vstupuje do kin

Nová pohád­ka reži­sé­ra Zdeňka Trošky Čertoviny vstou­pí do kin jako prv­ní čes­ký novo­roč­ní titul již 4. led­na 2018, ale prv­ní divá­ci budou mít mož­nost ji vidět již v prů­bě­hu pro­sin­ce. V úte­rý... Read more »

Podívejte se na ukázku nového filmu Kvarteto

Read more »

Rozhovor s Miroslavem Krobotem o filmu Kvarteto

Váš fil­mo­vý debut vidě­lo v kinech 153 tisíc divá­ků, vy jste původ­ně oče­ká­val 10 tisíc. Byl ten­to vel­ký divác­ký úspěch důvo­dem, že jste šel do dal­ší­ho fil­mo­vé­ho pro­jek­tu, nebo jste... Read more »

Kniha smíchu a zapomnění - kniha

V roce 1971 má Mirek pro­je­vy o boji člo­vě­ka pro­ti moci. Pečlivě si uscho­vá­vá dení­ky a kore­spon­den­ci i zápis­ky ze schůzí. Nakonec se tak nějak zjis­tí, že se jed­ná o kom­pro­mi­tu­jí­cí mate­ri­á­ly a tak... Read more »

Doktor Proktor a velká loupež zlata - audiokniha

Příběh začí­ná v Oslu, hlav­ním měs­tě Norska, kde se ban­da zlo­dě­jů roz­hod­ne, že ukrad­ne vel­ký nor­ský poklad. Je to sice jen jed­na cih­la zla­ta, ale bez ní je Norsko chudé,... Read more »

Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha

Kateřina Parrová byla už dvoj­ná­sob­nou vdo­vou. Žila na dvo­ře krá­le Jindřicha VIII. spo­lu se svou sestrou Nan, kte­rá byla vda­ná. Kateřina měla milen­ce, což by samo o sobě neby­lo nic... Read more »

Šarlatové kimono - kniha

Slunce se klo­ni­lo k zápa­du a v jed­nom malém dom­ku na veran­dě odpo­čí­val sta­řec a při­mhou­ře­ný­ma oči­ma se díval do slun­ka. Byl uvol­ně­ný a dýchal čis­tý vzduch, kte­rý kolem něj pole­to­val. Když si mys­lel,... Read more »

Učedník a válečný mág - kniha

Fletcher si při­pa­dal jako v prázd­no­tě. V pli­cích měl mra­zi­vé pále­ní a nedo­stá­va­lo se mu kys­lí­ku. V hla­vě si pře­hrá­val svo­je vzpo­mín­ky, když tu ho někdo vytáh­nul a on se koneč­ně mohl vol­ně nadech­nout.... Read more »

Střípek malachitu - kniha

Simon byl na zkouš­ce orchest­ru a cítil se dost pro­vi­ni­le. Nezvládal totiž už svo­je hra­ní, tak jako ostat­ní. Příčina byla jed­na - artri­ti­da. Momentálně byla pře­stáv­ka a ostat­ní čle­no­vé orchest­ru ode­šli... Read more »

Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha

Čarodějka Aislin odchá­ze­la z Rady moud­rých a měla div­ný pocit, že ji někdo v úzké chod­bě sle­du­je, ale když se oto­či­la, nikdo tam nebyl. Pomyslela si, že je pře­ta­že­ná a že bláz­ní. Najednou... Read more »

Kouzelné sedlo - kniha

Verunka milu­je koně nade­vše na svě­tě. Ještě jí neby­ly ani dva roky, když popr­vé sedě­la na jeho hřbe­tu. Nejraději by měla jed­no­ho doma, ale rodi­če jí to nedo­vo­lí. Najednou... Read more »

Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha

V živo­tě dětí jed­né tří­dy základ­ní ško­ly se to změ­ni­lo od té doby, co nastou­pi­la nová paní uči­tel­ka - víla Jasmína. Ta je uči­la pomo­cí kou­zel - děti vždyc­ky... Read more »

Školnice Valerie odhalena - kniha

Martin a Šimon jsou ve dru­hé tří­dě základ­ní ško­ly tří­dy A a kama­rá­di ješ­tě s Vojtou a Pepíkem ze tří­dy B. Ve ško­le byli uči­te­lé na děti zlí a přís­ní, ale nyní se to změ­ni­lo... Read more »

Měj mě rád/a - kniha

Vše začí­ná jed­no­ho páteč­ní­ho veče­ra roku 1902. V Berlíně, v jed­nom z bytů se nachá­zí služ­ka, kte­ré říka­jí Hilda, i když se tak vlast­ně nejme­nu­je, ale pro ně je pros­tě Hilda. V bytě čeka­jí... Read more »

Alea - dívka moře: Tajemství oceánů - kniha

Alea se jed­no­ho dne k veče­ru pro­bu­di­la a najed­nou zjis­ti­la, že leží v tep­lé kaju­tě a vtom si uvě­do­mi­la, že je v bez­pe­čí u svých kama­rá­dů na lodi Crusis. Plachetnice se pla­vi­la na ote­vře­né moře,... Read more »

Pax, můj liščí přítel

Petr jel v autě se svým otcem a svým zví­ře­cím kama­rá­dem - lišá­kem Paxem. Toho našel ješ­tě jaké vel­mi malič­ké mlá­dě a vycho­vá­val ho až do nynějš­ka - něko­lik týd­nů. Nyní ho... Read more »

Spirit Animals: Soumrak strážců - Nesmrtelní ochránci - kniha

Kaijna se vyda­la jed­no­ho dne na trh - muse­la nakou­pit rodi­ně něko­lik věcí. Zpočátku vše pro­bí­ha­lo nor­mál­ně, na trhu pokři­ko­va­li pro­dej­ci, kte­ří se sna­ži­li při­lá­kat zákaz­ní­ky, tudíž i Kaijnu. Potkala... Read more »

Ať žijí štěňata: Kdo pohlídá Baryka? - kniha

Katka ráda sní a úpl­ně nej­víc o malých pej­s­cích - ště­ňát­kách. Bohužel jí rodi­če nedo­vo­lí vlast­ní a tak si o tom aspoň poví­dá se svo­jí kama­rád­kou Májou. Bohužel spo­lu nejsou ve tří­dě a tak... Read more »

Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha

Poli je losí hol­ka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mlá­ďa­ta a také sou­ro­zen­ci. Momentálně jsou doma pou­ze s mamin­kou, jejich tatí­nek se musel vydat hle­dat nové mís­to k byd­le­ní... Read more »

Nečistotnost u koček - kniha

Tuto kni­hu sepsa­la němec­ká vete­ri­nář­ka, odbor­ni­ce své­ho obo­ru. Kniha je roz­dě­le­ná do pěti kapi­tol nebo spí­še oddí­lů, kte­ré popi­su­jí rady, když se děje něco s naši­mi koči­čí­mi miláč­ky. V prv­ním oddí­lu... Read more »

Zmizení Šimona Šťopky - kniha

Emily vypa­dá jako vcel­ku nor­mál­ní men­ší hol­čič­ka, ale není to tak úpl­ně prav­da. Je totiž spo­lu­ma­ji­tel­kou fir­my Křídla a spol. což je vílí detek­tiv­ní kan­ce­lář. Sdílí ji s mno­ha zvlášt­ní­mi bytost­mi,... Read more »

Klementýnka a naprostý blázinec - kniha

Klementýnka se v pon­dě­lí ráno pro­bu­di­la a nakres­li­la krá­vu, kte­ré tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chví­li. Klementýnka cho­di­la do tře­tí tří­dy, měla bra­t­ra a mamin­ka zrov­na... Read more »

Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha

Hana Hozová je nor­mál­ní mla­dá žena, kte­rá napsa­la svo­je vzpo­mín­ky na obdo­bí štěs­tí s jejím koněm Vandalem, fami­lier­ně zva­ným Vandýsek. Všechno zača­lo vlast­ně náhod­ně. Červenec roku 2004 a gri­lo­vá­ní s pří­te­lem a otcem... Read more »

Kitchen & the City - kniha

Petra Davidová, food­blo­ger­ka, napsa­la dal­ší kuchař­ku a tady je z ní výtah. Je roz­dě­le­na na něko­lik kate­go­rií. Začíná se salá­ty, před­kr­my a pří­lo­hy. Je zde mno­ho zvlášt­nos­tí a neob­vyk­lých recep­tů, napří­klad krém z peče­ných... Read more »

Josefína a bytosti - kniha

Josefína Slámová na prv­ní pohled vypa­dá jako nor­mál­ní pat­nác­ti­le­tá hol­ka. Chodí do ško­ly, do devá­té tří­dy, tak­že je jí pat­náct let. Její rodi­če – fyzi­kář­ka a che­mik, z ní chtě­jí mít... Read more »

Kouzla vzhůru nohama - Kamínky a balvany - kniha

Nory Horaceová stá­le byd­lí u tety Margo, kte­rá ji bere tak jako by jí měl brát její otec, ředi­tel slav­né čaro­děj­nic­ké ško­ly. Její magie je tro­chu jiná než u ostat­ních děti... Read more »

Nejkrásnější pověsti - Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - kniha

Kniha je roz­dě­le­na na mno­ho pověs­tí, tak si uká­že­me pár z nich, aby čte­ná­ři vědě­li, na co se můžou těšit. První z pří­bě­hů je Benátčané a dra­ho­ka­my z hory Kudrum. Příběh vyprá­ví o dobách,... Read more »

Kouzla vzhůru nohama - kniha

Nory je už vět­ší děv­če, kte­ré má na prv­ní pohled vcel­ku nor­mál­ní rodi­na – ona, její star­ší sou­ro­zen­ci – sest­ra Dalia a bra­tr Hawthorn. K tomu je tře­ba při­po­čí­tat tatín­ka, ředi­te­le... Read more »

Lenoch - kniha

Cameron Boxer je oby­čej­ný tři­nác­ti­le­tý kluk, kte­rý nemá v hla­vě nic jiné­ho než video­hry. Spolu se svý­mi tře­mi kama­rá­dy – Pavel, Chuck a Börje – ten mimo­cho­dem žije ve Švédsku, tré­nu­jí... Read more »

Trojhra - kniha

Anna, žena ve střed­ním věku, se dvě­ma dospí­va­jí­cí­mi dět­mi a man­že­lem, kte­rý je všech­no, jen na pro ni ten pra­vý. Vyučila se šva­dle­nou a ote­vře­la si s kama­rád­kou salón, kde mimo jiné... Read more »

Útěk za láskou - kniha

Emma sedí nor­mál­ně ve ško­le – je v matu­rit­ním roč­ní­ku – když tu najed­nou do tří­dy vtrh­ne dvou­me­t­ro­vý čer­noch Billy a začne jí nesmlou­va­vě dávat veš­ke­ré její věci do taš­ky, při­čemž... Read more »

Nerozlučný pár - kniha

Emily se zdá zno­vu noč­ní můra, ve kte­ré jí sží­ra­jí pla­me­ny. Pracovala dří­ve u poli­ce, dokud se nese­běh­ly ty osud­né udá­los­ti, kte­ré jí pře­vrá­ti­li život naru­by a už nic neby­lo jako... Read more »

U nás doma v zoo - Slůně bez maminky

Lea, Františka a Marie Frankovy – úpl­ně běž­ná rodi­na, někdo by řekl. Ovšem ne až tak doce­la. Marie je mamin­ka Ley a Františky a dělá ředi­tel­ku Zoo-Ráj, kte­rá je ovšem zadlu­že­ná po býva­lém... Read more »

Gustík Smutník a kradač lidí - kniha

Gustík Smutník je malý kluk, kte­rý žije ve stra­ši­del­ném čer­ném domě a jeho sou­se­dé ho pova­žu­jí za nej­ne­šťast­něj­ší­ho chlap­ce na svě­tě. Nikdo se s ním nepřá­te­lí, nikdo necho­dí na návště­vu, pros­tě... Read more »

Titeuf - Má mě ráda? - kniha

Titeuf je už vět­ší kluk, kte­rý cho­dí do ško­ly, má malou sestřič­ku a zají­má se o hol­ky, ty však o jeho oso­bu vůbec. Jednou ráno se mu zdá pří­šer­ný sen – sta­ne... Read more »

Malý princ - Malý princ a Hadova planeta

Malý princ se i s Liškou vrá­til z dal­ší výpra­vy, kde musel čelit dal­ším pře­káž­kám, kte­ré mu při­pra­vil Had, ale vymo­ta­li se z toho a Malý princ poslal své milo­va­né Růži o tom všem dopis.... Read more »

Auta 3 - Příběh podle filmu - kniha

Blesk McQueen zno­vu vyjel závo­dit, ten­to­krát to bylo však spe­ci­ál­ní. Pohár za prv­ní mís­to chtěl věno­vat své­mu dáv­né­mu šéf­me­cha­ni­ko­vi a uči­te­li Doktorovi Hudosonovi. Byl si jist, že cílem pro­je­de jako... Read more »

Šílená - kniha

Beth a Alvina – jed­no­va­ječ­ná dvoj­ča­ta – přes­to roz­díl­ná pova­ho­vě jako den a noc. Beth byla od dět­ství vzor ctnos­ti a cíle­vě­do­mos­ti, napro­ti tomu Alvina a její život nesto­jí za nic. Beth se... Read more »

Lumpík zachraňuje - kniha

Lumpík je roz­to­mi­lé malič­ké ště­ňát­ko, kte­ré žije se svou mamin­kou Daisy u Honzíkových pra­ro­di­čů. Honzík je malý kluk, kte­rý cho­dí sice do ško­ly, ale je vel­mi nepo­řád­ný a dá se říct,... Read more »

Bezlepková cukrárna - kniha

Lidé, kte­ří musí dodr­žo­vat bezlep­ko­vou die­tu, to mají doce­la těž­ké, pro­to­že si nemů­žou vzít to, co v uvo­zov­kách nor­mál­ní člo­věk. Právě pro ně, ale neje­nom, vznik­la spe­ci­ál­ní kuchař­ka, kte­rá je... Read more »

Sympatizant - kniha

V pří­bě­hu se setká­vá­me s dvo­ji­tým špi­ó­nem, kte­rý jde na dvě stra­ny – viet­nam­ská a jiho­viet­nam­ská. Nevím, co bych k tomu měla napsat. Je to hod­ně poli­tic­ké – komu­nis­tic­ké, což by mlad­ší gene­ra­ce... Read more »

Patnáctý skandál - kniha

Lindsay je ser­žant­ka na poli­cii a momen­tál­ně si uží­vá mateř­ství, je totiž mamin­kou malič­ké Julie, kte­rou spo­lu s man­že­lem Joem milu­jí nade vše. Kromě toho mají doma i fen­ku Martu, jejž také... Read more »
Stránka načtena za 3,55873 s | počet dotazů: 231 | paměť: 48978 KB. | 16.06.2024 - 13:46:48