Kritiky.cz >

Colleen Cambridge: Vražda v Mallowan Hall

Tak prý pro fanouš­ky Agathy Christie povin­ná čet­ba! Dobrá. Už jen obál­ka zaujme a vzbu­dí úžas. Nádherně mod­rá, tajem­ná a tako­vá kla­sic­ká. Barevné lis­ty kni­hy vzbu­zu­jí dojem, že nedr­ží­te kníž­ku, ale... Read more »

Další dávka Agathy Christie

V dal­ším poči­nu nakla­da­tel­ství Garamond se opět setká­me se tře­mi detek­tiv­ní­mi pří­pa­dy tří detek­ti­vů vytvo­ře­ných ve fan­ta­zii Agathy Christie. Excentričtí detektivové V prv­ním pří­pa­du se setká­me s panem Parkerem Pynem a jeho podiv­nou... Read more »

Tři případy tří detektivů

V povíd­ko­vém sou­bo­ru Expres do Plymouthu se skrý­va­jí ti detek­tiv­ní povíd­ky Agathy Christie. V kaž­dé z nich se setká­me s jiným detek­ti­vem. V prv­ní povíd­ce, kte­rá pro­půj­či­la jmé­no celé kni­ze Hercule Poirot, vyšet­řu­je vraž­du... Read more »

Agatha Christie třikrát jinak

Mohla bych vám vyjme­no­vat sluš­nou řád­ku důvo­dů, proč mi kníž­ky a fil­my pod­le před­loh Agathy Christie někdy lezou na ner­vy. Zaprvé, nechuť ke kri­mi­nál­kám, kte­ré se obje­vu­jí všu­de, ať už... Read more »

Knižní novinkou letošního podzimu je nový případ Hercula Poirota s názvem Zavřená truhla

Postava bel­gic­ké­ho detek­ti­va Hercula Poirota, kte­rou v roce 1920 vytvo­ři­la Agatha Christie se nyní opět obje­vi­la na pul­tech čes­kých knih­ku­pec­tví. Případ nazva­ný Zavřená truh­la, napsa­la i ten­to­krát ang­lic­ká spi­so­va­tel­ka Sophie Hannah,... Read more »
Stránka načtena za 2,43102 s | počet dotazů: 190 | paměť: 46949 KB. | 20.07.2024 - 22:01:28