Kritiky.cz >

Zápisník alkoholičky

Máte chuť pře­číst si ote­vře­nou výpo­věď mla­dé ženy, kte­rá pro­padla závis­los­ti na alko­ho­lu a doká­za­la nad ní zví­tě­zit a vrá­tit se zpát­ky do běž­né­ho živo­ta? Poté v ruce drží­te tu správ­nou kni­hu.... Read more »

Morální kompas

Máte rádi romá­ny Danielle Steel? Chcete si pře­číst vel­mi sil­ný pří­běh z jed­né pres­tiž­ní střed­ní ško­ly? Tak prá­vě vám je určen román s názvem Morální kom­pas.  Read more »

Závěrečná scéna filmu The Flash: Komická úleva a setkání s Aquamanem

Film The Flash je momen­tál­ně ve stan­dard­ní dis­tri­buci, tak­že zde je vysvět­le­ní posled­ní scé­ny toho­to fil­mu. Obsahuje film The Flash závěrečnou scénu? Ano, film The Flash má závě­reč­nou scé­nu.... Read more »

Otrava alkoholem: Komplexní průvodce zotavením

Pro mno­ho lidí je lékař­ský ter­mín pro otra­vu alko­ho­lem zne­po­ko­ji­vým pojmem. Když člo­věk pije pří­liš mno­ho, jeho tělo se otrá­ví alko­ho­lem. To může vést ke zra­ně­ní, nemo­ci nebo smr­ti.... Read more »
Stránka načtena za 2,62846 s | počet dotazů: 189 | paměť: 47051 KB. | 22.07.2024 - 06:55:02